17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης Κείμενα Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Μουσικὰ χειρόγραφα (2011)

 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

 

Βιβλίον «εἱρμολόγιον», ἄλλο τὸ «στιχηράριν»,

ἀλλὰ καὶ τῆς «παπαδικῆς» πολλὲς ἀνθολογίες·

χαρτὶ παντοῦ κιτρινωπό, κανονικὸ στὸ πάχος,

πολύχρωμες καλότεχνες ἐπίτιτλες ταινίες,

5       παχιὰ καὶ μᾶλλον ζωηρὰ τὰ ἐρυθρὰ στοιχεῖα,

κι ὅλα τὰ πρωτογράμματα κομψὰ σχεδιασμένα.

Τὸ δέντρο τῆς παραλλαγῆς, αὐτὸ τοῦ Κουκουζέλη,

προθεωρία σημαδιῶν, μαζὶ τὸ μέγα ἴσον,

τ᾿ ἀναστασιματάριον, ἐνιαυτοῦ οἱ ὕμνοι,

10      μαθήματα σαρακοστῆς καὶ πεντηκοσταρίου,

δοχές, ἀνοιξαντάρια, ἀργὲς δοξολογίες,

κατ᾿ ἦχον κεκραγάρια μετὰ πολυελέων,

τὰ στιχηρὰ ἑσπερινοῦ μὲ τὰ δοξαστικά τους,

ἀπόστιχα, μακαρισμοί, αἶνοι, θεοτοκία,

15      προκείμενα, ἀντίφωνα, δοξαστικὸν τοῦ πάσχα,

πασαπνοάρια ἀργὰ καὶ στιχηρὰ τοῦ ὄρθρου,

τὰ ἕνδεκα ἑωθινὰ καὶ οἱ τιμιωτέρες,

εἱρμοὶ δὲ καλοφωνικοὶ «εἰς τράπεζαν ἀρίστου»,

ἠχήματα, κρατήματα, «Ἄνωθεν οἱ προφῆται»,

20      ἀναγραμματισμῶν πληθύς, καὶ οἱ μεγάλες ὧρες,

καὶ στίχοι καλοφωνικοί, ἀρχιερέων φῆμες,

ᾀσματικὰ τρισάγια, κι ἄλλα τῆς λειτουργίας,

καὶ τὰ ἀλληλουάρια εἰς τοὺς ὀκτὼ τοὺς ἤχους,

χερουβικά, κοινωνικά, καὶ τὸ «᾿Επὶ σοὶ χαίρει»,

25      κι ὁ ἄμωμος ψαλλόμενος εἰς ἄνδρας κοιμηθέντας.

Συνθέσεις τῶν ῾Ραιδεστηνῶν Δαυὶδ καὶ Δημητρίου

καὶ τοῦ συνεπωνύμου των τοῦ πρώτου Γεωργίου,

τοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Κλαδᾶ τοῦ καὶ λαμπαδαρίου,

τοῦ Παναρέτου, τοῦ Γαζῆ, τοῦ Γρηγορίου Μπούνη,

30      τοῦ Συροπούλου τοῦ Δουκός, τοῦ Ξένου τοῦ Κορώνη,

τοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Γλυκῦ, τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφη,

τοῦ Παναγιώτου δὲ πολλὰ τοῦ νέου τοῦ Χρυσάφη,

μὰ καὶ τοῦ συνωνύμου του Χαλάτζογλου τοὐπίκλην,

τοῦ Νικηφόρου ᾿Ηθικοῦ, καὶ Μάρκου τοῦ Κορίνθου,

35      τοῦ Κλήμεντος μελοποιοῦ τοῦ ἱερομονάχου,

καὶ ᾿Ιωάσαφ μοναχοῦ τοῦ νέου Κουκουζέλη,

καὶ διαφόρων ποιητῶν ἀγνώστων κι ἐγνωσμένων.

 

Φλώρινα 20/8/2011

Μπιλάλης Διονύσιος ὁ ᾿Ανατολικιώτης