17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης Κείμενα Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Παλιὲς «προφητεῖες» γιὰ τὸν 21ο αἰῶνα (1999)

 

ΠΑΛΙΕΣ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ!

 

    ῾Η εἴσοδος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους στὸν 21ο αἰῶνα καὶ στὴν 3η χιλιετία τῆς ἱστορίας του προκαλοῦσε τὴν ἀχαλίνωτη φαντασία καὶ τὴν ἀνεξέλεγκτη ἀνοησία πολλῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ παρελθόν.  δὲν ἦσαν λίγοι οἱ μάντεις, ἀστρολόγοι, μελλοντολόγοι, διάφοροι λογοτέχνες ἢ ἀκόμη καὶ εὐφάνταστοι ἐπι­στήμονες ποὺ εἶχαν προβλέψει ὅτι μετὰ τὸ 2000 λόγῳ τῆς τεράστιας προό­δου τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν ἐπι­στημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας θὰ μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος νὰ πραγματοποιήσῃ πολλὲς φαντασιώσεις του.  μιὰ μικρὴ στα­χυ­ο­λό­γη­σι τέτοιων προβλέψεων ἐπιχειρεῖται ἐδῶ, γιὰ νὰ διαπιστώσῃ κανεὶς πό­σο πετυχημένες ἢ ἄστοχες ἦσαν αὐτὲς οἱ «προφητεῖες». ἀντιγράφω ἀπὸ παλιὲς εἰδήσεις τῆς περιόδου 1960-1970, ἐνῷ τὰ δικά μου σύντομα σχόλια βρίσκονται μέσα σὲ παρενθέσεις.

    Τὸ 1968 ἕνα περιοδικὸ ἔγραφε· «νά πῶς περιγράφουν οἱ μεγάλες ἀμερικάνικες ἑταιρεῖες τὸν τρόπο ποὺ θὰ τρῶμε μετὰ τὸ 2000· ὅλες οἱ τροφὲς θὰ συσκευάζωνται σὲ πλαστικὰ σακκουλάκια.  θὰ προσθέτουμε λίγο νερὸ ζεστὸ καὶ τὸ φαγητό μας θὰ εἶναι ἕτοιμο.  καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ θὰ δια­τη­ρῇ τὴν οὐσία καὶ τὴν μυρουδιὰ τοῦ φρέσκου φαγητοῦ.  ἡ νοικοκυρὰ τοῦ 2000 θὰ ῥωτάῃ τὸν ἄντρα της καὶ τὰ παιδιά της τί θέλουν νὰ φᾶνε καὶ μετὰ θὰ πατάῃ ἕνα δύο κουμπιὰ καὶ ὁ ἠλεκτρονικὸς ἐγκέφαλος θὰ τὰ σερ­βίρῃ σὲ πιάτα.  μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐγκεφάλων, τὸ μαγεί­ρε­μα θὰ κρατάῃ μόνο πέντε λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ ἡ ποικιλία σὲ φαγητὰ θὰ εἶναι ἀπεριόριστη»!!!

    Τὴν ἴδια χρονιὰ ἕνας μελλοντολόγος κύρους μὲ πολλὴ ἐπιστημονικὴ ...φαντασία πληροφοροῦσε τοὺς ἐπίσης ὀνειροπαρμένους ἀναγνῶστές του· «ὅπως προβλέπουν οἱ ἐπιστήμονες, στὰ 1985 δὲν θὰ δουλεύουμε πιὰ παρὰ μόνο τέσσερις ὧρες τὴν ἡμέρα καὶ στὴν ἑβδομάδα θὰ ὑπάρχουν μόνο τέσ­σε­ρις ἐργάσιμες ἡμέρες.  ἡ χειρωνακτικὴ δουλειὰ θὰ ἔχῃ σχεδὸν καταρ­γη­θῆ(!), γιατὶ ὅλες οἱ βαριὲς δουλειὲς θὰ γίνωνται ἀπὸ μηχανήματα-ῥομπότ, ποὺ θὰ κατευθύνωνται ἀπὸ ἠλεκτρονικοὺς ἐγκεφάλους.  ἀλλὰ ἀκόμα καὶ οἱ τραπεζιτικὲς δουλειές, καθὼς καὶ ὅλες οἱ δουλειὲς γραφείου, θὰ ἔχουν αὐ­τοματοποιηθῆ, καὶ οἱ ἠλεκτρονικοὶ ἐγκέφαλοι θὰ ἐκτελοῦν ὅλα τὰ ἀνια­ρὰ καθήκοντα τῶν ὑπαλλήλων». (καὶ μετὰ ξυπνήσαμε!)

    Γιὰ νὰ εἴμαστε ὅμως δίκαιοι, θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίσωμε τὴν ἀπόλυτη πραγματοποίησι στὶς ἡμέρες μας μιᾶς ἄλλης προβλέψεως, σοβαρῆς αὐτὴν τὴν φορά, ποὺ ἔ­λε­γε: «ἐξάλλου τὰ συστήματα τῶν τεχνητῶν δορυφόρων θὰ ἔχουν τελει­ο­ποι­ηθῆ τόσο πολύ, ὥστε οἱ τηλεπικοινωνίες σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς ἠλε­κτρο­νικοὺς ἐγκεφάλους θὰ μεταμορφώσουν κυριολεκτικὰ τὴν ζωή μας».

    Τὸ 1969 ῎Αγγλοι «ἐπιστήμονες», εἰδικευμένοι στὴν ἠλεκτρονική (οἱ ὁποῖοι μᾶλλον εἶχαν παρασυρθῆ άπὸ τὸν ἐνθουσιασμό τους), πρό­βλε­ψαν ὅτι μέχρι τὸ ...1980 οἱ «ὑπηρέτες-ῥομπὸτ» θὰ γίνουν τόσο τέλειοι, ὥστε θὰ κάνουν ὅλες τὶς ἐργασίες τοῦ νοικοκυριοῦ, σκούπισμα, μπουγάδα, πλύσιμο πιάτων, ἀκόμη καὶ τὰ ψώνια τηλεφωνικῶς!  καὶ ὅταν, λέει, θὰ τε­λει­ώ­νουν τὴν δουλειά τους, θὰ πηγαίνουν μόνοι τους νὰ κλείνωνται σ' ἕνα ντουλάπι!

    Γιὰ τοὺς ὁδηγοὺς οἱ προβλέψεις τῶν εἰδικῶν ἦσαν «χαρᾶς εὐαγγέ­λια».  ὅλα τὰ αὐτοκίνητα θὰ ἔχουν δύο συστήματα ὁδηγήσεως· τὸ συνη­θι­σμέ­νο καὶ τὸ αὐτόματο.  στὰ μακρινὰ ταξίδια ὅταν ὁ ὁδηγὸς θὰ κουρά­ζεται, θὰ βάζῃ τὸν «αὐτόματο ὁδηγό», ἐνῷ ἐκεῖνος θὰ ...πέφτῃ γιὰ ὕπνο! (καὶ θὰ ξυπνάῃ στὸ νοσοκομεῖο ἢ στὸν παράδεισο!)  οἱ αὐτοκινητόδρομοι θὰ κατασκευάζωνται σὲ 3 διαδρόμους· ἕναν γιὰ χει­ρο­κίνητη ὁδήγησι, ἕναν γιὰ αὐτόματη καὶ ἕναν μεσαῖο-μεταβατικό.  κι ὅλα αὐτὰ θὰ ἔχουν ὁλοκληρωθῆ ὣς τὸ ...2002!

    Οἱ διάφορες προβλέψεις δὲν ἄφησαν ἀπ' ἔξω τὸν ἀθλητισμό.  γιὰ τὸ 2000 κάποιοι εἰδικοὶ ὑπολόγιζαν ὅτι ἴσως μιὰ ἀπόφασι θὰ καθορίζῃ ὡς τό­πο διεξαγωγῆς τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τὴν ...σελήνη!  μιὰ ἄλλη φορὰ 150 εἰ­δικοὶ ἐπιστήμονες ἀπὸ 15 χῶρες εἶχαν συγκεντρωθῆ στὴν Ζυρίχη καὶ προ­βληματίζονταν γιὰ τὸ ὅτι ὁ μέσος ὅρος ζωῆς θὰ ἔφθανε τὰ 90 χρόνια τὸ 1990 καὶ τὰ 100 χρόνια τὸ 2000!

    Τὸ 1970 μία «ἐπιστημονικὴ ὀργάνωσι» τοῦ Λὸς ῎Αντζελες ἔκαμε τὶς παρακάτω προβλέψεις. 

τὸ 1983 θὰ κυκλοφοροῦν χημικὰ προϊόντα ποὺ θὰ με­τα­βάλ­λουν τὴν προσωπικότητα! 

τὸ 1985 εἰδικὰ μηχανήματα στὴν ὑπηρεσία τῆς ἰατρικῆς θὰ ἑρμηνεύουν αὐτόματα καὶ ἀλάθητα τὰ συμπτώματα τῆς νό­σου, καὶ οἱ παθολόγοι γιατροὶ θὰ καταργηθοῦν! (ἂμ δὲν μᾶς ἔκαμαν τὴν χάρι!)

τὸ 1998 οἱ πληροφορίες καὶ ἡ γνῶσι θὰ εἰσάγωνται ἀπευθείας στὸν ἐγκέφαλο.  (ποῦ τέτοια τύχη!  οὔτε σχολεῖα οὔτε διάβασμα οὔτε κόπος!  θὰ ἦταν τέλειο γιὰ ὅλους τοὺς κουμποῦρες καὶ τεμπέληδες τῆς γῆς!)

τὸ 2000 θὰ ἔρθωμε σὲ ἐπαφὴ μὲ ἐξωγήινους· ἐπίσης θὰ δημιουργηθῇ μιὰ νέα παγκόσμια γλῶσ­σα μὲ βάσι τὴν ...αὐτόματη μετάφρασι! (σίγουρα ἔχανε... λάδια ὅποιος τὰ σκέφτηκε αὐτά!)

τὸ 2012 μὲ χημικὰ προϊόντα θὰ μποροῦμε νὰ αὐξάνωμε τὴν νοητική μας ἱκανότητα. (τὸ βαρέλι δὲν ἔχει πάτο!)

τὸ 2023 ὁ ἄν­θρω­πος θὰ πετάξῃ γύρω ἀπὸ τὸν πλανήτη Πλούτωνα, ἐνῶ 2 χρόνια μετὰ (τὸ 2025) θὰ πραγματοποιηθῇ ὁ χημικὸς ἔλεγχος τῶν γηρατειῶν!!! (τότε θὰ πλησιάζω τὰ 60· δηλαδὴ ἴσα ποὺ θὰ προλάβω!) 

τέλος τὸ 2035 θὰ μποροῦμε νὰ διαβάζωμε τὴν σκέψι(!), ἐνῶ τὸ 2050 θὰ γίνῃ μία διαστημικὴ πτῆσι ἔξω ἀπὸ τὸ ἡλιακό μας σύστημα διαρκείας πολλῶν γενεῶν!!!

    Καὶ εἰς ἄλλα μὲ ὑγεία!

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

᾿Αθῆναι 1999

«᾿Εκκλησιολόγος», 23/6/2012