17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης Κείμενα διαφόρων συγγραφέων Τὰ ἁμαρτωλὰ ΕΛ.ΤΑ. (2003)

 

ΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΑ ΕΛ.ΤΑ.

 

᾿Αξιότιμε κύριε διευθυντά,

Εἰς τὸ φύλλον Σεπτεμβρίου 2003 τῆς ἐγκρίτου ἐκδόσεώς σας «῾Η Γειτονιά μας» εἰς τὴν σελίδα 15 ἐδημοσιεύθη μία ὁμολογουμένως ἐνη­με­ρωτικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξις τοῦ διευθυντοῦ τῶν κεντρικῶν ΕΛ.ΤΑ. ῾Αγίας Παρασκευῆς κυρίου Μιχάλη Μπάρλα. Εἰς τὴν συνέντευξιν αὐτὴν ὁ κύριος Μπάρλας ἐτόνισεν ὅτι τὰ ΕΛ.ΤΑ. διὰ πρώτην φορὰν ἐφέ­τος ἐπαρουσίασαν κέρδη, ὁπότε πλέον –κατὰ τὴν ἄποψίν του– τὰ ταχυ­δρο­μεῖα κατατάσσονται εἰς τὰς μεγάλας κερδοφόρους ἐπιχειρήσεις τῆς χώρας, ἀπέδωσε δὲ τὴν ἐπιτυχίαν ταύτην εἰς τοὺς ἑξῆς παράγοντας· 1ον) εἰς τὰς φιλοτίμους καὶ ἀόκνους προσπαθείας τῶν στελεχῶν καὶ ἐργαζο­μένων, 2ον) εἰς τὴν συνεχῆ βελτίωσιν τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τῶν ΕΛ.ΤΑ., 3ον) εἰς τὴν ἐξειδίκευσιν αὐτῶν, καὶ 4ον) εἰς τὴν μοντέρναν τε­χνο­λο­γίαν καὶ τεχνοτροπίαν ποὺ ἔχει ἐφαρμοσθῆ εἰς τὴν ἐπιχείρησιν. Καὶ δημιουργεῖται εἰς τὸν κάθε ἀναγνώστην τὸ ἑξῆς ἐρώτημα· ραγε α συνεχες κα πέρογκοι νατιμήσεις το κόστους τν ταχυδρομικν τε­λν δν συνέβαλαν καθόλου ες τν αξησιν τν σόδων τν ΕΛ.ΤΑ., στε ν μφανισθ φετιν κερδοφορία;

᾿Αλλ᾿ ἂς ἐξετάσωμεν ἐνδεικτικῶς ὡρισμένας περιπτώσεις ἐκ τῶν ἐπι­σή­μων τιμολογίων παροχῆς ὑπηρεσιῶν τῶν ΕΛ.ΤΑ. διὰ τὴν τριετίαν ἰού­λιος 2000 ἕως ἰούλιος 2003. Σημειωτέον ὅτι εἰς τὸ χρονικὸν αὐτὸ διά­στημα ἴσχυσαν 4 τιμολόγια καὶ ὄχι 3, ὅπως θὰ ἐπερίμενε κανείς, ἑπομένως αἱ αὐ­ξήσεις τῶν τιμῶν γίνονται εἰς διάστημα μικρότερον τοῦ ἔτους! Γνωρίζετε καὶ οἱ μισθοὶ τῶν ἐργαζομένων νὰ αὐξάνωνται ὄχι κατ᾿ ἔτος ἀλλὰ ἀνὰ δε­κά­μηνον;

 

1) ᾿Επιστολὴ ἁπλῆ, ἐσωτερικοῦ, κατατασσομένη εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν «μικρῶν» ἀντικειμένων (αἱ διακρίσεις τῶν ἀντικειμένων εἰς 3 κατηγορίας, «μικρὰ» «μεγάλα» καὶ «ἀκανόνιστα» εἶναι τῶν ΕΛ.ΤΑ.), βάρους 20 γραμ­μαρίων, εἶχε τὰ ἑξῆς ταχυδρομικὰ τέλη.
᾿Ιούλιος 2000 130 δραχμα [βάσει τοῦ νέου τιμολογίου ποὺ ἴσχυσεν ἀπὸ τότε]
᾿Ιούνιος 2001 140 δραχμα 0,41 ερώ [ἤ τοι αὔξησις σχεδὸν 8%]
᾿Απρίλιος 2002 0,45 ερώ ( 153 δραχμαί) [ἤ τοι αὔξησις 10%]
Φεβρουάριος 2003 0,47 ερώ ( 160 δραχμαί) [ἤ τοι αὔξησις 5%]

῾Επομένως τὸ ταχυδρομικὸν κόστος τῆς ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν ᾿Ιούλιον τοῦ 2000 μέχρι τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2003 ηξήθη κατ 23%!

 

2) ᾿Επιστολὴ ἁπλῆ, ἐσωτερικοῦ, κατατασσομένη εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν «ἀκανονίστων» ἀντικειμένων, βάρους 750 γραμμαρίων, εἶχε τὰ ἑξῆς ταχυδρομικὰ τέλη.
᾿Ιούλιος 2000 700 δραχμαί
᾿Ιούνιος 2001 900 δραχμα 2,64 ερώ [ἤ τοι αὔξησις σχεδὸν 29%!]
᾿Απρίλιος 2002 2,75 ερώ ( 937 δραχμαί) [ἤ τοι αὔξησις 4%]
Φεβρουάριος 2003 2,86 ερώ ( 975 δραχμαί) [ἤ τοι αὔξησις 4%]

῾Επομένως τὸ ταχυδρομικὸν κόστος τῆς ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν ᾿Ιούλιον τοῦ 2000 μέχρι τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2003 ηξήθη κατ 39%!

 

3) ᾿Επιστολὴ ἁπλῆ, ἐξωτερικοῦ, ἐκτὸς Εὐρώπης (διὰ τὴν Εὐρώπην θὰ ὁμιλήσωμεν ἰδιαιτέρως), κατατασσομένη εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν «μεγά­λων» ἀντικειμένων, βάρους 500 γραμμαρίων, εἶχε τὰ ἑξῆς ταχυδρομικὰ τέλη.
᾿Ιούλιος 2000 1400 δραχμαί
᾿Ιούνιος 2001 1350 δραχμα 3,96 ερώ [ἤ τοι μείωσις 3,5%]
᾿Απρίλιος 2002 4,00 ερώ ( 1363 δραχμαί) [ἤ τοι αὔξησις 1%]
Φεβρουάριος 2003 5,00 ερώ ( 1704 δραχμαί) [ἤ τοι αὔξησις 25%!]

῾Επομένως τὸ ταχυδρομικὸν κόστος τῆς ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν ᾿Ιούλιον τοῦ 2000 μέχρι τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2003 ηξήθη κατ 22%!

 

4) Δέμα ἁπλοῦν ἐσωτερικοῦ, βάρους 3 κιλῶν, εἶχε τὰ κάτωθι ταχυ­δρομικὰ τέλη.
᾿Ιούλιος 2000 800 δραχμαί
᾿Ιούνιος 2001 1150 δραχμα 3,37 ερώ [ἤ τοι αὔξησις σχεδὸν 44%!]
᾿Απρίλιος 2002 3,37 ερώ ( 1150 δραχμαί) [ἤ τοι αὔξησις 0%]
Φεβρουάριος 2003 4,30 ερώ ( 1465 δραχμαί) [ἤ τοι αὔξησις 28%].

῾Επομένως τὸ ταχυδρομικὸν κόστος τοῦ δέματος ἀπὸ τὸν ἰούλιον τοῦ 2000 μέχρι τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2003 ηξήθη κατ 83%!

 

᾿Ιδοὺ λοιπὸν μὲ ποῖον τρόπον τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἔγιναν μία μεγάλη ἐπικερδὴς ἐ­πιχείρησις! Σημειωτέον ὅτι ὅλαι αὐταὶ αἱ ὑπερβολικαὶ καὶ παράλογοι αὐξήσεις (βάσει ποίου πληθωρισμοῦ ἔγιναν; ποίων ὑπαλλήλων ἢ ἐργα­ζο­μέ­νων οἱ μισθοὶ ἐντὸς τριετίας ηὐξήθησαν κατὰ 83%;) ἐπιβαρύνουν τὸν ἁ­πλοῦν καθημερινὸν πελάτην τῶν ΕΛ.ΤΑ., διότι αἱ μεγάλαι ἐπιχειρήσεις μὲ τὴν πολλὴν ἀλληλογραφίαν καὶ τὰ πολλὰ δέματα ὄχι μόνον στέλλουν ὁμα­δικὰς ἀποστολάς, ἀλλὰ συνάπτουν μὲ τὰ ΕΛ.ΤΑ. εἰδικὰς συμβάσεις καὶ ἐπιτυγχάνουν κοστολόγια μειωμένα κατὰ πολύ, μὲ μείωσιν ἀπὸ 30% ἕως καὶ 80%! Τὴν διαφορὰν βεβαίως πληρώνει ὁ ἁπλοῦς καὶ ἀνύποπτος πο­λί­της μὲ τὸ ἰσχνὸν βαλάντιον.

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον αὐταὶ αἱ ἁμαρτίαι τῶν ΕΛ.ΤΑ., ἀλλὰ γίνονται καὶ ἄλλαι ἀλχημεῖαι, ὥστε τελικῶς ὁ ἀποστολεὺς νὰ ἐπιβαρύνεται περισ­σό­τερον. Μέχρι τὸν ᾿Ιούνιον τοῦ 2001 αἱ ἀποστολαὶ ἐξωτερικοῦ διῃροῦντο εἰς δύο κατηγορίας· εἰς τὴν μίαν ὑπήγοντο αἱ ἐπιστολαὶ διὰ τὴν Εὐρώπην, ἐνῷ εἰς τὴν ἄλλην –μὲ ἀκριβώτερον βεβαίως τιμολόγιον– αἱ ἐπιστολαὶ διὰ τὰς λοιπὰς ἐκτὸς Εὐρώπης χώρας. Αὐτὸ ὅμως ἀπὸ τὸν ᾿Ιούνιον τοῦ 2001 ἤλλαξεν. ῾Η μία κατηγορία περιλαμβάνει πλέον τὰς χώρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως καὶ τὰς ῾Ελβετίαν ᾿Ισλανδίαν καὶ Νορβηγίαν, ἐνῷ αἱ λοιπαὶ χῶραι τῆς Εὐρώπης ὑπήχθησαν εἰς τὴν ἀκριβοτέραν κατηγορίαν τῶν «λοιπῶν χωρῶν»· δηλαδὴ ἡ ἀλληλογραφία μὲ τὴν ᾿Ισλανδίαν κοστίζει εἰς τοὺς ῞Ελ­λη­νας ὀλιγώτερον ἀπὸ ὅ,τι ἡ ἀλληλογραφία μὲ τὰς γειτονικὰς χώρας ᾿Αλ­βανίαν, Σερβίαν, Βουλγαρίαν καὶ Τουρκίαν, διὰ τὰς ὁποίας ἀσφαλῶς ὑ­πάρ­χει μεγαλειτέρα ἀνάγκη ἀλληλογραφίας παρὰ μὲ τὴν ᾿Ισλανδίαν.

Διὰ νὰ δώσω καὶ ἓν παράδειγμα, ἐπιστολὴ τῶν 500 γραμμαρίων (κατηγορία «μεγάλα») ἔχει ταχυδρομικὸν τέλος 3,80 εὐρὼ διὰ οἱανδήποτε χώραν τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως, ἐνῷ διὰ τὴν γειτονικὴν ᾿Αλβανίαν ἢ τὴν Τουρκίαν τὸ τέλος εἶναι 5 εὐρώ, ἤ τοι 32% ἀκριβότερον. Κατ᾿ οὐσίαν μὲ τὸ ἀνωτέρω «τέχνασμα» τὰ ΕΛ.ΤΑ. χρεώνουν τὴν ἀλληλογραφίαν πρὸς τὰς πε­ρισσοτέρας χώρας τῆς Εὐρώπης ὅσον καὶ πρὸς τὰς ἄλλας ἐκτὸς Εὐ­ρώπης ἠπείρους. ῎Ετσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ μείωσις ποὺ ὑπάρχει διὰ τὸ 2001 εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν 3ην περίπτωσιν (μὲ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἐξω­τε­ρι­κοῦ). ῾Η μείωσις εἶναι φαινομενική, διότι ἰσχύει μόνον διὰ τὰς ἐπιστολὰς πρὸς τὰς χώρας ἐκτὸς Εὐρώπης· ὅμως διὰ μίαν ἐπιστολὴν (τῶν ἰδίων προ­διαγραφῶν) πρὸς τὴν Τουρκίαν –λόγου χάριν– ὑπάρχει αὔξησις κόστους κατὰ 50%(!), διότι τὸν ᾿Ιούλιον τοῦ 2000 εἶχε τέλος 900 δρχ., ἐνῷ τὸν ᾿Ιούνιον τοῦ 2001 εἶχε τέλος 1350 δρχ.· ἐντὸς δὲ τῆς τριετίας τὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς ηξήθη κατ 89%!

 

Τὰ ΕΛ.ΤΑ. κατατάσσουν τὰς ἐπιστολὰς εἰς τρεῖς κατηγορίας· «μικρὰ» «μεγάλα» καὶ «ἀκανόνιστα». Διὰ τὰς δύο πρώτας κατηγορίας δίδουν τὰς ἑξῆς διαστάσεις·
Μικρὰ ἀπὸ 9 Χ 14 ἑκ. ἕως 16,5 Χ 24,5 ἑκ., πάχος ἕως 0,5 ἑκ.·
Μεγάλα ἀπὸ 16,6 Χ 24,6 ἑκ. ἕως 30,5 Χ 38,1 ἑκ., πάχος ἕως 2 ἑκ..

῾Οτιδήποτε ἀντικείμενο ἐκφεύγει τῶν ἀνωτέρω ὁρίων, ἔστω καὶ εἰς μί­αν μόνον διάστασιν, κατατάσσεται εἰς τὰ ἀκανόνιστα· δηλαδὴ ἐπιστολὴ διαστάσεων 9 Χ 14 ἑκ. μὲ πάχος ὅμως ὄχι 0,5 ἑκ. (ποὺ εἶναι τὸ ὅριον τῶν «μικρῶν»), ἀλλὰ μὲ πάχος 1 ἑκ., δὲν κατατάσσεται εἰς τὰ «μεγάλα», ἀλλὰ εἰς τὰ ἀκανόνιστα! ᾿Αλλὰ τὸ περιεργότερον εἶναι ὅτι καὶ μία ἐπιστολὴ μι­κρο­τέρα ἀπὸ 9 Χ 14 ἑκ., παραδείγματος χάριν ἓν εὐχαριστήριον μπιλιέττον διαστάσεων 6 Χ 8 ἑκ., δὲν θὰ καταταγῇ εἰς τὰ «μικρὰ» ἀλλὰ εἰς τὰ «ἀ­κα­νό­νιστα», ὁ δὲ ἀποστολεὺς θὰ κληθῇ νὰ πληρώσῃ ὄχι 0,47 εὐρὼ ἀλλὰ 0,73 εὐρώ· δηλαδὴ τὸ μικρότερον μέγεθος τιμᾶται 56% περισσότερον! Αὐτὸ ὁ σοφὸς λαὸς τὸ λέγει μὲ τὴν παροιμίαν ὅτι «βγάζουν ἀπὸ τὴν μῦγα ξίγκι».

 

Νέα (αὐξημένα) τιμολόγια τῶν ὑπηρεσιῶν διὰ τὸ διάστημα 2000-2003 ἴσχυσαν εἰς τὰ ΕΛ.ΤΑ. κατὰ τοὺς ἑξῆς μῆνας·
᾿Ιούλιος 2000 (τὸ προηγούμενον εἶχεν ἰσχύσει ἀπὸ τὸ θέρος τοῦ 1999)·
᾿Ιούνιος 2001 (δηλαδὴ μετὰ παρέλευσιν 11 μηνῶν)·
᾿Απρίλιος 2002 (δηλαδὴ μετὰ παρέλευσιν 10 μηνῶν)·
Φεβρουάριος 2003 (ἐπίσης μετὰ παρέλευσιν 10 μηνῶν).

Τὸ ἑπόμενον τιμολόγιον ἀναμένεται νὰ ἰσχύσῃ ἀπὸ τὸν ἰανουάριον τοῦ 2004. ῾Η οὐσία ὅμως εἶναι ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα ἐντὸς τριετίας ἴσχυσαν 4 τιμολόγια, ὁ δὲ πολίτης καλεῖται ἀνὰ δεκάμηνον νὰ πληρώσῃ ὑπερβολικὰς αὐξήσεις, δυσαναλόγους καὶ πρὸς τὸν τρέχοντα πληθωρισμὸν –κατὰ τὰς κυβερνητικὰς ἀνακοινώσεις– καὶ πρὸς τὴν αὔξησιν τοῦ μισθοῦ του. ᾿Εὰν δὲν ὑπάρξῃ κάποιος φραγμὸς εἰς αὐτὴν τὴν τάσιν, τελικῶς θὰ ἔχωμεν νέον τιμολόγιον τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἀνὰ ἑξάμηνον.

 

῾Ο κύριος Μπάρλας εἰς τὴν συνέντευξίν του ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι τὰ ῾Ελληνικὰ Ταχυδρομεῖα ἔγιναν ἀνώνυμος ἑταιρεία μὲ νόμον τοῦ 1970. Καὶ ὅμως οὐδεμία δημοκρατικὴ συνείδησις ἐθίγη ἀπὸ τὸ νομοθέτημα αὐτὸ τῆς δικτατορίας, προφανῶς διότι ὡρισμένων αἱ δημοκρατικαὶ εὐθιξίαι εἶναι ἀνά­λογοι μὲ τὰ οἰκονομικὰ ἢ ἄλλου εἴδους συμφέροντά των.

῞Οσον ἀφορᾷ τὸ φιλικὸν περιβάλλον, τὴν ὑψηλὴν ποιότητα ἐξυπη­ρε­τή­σεως τῶν πελατῶν καὶ τὴν ταχυτέραν ἀποστολὴν τῶν ἐπιστολῶν, τὰ ὁποῖα μὲ ἔκδηλον ὑπερηφανίαν ἀναφέρει ὁ κύριος διευθυντὴς εἰς τὴν συνέντευξίν του, ἐπειδὴ δὲν ἔχω τὸν χῶρον καὶ τὸν χρόνον νὰ παραθέσω ἀναλυτικὰ στοι­χεῖα, ἐπιγραμματικῶς μόνον θὰ εἴπω ὅτι ἓν γράμμα πρὸς τὰς ῾Ηνω­μέ­νας Πολιτείας συχνὰ φθάνει ἐνωρίτερον ἀπὸ ὅ,τι ἓν ὅμοιον γράμμα πρὸς τὰς νήσους τῆς χώρας ἢ ἔστω πρὸς τὴν Αἰτωλοακαρνανίαν (μὴ σκέπτεσθε τὰ ὀρεινὰ χωριά· ὁμιλῶ διὰ τὸ Μεσολόγγιον, τὸ ᾿Αγρίνιον, τὴν ᾿Αμφιλοχίαν καὶ τὴν Βόνιτσαν), ὅτι οἱ ὑπάλληλοι τῶν ταχυδρομικῶν γραφείων πολλάκις δὲν γνωρίζουν πῶς νὰ μετροῦν τὰς διαστάσεις τῶν ἀντικειμένων ἢ «βα­ριοῦν­ται» νὰ τὸ πράξουν καὶ αὐτοβούλως χρεώνουν τοὺς ἀνιδέους ἀπο­στο­λεῖς μὲ τὸ ἀκριβότερον κόστος (πρὸ μηνὸς περίπου εἰς τὸ κεντρικὸν ταχυδρομεῖον τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς ἐγενόμην αὐτόπτης καὶ αὐτήκοος μάρ­τυς μιᾶς ἀπεριγράπτου σκηνῆς, διότι εἷς πελάτης ἤθελε νὰ ταχυδρο­μήσῃ βιβλίον πλάτους 17,5 ἑκ., ἀλλ᾿ οἱ ὑπάλληλοι ἐμέτρων τὸ πλάτος του μόνον 16 ἑκ., διότι δὲν ἐμέτρων ἀπὸ τὸ 0 τῆς κλίμακος, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν βάσιν τοῦ πλαστικοῦ πίνακος τῆς ὑπηρεσίας των, δηλαδὴ ἐλάμβανον ὡς βάσιν μετρήσεως 1,5 ἑκ. πρὶν ἀπὸ τὸ 0, ὁπότε κατέτασσον τὸ ἀντικείμενον εἰς τὴν ἀκριβωτέραν κατηγορίαν, διότι ἦτο μικρότερον ἀπὸ τὰς διαστάσεις τῆς φθηνῆς κατηγορίας!), ὅτι προσφάτως ταχυδρομικὸν ἀντικείμενον δια­στά­σεων 28 Χ 36 ἑκ. καὶ βάρους περίπου 3 κιλῶν σταλὲν ἐκ Φλωρίνης μὲ τὴν ὑπηρεσίαν «κατ᾿ οἶκον» ἔφθασεν εἰς ᾿Αθήνας μετὰ παρέλευσιν 15 ἐρ­γα­σί­μων ἡμερῶν!! καὶ ὅτι γενικῶς πολλὰ ταχυδρομικὰ γραφεῖα τῆς χώρας –μὲ πρῶτον ἴσως τὸ κεντρικὸν γραφεῖον τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς εἰς τὴν ὁ­δὸν ῾Αγίου ᾿Ιωάννου– λειτουργοῦν μὲ προδιαγραφὰς ὑπαναπτύκτων χω­ρῶν. Αὐτὴ ἡ κατάστασις εἶναι τὸ φυσικὸν ἐπακόλουθον τῆς τακτικῆς δια­φό­ρων κυβερνήσεων νὰ προσλαμβάνουν εἰς τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἰδικούς των ἀν­θρώ­πους διὰ πλαγίων τρόπων, συνηθέστερος τῶν ὁποίων εἶναι αἱ περὶ ἀναπή­ρων σχετικαὶ διατάξεις, ὁπότε φροντίζουν πάντες οἱ ἐνδιαφερόμενοι καὶ με­μυημένοι νὰ χαρακτηρίζωνται μὲ τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικὰ ὡς ἀ­νά­πηροι, νὰ προσλαμβάνωνται δὲ εἰς τὰ γραφεῖα καὶ ὄχι ὡς διανομεῖς, τὰ δὲ παρεπόμενα τῆς ὅποιας ἀναπηρίας των νὰ ταλαιπωροῦν ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐν τέλει καλούμεθα νὰ πληρώσωμεν καὶ τὰ ἐπίχειρα τῆς «ἀναπήρου» ἐξυ­πη­ρετήσεώς μας.

Βεβαίως ὅλα τὰ ἀνωτέρω δὲν πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὅτι ἀναφέρονται εἰς τὸ σύνολον τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΕΛ.ΤΑ., διότι οἱ πάντες γνωρίζουν πὼς ὑπάρχουν καὶ εὐσυνείδητοι ὑπάλληλοι, εὐγενεῖς καὶ ἐξυπηρετικοί, καὶ ἱκανώτατοι διανομεῖς μὲ κατανόησιν καὶ διάθεσιν ἐξυ­πη­ρε­τήσεως, καὶ γενικῶς ἔχουν γίνει καὶ γίνονται βήματα ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ προόδου εἰς τὰ ταχυδρομικὰ γραφεῖα. ῞Ομως ἡ πραγματικότης βοᾷ ὅτι ἡ κατάστασις εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θέλουν νὰ παρου­σι­ά­σουν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. καὶ ὅτι πρέπει νὰ διανυθῇ πολὺς δρόμος ἀκόμη, ἕως ὅτου τὰ πράγματα νὰ γίνουν ἁπλῶς ἀνεκτά, διότι ὁ ἐμπαιγμὸς τῶν καταναλωτῶν εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ἄνευ προηγουμένου.

᾿Εν συμπεράσματι καὶ ὕστερον ἀπὸ ὅσα στοιχεῖα –συμπληρωματικὰ εἰς τὴν συνέντευξιν τοῦ κυρίου Μπάρλα– παρέθεσα, τὰ ῾Ελληνικὰ Ταχυ­δρο­μεῖα σήμερον ἔχουν καταστῆ ὄχι ἁπλῶς ἐπικερδὴς ἀλλὰ μία μεγάλη αἰ­σχροκερδὴς ἐπιχείρησις ἀφαντάστου ταλαιπωρίας διὰ τὸ κοινόν.

Σᾶς εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενίαν

Μετὰ τιμῆς
Ζάχος Βασιλαφέντης

 

[Ἐπιστολὴ μὲ ἡμερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2003. ἀπὸ τὴν τοπικὴ Μηνιαία ῎Εκδοσι - ἐφημερίδα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, «῾Η Γειτονιά μας», φύλλο Νοεμβρίου 2003.]