17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Βιογραφικὸ σημείωμα

PostHeaderIcon Βιογραφικὸ σημείωμα

 

῾Ο Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης γεννήθηκε στὴν μικρὴ Βενετία τῆς ῾Ελλά­δος, τὸ ᾿Ανατολικὸν [ἢ ᾿Αντελικὸν] Αἰτωλοακαρνανίας, ἐπισήμως λεγόμενον Αἰτωλικόν (ποὺ ἀπὸ τὸ 2011 ἔχει ἐνταχθῆ στὸν δῆμο ῾Ιερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου).  ᾿Εκεῖ ἔζησε μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 5 ἐτῶν.  Πρω­το­περ­πά­τησε στὴν παλαιὰ παραλία του, ποὺ σήμερα δὲν ὑπάρχει, ἀφοῦ ὁ τόπος ἔχει ἀνα­μορ­φωθῆ ῥιζικῶς.  Πρωτοκολύμπησε στὴν λιμνοθάλασσα τοῦ ᾿Ανατολικοῦ, καὶ ἐκεῖ κο­λυμ­ποῦσε τὰ καλοκαίρια μαζὶ μὲ τὰ νερόφιδα, ποὺ ὑπῆρχαν τότε. 

Νηπιαγωγεῖο δημοτικὸ γυμνάσιο καὶ λύκειο πῆγε στὴν Πάτρα, ὅπου ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἔμενε ἡ οἰκογένειά του, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα διάστημα δυόμισι ἐτῶν, κατὰ τὸ ὁποῖο ἔμενε στὴν περιοχὴ τῆς Κοκκινιᾶς καὶ στὸν ῞Αγιο ᾿Ιωάννη ῾Ρέντη (συνοικισμὸς Σταματάκη, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν κεν­τρικὴ Λαχαναγορὰ ᾿Αθηνῶν)· καθ᾿ ὅλην αὐτὴν τὴν δεκατετραετία ὅμως σχεδὸν τὸ μισὸ χρονικὸ διάστημα (ὅλα τὰ σαβ­βατοκύριακα καὶ ὅλες τὶς ἀργίες, ἀπεργίες, καλοκαιρινὲς διακοπὲς κ.λπ.) τὸ περνοῦσε στὸ ᾿Ανατολικὸ καὶ κυρίως στὸ χωριὸ τῆς μητέρας του Περιθώριον Μεσολογγίου Αἰτωλοακαρνανίας (ἀπὸ τὸ 2011 τὸ χωριὸ ἔχει ἐνταχθῆ στν δμο Ναυπακτίας).  Στὴν Πάτρα διδάχτηκε ἐπὶ 4 χρόνια καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ (θεωρία, παρασημαντικὴ καὶ μέλος) ἀπὸ τοὺς πρωτοψάλτες τῶν Πατρῶν Παναγιώτη Παπασταύρου, ᾿Ιωάννη Κόττορο καὶ Χαράλαμπο Θεοτοκᾶτο (κατὰ χρονικὴ σειρά).

Μετὰ τὸ ἀπολυτήριο τῆς 3ης τάξεως γε­νι­κοῦ λυκείου παρακολούθησε τὴν 4η τάξι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λυκείου Πατρῶν, ἀπὸ ὅπου ἀπε­φοίτησε μὲ γενικὸ βαθμὸ 18 καὶ 4/15.  ᾿Εξεπλήρωσε τὶς στρα­τιωτικές του ὑποχρεώσεις στὸν στρατὸ ξηρᾶς, στὸ ὅπλο τῶν τεθωρακισμένων (πρώ­ην ἱππικοῦ), καὶ ὑπηρέτησε στὶς περιοχὲς Αὐλῶνος ᾿Αττικῆς, Λήμνου (τὸ μεγαλείτερο μέρος τῆς θητείας του), καὶ Λιτοχώρου Πιερίας (γιὰ βραχὺ χρονικὸ διάστημα).  Στὴν Λῆμνο διετέλεσε πλησίον τοῦ πρωτοψάλτου ᾿Αποστόλου Κουτσογιάννη, ὁ ὁποῖος ὡς μαθητὴς τοῦ ῾Αγιορείτου πρωτοψάλτου Συνεσί­ου Σταυρονικητιανοῦ ἀκολουθοῦσε τὴν παλαιὰ ἁγιορειτικὴ ψαλτικὴ παρά­δοσι.

Μετ τν πόλυσί του π τν στρατὸ ἐπιστρέφει στὴν πόλι τῶν Πατρῶν ἐπὶ διετία, ὅπου ἐργάζεται ὡς ἀσφαλιστικὸς σύμβουλος. Κατόπιν γκαθίσταται στν «Νέα Βαβυλνα» τν ᾿Αθηνν, που κα διαμένει μονίμως μέχρι σήμερα, ἐργαζόμενος ἀρχικὰ σὲ διάφορες ἑταιρεῖες καὶ ἐκδοτικοὺς οἴκους.  ᾿Απὸ τὸ 1989 ἔμενε περιστασιακὰ σὲ διάφορους τόπους ὅπως στὴν Παλιὰ Κοκκινιὰ καὶ στὶς γύρω περιοχὲς Ἄσπρα Χώματα, Νίκαια (ὅπου γιὰ ἕνα διάστημα χρημάτισε ψάλτης τοῦ ναοῦ Τριῶν ῾Ιεραρχῶν στὴν λεωφόρο Θηβῶν), καὶ ῾Ρέντη (κοντὰ στὸ ἁμαξοστάσιο τοῦ Ο.Σ.Ε.), στὸν Πειραιᾶ, στὸν Βύρωνα (συνοικία Ζωοδόχου Πηγῆς 1992-1994), στὴν Καισαριανή (γιὰ λίγον καιρό), στὴν ῾Αγία Παρασκευὴ ᾿Αττικῆς (γύρω στὰ 10 χρόνια)· στὴν Φλώ­ρινα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη (1998-2000), στὸ Παγκράτι ᾿Αθηνῶν (γιὰ ἕναν χρόνο περίπου)· στὴν Μύρινα Λήμνου (ὅπου διατηροῦσε κατοικία ἐπὶ μία διετία), στὸν ῞Αγιο Κωνσταντῖνο Φθιώτιδος (ἐπίσης γιὰ ἕνα ἔτος περίπου).

Σπούδασε στὴν θε­ο­λο­γικὴ σχολὴ τοῦ πανε­πι­στημίου ᾿Αθηνῶν (1992-1996) καὶ εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος κοινωνικῆς θεο­λο­γίας αὐτοῦ μὲ γενικὸ βαθμὸ 7,82 «λίαν καλῶς». ῾Η πτυ­χιακή του ἐργασία, στὸν το­μέα τῆς ἁγιο­λο­γίας καὶ ὑμνολογίας, μὲ ἐπι­βλέ­πον­τα καθηγητὴ τὸν ἁγιο­λόγο Π. Β. Πάσχο, εἶχε θέμα· «῾Ο ἅ­γιος Διο­νύ­σιος ὁ ἐκ Ζακύνθου», καὶ ἔλα­βε βαθ­μὸ «ἄριστα».  Πα­ραλ­λήλως σπούδασε βυζαντινὴ μουσικολογία μὲ καθηγητὴ τὸν μουσικολόγο Γρηγόριο Θ. Στάθη (στὴν ὡς ἄνω θεολογικὴ σχολή), καὶ παρακολούθησε μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, γλωσσολογίας, καὶ παιδα­γω­γικῆς στὴν φιλοσοφικὴ σχολή.

Τὸ 2003 ἔλαβε δίπλωμα εἰδικεύσεως (master) στὴν «βυ­ζαν­τινὴ»-ἑλληνικὴ μουσικὴ ἀπὸ τὸ ᾠδεῖον «῾Ρωμανὸς ὁ μελῳδὸς» ᾿Αμφιάλης Πειραιῶς μὲ γενικὸ βαθμὸ 9,50 «ἄριστα».  ῾Η διπλωματική του διατριβὴ εἶχε θέμα «῾Ο Χουρμούζιος Χαρ­το­φύ­λαξ καὶ ἡ μουσικὴ μεταρρύθμισις τοῦ 1814», μὲ ἐπι­βλέ­ποντα καθη­γη­τὴ τὸν μουσικοπαι­δαγωγὸ ᾿Ιωάννη Σίμο.

Κατὰ τὴν περίοδο 2000-2008 ὑπηρέτησε στὴν μέση ἐκπαίδευσι (σὲ ἰδιωτικὰ φροντιστήρια στὴν ᾿Αθήνα, σὲ δημόσια σχολεῖα στὸν Πειραιᾶ καὶ σὲ διάφορες ἄλλες ἐκπαιδευτικὲς μονάδες) καὶ δίδαξε τὰ μαθήματα· ἀρχαῖα καὶ νέα ἑλληνικά, ἔκθεσι, λατινικά, θεωρία καὶ πρᾶξις ἑλληνικῆς μουσικῆς, βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ - ψαλτικὴ τέχνη, καὶ λειτουργικὸ τυπικό.  Τὴν ἴδια περίοδο συνέγραψε καὶ σχολικὰ βοηθήματα.  Παράλληλα χρημά­τισε δεξιὸς ψάλτης στὴν μονὴ ῾Αγίας Αἰκατερίνης Παλλήνης καὶ ἀργότερα στὸν ναὸ τῆς ᾿Αναλήψεως Πεντέλης (Ντράφι).

Τὸν ἰούλιο τοῦ 2011 ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τοῦ τμήματος μου­σι­κῶν σπουδῶν τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν στὸ ἀντικείμενο τῆς βυζαντινῆς μου­σι­κο­λογίας καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ.  ῾Η διδακτορική του διατριβὴ μὲ θέμα «Γεώργιος Βιολάκης, ὁ πρωτοψάλτης, ὁ μουσικολόγος, ὁ τυπικολόγος» ἐγκρίθηκε μὲ βαθμὸ «ἄριστα» καὶ εἶναι τριμερής· τὸ 1ο μέρος εἶναι ἱστορικοφιλολογικό, τὸ 2ο μουσικολογικό, καὶ τὸ 3ο θεολογικό (τυπικολογικὸ-λειτουργιολογικό). 

Εἶναι ἀναπληρωματικὸ μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμ­βουλίου τοῦ ῾Ιδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας (ἀπὸ τὴν 1/9/2011 μέχρι σήμερα)· ἐπίσης ἔχει διατελέσει μέλος τῆς ῾Ελληνικῆς Μουσικολογικῆς ῾Εταιρείας [Ε.Μ.Ε.] (ὡς μουσικολόγος), τοῦ Μουσικοφιλολογικοῦ Συλλόγου Ἄρτης «Σκουφᾶς», τοῦ πάλαι ποτὲ Πανελληνίου Συνδέσμου ῾Ιεροψαλτῶν [Π.Σ.Ι.], τῆς ῾Εταιρείας ῾Ελλήνων Φιλολόγων (ὡς φιλόλογος), τῆς Φιλολογικῆς Στέγης Πειραιῶς, τῆς Πανελληνίου ῾Ενώσεως Θεολόγων [Π.Ε.Θ.] (ὡς πτυχιοῦχος τῆς θεολογικῆς), καθὼς καὶ τοῦ Πανελληνίου ᾿Επιμορφωτικοῦ Φιλανθρωπικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «῾Η ᾿Αρωγή». Κατὰ καιροὺς συνεργάζεται ὡς μουσικολόγος μὲ ψάλτες, συλλόγους, χορῳδίες καὶ ἄλλους μουσικοὺς παράγοντες.

᾿Επὶ μία τριακονταετία (1985-2014) διετέλεσε ψάλτης καὶ χορῳδὸς σὲ διάφορους ναοὺς καὶ χορῳδίες τῆς ῾Ελλάδος, κυρίως δὲ τῆς ᾿Αττικῆς. Ἔχει συμμετάσχει ὡς εἰσηγητὴς σὲ περισσότερα ἀπὸ 25 διεθνῆ ἢ πανελλήνια ἢ ἐπιστημονικὰ συνέδρια ἡμερίδες καὶ σεμινάρια, σὲ περισσότερες ἀπὸ 180 ῥαδιοφωνικὲς τηλοπτικὲς καὶ διαδικτυακὲς ἐκπομπές (ὡς συνομιλητὴς ἢ παραγωγός), καθὼς καὶ ὡς προσκεκλημένος ὁμιλητὴς σὲ λειτουργικὲς συνάξεις, κατηχητικά, ἐπιστημονικοὺς κύκλους, διαλέξεις, καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις.

 

᾿Επιστημονικὴ κατάρτισι καὶ βοηθητικὲς γνώσεις στὰ ἀκόλουθα πεδία.

Θεολογικοὶ τομεῖς· α) ἔρευνα τῶν ῾Αγίων Γραφῶν (κείμενο, ἐκκλησια­στικὴ ἑρμηνεία, βιβλικὴ θεολογία)· β) ὀρθόδοξη πίστι καὶ θέματα δογματι­κῆς, σεμινάρια ὀρθοδόξου πίστεως καὶ οἰκοδομῆς· γ) αἱρέσεις, ἑτεροδιδα­σκαλίες, ἑτεροδοξίες, νεοφανεῖς θρησκεῖες, παραθρησκεία (ἰσλάμ· ἀνατολι­κὰ θρησκεύματα· σεμινάρια ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων, τῶν πεντηκο­στιανῶν καὶ λοιπῶν προτεσταντῶν, τῶν μαρτύρων τοῦ ᾿Ιεχωβᾶ, διαφόρων γκουρουιστικῶν ὁμάδων, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τοῦ σατανισμοῦ)· δ) ἁγιολο­γικὲς μελέτες· ε) χριστιανικὴ καὶ κοινωνικὴ ἠθική· f) ἐκκλησιαστικὴ ἱστορί­α· ζ) χριστιανικὴ πατρολογία καὶ γραμματολογία, πατερικὴ θεολογία· η) ὀρθόδοξος ποιμαντική, χριστιανικὴ ἀγωγή, κατηχητική, ἱεραποστολική·  θ) γενικὴ θεώρησι ἐκκλησιαστικῶν τεχνῶν.

Φιλολογικοὶ τομεῖς· α) ἄριστη γνῶσι ὀρθογραφίας καὶ πολυτονικοῦ συ­στήματος τῆς ἀρχαίας, τῆς καθαρευούσης καὶ τῆς δημοτικῆς· β) ἐπιλογὲς ἀρχαίων ῾Ελλήνων συγγραφέων (κειμενογνωσία, μετάφρασι, σχόλια)· γ) ἀρ­χαία ἑλληνικὴ θρησκεία· δ) ἐνασχόλησι μὲ τὴν κοινὴ ἑλληνιστικὴ γλῶσσα καὶ θέματα βυζαντινῆς φιλολογίας καὶ γραμματολογίας· ε) θέματα ἑβραϊ­κῆς ἀρχαιολογίας καὶ θεσμολογίας·  f) χριστιανικὴ καὶ βυζαντινὴ ἀρχαιολο­γία· ζ) παλαιογραφικὲς γνώσεις, ἔρευνα καὶ ἔκδοσι χειρογράφων, ἐπιμέλει­α κριτικῶν ἐκδόσεων· η) μελέτες νεοελληνικῆς ἱστορίας καὶ γενικὰ θέματα ἑλληνικῆς καὶ παγκόσμιας ἱστορίας· θ) νεοελληνικὴ καὶ ξένη λογοτεχνία (κυρίως ἀγγλική, γαλλικὴ καὶ ῥωσική)· ι) μέθοδος ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Τομεῖς ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (ἐξειδίκευσι), λει­τουργικῆς καὶ ὑμνογραφίας/ὑμνολογίας· α) ἰδιαίτερη μελέτη ἀπὸ τὸ 1987 τῆς μοναστηριακῆς καὶ ἐνοριακῆς λειτουργικῆς πρακτικῆς· β) συνεργασία μὲ ἐρευνητὲς τοῦ τυπικοῦ καὶ λειτουρ­γιο­λόγους· γ) μελέτη χειρογράφων καὶ ἐντύπων τυπικῶν καὶ διαφόρων λειτουργικῶν βιβλίων, παλαιῶν καὶ νεωτέρων, χρονολογουμένων ἀπὸ τὸν 8ο αἰῶνα καὶ ἐντεῦθεν· δ) ἐπιμέ­λειες καὶ ἐκδόσεις ὑμνογραφικῶν κειμένων, ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν, καὶ ἄλλων λειτουργικῶν βιβλίων· ε) συμπληρώσεις ὑμνογρα­φημά­των, συνθέσεις ἀκολουθιῶν, μελοποιήσεις διαφόρων ὕμνων· f) εἰδικὰ τυπικολογικὰ καὶ λειτουργιολογικὰ συγγράμματα καὶ μελετήματα ἐνοριακῆς καὶ μοναστηριακῆς παραδόσεως· ζ) γενικὴ λειτουργική, τελετουργική, ὑμνογραφία, καὶ ὁμιλητική.

Μουσικοὶ τομεῖς· α) ἱστορία ἑλληνικῆς μουσικῆς καὶ χριστιανικῆς ὑμνολογίας· β) θεωρία καὶ πρᾶξι ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς· γ) ὀρθογραφία ἐκκλησιαστικῆς παρασημαντικῆς· δ) βυζαντινὴ μουσικολογία· ε) ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων ἐκκλησιαστικῆς, κλασσικῆς καὶ γενικῆς μουσικῆς· f) πρόγραμμα ψηφιοποιήσεως ἀναλογικῶν ἠχογραφήσεων.

Φιλοσοφία καὶ παιδαγωγικά· α) φιλοσοφία (ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, εἰσαγωγὴ στὴν παγκόσμια φιλοσοφία, ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ σκέψι)· β) ψυχολογία (εἰσαγωγή, κεφάλαια γενικῆς ψυχολογίας, Ἄλφρεντ Ἄντλερ, Κὰρλ Γιούνγκ, Ἔριχ Φρόμ, Charlotte Bÿhler)· γ) παιδαγωγική (εἰσαγωγή, γενικὴ παιδαγωγική)· δ) κοινωνιολογία (ἐπιστήμη καὶ θεωρία τῆς κοινωνί­ας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου)· ε) θρησκειολογία (ἱστορία θρησκευμάτων,  φιλοσοφία καὶ κοινωνιολογία τῆς θρησκείας).

Βασικὲς νομικὲς γνώσεις· α) γενικὲς ἀρχὲς δικαίου καὶ στοιχεῖα ἑλληνικοῦ ἀστικοῦ κώδι­κος· β) κανο­νικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο· γ) οἰκογενειακὸ δίκαιο· δ) ἐγκληματολογία. 

Ψήγματα γλωσσομαθείας· α) βασικὴ γνῶσι τῆς ἀγγλικῆς γλώσσης· β) μερικὴ γνῶσι τῶν γλωσσῶν λατι­νι­κῆς, ἑβραϊκῆς, κοπτικῆς. 

Προσωπικὴ βιβλιοθήκη· περισσότερα ἀπὸ 2500 φιλολογικά, θεολογικά, ἐκκλησια­στικά, μουσικά, λογοτεχνικά, καὶ ἄλλα συγγράμματα καὶ ἔντυπα.

 

᾿Απ τ 1985 μ μερικ πασχόλησι, καὶ π τ 1994 μ πλήρη ἀπασχόλησι, ἐργάζεται ς πιμελητς κδόσεων (τυπογραφικῶς, ἐκδοτικῶς καὶ ἐν μέρει γραφιστικῶς), ὡς διορθωτς κειμένων (φιλολογικς, θεολογικῶς καὶ μουσικῶς), ὡς συγ­γραφεύς, κα ὡς πιστημονικς ρευνητής, μὲ περισσό­τερα ἀπὸ 80 ἐκδεδομένα βιβλία του (συγγράμματα, ἐπιστημονικὲς ἐργασίες, καὶ ἐπιμέλειες).  Διετέλεσε περιστασιακὰ ἐπιμελητὴς ἐκδόσεων καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λογογράφους τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν κυ­ροῦ Χριστοδούλου (Παρασκευαΐδη).

Κατὰ καιροὺς ἔχει συνεργαστῆ μὲ περισσότερους ἀπὸ 20 ἐκδοτικοὺς φορεῖς (ἐκδόσεις «᾿Αστήρ», «᾿Ακρίτας», «Παρουσία», «῎Αθως», «Διάλο­γος», «Φανάριον», «Κάλαμος», «Τροχαλία», «᾿Αποκάλυψις», «Σύγχρονη μάθησι», ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, Νεκτάριος Παναγόπουλος, ᾿Αποστολι­κὴ Διακονία, ἐκδόσεις Σπηλιώτη, ἐφημερίδα «᾿Εξπρές», ἱ. μονὴ ῾Αγ. Λαύ­ρας Καλαβρύτων, ἱ. κελλίον ῾Αγ. Νικολάου Μπουραζέρη ῾Αγ. ῎Ορους, ἱ. μη­τρόπολι Καισαριανῆς, κ.λπ.), καθὼς καὶ μὲ πολλοὺς σύγχρονους συγ­γραφεῖς, ἐπιστήμονες καὶ ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος ὅπως μὲ τοὺς Κων­σταντῖνο Οἰκονόμου (ἀρχιμανδρίτη, ἱεροκήρυκα Πατρῶν), Θεόκλητο Διονυ­σιάτη (῾Αγιορείτη μοναχό), Π. Β. Πάσχο (καθηγητὴ πανεπιστημίου), ᾿Αντώ­νιο ᾿Αλεβιζόπουλο (πρωτοπρεσβύτερο), Παναγιώτη Μ. Σωτῆρχο, Γεώργιο Μπεκατῶρο, Κώστα Σαρδελῆ, Δημήτριο Φερούση, Γεώργιο Σύρκα (πρωτο­ψάλτη), Κωνσταντῖνο Καβαρνό, ᾿Απόστολο Παπαχρῖστο (μουσικοδιδάσκα­λο), ᾿Ιωάννη Δ. Σίμο (μουσικοπαιδαγωγό), μητροπολίτη Καισαριανῆς Δανι­ήλ, Κωνσταντῖνο Σιαμάκη (φιλόλογο-θεολόγο), ᾿Αθανάσιο Σιαμάκη (ἀρχι­μανδρίτη, ἐρευνητὴ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μουσικῆς), ᾿Ηλία Δ. Μπάκο, Μά­ριο Πηλαβάκη (βυζαντινολόγο), Αἰκατερίνα Μαρκουλάκη, Θεοδώρα Παρα­γιοῦ, Γεώργιο Δ. Κούβελα, Ζωὴ Κανάβα, Σοφία Κωνσταντινίδη-Σπάλα, Γεώργιο Παπανδρέου (γιὸ τοῦ πρωθυπουρ­γοῦ Γεωργίου Παπανδρέου καὶ ἀδελφὸ τοῦ ἐπίσης πρωθυπουργοῦ ᾿Ανδρέα Παπανδρέου), Βασίλειο Σ. Δια­μαντόπουλο, Γιάννη Γκίκα, ᾿Αρσένιο Κουμπούγια (ἀρχιμανδρίτη), Βασιλικὴ Βασιλοπούλου, Παναγιώτη Μπούμη (καθηγητὴ πανεπιστημίου), Κωνσταν­τῖνο Τερζόπουλο (ἱερέα, μουσικολόγο), Φιλάρετο Κωνσταντακόπουλο (ἀρ­χιμανδρίτη), Λέανδρο Τ. ῾Ρακιτζῆ (ἀρεοπαγίτη), Γιάννη Χατζῆ, Γεώργιο Χατζηθεοδώρου (μουσικοδιδάσκαλο), Κωνσταντῖνο Φλούμη (ἐκπαιδευτικό), Πατρίκιο Καλεώδη (ἀρχιμανδρίτη), καὶ ἄλλους.

᾿Απὸ τὸ 1985 ἀρθρογραφεῖ σὲ διάφορα ἔντυπα, ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, ἀπὸ δὲ τὸ 2001 καὶ στὸ διαδί­κτυο, καὶ ἔχει δημοσιεύσει περισσότερα ἀπὸ 360 ἄρ­θρα καὶ μελέτες θεολογικοῦ, φιλολογικοῦ, ἱστορικοῦ, μουσι­κο­λογικοῦ καὶ γενικοῦ περιεχομέ­νου.

Διατηρεῖ ἢ διατηροῦσε κατὰ καιροὺς διάφορες τακτικὲς στῆλες ἢ αὐτο­τελεῖς ἐκδόσεις ὅπως· α) «Συμβολὴ» (εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρεί­ας), περιοδικὴ ἔκδο­σις (2003-2008), β) «Διορθωτέα εἰς τὸν ὄρθρον καὶ τὴν λειτουργίαν» (2005-2006), γ) «Τυπικαρεῖον» (᾿Εφημέριος, 2007-2008 καὶ 2013-2015), δ) «Θέματα ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ λειτουργικῆς» (᾿Εκκλησιολόγος, 2011 ἕως σήμερα), ε) «᾿Επιστασίαι ἐπὶ ζητημάτων τοῦ Τυπικοῦ» (2013-2016), f) «Λειτουργικὰ ἄρθρα» (᾿Ενορία, 2014-2015), ζ) «᾿Απορούμενα τοῦ Τυπικοῦ» (2003-2008), η) «᾿Εγκόλπιον ᾿Εκκλησιαστικῆς Τάξεως» (2014-2018), θ) «Τυπικαὶ σημειώσεις» (2003-2008), ι) «Ψαλτικὴ καὶ τυπικόν» (῾Ιεροψαλτικὰ Νέα τοῦ πάλαι ποτὲ Πανελληνίου Συνδέσμου ῾Ιεροψαλτῶν, 2012-2013), ια) «Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις», κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα (2015-2018), ιβ) «Τὰ μυστικὰ τοῦ τυπικοῦ» (Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας, 2017-2018), ιγ) «Βιβλικὰ θέματα» (2017 ἕως σήμερα), ιδ) «Μουσικολογικὰ ἀνάλεκτα» (2017 ἕως σήμερα), ιε) «᾿Απὸ τὸ ἑορτολόγιον τῆς ᾿Εκκλησίας» (2017 ἕως σήμερα).

 

᾿Απὸ τὸ 2007 καὶ ἑξῆς εἶναι ὁ κατ᾿ ἔτος συντάκτης καὶ ἐπιμελητὴς ἐκδόσεως τοῦ Κανοναρίου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (ἐτησίων τυπικολειτουρ­γικῶν διατάξεων κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας καὶ τὴν ἐνο­ριακὴ τάξι)

᾿Απὸ τὸ 2016 μὲ δικές του πρωτοβουλίες ξεκίνησαν στὴν ᾿Αθήνα τὰ Σε­μινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», στὰ ὁποῖα εἶναι γενικὸς συντονιστὴς καὶ τακτικὸς εἰσηγητής.  Τὰ σεμινάρια διενεργοῦνται σὲ συν­εργασία ἀρχικὰ μὲ τὸ Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν καὶ κατόπιν μὲ τὸ Χρι­στιανικὸ Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, καὶ περιλαμβάνουν· α) ἐτήσιο γενικὸ σεμινάριο τυπικοῦ μὲ μηνιαῖες διαλέξεις καὶ σχετικὴ συ­ζήτησι· β) ταχύρρυθμα εἰδικὰ σεμινάρια τυπικοῦ γιὰ μουσικοδιδασκάλους, ὅπου προετοιμάζονται καταλλήλως ὥστε νὰ διδάσκουν σωστὰ τὸ τυπικὸ στοὺς μαθητές τους· γ) τακτικὰ μαθήματα τυπικοῦ, θεωρητικοῦ καὶ πρα­κτικοῦ χαρακτῆρος, σὲ ἑβδομαδιαία βάσι μὲ ὀλιγομελῆ τμήματα μαθητῶν· δ) ἐργαστήριον τυπικοῦ (μηνιαῖες συναντήσεις) μὲ χρῆσι τῶν λειτουρ­γικῶν βιβλίων τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καὶ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ ἐπὶ πά­σης τυπικῆς διατάξεως· ε) ἔκτακτα σεμινάρια καὶ εἰσηγήσεις τυπικοῦ καὶ λειτουργικῆς σὲ συνερ­γασία μὲ διάφορους φορεῖς ἐντὸς ἢ ἐκτὸς ᾿Αττικῆς (π.χ. σὲ Κρήτη, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, κ.ἀ.)· f) ψαλτικὸ χορὸ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους γιὰ τὴν τέλεσι πρότυπων ἀκολουθιῶν καὶ τὴν παρουσίασι εἰδικῶν περιπτώσεων τυπικοῦ καὶ ψαλτικῆς· ζ) μία φιλικὴ παρέα ἀνθρώπων («Οἱ Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ»), ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ λειτουργικὸ τυπικὸ καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ὀρθὴ γνῶσι καὶ τὴν εὐρύτερη διάδοσί του.

᾿Απὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴ περίοδο 2020-2021 συνεργάζεται μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Πανεπι­στήμιο Κύπρου (Σχολὴ ἀνθρωπιστικῶν, κοινωνικῶν καὶ παιδαγωγικῶν ἐπι­στημῶν· Τμῆμα τεχνῶν), ὅπου διδάσκει τὸ μάθημα «Ζητήματα Τυπικοῦ».

Διατηρεῖ προσωπικὴ ἱστοσελίδα στὸ διαδίκτυο μὲ τίτλο «Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας» (www.symbole.gr), ποὺ διαθέτει ἐπίσης χῶρο συμμετοχῆς ἐγγεγραμμένων μελῶν (φόρουμ Διάλογοι Συμβολῆς) καὶ διεύθυνσι ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).  ῾Η ἐργογραφία του βρίσκεται κατανεμημένη στὶς ἀκόλουθες σελίδες· μέρος Α΄, μέρος Β΄, μέρος Γ΄, μέρος Δ΄, μέρος Ε΄, μέρος F΄, μέρος Ζ΄, μέρος Η΄.

 

Συνολικν ργον τους 2013 (συνοπτικς): α) νέα βιβλία 3· β) πιμέ­λειαι ἄλλων βιβλίων 2, πιμέλεια λειτουργικς κδόσεως 1· γ) ναπλήρωσις κολουθίας 1· δ) ρθρα-δημοσιεύσεις 51· ε) διαλέξεις-εσηγήσεις κ.λπ. 3· f) χογραφήσεις ψαλτικς 70· ζ) ψηφιοποιήσεις 40.

 

Συνολικν ργον τους 2014 (συνοπτικς): α) νέα βιβλία 4· β) πιμέ­λειαι ἄλλων βιβλίων 2, πιμέλειαι λειτουργικν κδόσεων 2· γ) ρθρα-δη­μοσιεύσεις 44· δ) διαλέξεις-εσηγήσεις κ.λπ. 12· ε) πομνήματα 13· f) χο­γραφήσεις ψαλτικς 35· ζ) ψηφιοποιήσεις 15.

 

Συνολικν ργον τους 2015 (συνοπτικς): α) νέα βιβλία 4· β) πιμέλεια λειτουργικς κδόσεως 1· γ) ρθρα-δημοσιεύσεις 21· δ) πόμνημα 1· ε) χογραφήσεις ψαλτικς 23· f) ἐκπομπὲς (ἤχου καὶ εἰκόνος) 106.

 

Συνολικν ργον τους 2016 (συνοπτικς): α) νέα βιβλία 4· β) πιμέ­λειαι ἄλλων βιβλίων 2· γ) ναπληρώσεις κολουθιῶν 5· δ) ρθρα-δημοσιεύσεις 12· ε) διαλέξεις-εσηγήσεις κ.λπ. 8· f) χογραφήσεις ψαλτικς 10· ζ) ἐκπομπὲς (ἤχου καὶ εἰκόνος) 25.

 

Συνολικν ργον τους 2017 (συνοπτικς): α) νέα βιβλία 3· β) ρθρα-δημοσιεύσεις 42· γ) ὁμιλίαι, διαλέξεις κ.λπ. 6· δ) χογραφήσεις ψαλτικς 5· ε) ἐκπομπὲς (ἤχου) 3· f) ψηφιοποιήσεις 30.

 

Συνολικν ργον τους 2018 (συνοπτικς): α) νέα βιβλία 2· β) ρθρα-δημοσιεύσεις 21· γ) ὁμιλίαι, διαλέξεις κ.λπ. 15· δ) χογραφήσεις ψαλτικς 6· ε) ἐκπομπὲς (ἤχου) 4· f) ψηφιοποιήσεις (συνεργασία) 24.

 

 

 

  προσωπικ μελέτη χειρογράφων κα ντύπων τυπικν κα διαφόρων λειτουργικν βιβλίων, παλαιν κα νεωτέρων, χρονολογουμένων π τν 8ο αἰῶνα κα ντεθεν. ἐπιμέ­λειες καὶ ἐκδόσεις ὑμνολογικῶν κειμένων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν, συμπληρώσεις ὑμνογρα­φημά­των, συνθέσεις ἀκολουθιῶν, μελοποιήσεις διαφόρων ὕμνων.