17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης Κείμενα Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Πότε ἀλλάζει ὁ αἰῶνας! (1999)

 

Πότε ἀλλάζει ὁ αἰῶνας!

 

    Σχετικὰ μὲ τοὺς αἰῶνες καὶ τὶς χρονολογίες ἐπικρατεῖ σήμερα μιὰ σύγχυση.  οἱ περισσότεροι θεωροῦμε ὅτι τὸ ἔτος 2000 εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ 21ου αἰώνα καὶ τῆς 3ης χιλιετίας.  ὅμως ὁ 21ος αἰῶνας θὰ ἀρχίσῃ μὲ τὸ ἔτος 2001!  τὸ 2000 εἶναι τὸ τελευταῖο ἔτος τοῦ 20οῦ αἰώνα, ποὺ μὲ τὴ σειρά του εἶναι ὁ τελευταῖος αἰῶνας τῆς 2ης χιλιετίας μετὰ Χριστόν.  αὐτὸ εἶναι εὔκολο νὰ τὸ καταλάβουμε, ἂν σκεφτοῦμε ὅτι ὁ πρῶτος αἰῶνας περιλαμβάνει 100 χρόνια, ἀπὸ τὸ 1-100, ὁ 2ος ἀπὸ τὸ 101-200 καὶ οὕτω καθεξῆς.  ὁμοίως ἡ πρώτη χιλιετία περιλαμβάνει τὰ ἔτη 1-1000, ἡ δεύτερη τὰ ἔτη 1001-2000, ἡ τρίτη τὰ ἔτη 2001-3000 κ.λπ..

    Πρέπει ἐπίσης νὰ ἔχουμε ὑπόψει μας ὅτι ἡ μέτρησι τοῦ χρόνου εἶναι συμ­βατικὴ καὶ ὄχι πραγματική.  γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶναι χρι­στιανοί, ἰσχύει σύστημα χρονολογήσεως διαφορετικὸ ἀπ' τὸ δικὸ μας.  οἱ μουσουλμάνοι, οἱ ἰνδουϊστὲς καὶ ἄλλοι δὲν μετροῦν 2000 χρόνια οὔτε φυ­σικὰ θὰ γιορτάσουν τὴν εἴσοδό τους σὲ κάποια 3η χιλιετία.  οἱ ἀριθμοὶ εἶ­ναι «φτιαχτοί», συμβατικοί, καὶ οἱ ἐναλλαγὲς τῶν ἐτῶν καὶ τῶν ἐποχῶν ἀπὸ μόνες τους δὲν ἔχουν κάποια «μαγικὴ» ἰδιότητα.

    Οἱ ὑπερβολικοὶ ἑορτασμοὶ καὶ οἱ μεγαλόστομες διακηρύξεις ξεφεύ­γουν κάποιες φορὲς ἀπὸ τὸ μέτρο, στεροῦνται τοῦ στοιχείου τῆς σοβα­ρότητος καὶ ἴσως ὑποκρύπτουν ἐνίοτε κάποιες τάσεις ἀμάθειας, προ­κα­τα­λή­ψεως καὶ δεισιδαιμονίας.

 

(ἐδημοσιεύθη τῷ 1999)