17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης Κείμενα Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου ῾Η δικαιοσύνη τοῦ σχεδίου ᾿Ανάν (2004)

 

῾Η δικαιοσύνη τοῦ σχεδίου ᾿Ανάν

 

Δευτέρα 19 ἀπριλίου 2004

 

῏Ητο ἕνας καλὸς καὶ ἐργατικὸς νέος 24 ἐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς γάμου κοι­νωνίαν μὲ μίαν εὔμορφον καὶ νοικοκυρευμένην κόρην 18 ἐτῶν. τὸ ζεῦγος ἔζη βίον ἁπλοῦν καὶ εὐτυχῆ, ἀπέκτησε δὲ καὶ δύο τέκνα. τρία ἔτη περίπου μετὰ τὸν γάμον των θρασύτατος κακοποιὸς εἰσβάλλει εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ζεύ­γους, κλέπτει πάντα τὰ ἀντικείμενα ἀξίας, τὸ δὲ χείριστον πάντων ἀπάγει (καὶ ὄχι ἀπαγάγει) τὴν νεαρὰν σύζυγον. πᾶσαι αἱ προσπάθειαι τῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν πρὸς σύλληψιν τοῦ κακοποιοῦ ἀποτυγχάνουν, ἐνῷ αὐτὸς κρατεῖ καὶ βιάζει τὴν ἄτυχον γυναῖκα ἐπὶ μίαν δεκαετίαν. μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς δεκαετίας καὶ μὴ δυνάμενος πλέον ὁ κακοποιὸς νὰ συνεχί­σῃ νὰ ζῇ ὑπὸ συνεχῆ καταδίωξιν ἔρχεται εἰς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν ἀ­στυ­νομίαν καὶ δηλώνει ὅτι θεωρεῖ ὅτι ἀπέκτησε δικαιώματα ἐπὶ τῆς ἀτι­μασθείσης συζύγου «λόγῳ δεκαετοῦς χρήσεως» καὶ θέτει ὡς ὅρον διὰ τὴν μερικὴν ἐπιστροφήν της εἰς τὴν οἰκογένειάν της τὸ νὰ κοιμᾶται αὐτὸς μαζί της ἐπὶ 200 ἡμέρας τοῦ ἔτους, νὰ ἔχῃ δὲ αὐτὴν καὶ ὁ νόμιμος σύζυγός της τὰς ὑπολοίπους 165.

Αὐτὴ εἶναι ἡ δικαιοσύνη τοῦ σχεδίου ᾿Ανὰν καὶ ὅλων τῶν λεγομένων με­γάλων δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι μᾶλλον θὰ ἦτο ἀκριβέστερον νὰ ὀνομάζων­ται «δυνάμεις μεγάλων ἀδικιῶν». διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔρχωνται κα­τακτηταὶ καὶ ἔποικοι εἰς τὸ κατεχόμενον τμῆμα τῆς Κύπρου καὶ νὰ ἐ­γείρουν ἀξιώσεις καὶ δικαιώματα λόγῳ τῆς παραμονῆς των ἐκεῖ ἐπὶ 30 ἔτη, καὶ κανεὶς νὰ μὴ τολμᾷ νὰ τοὺς εἴπῃ· «εἶσθε ἅρπαγες, κακοποιοί, κλέ­πται, ἀπαγωγεῖς καὶ βιασταί· οὐδὲν δικαίωμα ἔχετε ἐπὶ τῶν πρὸ τριακον­τα­ετίας κλεμμένων ἀντικειμένων».

Δυστυχῶς εἶναι λυπηρὸν ὅτι οἱ περισότεροι πολιτικοὶ ἄνδρες τῆς ἰδικῆς μας πλευρᾶς ἠθελημένως παραθεωροῦν τὴν ἁπλῆν ἀλήθειαν καὶ τρέφουν αὐταπάτας ὅτι θὰ ὑπάρξῃ λύσις, ἂν οἱ ῾Ελληνοκύπριοι δεχθοῦν τὰς προϋ­πο­θέσεις τῆς ἀδικίας. εὐτυχῶς ὅτι ὁ πολὺς λαὸς ἀποδεικνύει δι᾿ ἄλλην μί­αν φορὰν ὅτι καὶ συνείδησιν ἔχει καὶ μνήμην διαθέτει καὶ τὸ περὶ δικαι­ο­σύνης καὶ ἀληθείας αἰσθητήριόν του λειτουργεῖ μὲ περισοτέραν εὐαι­σθη­σί­αν ἀπὸ ὅ,τι εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ διπλωματίαν.

 

Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης

πτυχιοῦχος κοινωνικῆς θεολογίας – συγγραφεύς