᾿Αριθμοί

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

᾿Αριθμοί

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 19 Μάιος 2009, 22:57:30

Ἀριθμοὶ 17, 6-28.

Καὶ τὴν ἄλλη ἡμέρα ἐγόγγυσαν πάλι οἱ Ἰσραηλῖτες ἐναντίον τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ Ἀαρὼν καὶ τοὺς κατηγοροῦσαν· «ἐσεῖς ἐξοντώσατε τὸν λαὸ τοῦ Κυρίου»! καὶ ὅταν ὅλος ὁ ὄχλος στράφηκε καὶ ἐπιτέθηκε ἐναντίον τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ Ἀαρών, αὐτοὶ ὅρμησαν μέσα στὴν Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου, καὶ ἀμέσως αὐτὴν τὴν κάλυψε ἡ νεφέλη, καὶ ἐμφανίστηκε ἡ λάμψι τοῦ Κυρίου. καὶ ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν μπῆκαν καὶ στάθηκαν μπρὸς στὴν Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου. καὶ ὁ Κύριος μίλησε στὸν Μωυσῆ καὶ στὸν Ἀαρὼν καὶ εἶπε· «διαχωρίστε τοὺς ἑαυτούς σας καὶ φύγετε μακριὰ ἀπὸ τὸν λαὸ αὐτό, διότι θὰ τοὺς ἐξοντώσω μιὰ καὶ καλή». ἐκεῖνοι ὅμως ἔπεσαν μὲ τὸ πρόσωπο κατὰ γῆς (προσευχόμενοι). καὶ ὁ Μωυσῆς εἶπε στὸν Ἀαρών· «πᾶρε τὸ δοχεῖο τῆς φωτιᾶς, καὶ βάλε πάνω του φωτιὰ (δηλαδὴ κάρβουνα ἀναμμένα) ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο, καὶ ρίξε ἀπὸ πάνω θυμίαμα καὶ πήγαινέ το ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορότερα στὸ στρατόπεδο, γιὰ νὰ ἐξευμενίσῃς τὸν Θεὸ γι᾿ αὐτούς»· διότι ἤδη ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου εἶχε ξεσπάσει καὶ εἶχε ἀρχίσει νὰ θανατώνεται ὁ λαός. καὶ πράγματι ὁ Ἀαρὼν πῆρε ὅ,τι ἀκριβῶς τοῦ εἶπε ὁ Μωυσῆς καὶ ἔτρεξε στὸν καταυλισμὸ τοῦ λαοῦ· καὶ ἤδη εἶχε ἀρχίσει τὸ θανατικὸ ἀνάμεσα στὸν λαό· καὶ ἔβαλε τὸ θυμίαμα (θυμίασε) καὶ ἐξευμένισε τὸν Θεὸ χάριν τοῦ λαοῦ. καὶ στάθηκε (ὁ ᾿Ααρὼν μὲ τὸ θυμίαμα) μεταξὺ τῶν νεκρῶν καὶ τῶν ζωντανῶν, καὶ σταμάτησε ἀμέσως τὸ θανατικό. καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν πεθαμένων ἀπὸ τὸ θανατικὸ ἦταν δέκα τέσσαρις χιλιάδες ἑπτακοσίοι (14700), χωρὶς ἐκείνους ποὺ εἶχαν πεθάνει ἐξ αἰτίας τοῦ Κορέ. καὶ ἐπέστρεψε ὁ ᾿Ααρὼν στὸν Μωυσῆ στὴν θύρα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, καὶ κόπηκε μαχαῖρι τὸ θανατικό.

Καὶ ὁ Κύριος μίλησε στὸν Μωυσῆ· «Νὰ μιλήσῃς στοὺς Ἰσραηλῖτες καὶ νὰ πάρῃς ἀπὸ αὐτοὺς μία ράβδο ἀπὸ κάθε φυλή, ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀρχηγούς τους ἀνὰ φυλή, κατὰ τὶς πατριαρχικὲς οἰκογένειες, δηλαδὴ συνολικὰ δώδεκα ράβδους, καὶ γράψε τὸ ὄνομα τοῦ καθε ἀρχηγοῦ ἐπάνω στὴν ράβδο του. καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀαρὼν νὰ τὸ γράψῃς πάνω στὴν ράβδο τῆς φυλῆς Λευί· διότι ἡ οἰκογένεια τοῦ ᾿Ααρὼν ἔχει μία ράβδο ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν φυλὴ Λευί, ἀφοῦ κάθε φυλὴ θὰ δώσῃ μία ράβδο μόνον. καὶ τὶς ράβδους αὐτὲς θὰ τὶς βάλῃς μέσα στὴν Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου ἀπέναντι τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Μαρτυρίου, καὶ μέσῳ αὐτῶν θὰ σοῦ φανερωθῶ ἐκεῖ (= θὰ σοῦ ἀποκαλύψω τὸ θέλημά μου). Καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐγὼ θὰ τὸν ἐκλέξω (γιὰ ἀρχιερέα μου), ἐκείνου ἡ ράβδος θὰ βλαστήσῃ, καὶ ἔτσι θὰ ἀφαιρέσω ἀπὸ πάνω μου τὸν γογγυσμὸ τῶν Ἰσραηλιτῶν, δηλαδὴ τὶς κατηγορίες ποὺ αὐτοὶ ἐξαπολύουν ἐναντίον σας (ἄρα καὶ ἐναντίον μου)». καὶ τὰ εἶπε αὐτὰ ὁ Μωυσῆς στοὺς Ἰσραηλῖτες, καὶ ὅλοι οἱ ἀρχηγοί τους τοῦ ἔδωσαν τὶς ράβδους τους, δηλαδὴ κάθε ἀρχηγὸς ἔδωσε ἀπὸ μία ράβδο, καὶ δόθηκε μία ράβδος γιὰ κάθε φυλή, δώδεκα συνολικὰ ράβδοι, καὶ μεταξύ τους ἦταν καὶ ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρών. καὶ ὁ Μωυσῆς ἄφησε τὶς ράβδους ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μέσα στὴν Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου. καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα μπῆκαν ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν στὴν Σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἰδοὺ εἶχε βλαστήσει ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρὼν τῆς φυλῆς Λευί, καὶ μάλιστα ἔβγαλε βλαστάρι, καὶ ἄνθισε λουλούδια καὶ ἔκαμε καὶ καρπούς! καὶ ὁ Μωυσῆς ἔβγαλε ὅλες τὶς ράβδους ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου (ἀπὸ τὴν σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου) καὶ τὶς ἔδειξε σὲ ὅλους τοὺς Ἰσραηλῖτες, καὶ εἶδαν τὸ γεγονός, καὶ πῆραν ὁ καθένας τους τὴν ράβδο του. Καὶ εἶπε ὁ Κύριος στὸν Μωυσῆ· “νὰ τοποθετήσῃς τὴν ράβδο τοῦ ᾿Ααρὼν μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα μαρτύρια, γιὰ νὰ διατηρηθῇ, καὶ νὰ εἶναι ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο γιὰ τοὺς ἀπογόνους αὐτῶν τῶν ἀνυπάκουων, καὶ νὰ πάψῃ ἔτσι ὁ γογγυσμός τους ἐναντίον μου, καὶ δὲν θὰ πεθάνουν». καὶ ἔπραξαν ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν ὅπως ἀκριβῶς διέταξε ὁ Κύριος τὸν Μωυσῆ, ἔτσι ἔκαμαν. καὶ εἶπαν μετὰ οἱ Ἰσραηλῖτες στὸν Μωυσῆ· «ἐξαρθρωθήκαμε, καταστραφήκαμε, χαθήκαμε ἐντελῶς! ὅποιος τολμᾶ νὰ ἀγγίξῃ τὴν Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου πεθαίνει ἀκαριαίως. θὰ πεθάνουμε ὅλοι τελικά; (μὴ γένοιτο!)».


copyright 2009 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επιστροφή στην Μεταφράσεις τῆς Βίβλου

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron