Προσοχὴ στὴν δημοσίευσι νέων θεμάτων καὶ μηνυμάτων

Προσοχὴ στὴν δημοσίευσι νέων θεμάτων καὶ μηνυμάτων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 17 Απρ 2017, 01:42:21

Εὑχαριστῶ θερμῶς τὰ μέλη τῆς "Συμβολῆς" ποὺ δημοσιεύουν νέα θέματα στοὺς Διαλόγους ἢ προσθέτουν τὰ μηνύματά τους μὲ νεώτερες σκέψεις, παρατηρήσεις καὶ ἔρευνες. Τοὺς παρακαλῶ μόνον ὅλους νὰ εἶναι προσεκτικοὶ στὴν δημιουργία νέων θεμάτων καὶ νὰ ἐλέγχουν ὅτι τὰ παρουσιάζουν στὴν κατάλληλη ἑνότητα καὶ μὲ τὸν κατάλληλο τρόπο, ὥστε νὰ μὴ δημιουργοῦν ἄθελά τους δυσκολίες στὴν συνεχῆ διαδικτυακή μας παρουσία.

Τὸ εὖρος τῶν δημοσιευμένων θεμάτων καὶ μηνυμάτων εἶναι τεράστιο καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρακολουθῶ συνεχῶς ὅλες τὶς νέες ἀναρτήσεις, γιὰ νὰ ἐπεμβῶ διορθωτικῶς, ἂν χρειαστῇ. ᾿Ιδίως θὰ παρακαλοῦσα νὰ μὴ μὲ αἰφνιδιάζετε, ἄθελά σας πάντοτε, σὲ περιόδους ἑορτῶν, διακοπῶν, ἀργιῶν κλπ., κατὰ τὶς ὁποῖες ἐκ τῶν πραγμάτων μπορεῖ νὰ ἀπουσιάζω γιὰ μικρὸ ἢ μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ νὰ βρίσκωμαι κάπου χωρὶς τὴν δυνατότητα νὰ συνδεθῶ διαδικτυακῶς μὲ τὴν "Συμβολή".

Τὰ ἀναφέρω αὐτά, διότι στὸ παρελθὸν ὑπῆρξαν κάποιες, ἐλάχιστες εὐτυχῶς, περιπτώσεις δημοσιεύσεων, ὅπου γίνονταν ἀρνητικὲς ἀναφορὲς ἢ ἀκόμη καὶ αὐστηρὲς κριτικὲς σὲ πρόσωπα ποὺ δὲν συμμετέχουν στοὺς διαλόγους ἢ στὸ διαδίκτυο γενικώτερα, καὶ βρέθηκα σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη καὶ λεπτὴ θέσι, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν μιὰ νὰ δυσαρεστηθοῦν ἄνθρωποι ποὺ θὰ θέλαμε νὰ εἶναι συνοδοιπόροι μας ἐδῶ, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ πρέπει νὰ λογοκρίνω ἢ νὰ ἀποσύρω δημοσιεύσεις μελῶν.

Νομίζω ὅτι τὸ ὑψηλὸ περιεχόμενο τοῦ ὑλικοῦ ποὺ προσφέρει ἡ "Συμβολή", τὸ ἐξαιρετικὸ ἦθος ποὺ διακρίνει τὰ μέλη μας γενικῶς καὶ τὸ ἐπιστημονικὸ καὶ πνευματικὸ ὕφος τῶν κειμένων καὶ ἀπόψεων ποὺ ἀναρτῶνται ἐδῶ εἶναι ἱκανὰ νὰ μᾶς προφυλάξουν ἀπὸ ἄστοχες καὶ ἐπιζήμιες ἐνέργειες.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Προσοχὴ στὴν δημοσίευσι νέων θεμάτων καὶ μηνυμάτων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 05 Αύγ 2017, 15:19:15

῾Υπενθυμίζω τὸ προηγούμενο μήνυμα καὶ μὲ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία συμπληρώνω τὰ ἀκόλουθα.

῾Η ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» (http://www.symbole.gr) καὶ τὸ παρὸν βῆμα συζητήσεων «Διάλογοι Συμβολῆς» ἔχουν συμπληρώσει μία δεκαετία διαδικτυακῆς παρουσίας. ῞Ολον αὐτὸν τὸν καιρὸ τὸ ὑλικὸ ποὺ ὑπάρχει δημοσιευμένο ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα μέχρι σήμερα εἶναι ἐλεύθερα προσβάσιμο άπὸ κάθε ἐνδιαφερόμενο. Δὲν ἀπαιτεῖται νὰ ἐγγραφῇ κάποιος μέλος, γιὰ νὰ διαβάσῃ τὰ κείμενα καὶ νὰ ἀκούσῃ τὰ ἠχητικὰ ἀρχεῖα.

Παρατηρήθηκε ὅμως τὸ φαινόμενο ἄλλες ἱστοσελίδες νὰ ἀντιγράφουν ὑλικὸ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ νὰ τὸ παρουσιάζουν στὸν δικό τους χῶρο, ἀλλὰ νὰ ἀπαιτοῦν ἐγγραφὴ τοῦ ἐνδιαφερομένου, προκειμένου νὰ ἔχῃ πρόσβασι. Πρῶτ᾿ ἀπ᾿ ὅλα, ἡ ἀντιγραφὴ δικοῦ μας ὑλικοῦ χωρὶς τὴν ἄδειά μας συνιστᾷ λογοκλοπή, καὶ εἶναι νομικὸ ἀδίκημα. Δεύτερον, ὑλικὸ ποὺ ἐδῶ δημοσιεύεται ἐλεύθερα κάποιοι νὰ τὸ ἐκμεταλλεύωνται γιὰ νὰ αὐξήσουν τὰ μέλη τους καὶ νὰ τὸ παρουσιάζουν ὡς δῆθεν μὴ ἐλεύθερο εἶναι διπλὰ ἀπαράδεκτο. Σὲ κάθε περίπτωσι θὰ χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ποὺ μποροῦμε γιὰ τὴν διόρθωσι αὐτῶν τῶν λυπηρῶν φαινομένων.

Πρέπει ὅμως καὶ ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ ὑλικὸ τὸ δικό μας νὰ ἔχουν τὸν νοῦ τους καὶ νὰ μὴν "πιάνωνται κορόιδα". Ἂς ἐπισκέπτωνται τὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς καὶ τοὺς "Διαλόγους" της, γιὰ νὰ ἐνημερώνωνται χωρὶς κανέναν ἀπολύτως περιορισμό.

᾿Απὸ τὴν πλευρά μας ἔχουμε λάβει κάποια μέτρα, γιὰ νὰ περιορίσουμε ὅσο γίνεται τὴν ἐκτεταμένη λογοκλοπὴ τοῦ ὑλικοῦ μας, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς καὶ καύχημα. Καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι τέτοιες ἀνόητες συμπεριφορὲς ἁπλῶς ὑποσκάπτουν τὴν σωστὴ πορεία τοῦ διαδικτύου καὶ τὴν πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ. Ἄλλο ἡ ἐλεύθερη ἀνάγνωσι καὶ ἀκρόασι καὶ ἄλλο ἡ κλοπὴ καὶ ἡ οἰκειοποίησι ξένου ὑλικοῦ.

᾿Επίσης στοὺς "Διαλόγους" λειτουργεῖ ἀπὸ χρόνια ἰδιαίτερο τμῆμα μόνο γιὰ τὰ ἐγγεγραμμένα μέλη, γιὰ θέματα ποὺ δὲν εἶναι δημοσίου ἐνδιαφέροντος. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐπηρεάζει οὔτε ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὶς ὑπόλοιπες δημοσιεύσεις, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῆς ἱστοσελίδος ἐλεύθερες νὰ τὶς δῇ καὶ νὰ τὶς διαβάσῃ κάθε ἐνδιαφερόμενος.

᾿Επίσης ἀποφεύγουμε τὴν ἀντιγραφὴ ὑλικοῦ ἀπὸ ἄλλες ἱστοσελίδες, ἐκτὸς εὐλόγων καὶ ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων. Προτιμοῦμε νὰ παραπέμπουμε τοὺς ἀναγνῶστές μας στὴν ἀρχικὴ πηγὴ κατευθεῖαν μὲ τὸν ἀνάλογο σύνδεσμο (link).

Προσοχὴ ὅμως στὴν ἑξῆς λεπτομέρεια. ῞Οταν παραπέμπουμε σὲ ἄλλη ἱστοσελίδα, τὸ ὑλικὸ στὸ ὁποῖο παραπέμπουμε θὰ πρέπει νὰ δίδεται ἐπίσης ἐλεύθερα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα ἐκείνη. Ἂν ἀπαιτῆται ἐγγραφὴ τοῦ ἀναγνώστη στὴν ἄλλη ἱστοσελίδα ἢ ἂν ὑπάρχῃ ὁποιοσδήποτε ἄλλος περιορισμὸς στὴν πρόσβασι τοῦ ὑλικοῦ, τότε ἡ παραπομπὴ ποὺ δίδουμε δὲν ἔχει νόημα. ῾Ο καθένας βέβαια ἀποφασίζει ἐλεύθερα σὲ ποιά ἱστοσελίδα θὰ συμμετέχῃ καὶ ἂν στὴν ἱστοσελίδα του θὰ ἔχῃ τὶς δημοσιεύσεις ἐλεύθερες ἢ περιωρισμένες. ᾿Εμεῖς ἀποφασίσαμε ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐλεύθερη δημοσίευσι, καὶ γι᾿ αὐτὸ σύνδεσμοι καὶ παραπομπὲς σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες γίνονται μόνον γιὰ ὑλικὸ ποὺ εἶναι ἐπίσης ἐλεύθερο, χωρὶς ἐγγραφὲς ἢ ἄλλους περιορισμούς.

Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιῆται μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ἡ «Συμβολή», γιὰ νὰ μαζεύουν ἐγγεγραμμένα μέλη ἄλλοι διαδικτυακοὶ τόποι.

Δημοσίευσεις μελῶν ποὺ τυχὸν παραπέμπουν σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες σὲ ὑλικὸ ποὺ δὲν διατίθεται ἐπίσης ἐλεύθερο, θὰ διαγράφωνται χωρὶς ἄλλη προειδοποίησι, ἀμέσως μόλις γίνωνται ἀντιληπτές.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ῞Οροι καί προϋποθέσεις λειτουργίας καί συμμετοχῆς

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron