῾Η παρθένος Μαρία στὴν Καινὴ Διαθήκη

῾Η παρθένος Μαρία στὴν Καινὴ Διαθήκη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 31 Οκτ 2008, 16:38:50

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ


1 Συμφώνως μὲ τὰς μαρτυρίας τῶν ἁγίων Γραφῶν, ὁ εὐαγγελιστὴς 'Ιωάννης εἶχεν ἀδελφόν του τὸν 'Ιάκωβον (Ματθ. δ΄ 21-22), ἀμφότεροι ἀνῆκον εἰς τὴν ἰδιαιτέραν ὁμάδα τῶν 12 μαθητῶν τοῦ Κυρίου (Μτθ. ι΄ 2) καὶ διὰ τὴν ὁρμητικότητα τοῦ χαρακτῆρός των εἶχον ἐπονομασθῆ «υἱοὶ βροντῆς» (Μρ. γ΄ 17). ὁ πατήρ των ὠνομάζετο Ζεβεδαῖος (Μρ. α΄ 16-20), μαζὶ δὲ μὲ τοὺς υἱούς του διετήρει ἁλιευτικὸν συνεταιρισμόν (Λκ. ε΄ 9-11), καὶ ἡ μήτηρ των πιθανώτατα ἦτο ἡ ἐπίσης μαθήτρια τοῦ Κυρίου Σαλώμη (Μτθ. κζ΄ 55-56, Μρ. ιε΄ 40-41). εἰδικῶς ὁ 'Ιωάννης ἦτο ὁ μαθητὴς «ὃν ἠγάπα ὁ 'Ιησοῦς» ('Ιω. ιγ΄ 23, κα΄ 7, 20).

2 Εἰς μεταγενεστέραν ἐποχὴν ἀνεφάνη ἡ ἄποψις ὅτι ὁ 'Ιωάννης ἦτο καὶ κατὰ σάρκα συγγενὴς τοῦ Κυρίου. ἡ γνώμη αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν παρανόησιν τοῦ ἑξῆς χωρίου τοῦ κατὰ 'Ιωάννην εὐαγγελίου·
«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ 'Ιησοῦ
ἡ μήτηρ αὐτοῦ,
καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ,
καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή» ('Ιω. ιθ΄ 25).

3 Εἰς τὸ χωρίον αὐτὸ παρουσιάσθη τὸ ἑξῆς πρόβλημα· ἂν δεχθῶμεν ὅτι ἐδῶ ἀναφέρονται τρία πρόσωπα (ἡ μήτηρ τοῦ 'Ιησοῦ, ἡ ἀδελφή της Μαρία τοῦ Κλωπᾶ καὶ ἡ Μαγδαληνὴ) καὶ ἀφοῦ ἡ μήτηρ τοῦ 'Ιησοῦ ὀνομάζεται Μαρία, πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἀδελφή της νὰ λέγεται ἐπίσης Μαρία; ἐδόθη λοιπὸν ἡ ἐπιπόλαιος ἑρμηνεία ὅτι ἀσφαλῶς δὲν χαρακτηρίζεται ἡ Μαρία τοῦ Κλωπᾶ ὡς ἀδελφὴ τῆς θεοτόκου καὶ ὅτι ἐδῶ ὁ εὐαγγελιστὴς ὁμιλεῖ περὶ τεσσάρων γυναικῶν, τὸ δὲ χωρίον στίζεται ἀναλόγως ὡς ἑξῆς·
«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ 'Ιησοῦ
ἡ μήτηρ αὐτοῦ,
καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ,
Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ,
καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή».
ἑπομένως (λέγουν οἱ ὑποστηρικταὶ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως) ἡ ἀδελφὴ τῆς θεοτόκου δὲν κατονομάζεται· ἀλλὰ τὸ ὄνομά της φαίνεται εἰς τὰ παράλληλα χωρία τῶν ἄλλων εὐαγγελιστῶν, ὅπου ἀναφέρεται καὶ ἡ Σαλώμη, ἡ μήτηρ τοῦ 'Ιωάννου, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα δῆθεν ἀπέκρυψεν ὁ εὐαγγελιστὴς διὰ τὸν ἴδιον λόγον ποὺ ἀποκρύπτει καὶ τὸ ἰδικόν του. ἡ ἑρμηνεία ὅμως αὐτὴ εἶναι αὐθαίρετος καὶ βεβιασμένη.

4 Κατ' ἀρχάς, ἂν ὁ 'Ιωάννης ἀνεφέρετο εἰς τέσσαρα πρόσωπα, θὰ ἔπρεπε νὰ συνδέῃ τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον μὲ τὸν σύνδεσμον «καί» (...καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ...), ὅπως πράττει εἰς τὰς ἄλλας δύο περιπτώσεις. ἐπειδὴ ὅμως δὲν ὑπάρχει τὸ «καί», ἡ φράσις «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ» προσδιορίζει τὴν Μαρίαν τὴν (σύζυγον) τοῦ Κλωπᾶ. ἑπομένως ἐδῶ ὑπάρχουν τρεῖς γυναῖκες μὲ τὸ αὐτὸ ὄνομα, καὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μὲν πρώτη εἶναι ἡ θεοτόκος, ἡ δὲ δευτέρα λέγεται ἀδελφή της.

5 Δεύτερον, ἂν δεχθῶμεν ὅτι ἡ Σαλώμη ἦτο ἀδελφὴ τῆς θεοτόκου καὶ κατὰ συνέπειαν ὁ 'Ιωάννης ἦτο ἐξάδελφος τοῦ Κυρίου, τότε ἐρχόμεθα εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν Γραφήν, ἡ ὁποία μᾶς βεβαιώνει ὅτι οἱ «ἀδελφοὶ» τοῦ Κυρίου δὲν ἐπίστευον εἰς αὐτὸν πρὸ τῆς ἀναστάσεως ('Ιω. ζ΄ 3, 5, 10), ἀλλ' ἐπίστευσαν μετ' αὐτήν (Πρξ. α΄ 13-14). ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου ἐδῶ καλοῦνται τόσον οἱ νομιζόμενοι ἀδελφοί του ὡς τέκνα τοῦ 'Ιωσὴφ ἀπὸ προηγουμένην γυναῖκα, ὅσον καὶ οἱ ἐξάδελφοί του, ἡ πληροφορία δὲ τῆς ἀπιστίας των ἰσχύει κατ' ἐπέκτασιν καὶ δι' ὅλους τοὺς θεωρουμένους ὡς συγγενεῖς τοῦ Κυρίου κατὰ σάρκα. τὰ αὐτὰ περὶ ἀπιστίας τῶν συγγενῶν λέγει καὶ ὁ μεγαλείτερος ἑρμηνευτὴς τῶν Γραφῶν ἅγιος 'Ιωάννης ὁ χρυσόστομος, καθὼς καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος 'Αλεξανδρείας. ἑπομένως ἡ Σαλώμη καὶ ὁ υἱός της εὐαγγελιστὴς 'Ιωάννης δὲν εἶναι κατὰ σάρκα συγγενεῖς μὲ τὸν Κύριον οὔτε μὲ τὴν ἀειπάρθενον μητέρα του.

6 Τρίτον, ὁ ἀναφερόμενος Κλωπᾶς, ὁ ἀνὴρ τῆς δευτέρας Μαρίας, ἦτο ἀδελφὸς τοῦ 'Ιωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς παρθένου καὶ νομιζομένου πατρὸς τοῦ 'Ιησοῦ· τὸ μαρτυροῦν ἄμεσα μὲν ὁ ῾Ηγήσιππος καὶ ὁ 'Επιφάνιος, ἔμμεσα δὲ ἡ Καινὴ Διαθήκη. ἑπομένως ἡ θεοτόκος καὶ ἡ Μαρία ἡ σύζυγος τοῦ Κλωπᾶ ἦσαν (πάντοτε σύμφωνα μὲ τὴν φαινομενικὴν ἀντίληψιν τῶν πραγμάτων) σύννυμφοι ( = «συννυφάδες»). πράγματι ἡ σύννυμφος («συννυφάδα») ὀνομάζεται εἰς τὴν γλῶσσαν τῆς Βίβλου ἀδελφή (Εὐθύμιος Ζυγαβηνός). ἄρα ἡ σωστὴ στίξις τοῦ χωρίου εἶναι ἡ πρώτη παρατεθεῖσα μορφή, ἡ δὲ φράσις «καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» σημαίνει «καὶ ἡ συννυφάδα τῆς μητέρας του ἡ Μαρία ἡ σύζυγος τοῦ Κλωπᾶ».

(συνέχεια στὸ ἑπόμενο μήνυμα)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ο εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωαννης καὶ ἡ συγγένειά του μὲ τὴν θεοτόκον

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 31 Οκτ 2008, 16:39:26

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

(συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου μηνύματος)


7 ῾Ο 'Ιωάννης λοιπὸν δὲν εἶχε καμμίαν ἀπολύτως συγγένειαν μὲ τὸν θεάνθρωπον 'Ιησοῦν καὶ τὴν ἀειπάρθενον μητέρα του. διὰ τοῦτο καὶ ἔχουν μεγάλην σημασίαν ὅσα ἐν συνεχείᾳ τοῦ ἐξεταζομένου χωρίου εἶπε καὶ ἔπραξεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁ Κύριος. δεικνύων εἰς τὴν μητέρα του τὸν 'Ιωάννην τῆς λέγει· «γύναι, ἴδε ὁ υ ἱ ό ς σου» (ἐνῷ ἂν εἶχον συγγένειαν, θὰ ἔλεγεν «ἴδε ὁ ἀνεψιός σου ἢ ὁ ἀδελφιδοῦς σου»)· καὶ κατόπιν λέγει εἰς τὸν μαθητήν του 'Ιωάννην· «ἰδοὺ ἡ μ ή τ η ρ σου» (ἐνῷ ἂν εἶχον συγγένειαν, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴπῃ «ἰδοὺ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρός σου, ἡ θεία σου»)· καὶ συνεχίζει τὸ θεόπνευστον κείμενον· «καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὦρας ἔλαβεν ὁ μ α θ η τ ὴ ς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια» ('Ιω. ιθ΄ 26-27). ὁ μ α θ η τ ὴ ς λέγει καὶ ὄχι ὁ συγγενής· καὶ συνεχῶς εἰς τὸ εὐαγγέλιόν του ὁ 'Ιωάννης αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ὁ «ἠγαπημένος μαθητὴς» καὶ ὄχι ὡς ὁ ἠγαπημένος συγγενὴς ἢ ἀδελφὸς ἢ ἐξάδελφος τοῦ 'Ιησοῦ· διὰ νὰ δηλώσῃ σαφέστατα ὅτι μόνον σχέσιν μαθητείας εἶχε μὲ τὸν Κύριον καὶ τίποτε περισσότερον. καὶ ἔχει σημασίαν τὸ γεγονὸς αὐτό, διότι ἔτσι κατοχυρώνεται τὸ ἀειπάρθενον τῆς θεοτόκου. ἂν μετὰ τὸν 'Ιησοῦν ἡ μήτηρ του εἶχεν ἀποκτήσει καὶ ἄλλα τέκνα, διατί δὲν ἀνέλαβον αὐτὰ τὴν προστασίαν της; ἀλλὰ εἶναι σαφέστατον ἐνταῦθα ὅτι ἡ παρθένος μετὰ τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀνάληψιν τοῦ 'Ιησοῦ μένει παντελῶς ἐστερημένη τέκνων, διότι δὲν ἦτο φυσικὴ μήτηρ τῶν λεγομένων «ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου»· καὶ ὄχι μόνον τέκνων, ἀλλὰ στερεῖται ἐπὶ γῆς καὶ παντὸς ἄλλου ἐξ αἵματος συγγενοῦς, καὶ αὐτῆς ἀκόμη τῆς ἰδιοκτήτου οἰκίας.

8 Αἱ ἑρμηνεῖαι αὗται ἀνατρέπονται ἐν μέρει, ἂν δεχθῶμεν φυσικήν τινα συγγένειαν τοῦ 'Ιωάννου μετὰ τοῦ Κυρίου καὶ τῆς μητρός του. ἰδοὺ πόσας ζημίας δύναται νὰ προξενήσῃ ἀκόμη καὶ ἡ προσθήκη ἑνὸς περιττοῦ κόμματος εἰς ἓν φαινομενικῶς ἀσήμαντον χωρίον τῆς Βίβλου ἢ μία ἐπιπόλαιος ἀνάγνωσις καὶ ἑρμηνεία αὐτοῦ.

9 ῞Ομως ἂν δὲν ὑπάρχῃ φυσικὴ συγγένεια μεταξὺ τοῦ 'Ιωάννου καὶ τῆς θεοτόκου, δημιουργεῖται πλέον μία ὑπερτέρα πνευματικὴ σχέσις, λαμβάνει χώραν μία παράδοξος καὶ μοναδικὴ συγγένεια, καὶ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου «σφυρηλατοῦνται νέοι δεσμοί, οἱ ὁποῖοι πρότερον δὲν ὑπῆρχον» (Παναγιώτης Τρεμπέλας). οὕτω καθίσταται ἡ θεοτόκος ἀληθὴς μήτηρ τοῦ εὐαγγελιστοῦ 'Ιωάννου καὶ αὐτὸς ἀληθὴς υἱός της· αὐτὴν δὲ τὴν συγγένειαν, ποὺ δὲν εἶναι ἐκ φύσεως, ἐννοεῖ καὶ ἡ ὀνομασία μιᾶς γυναικείας μονῆς ἐν Πάτμῳ ἐπονομαζομένης «ἱερὰ μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς θεοτόκου μητρὸς τοῦ ἠγαπημένου» (καλεῖται δηλαδὴ ἡ θεοτόκος μήτηρ τοῦ ἠγαπημένου μαθητοῦ καὶ εὐαγγελιστοῦ 'Ιωάννου).

10 ῾Η ἑρμηνεία τοῦ χωρίου 'Ιω. ιθ΄ 25, ποὺ ἀνεπτύχθη ἐν τοῖς ἀνωτέρω, εἶναι ἡ ἀρχαιοτέρα καὶ ἀπολύτως ὀρθόδοξος, παραδίδεται δὲ ἀπὸ τοὺς ἅγιον 'Ιωάννην τὸν χρυσόστομον, Εὐθύμιον Ζυγαβηνόν, ἅγιον Νεκτάριον Πενταπόλεως, Παναγιώτην Τρεμπέλαν, μητροπολίτην Νικοπόλεως Μελέτιον, Κωνσταντῖνον Σιαμάκην, Λάμπρον Βρεττὸν καὶ ἐμμέσως ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν τῆς νήσου τοῦ εὐαγγελιστοῦ 'Ιωάννου, τῆς Πάτμου.

11 ῾Η ἄλλη ἑρμηνεία, ποὺ ἐξάγει ὡς συμπέρασμα ὅτι ἡ Σαλώμη εἶναι κατὰ σάρκα καὶ κατὰ κυριολεξίαν ἀδελφὴ τῆς θεοτόκου, εἶναι νεωτέρα καὶ προέρχεται ἀπὸ μὴ ὀρθοδόξους Λατίνους ἑρμηνευτάς (Owen, Bernard, Wieseler, Meyer, Luthardt, Weiss, Westcott καὶ ἄλλους). ἐκ τῶν ἡμετέρων τὴν ἀκολουθοῦν ἐκ παραδρομῆς καὶ τὴν δέχονται ἀβασανίστως –μᾶλλον παρασυρόμενοι ἐξ ἀντιγραφῆς– ὡρισμένοι, ὅπως ὁ 'Ιωάννης Κολιτσάρας, ὁ ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καὶ ἄλλοι τινές· καὶ πάλιν ὅμως τὴν ἀναφέρουν μόνον ὡς ἑρμηνείαν τοῦ συγκεκριμένου χωρίου, χωρὶς διόλου νὰ δέχωνται οἱανδήποτε ἀλλοίωσιν εἰς τὸ ὀρθόδοξον δόγμα καὶ τὴν γενικωτέραν διδασκαλίαν τῆς ἐκκλησίας.

'Εν ῾Αγίᾳ Παρασκευῇ 23/3/2001
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Η παρθένος Μαρία στὴν Καινὴ Διαθήκη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 06 Απρ 2018, 12:10:54

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Θεομητορικά

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron