Σελίδα 1 από 1

Διατάξεις εκ του αγράφου τυπικού

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 26 Ιαν 2009, 12:20:55
από Ιωαννίδης Δημήτριος
Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Ε Κ Τ Ο Υ Α Γ Ρ Α Φ Ο Υ Τ Υ Π Ι Κ Ο Υ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΚΡΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΦΦΙΚΙΩΝ ΤΩΝ

1) Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ

α) Φέρει πάντοτε Σταυρόν, είτε φέρει άμφια, είτε όχι.
β) Φορεί Επανωκαλύμμαυχον, εις επισήμους τελετάς ( Επιμνημοσύνους Δεήσεις, Δοξολογίας, Αγιασμούς, Γάμους και Βαπτίσεις ), ως και ο Επίσκοπος.
Εις την Θείαν Λειτουργίαν, δεν φορεί.
γ) Φορεί πάντοτε εις το θυμίαμα της Θ΄. Ωδής, εις τον Χερουβικόν Ύμνον και όταν κηρύσσει.
δ) Φορεί τούτον εις την Απόλυσιν και την διανομήν του Αντιδώρου.

2) Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Σ

α) Φορεί Επανωκαλύμμαυχον, εις τας περιπτώσεις που φορεί και ο Αρχιμανδρίτης.
β) Δεν φέρει ουδέποτε Σταυρόν.

3) Π Ρ Ω Τ Ο Π Ρ Ε Σ Β Υ Τ Ε Ρ Ο Σ

Φέρει πάντοτε Σταυρόν, είτε φέρει άμφια, είτε όχι.

4) Α Γ Α Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Ο Ν Ο Σ

α) Φορεί Επανωκαλύμμαυχον, εις επισήμους τελετάς, ΜΟΝΟΝ όταν εκπροσωπεί τον Επίσκοπο.
β) Δεν φέρει ουδέποτε Σταυρόν.

5) Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ Μ Ο Ν Η Σ

Ο Ηγούμενος Μονής, φέρει τα διακρητικά του Αρχιμανδρίτου και επί πλέον εις τον Εσπερινόν και Όρθρον, φέρει Μανδύαν και Ράβδον.

Σημειώσεις :

α) Άπαντες οι ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου και του Οικονόμου, πλήν του Διακόνου και του Ιερομονάχου ( εκτός και του το χορηγήσει Επίσκοπος ), φέρουν Επιγονάτιον.
β) Τα διακριτικά των Οφφικιάλων Κληρικών, ισχύουν και φέρονται ΜΟΝΟΝ εις τα όρια της Επισκοπής που τα έλαβον, εκτός, εάν λαμβάνοντες « Καιρόν » Οφφικιάλοι Κληρικοί, εις Ιερόν Ναόν έξω της Επισκοπής των, προσφέρουν και ταύτα ( τα διακριτικά, δηλαδή Σταυρόν, Επανωκαλύμμαυχον κ.λ.π. ) τω χοροστατούντι Αρχιερεί και λάβουν ευλογίαν, ήτις θεωρείται αποδοχή.