Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 30 Μαρ 2009, 11:57:49

Καθὼς ὅλο καὶ περισσότερο τὰ μέλη τῶν Διαλόγων αὐξάνονται ἀριθμητικῶς καὶ δημοσιεύονται ἐδῶ διάφορες μελέτες καὶ ποικίλο ὑλικό (κείμενα, ἄρθρα, φωτογραφίες, ἠχογραφήσεις κ.λπ.), εἶναι χρήσιμο νὰ γνωρίζουν ὅλοι (μέλη καὶ ἐπισκέπτες) κάποιες βασικὲς προϋποθέσεις σχετικὰ μὲ τὰ πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα ἐπὶ ὅλων τῶν δημοσιεύσεων. αὐτὸ γίνεται, ὥστε τὰ μέλη καὶ οἱ ἐπισκέπτες νὰ γνωρίζουν τὰ δικαιώματά τους καὶ τὶς ὑποχρεώσεις των, διότι «οἱ καλοὶ λογαριασμοὶ κάνουν τοὺς καλοὺς φίλους».

᾿Αντιγράφω ἐδῶ τὰ σχετικὰ τμήματα ποὺ μιλοῦν γιὰ τὰ πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα ἀπὸ τοὺς ῞Ορους χρήσεως τῆς κύριας ἱστοσελίδος καὶ ἀπὸ τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῶν διαλόγων, ὥστε νὰ εἶναι συγκεντρωμένα σὲ ἕνα σημεῖο πρὸς ἐνημέρωσι μελῶν καὶ ἐπισκεπτῶν.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 30 Μαρ 2009, 11:58:26

᾿Απόσπασμα ἀπὸ τοὺς τοὺς ῞Ορους χρήσεως τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς».

Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

16. Τὰ πνευματικὰ δικαιώματα τοῦ ὅποιου δημοσιευμένου ὑλικοῦ πα­ρα­μέ­νουν πάντοτε στὸν δημιουργὸ τοῦ ἔργου ἢ στοὺς νομίμους κλη­ρο­νό­μους του, ἀκόμη καὶ ὅταν τὸ ἔργο δημοσιεύεται ἐδῶ ὄχι ἀπὸ τὸν δη­μι­ουρ­γό του ἢ τοὺς κληρονόμους του ἀλλὰ ἀπὸ κάποιον τρίτο.

17. Γίνεται δεκτὸ ὅτι ἡ ἐκ μέρους τρίτου δημοσίευσις ἑνὸς ἔργου ἐξ ὁρισμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ σκοπὸ τὴν οἰκειοποίησι τοῦ ξένου ἔργου ἀπὸ αὐτὸν τὸν τρίτο ἢ ἄλλα (φυσικὰ ἢ νομικὰ) πρόσωπα. διὰ τοῦτο ὅσοι ἀ­πο­στέλλουν πρὸς δημοσίευσι ἐργασίες ποὺ δὲν εἶναι δικές των, ἢ εἶναι δικές των ἀλλὰ περιλαμβάνουν ἀποσπάσματα ἢ τὸ σύνολον ξένου ἔργου, πρέπει νὰ ἀναφέρουν τὸν δημιουργὸ τοῦ ἔργου καὶ τὶς πηγές των, ἐφόσον αὐτὸ εἶναι δυνατόν, ἢ ἀκόμη νὰ λαμβάνουν καὶ τὴν ἄδεια ἐκ μέρους τοῦ δη­μι­ουρ­γοῦ, ἂν αὐτὸ ἀπαιτῆται.

18. ῾Η ἐδῶ δημοσίευσις ὑλικοῦ, κειμένων, ἄρθρων καὶ ἐργασιῶν μὲ πρω­τότυπο περιεχόμενο μπορεῖ κατ᾿ ἀρχὴν νὰ εἶναι χρήσιμη γιὰ τὴν κα­το­χύρωσι τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων (copyright) τοῦ δημιουργοῦ, ἐφόσον ἀναγράφονται τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχικῆς δημοσιεύσεως καὶ ἐφόσον δὲν ὑ­πάρ­χουν ἄλλου εἴδους ἀμφισβητήσεις ἢ προβλήματα περὶ τὴν πατρότητα τοῦ ἔργου. ἡ δημοσίευσις ὅμως αὐτὴ μόνη της κρίνεται ὡς μὴ ἐπαρκής, καθὼς εἶναι δυνατὸν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐπέλθουν τροποποιήσεις καὶ ἀλ­λαγὲς στὸ κείμενο καὶ τὴν μορφὴ τῆς ἀρχικῆς δημοσιεύσεως, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι δυνατὸν οὔτε νὰ ἐλεγχθοῦν οὔτε νὰ πιστοποιηθοῦν, οὔτε ἡ παροῦσα ἱστοσελὶς ἀναλαμβάνει τέτοια εὐθύνη ἢ τέτοιο ἔργο ἢ ὁποιαδήποτε ἐργα­σία σχετικῶς μὲ τὴν κατοχύρωσι πνευματικῶν δικαιωμάτων.

19. ῞Οπως ἤδη ἔχει σημειωθῆ, ἡ παροῦσα ἠλεκτρονικὴ ἱστοσελὶς τῆς «Συμβολῆς» εἶναι προέκτασι, συνέχισι ἀλλὰ καὶ ἐπέκτασι τῆς ἐκδόσεως τῆς «Συμβολῆς» στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου. γι᾿ αὐτὸ ἡ δημοσίευσις μέρους ἢ καὶ πλήρους ὑλικοῦ ἀπὸ τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα στὴν ἔντυπη «Συμ­βολὴ» (καὶ σὲ συνοδευτικὲς ἐκδόσεις της προκειμένου γιὰ ψηφιακὸ ὑλικὸ) ἢ καὶ τἀνάπαλιν εἶναι ἐλεύθερη, γίνεται μὲ τοὺς ἴδιους ὅρους καὶ σὲ καμ­μία περίπτωσι δὲν παραβλάπτονται τὰ ὅποια πνευματικὰ δικαιώματα τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ. ἐπιπλέον μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξυπηρετηθῇ καλλίτερα ἡ διαφύλαξις τοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ ὅποια φθορὰ ἢ βλά­βη τοῦ διαδικτύου καὶ ἡ διαιώνισις τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν γνωμῶν καὶ συμ­περασμάτων τῶν συγγραφέων ἢ λοιπῶν δημιουργῶν, καθὼς τὸ ἔντυπο εἶναι τὸ μακροβιώτερο, ἀνθεκτικώτερο καὶ ἀσφαλέστερο μέσο γιὰ τὴν δια­φύλαξι καὶ μετάδοσι κειμένων καὶ πληροφοριῶν στὶς μελλοντικὲς γενεές.

20. Οἱ ὅποιες δημοσιεύσεις κειμένων, ἐργασιῶν, ἄρθρων, μελετῶν, φωτογραφιῶν, ὀπτικοακουστικοῦ ἢ ἄλλου ἠλεκτρονικοῦ ἢ ψηφιακοῦ καὶ λοιποῦ ὑλικοῦ γίνονται στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» ἐντελῶς δωρεὰν πρὸς «κοινὸν ὄφελος», καὶ χωρὶς κανέναν ἀπολύτως κερδοσκοπικὸ σκοπό. οἱ δημιουργοὶ καὶ νόμιμοι κάτοχοι τῶν ἔργων ποὺ δημοσιοποιοῦν ἐδῶ (εἴτε οἱ ἴδιοι εἴτε μέσῳ τρίτων) δὲν μποροῦν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐγείρουν ὁ­ποιεσ­δήποτε ἀπαιτήσεις γιὰ οἰκονομικὴ ἢ ἄλλου εἴδους πληρωμὴ ἢ ἀπο­ζη­μίωσι γιὰ τὶς δημοσιεύσεις των καὶ τὶς προσφορές των.

21. Τυχὸν ἄλλα ἐμπορικὰ δικαιώματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ πνευ­ματικὰ δικαιώματα τοῦ ἐδῶ δημοσιευομένου ὑλικοῦ παραμένουν ἀ­πα­ραμείωτα σύμφωνα μὲ ὅσα ὁρίζει ὁ νόμος.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 30 Μαρ 2009, 11:58:49

᾿Απόσπασμα ἀπὸ τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῶν διαλόγων.

Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

38. Σχετικῶς μὲ τὰ πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα τῶν δημοσιεύσεων καὶ τοῦ ὑλικοῦ ποὺ περιέχονται στὰ μηνύματα τῶν μελῶν ἰσχύουν ὅσα σχετικὰ ἀναφέρονται καὶ στοὺς ὅρους χρήσεως τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς» (http://www.symbole.gr/component/content/article/399). γενικῶς ἂν ἡ δημοσίευσις στοὺς διαλόγους κάποιου κειμένου ἢ ἄλλου ὑλικοῦ παραβιάζει ὁποιαδήποτε πνευματικὰ ἢ συγγραφικὰ ἢ ἐμπορικὰ δικαιώματα, πρέπει νὰ εἰδοποιηθοῦν ἡ διαχείρισις (δ.η.α. symbole@mail.com) ἢ οἱ συντονιστές, ὥστε νὰ ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος τὸ συντομώτερο δυνατό, καὶ ἐν ἀνάγκῃ νὰ ἀποσυρθῇ ἡ ἐπίμαχη δημοσίευσι.
Γιὰ λόγους ὑπομνήσεως ἢ περαιτέρω διευκρινίσεως εἰδικώτερων ὅρων ἀναφέρονται ἐδῶ καὶ τὰ ἀκόλουθα.

39. Συμφωνεῖται ὅτι οἱ ὅποιες δημοσιεύσεις κειμένων, ἐργασιῶν, ἄρθρων, μελετῶν, φωτογραφιῶν, ὀπτικοακουστικοῦ ἢ ἄλλου ἠλεκτρονικοῦ ἢ ψηφιακοῦ καὶ λοιποῦ ὑλικοῦ γίνονται στοὺς διαλόγους τῆς «Συμβολῆς» οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὰ μέλη, ἐντελῶς δωρεὰν πρὸς «κοινὸν ὄφελος», καὶ χωρὶς κανέναν ἀπολύτως κερδοσκοπικὸ σκοπό. οἱ δημιουργοὶ καὶ νόμιμοι κάτοχοι τῶν ἔργων ποὺ δημοσιεύονται ἐδῶ (εἴτε ἀπὸ τοὺς ἴδιους εἴτε μέσῳ τρίτων) δὲν μποροῦν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐγείρουν ὁποιεσδήποτε ἀπαιτήσεις γιὰ οἰκονομικὴ ἢ ἄλλου εἴδους πληρωμὴ ἢ ἀποζημίωσι γιὰ τὶς δημοσιεύσεις των καὶ τὶς προσφορές των.

40. Τὰ μέλη καὶ οἱ ἐπισκέπτες ἢ χρῆστες μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὸ προσφερόμενο ὑλικὸ μόνον γιὰ ἰδιωτικὴ καὶ δωρεὰν χρῆσι. ἀπαγορεύεται 1) ἡ ἀναδημοσίευσις περιεχομένων καὶ ὑλικοῦ τῶν διαλόγων χωρὶς τὴν ἄδεια τῶν μελῶν ποὺ ἀρχικὰ δημοσίευσαν τὸ περιεχόμενο αὐτὸ στοὺς διαλόγους τῆς «Συμβολῆς»· 2) ἡ οἰκειοποίησις ἀπὸ τρίτους τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐκμετάλλευσίς του γιὰ ἐμπορικοὺς ἢ ἄλλους κερδοσκοπικοὺς σκοπούς (ἐκδόσεις ἐντύπων, δημόσιες ἀναμεταδόσεις) κ.λπ.· 3) ἡ ἀντιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ συνόλου ἢ μέρους τοῦ παρόντος ἱστοτόπου καὶ τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες ἢ μὲ ἄλλες μορφές. ἐπιτρέπονται βεβαίως ἡ ἁπλὴ ἀναφορὰ καὶ οἱ σύνδεσμοι πρὸς τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα.

41. ῾Η ἐδῶ δημοσίευσις ὑλικοῦ ἐκ μέρους τοῦ δημιουργοῦ του ἢ τοῦ νομίμου κατόχου του δὲν τοῦ στερεῖ οὔτε στὸ ἐλάχιστον τὰ ὅποια δικαιώματά του γιὰ τὴν ἐλεύθερη χρῆσι καὶ διάθεσι τοῦ ὑλικοῦ ἢ γιὰ τὴν ἐμπορικὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη νόμιμη ἀξιοποίησί του ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς ἱστοσελίδος καὶ τῶν διαλόγων. σὲ καμμία περίπτωσι ὅμως δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐμπορικὴ ἢ ἄλλη κερδοσκοπικὴ ἀξιοποίησί τους ἐντὸς τῆς ἱστοσελίδος καὶ τῶν διαλόγων.

42. ῾Η δημοσίευσις στοὺς διαλόγους ὑλικοῦ, κειμένων, ἄρθρων καὶ ἐργασιῶν μὲ πρωτότυπο περιεχόμενο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν δημιουργό τους μπορεῖ κατ᾿ ἀρχὴν νὰ εἶναι χρήσιμη γιὰ τὴν κατοχύρωσι τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων (copyright) τοῦ δημιουργοῦ, καθὼς ἀναγράφονται τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχικῆς δημοσιεύσεως, καὶ ἐφόσον δὲν ὑπάρχουν ἄλλου εἴδους ἀμφισβητήσεις ἢ προβλήματα περὶ τὴν πατρότητα τοῦ ἔργου. ἡ δημοσίευσις ὅμως αὐτὴ μόνη της κρίνεται ὡς μὴ ἐπαρκής, καθὼς εἶναι δυνατὸν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐπέλθουν τροποποιήσεις καὶ ἀλλαγὲς στὸ κείμενο καὶ τὴν μορφὴ τῆς ἀρχικῆς δημοσιεύσεως, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι δυνατὸν οὔτε νὰ ἐλεγχθοῦν οὔτε νὰ πιστοποιηθοῦν, οὔτε ἡ παροῦσα ἱστοσελὶς ἀναλαμβάνει τέτοια εὐθύνη ἢ τέτοιο ἔργο ἢ ὁποιαδήποτε ἐργασία σχετικῶς μὲ τὴν κατοχύρωσι πνευματικῶν δικαιωμάτων.

43. Οἱ διάλογοι καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἱστοσελίδος οὐδεμία εὐθύνη φέρουν γιὰ τυχὸν ἀπώλεια ἢ ἄλλη βλάβη δημοσιευμένου ἢ ἀδημοσιεύτου ὑλικοῦ ἢ γιὰ ὁποιαδήποτε ζημία μπορεῖ νὰ προκληθῇ στὸ λογισμικὸ ἢ σὲ ἄλλες συσκευὲς σχετικῆς τεχνολογίας ἀπὸ τὴν χρῆσι αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ ἢ ἄλλων προγραμμάτων ποὺ μπορεῖ κάποιο μέλος ἢ ἐπισκέπτης νὰ ἀντιγράψῃ ἀπὸ τὸν παρόντα ἱστότοπο. γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο παροτρύνονται ἐντόνως τὰ μέλη νὰ κρατοῦν ἀντίγραφο ὅλων τῶν ἐδῶ δημοσιεύσεών τους σὲ ἀσφαλῆ τόπο.

44. Τὰ δημοσιευόμενα στοὺς διαλόγους στοιχεῖα μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὴν «Συμβολὴ» χωρὶς καμμία νομικὴ ἀπαίτησι ἐκ μέρους τοῦ μέλους ποὺ τὰ παρέχει. ἡ δημοσίευσις μέρους ἢ καὶ πλήρους ὑλικοῦ ἀπὸ τὸν παρόντα διαδικτυακὸ τόπο στὴν ἔντυπη «Συμβολὴ» (καὶ σὲ συνοδευτικὲς ἐκδόσεις της προκειμένου γιὰ ψηφιακὸ ὑλικὸ) καὶ στὴν ἱστοσελίδα αὐτῆς ἢ καὶ τἀνάπαλιν εἶναι ἐλεύθερη, γίνεται μὲ τοὺς ἴδιους ὅρους καὶ σὲ καμμία περίπτωσι δὲν παραβλάπτονται τὰ ὅποια πνευματικὰ δικαιώματα τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 13 Μαρ 2011, 16:08:26

῾Υπενθυμίζοντας τὸ παρὸν θέμα βρίσκω τὴν εὐκαιρία νὰ διευκρινίσω ὅτι οἱ ὅροι καὶ οἱ προϋποθέσεις σχετικὰ μὲ τὰ πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα γιὰ κάθε κείμενο, μελέτη, εἰκόνα, φωτογραφία, ἠχητικὸ ἢ ὀπτικοακουστικὸ ἢ ψηφιακὸ ἀρχεῖο ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ὑλικὸ ποὺ δημοσιεύεται ἢ διακινεῖται ἢ μεταφέρεται μέσῳ τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ δυνατοτήτων τοῦ παρόντος ἱστοτόπου δὲν ἐξαντλοῦνται στὰ παραπάνω ἀποσπάσματα, ἀλλὰ περιγράφονται σὲ ὅλο τὸ περιεχόμενο τῶν κειμένων ποὺ καθορίζουν τοὺς ὅρους καὶ κανόνες λειτουργίας του καὶ συμμετοχῆς μελῶν σὲ αὐτόν. τὰ κείμενα αὐτὰ εἶναι κυρίως τὰ ἑξῆς·

1. οἱ ὅροι χρήσεως τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς»,

2. ὁ κανονισμὸς λειτουργίας τῶν διαλόγων,

3. οἱ γενικοὶ ὅροι ἐγγραφῆς στοὺς διαλόγους.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ῞Οροι καί προϋποθέσεις λειτουργίας καί συμμετοχῆς

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron