17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Συγκεντρωτικὴ ἐργογραφία, μέρος Α΄

 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ

 

 

Α΄. ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

1. Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου (κείμενον καὶ μετάφρασις). ἐπιμέ­λεια ἀρχαίου κειμένου καὶ εἰσαγωγῆς ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου. με­τάφρασις ὑπὸ ῾Ελένης Δάκη Καλαμαρᾶ, φιλολόγου.  ἐκδοτικὸς οἶκος «᾿Αστήρ», ᾿Αθῆναι 1995 [ἐξηντλημένον]. 

2. ᾿Ακολουθία κα βίος το σίου ᾿Αλεξίου (ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια· εἰσα­γωγή, ὑποσημειώσεις καὶ σχόλια στὸν βίο τοῦ ὁσίου). ἔκδοσις ἱερᾶς μονῆς ῾Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, ᾿Αθῆναι-Καλάβρυτα 1997. [ἐξηντλημένον]

3. Ιερ σνοψις κα τ για πθη (ἐπιμέλεια, μετὰ πολλῶν προσ­θη­κῶν), ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι, 1η ἔκδοσις 1997, 5η 2002.

4. Θεομητορικο μνοι (ἐπιμέλεια, παραβολὴ κειμένου τοῦ ἀκαθίστου ὕμνου, μικρὰ καὶ μεγάλη παράκλησις). ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι, 1η ἔκδοσις 1997, 5η 2001· ἑτέρα ἔκδοσις 2003.

5. Μικρν ρολγιον (σύνθεσις καὶ ἐπιμέλεια). ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι, 1η ἔκδοσις 1998, 3η 2001.

6. Αἱ βασικαὶ ἀκολουθίαι ἐν Κυριακῇ. «᾿Ανακαίνισις» παλαιοτέρας ἐκδόσεως, νῦν ἐπηυξημένης καὶ τακτοποιημένης, ἐπι­μελείᾳ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου.  ᾿Αθῆναι 1998. [ἐξηντλημένον]

7. ᾿Ακολουθία π πειλ πολέμου (κείμενον, μετάφρασις καὶ σχόλια).  ἐκδόσεις «Κάλαμος», ῾Αγία Παρασκευὴ ᾿Αττικῆς 1999.

8. Ο γιος Διονύσιος θαυματουργός (βίος καὶ θαύματα). κδόσεις «Κάλαμος», ῾Αγία Πα­ρα­σκευὴ ᾿Αττικῆς 2000.

9. Ο ρχιερέας τς γάπης (ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς Πολύκαρπος). ἔκδοσις τοῦ φιλανθρωπικοῦ συλλόγου «῞Αγιος Πολύκαρπος», Πειραιεὺς 2002.  [ἐξηντλημένον]

10. Ομήρου ᾿Ιλιάς (σχολικὸ βοήθημα γιὰ τὴν 2α γυμνασίου). ἐκδόσεις «Σύγχρονη μάθησι», ᾿Αθῆναι 2002. [ἐξηντλημένον]

11. Νεοελληνικ γλσσα 3ης γυμνασίου (ἀπαντήσεις στὶς ἀσκήσεις τοῦ σχολικοῦ βιβλίου). ἐκδόσεις «Σύγχρονη μάθησι», ᾿Αθῆναι 2002. [ἐξηντλημένον]

 12. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 1, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2003. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, καὶ οἱ ἑξῆς στῆλες· α) Κείμενον τῆς συντάξεως· β) Τυπι­καὶ σημειώσεις· γ) ᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ.]

 13. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 2, ᾿Αθῆναι, μάιος 2003. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 3 τακτικὲς στῆλες.]

 14. Τὸ πρόσωπον τῆς παρθένου Μαρίας (σύντομη ὀρθόδοξη ἀναίρεσι αἱρετικῶν ἀντιλήψεων).  κδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι 2003. [ἐξηντλημένον]

 15. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 3, ᾿Αθῆναι, σεπτέμβριος 2003. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ οἱ ἑξῆς στῆλες· α) Κείμενον τῆς συντάξεως· β) Τυπικαὶ σημειώσεις· γ) ᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ· δ) βιβλιοπαρουσιάσεις.]

 16. Ψαλτήριον ἁγίου Νεκταρίου (προλογικὸν σημείωμα, ἐκδοτικὴ καὶ κριτικὴ ἐπιμέλεια, 353 σχόλια). ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, ᾿Α­θῆναι 2003.

 17. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 4, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2004. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 4 τακτικὲς στῆλες.]

 18. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 5, ᾿Αθῆναι, ἀπρίλιος 2004. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 4 τακτικὲς στῆλες.]

 19. Μικρὸν προσευχητάριον (πρόλογος, εἰσαγωγή, σύνθεσις, ἐπιμέλει­α). ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι μάρτιος 2004.

 20. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 6, ᾿Αθῆναι, ἰούλιος 2004. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 4 τακτικὲς στῆλες.]

 21. ῾Ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ καὶ ἡ συμβολή του εἰς τὴν μου­σικὴν μεταρρύθμισιν τοῦ 1814. 1) βιογραφικὰ στοιχεῖα καὶ μουσικὴ προ­σφορά· 2) σπουδὴ εἰς τὴν μουσικὴν ὀρθογραφίαν αὐτοῦ. διπλωματικὴ ἐρ­γασία (μουσικολογικὴ μελέτη). κδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι, ἰούνιος 2004.

 22. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 7, ᾿Αθῆναι, ὀκτώβριος 2004. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, θεματολόγιον καὶ περιεχόμενα ἀνὰ ἔτη, καὶ 4 στῆλες.]

 23. Δίπτυχα τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος 2005, Κανονάριον –  ᾿Επε­τηρίς, συλλογικὸν ἔργον (ἐπιμέλεια), ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2004. [ἐξηντλημένον]

 24. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 8, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2005. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 3 τακτικὲς στῆλες.]

 25. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 9, ᾿Αθῆναι, ἀπρίλιος 2005. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 3 τακτικὲς στῆλες.]

 26. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 10, ᾿Αθῆναι, ἰούλιος 2005. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ οἱ ἑξῆς στῆλες· α) Κείμενον τῆς συντάξεως· β) Τυπικαὶ σημειώσεις· γ) ᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ· δ) ἁγιολογικὸν δελτίον· ε) βιβλιοπαρουσιάσεις.]

 27. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 11, ᾿Αθῆναι, ὀκτώβριος 2005. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 5 τακτικὲς στῆλες.]

 28. Δίπτυχα τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος 2006, Κανονάριον –  ᾿Επε­τηρίς, συλλογικὸν ἔργον (ἐπιμέλεια), ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2005. [ἐξηντλημένον]

 29. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 12, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2006. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 5 τακτικὲς στῆλες.]

 30. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 13, Ἀθῆναι, ἀπρίλιος 2006. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 3 τακτικὲς στῆλες.]

 31. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 14, ᾿Αθῆναι, Πεντηκοστὴ 2006. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως.]

 32. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 15, ᾿Αθῆναι, ἰούλιος 2006. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 3 τακτικὲς στῆλες.]

 33. Κανονάριον (τυπικὸν) τοῦ ἔτους 2007. «Δίπτυχα» τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2007.  ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 2006. [ἐξην­τλημένον]

 34. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 16, ᾿Αθῆναι, ὀκτώβριος 2006. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 2 τακτικὲς στῆλες.]

 35. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 17, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2007. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως.]

 36. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 18, ᾿Αθῆναι, ἀπρίλιος 2007. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως.]

 37. ᾈσματικὴ ἀκολουθία τοῦ προφήτου Δανιήλ, ἀναπληρωθεῖσα ἐξ ἀρχαίων χειρογράφων (ἐπιμέλεια, τυπικόν, παρατηρήσεις).  ἔκδοσις ἱερᾶς μητροπόλεως Καισαριανῆς Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ, Καισαριανὴ 2007.

 38. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 19, ᾿Αθῆναι, ἰούλιος 2007. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 4 τακτικὲς στῆλες.]

 39. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 20, ᾿Αθῆναι, ὀκτώβριος 2007. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 2 τακτικὲς στῆλες.]

 40. ᾿Επικίνδυνες μεταφράσεις τῆς Βίβλου (ἀπὸ ἀλλοιωμένα κείμε­να). Συλλογικὸς τόμος, κδόσεις «Κάλαμος», Θεσσαλονίκη 2008.

 41. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 21, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2008. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 3 τακτικὲς στῆλες.]

 42. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 22, ᾿Αθῆναι, ἀπρίλιος 2008. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 3 τακτικὲς στῆλες.]

 43. Κανονάριον (τυπικὸν) τοῦ ἔτους 2008. «Δίπτυχα» τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2008. ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 2007. [ἐξην­τλημένον]

 44. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 23, ᾿Αθῆναι, ἰούλιος 2008. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 4 τακτικὲς στῆλες.]

 45. ῾Ο προφήτης Δανιήλ (κείμενο, μετάφρασι, ὑπόμνημα).  ἔκδοσις ἱε­ρᾶς μητροπόλεως Καισαριανῆς Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2008.

 46. Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τεῦχος 24, ᾿Αθῆναι, ὀκτώβριος 2008. [ἐπιμέλεια, ἄρθρα διάφορα, σχόλια τῆς συντάξεως, καὶ 5 τακτικὲς στῆλες.]

 47. Κανονάριον (τυπικὸν) τοῦ ἔτους 2009. «Δίπτυχα» τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2009.  ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 2008. [ἐξην­τλημένον]

 48. Τυπικὸν καθ᾿ ἡμέραν ἀκολουθιῶν. ᾿Αθῆναι 2009. [ἐξηντλημένον]

 49. Κανονάριον (τυπικὸν) τοῦ ἔτους 2010. «Δίπτυχα» τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2010. ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 2009. [ἐξην­τλημένον]

 50. ῾Ο Ἀκάθιστος Ὕμνος (κείμενον καὶ μετάφρασις). ᾿Επιμέλεια ἀρ­χαίου κειμένου καὶ εἰσαγωγῆς ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου. Μετάφρα­σις ὑπὸ Δώρας Κομίνη, φιλολόγου.  ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι 2010. 

 51. Κανονάριον (τυπικὸν) τοῦ ἔτους 2011. «Δίπτυχα» τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2011, ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 2010. [ἐξην­τλημένον]

 52. Κανονάριον (τυπικὸν) το τους 2012. «Δίπτυχα» τς κκλησίας τς λλάδος 2012. ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, θναι 2011. [ἐξην­τλημένον]

 53. Κανονάριον (τυπικὸν) το τους 2013. «Δίπτυχα» τς κκλησίας τς λλάδος 2013.  ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, θναι 2012. [ἐξην­τλημένον]

 54. Ἄρθρα καὶ μελετήματα γιὰ τὸ Τυπικὸν τοῦ ἁγίου Σάββα. ἐκδό­σεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, ᾿Αθῆναι, ὀκτώβριος 2013.

 55. ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως (τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν) 2014.  Καταρτισθὲν κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας, βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου. ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, ᾿Αθῆναι 2013, νοέμβριος 2013. [ἐξηντλημένον]

 56. Κανονάριον (τυπικὸν) το τους 2014. «Δίπτυχα» τς κκλησίας τς λλάδος 2014. ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, θναι, δεκέμβριος 2013. [ἐξηντλημένον]

 57. Εὐχολόγιον τὸ μέγα (τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας).  νεωστὶ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας διορθωθὲν ἐξ ἀρχαίων ἐκδόσεων καὶ χειρογράφων, μετά τινων ἀναγκαίων προσθηκῶν. [ἐπιστημονικὴ καὶ ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια, ἀναδιάρθρωσις τῆς ὕλης, λειτουργικαὶ καὶ τελετουργικαὶ ἐπισημάνσεις, εἰσαγωγικὰ κείμενα («ἀντὶ προλόγου», «εἰσαγωγή», «ὑπόμνημα διορθώ­σεων, ἀποκαταστάσεων, καὶ παρατηρήσεων»), εὑρετήρια], περιεχόμενα ἀγγλιστί. ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2014.

 58. ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2015.  Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους, βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου. ᾿Εκδόσεις Νεκτά­ριος Δ. Παναγόπουλος, ᾿Αθῆναι, νοέμβριος 2014.  [ἐξηντλημένον]

 59. Κανονάριον (τυπικὸν) το τους 2015. «Δίπτυχα» τς κκλησίας τς λλάδος 2015. ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, θναι, δεκέμβριος 2014.  [ἐξηντλημένον]

 60. Σιναϊτικὸν Τυπικὸν 2015. ἰουλιανοῦ ἑορτολογίου (π.ἡ.), συνταχθὲν βάσει τοῦ Τυπικοῦ τῆς λαύρας τοῦ ῾Αγ. Σάββα καὶ τῆς σιναϊτικῆς λειτουργικῆς παραδόσεως.  Σιναϊτικὰ Δίπτυχα 2015. ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2014.  [ἐξηντλημένον]

 61. Αἱ ἀκολουθίαι τῆς Κυριακῆς. Νέα πλήρης ἔκδοσις, ἐπιμελημένη καὶ ἐπηυξημένη, περιέχουσα ὅλας τὰς ἱ. ἀκολουθίας, μετὰ πασῶν τῶν ἱε­ρατικῶν εὐχῶν καὶ ὅλων τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν εὐαγγελίων.  ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι 2015.

 62. Βιβλιοπαρουσιάσεις καὶ βιβλιοκρισίες. ᾿Εκδόσεις «᾿Εκκλησιολό­γος», θναι 2015.  [ἐξηντλημένον]

 63. Κανονάριον (τυπικὸν) το τους 2016. «Δίπτυχα» τς κκλησίας τς λλάδος 2016.  Ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, θναι, δεκέμβριος 2015.  [ἐξηντλημένον]

 64. ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2016.  Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους, βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου.  ᾿Εκδόσεις Νεκτά­ριος Δ. Παναγόπουλος, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2015.  [ἐξηντλημένον]

 65. Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις 2016. νέου ἡμερολογίου (ν.ἡ.). Συντάσ­σεται βάσει τοῦ Τυπικοῦ τῆς λαύρας τοῦ ῾Αγ. Σάββα καὶ τῆς μοναστηρια­κῆς λειτουργικῆς παραδόσεως.  ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι, δεκέμ­βριος 2015.  [ἐξηντλημένον]

 66. Μαρία, ἡ μητέρα τοῦ ΧριστοῦΟἱ αὐθεντικὲς πηγὲς γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Θεοτόκου.  ᾿Εκδόσεις «Δημοκρατικὸς Τύπος», θναι 2016. [ἐξηντλημένον]

 67. ῾Υμνολογικοὶ κανόνες λειτουργικῆς χρῆσεως. Τόμος α΄, ἐπιμέλεια.  θναι 2016.  [ἐξηντλημένον]

 68. ῾Υμνολογικοὶ κανόνες λειτουργικῆς χρῆσεως. Τόμος β΄, ἐπιμέλεια.  θναι 2016.  [ἐξηντλημένον]

 69. Κανονάριον (τυπικὸν) το τους 2017. «Δίπτυχα» τς κκλησίας τς λλάδος 2017.  Ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, θναι, δεκέμβριος 2016.  [ἐξηντλημένον]

 70. ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2017.  Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους, βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου.  ᾿Εκδόσεις Νεκτά­ριος Δ. Παναγόπουλος, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2016.  [ἐξηντλημένον]

 71. Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις 2017 (ν.ἡ.). Βάσει τοῦ Τυπικοῦ τῆς λαύ­ρας τοῦ ῾Αγ. Σάββα καὶ τῆς μοναστηριακῆς λειτουργικῆς παραδόσεως.  ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2016.  [ἐξηντλημένον]

 72. ῾Υμνολογικοὶ κανόνες λειτουργικῆς χρῆσεως. Τόμος γ΄, ἐπιμέλεια.  θναι 2017. [ἐξηντλημένον]

 73. Κανονάριον (τυπικὸν) το τους 2018. «Δίπτυχα» τς κκλησίας τς λλάδος 2018.  Ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, θναι, δεκέμβριος 2017.  [ἐξηντλημένον]

 74. ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2018.  Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους, βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου.  ᾿Εκδόσεις Νεκτά­ριος Δ. Παναγόπουλος, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2017.  [ἐξηντλημένον]

 75. Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις 2018 (ν.ἡ.). Βάσει τοῦ Τυπικοῦ τῆς λαύ­ρας τοῦ ῾Αγ. Σάββα καὶ τῆς μοναστηριακῆς λειτουργικῆς παραδόσεως.  ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2017.  [ἐξηντλημένον]

76. Κανονάριον (τυπικὸν) το τους 2019, (σελ. 310). «Δίπτυχα» τς κκλησίας τς λλάδος 2019.  Ἔκδοσις ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, θναι, δεκέμβριος 2018.

 

 

 

 

 

25. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.