῾Υποβολή ἐρωτήσεων

῾Υποβολή ἐρωτήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 26 Νοέμ 2008, 21:27:57

1. Θὰ παρακαλοῦσα ὅλα τὰ μέλη νὰ τηροῦν κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν «χρονικὴ ἀπόστασι μεταξὺ τῶν μηνυμάτων» (βλέπε ἐδῶ viewtopic.php?f=138&t=108) καὶ γιὰ τὴν ὑποβολὴ ἐρωτήσεων ἢ ὁποιασδήποτε ἄλλης δημοσιεύσεως

2. Παρακαλῶ ἐπίσης τὰ μέλη νὰ ἐλέγχουν τὰ μηνύματα γιὰ ὀρθογραφικὰ ἢ συντακτικὰ λάθη, τοὐλάχιστον γιὰ τὰ σημαντικὰ καὶ ἐπαναλαμβανόμενα λάθη, καθὼς εἶναι γνωστὸ ὅτι οὐδείς μας εἶναι ἀλάθητος. παραδείγματος χάριν προοίμιον (πρὸ + οἶμος), προοιμιακός, καὶ ἄλλα. καὶ τὰ μηνύματα νὰ μὴν περιέχουν ἀσυνταξίες, ὅσο εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ νὰ εἶναι καλὰ διατυπωμένα. ἄλλωστε τὸ χρονικὸ ὅριο ἔχει τεθῆ ἀκριβῶς γιὰ δική μας ἐξυπηρέτησι, ὥστε νὰ συντάσσουμε τὰ μηνύματά μας μὲ τὴν ἄνεσι καὶ προσοχὴ ποὺ πρέπει.

3. Οἱ ὅποιες ἐρωτήσεις πρὸς ἄλλα μέλη τῶν διαλόγων νὰ ἀπευθύνωνται μὲ τὸν δέοντα τρόπο καὶ μὲ σεβασμὸ πρὸς τὸν «συνομιλητὴ» συγ-γραφέα (= συν-γραφέα). ἐρωτήσεις ποὺ ξεκινοῦν μὲ φράσεις ὅπως τὸ «δηλαδὴ» «γιὰ πές μου λοιπὸν» «γιὰ νὰ σὲ δῶ τώρα» «ἀφοῦ ὑποστηρίζεις τὸ τάδε, μπορεῖς νὰ μοῦ ἐξηγήσῃς τὸ τάδε;» ἢ παρόμοιους τρόπους εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθοῦν ὡς «ἀπαιτητικὲς» ἐρωτήσεις, δηλαδὴ ἐρωτήσεις μὲ τὶς ὁποῖες ὁ ἐρωτῶν ἀπαιτεῖ ἄμεση ἀπάντησι, κάτι ποὺ δὲν συνᾴδει μὲ τὶς ἀρχὲς διαλόγου ποὺ ἔχουν τεθῆ ἐδῶ. ἄμεσος διάλογος μπορεῖ νὰ γίνῃ μὲ προσωπικὰ μηνύματα μεταξὺ τῶν μελῶν ποὺ τὸ ἐπιθυμοῦν.

4. ᾿Επίσης εἶναι δυνατὸν ἐρωτήματα ποὺ ξεκινοῦν ὅπως περιγράφηκε παραπάνω ἢ μὲ παρόμοιους τρόπους νὰ θεωρηθοῦν ἐπιθετικὰ ἢ ὡς περιέχοντα ἀντίρρησι ἢ ἐριστικότητα, ἐνῷ εἶναι πολὺ πιθανὸν ὁ ἐρωτῶν νὰ μὴν ἔχῃ ἀπολύτως καμμία τέτοια πρόθεσι. γι᾿ αὐτὸ ἂς ἐλέγχουμε τὰ μηνύματά μας διαβάζοντάς τα καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἀναγνώστου, ὁ ὁποῖος δὲν ξέρει τί ἀκριβῶς ἐννοοῦμε μὲ κάθε φράσι. ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν δημοσίευσι τοῦ μηνύματος μποροῦμε ἄνετα νὰ διορθώσουμε κάποιο λάθος πατῶντας τὸ κουμπὶ μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

5. Βεβαίως πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπόψει μας ὅτι δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ κάποιος νὰ ἀπαντᾷ στὶς ἐρωτήσεις μας, οὔτε ὑπάρχουν ἀπαντήσεις γιὰ ὅλα τὰ ἐρωτήματα, οὔτε κάποιος πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν διαθεσι ἢ τὴν ὑποχρέωσι νὰ ἀπαντᾷ στὶς δικές μας ἀπορίες. ὅλα τὰ μέλη πρέπει νὰ θεωροῦν ὅτι εἶναι συνεργάτες μεταξύ τους καὶ ὁ σκοπὸς τῶν διαλόγων εἶναι αὐτὸς ἀκριβῶς, ἡ προώθησι τῆς συνεργασίας καὶ τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων καὶ ἐπιχειρημάτων. ὁ καθένας σέβεται τὸν ἄλλον γιὰ τὸν κόπο νὰ διαβάσῃ καὶ νὰ ἀπαντήσῃ στὸ ἐρώτημα ἢ νὰ ὑποβάλῃ μία εἰλικρινῆ ἀπορία ἢ μία ἐποικοδομητικὴ διαφοροποίησι, μία ἄλλη ἄποψι.

6. Τέλος ὅσα μέλη δὲν ἔχουν στείλει γραπτὸ μήνυμα πρὸς τὸν διαχειριστὴ μὲ τὶς πρόσθετες πληροφορίες ποὺ ζητοῦνται στὸ μήνυμα «᾿Απαραίτητες πληροφορίες» (viewtopic.php?f=2&t=2#p262) ἢ ἂν ἔχουν ξεχάσει κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς πληροφορίες (π.χ. σταθερὸ τηλέφωνο, ἡλικία κ.λπ.), παρακαλοῦνται νὰ τακτοποιήσουν καὶ αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Υποβολή ἐρωτήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 22 Ιαν 2009, 10:53:17

Μία ἀκόμη προτροπή (ἁπλῆ προτροπὴ καὶ ὄχι ὑποχρεωτικὸς ὅρος).

Ἂς μὴ ῥωτᾶμε μόνον. μποροῦμε νὰ διατυπώνωμε μαζὶ μὲ τὶς ἐρωτήσεις μας καὶ τὶς θέσεις μας ἢ τὶς ἀπόψεις μας. ἔτσι ὁ διάλογος προωθεῖται καλλίτερα ὡς ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ ἐπιχειρημάτων.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Υποβολή ἐρωτήσεων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 12 Απρ 2009, 22:52:34

Συμπληρωματικοὶ ὅροι, ποὺ ἀναφέρονται στὸν τρόπο ὑποβολῆς τῶν ἐρωτήσεων.

7. ῾Ο τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον γράφουμε ἕνα μήνυμά μας ἢ θέτομε μία ἐρώτησι ἐδῶ στοὺς Διαλόγους ἔχει μεγάλην σημασίαν. ἂν γράφουμε καὶ ῥωτοῦμε ὅπως πρέπει, καὶ μάλιστα μὲ προσωπικὸ μήνυμα γιὰ ὅσα δὲν χρειάζεται νὰ δημοσιεύωνται, πολλὰ πράγματα θὰ εἶναι καλλίτερα.

8. Διευκρινίζεται ὅτι ἐδῶ δὲν δεχόμεθα οὔτε παραγγελίες γιὰ ἠχογραφήσεις ἢ δημοσιεύσεις ἢ ἔρευνες ἢ ἄλλες ἐργασίες οὔτε γενικῶς γίνονται δεκτὰ μηνύματα μὲ ἀπαιτητικὸ περιεχόμενο, δηλαδὴ κάποιος νὰ ἀπαιτῇ ἀπὸ ἄλλους πράγματα, καὶ ὁ ἴδιος νὰ μὴν προσφέρῃ τίποτε ἢ νὰ μὴν ἐρευνᾷ ἢ κάτι τέτοιο.

9. Δὲν γράφουμε ποτὲ ζητῶντας ἀπαιτητικὰ ἀπὸ τὸν συνομιλητή μας νὰ ἐκτελέσῃ κάποια ἐργασία ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ κάμουμε ἐμεῖς (π.χ. «ψάξε νὰ μοῦ βρῇς παραπομπὲς στὶς τραγῳδίες τοῦ Αἰσχύλου» κ.λπ.). γενικῶς δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τὰ μέλη τῶν Διαλόγων σὰν νὰ εἶναι οἱ ἄλλοι ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπακούσουν στὶς διαταγές μας.

10. ᾿Εννοεῖται βεβαίως ὅτι ἐπιτρέπεται ἐλεύθερα νὰ ζητήσουμε κάτι, ἂν αὐτὸ γίνῃ μὲ τρόπο ἁπλό, μὲ σεβασμὸ στὸν κόπο τοῦ ἄλλου, καὶ πάντοτε μὲ φράσεις ὅπως «ἂν μπορῆτε, καὶ ἂν καὶ ὅποτε ἔχετε διαθέσιμο χρόνο...» ἢ «θέλω καὶ τὴν δική σας γνώμη» ἢ «μήπως μπορεῖ κάποιος νὰ μὲ βοηθήσῃ, μήπως ἔχει περισσότερα στοιχεῖα κ.λπ.» ἢ «θὰ ἤθελα νὰ μάθω καὶ τὴν γνώμη ἢ τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἔχει τὸ τάδε μέλος, ἂν γίνεται» καὶ τὰ ὅμοια· πάντοτε ὅμως μὲ φιλικὸ τόνο καὶ μὲ τὸν πρέποντα σεβασμὸ πρὸς τὸν συνομιλητή μας.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ῞Οροι καί προϋποθέσεις λειτουργίας καί συμμετοχῆς

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron