Σελίδα 1 από 1

Ἀνάληψις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 26 Μάιος 2009, 13:36:53
από MTheodorakis
«ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;» (Ἰω. f’, 62).

«Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν· καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι» (ψ. κγ’, 7). «Εἰ δὲ αἱ πύλαι τῆς βασιλείας αἰώνιοι, πόσῳ γε μάλλον αὐτὴ ἡ βασιλεία αἰώνιος καὶ εἰς αἰῶνας καὶ ἐπ’ αἰῶνας;» (ὁσίου Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου (+ περὶ τὸ 1220) Κατήχησις ιδ’ τ. 2 σ. 267).

«ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν» (Ἰω. κ’, 17).

«Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος» (Κολ. γ’,1).

«ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.» (Ἑβ. f’, 20).

«Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας» (Ἑβ. δ’, 14).

«τῆς δὲ ἀναλήψεως οὐ πάντες τευξόμεθα, ἀλλ’ ὅσοις τὸ ζῆν Χριστός ἐστι καὶ τὸ δι’ αὐτὸν ἀποθανεῖν κέρδος, ὅσοι πρὸ τοῦ θανάτου τὴν ἁμαρτίαν διὰ μετανοίας καὶ τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας ἐσταύρωσαν· οὗτοι γὰρ μόνοι μετὰ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν ἀναληφθήσονται ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα» (ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (+1359) ὁμιλία κβ’ ἔκδ. Ε.Π.Ε. τ. 10 σ. 66).

Re: Ἀνάληψις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 06 Αύγ 2010, 11:45:33
από MTheodorakis
«οὐδαμοῦ γὰρ ἄλλη τις δύναμις ἐπὶ νεφέλης φαίνεται» (ἅγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (+ 407) ὁμιλία Εἰς τὰς πράξεις β' § 2 ἔκδ. Ε. Π. Ε. τ. 15 σ. 68).

Re: Ἀνάληψις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 31 Μάιος 2015, 15:18:08
από MTheodorakis
Κοινὸς σκοπὸς Γεννήσεως καὶ Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ:

20 Δεκεμβρίου. Προεόρτιο ἀπολυτίκιο:

Ἦχος δ' Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ. Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου. Παράδεισος καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα. Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

24 Δεκεμβρίου. Προεόρτιο ἀπολυτίκιο:

Ἀπεγράφετο ποτέ, σὺν τῷ πρεσβύτῃ Ἰωσήφ, ὡς ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, ἐν Βηθλεὲμ ἡ Μαριάμ, κυοφοροῦσα τὴν ἄσπορον κυοφορίαν. Ἐπέστη δὲ καιρὸς ὁ τῆς Γεννήσεως, καὶ τόπος ἦν οὐδεὶς τῷ καταλύματι· ἀλλ' ὡς τερπνὸν παλάτιον τὸ Σπήλαιον, τῇ Βασιλίδι ἐδείκνυτο. Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Ἀνάληψη. δοξαστικὸ ἀποστίχων:

Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος, τοῦ ἀνυψῶσαι τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τοῦ Ἀδάμ, καὶ ἀποστεῖλαι Πνεῦμα Παράκλητον, τοῦ ἁγιάσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


«καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» (Α' Τιμ. γ' 16).

Re: Ἀνάληψις

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 24 Μάιος 2020, 10:46:59
από Dionysios