17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Συγκεντρωτικὴ ἐργογραφία, μέρος Ζ΄

 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ

 

 

Ζ΄. ΛΟΙΠΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

(σὲ ῥαδιοτηλοπτικοὺς σταθμοὺς καὶ διαδικτυακὲς σελίδες)

 

(1) «Βιβλία τν κδόσεων Παπαδημητρίου». ρ/σ κκλησίας τς λλάδος, κπομπ Μανόλη Μελινοθναι 1997.

(2) «Νέες κδόσεις το κδοτικο οκου Παπαδημητρίου». ρ/σ κκλησίας τς λλάδος, κπομπ Μανόλη Μελινοθναι 1997.

(3) «Παντελς-Πασχάλης Πάσχος». ρ/σ πειραϊκ κκλησία, κπομπ «Λόγια χαρς κα λπίδος».  Πειραιες 12/9/1997.

(4) «Ο κδόσεις Παπαδημητρίου». ρ/σ πειραϊκ κκλησία, κπομπ «Λόγια χαρς κα λπίδος».  Πειραιες 19/9/1997.

(5) « γιος Λεονάρδος». ρ/σ πειραϊκ κκλησία, κπομπ «Λόγια χαρς κα λπίδος».  Πειραιες 7/11/1997.

(6) « λληνικ γλσσα στν σύγχρονη Ερώπη», Α΄ μέρος. αδιοφωνικ κπομπή, ρ/σ κκλησίας λλάδος.  θναι 28/11/2006.

(7) « ξία το κκλησιαστικο τυπικο κδοσι τς Συμβολς». αδιοφωνικ κπομπ στν ΕΡΑ3 μ τν ᾿Αριέττα Παλιατσάρα.  γία Παρασκευ 29/11/2006.

(8) « πραγματικ μερομηνία τς το Χριστο γεννήσεως». αδιοφωνικ κπομπ στν ΕΡΑ3 μ τν ᾿Αριέττα Παλιατσάρα.  γία Παρασκευ 17/12/2006.

(9) « λληνικ γλσσα στν σύγχρονη Ερώπη», B΄ μέρος. αδιοφωνικ κπομπή, ρ/σ κκλησίας λλάδος.  θναι 12/12/2006.

(10) «Σχόλιο στ τυπικ τν Θεοφανείων» (ρ/φ συνέντευξις). αδιοφωνικ κπομπ στν ΕΡΑ3 μ τν ᾿Αριέττα Παλιατσάρα.  γία Παρασκευ 6/1/2007.

(11) «Αγιοι τς Ερώπης», ριαία αδιοφωνικ κπομπή, ρ/σ κκλησίας λλάδος. γγραφή· ᾿Αθναι 22/5/2007.  μετάδοσις· 12/6/07.

(12) «Παρουσίασις τς νέας κδόσεως το βιβλίου το Π. Β. Πάσχου “ρως ρθοδοξίας”» μ τν Κωνσταντνο Χολέβα. αδιοφωνικ κπομπή, ρ/σ κκλησίας λλάδος.  θναι 2007.

(13) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ρ/φ κπομπ «Βυζαντινς μουσικς περιήγησις» μ τν Γιάννη Δαμαρλάκη. ραδιοφωνικὸς σταθμὸς ρχιεπισκοπς Κρήτης, 11/8/2010.

(14) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 18/8/2010.

(15) «᾿Εκπομπ γι τ τυπικό». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, τετάρτη 25/8/2010.

(16) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 8/9/2010.

(17) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 15/9/2010.

(18) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 22/9/2010

(19) «Θέματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, τετάρτη 20/10/2010.

(20) «Θέματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω,  τετάρτη 27/10/2010

(21) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω,  τετάρτη 3/11/2010

(22) «Θέματα τυπικο» (τηλεφωνικὴ συνέντευξις). ρ/φ κπομπ «Βυζαντινς μουσικς περιήγησις» μ τν Γιάννη Δαμαρλάκη. ρ/σ ρχιεπισκοπς Κρήτης,  τετάρτη 10/11/2010.

(23) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 17/11/2010

(24) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 24/11/2010

(25) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 1/12/2010.

(26) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, τετ. 8/12/2010.

(27) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, τετ. 15/12/2010.

(28) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, τετ. 22/12/2010.

(29) «Περ τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 29/12/2010.

(30) «Περ τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 16/2/2011.

(31) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 23/2/2011 (Δ.Α.)

(32) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 9/3/2011 (Δ.Α.)

(33) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 16/3/2011 (Δ.Α.)

(34) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 30/3/2011 (Δ.Α.)

(35) «᾿Ερωτήματα τυπικο». ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, 6/4/2011 (Δ.Α.)

(36) «Τὸ τυπικὸν στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία – ἔννοια καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα».  1η μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπὴ γιὰ τὴν διαδικτυακὴ τηλεόρασι τῆς ἱστοσελίδος «Πεμπτουσία».  ἐγγραφή· Θεσσαλονίκη 2/11/2014. προβολή· μάρτιος 2015.

(37) «᾿Αφιέρωμα στὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό», μέρος α΄ – σημασία, χρησιμότης καὶ ἐκδόσεις τοῦ τυπικοῦ.  στὰ πλαίσια τῆς ἑβδομαδιαίας ρ/φ ἐκπομπῆς «Μορφὲς καὶ κείμενα τῆς ψαλτικῆς παραδόσεως» μὲ τὸν μουσικολόγο Δημοσθένη Φιστουρῆ. ρ/σ Πειραϊκὴ ᾿Εκκλησία, σάββατο 7/3/2015.

(38) «᾿Αφιέρωμα στὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό», μέρος β΄ – διαμόρφωσις καὶ περιεχόμενον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τριῳδίου.  ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σάββατο 14/3/2015.

(39) «᾿Αφιέρωμα στὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό», μέρος γ΄ – τὸ ἐκκλησιαστικὸν τριῴδιον στὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ νεώτερα τυπικά.  ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σάββατο 21/3/2015.

(40) «Ο συντάκτης το Τυπικο τς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας», μέρος 1ον. στὰ πλαίσια τῆς διαδικτυακῆς ἐκπομπῆς «῾Η ρα το κκλησιαστικο τυ­πικοῦ». Παρουσίασις, ἠ­χογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.· ᾿Αθῆναι 24/3/2015.

(41) «Ο συντάκτης το Τυπικο τς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας», μέρος 2ον. Στὰ πλαίσια τῆς διαδικτυακῆς ἐκπομπῆς «῾Η ρα το κκλησιαστικο τυ­πικοῦ». Παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.·  ᾿Αθῆναι 24/3/2015.

(42) «Τὸ τυπικὸ τῆς 5ης ἑβδομάδος τῆς Τεσσαρακοστῆς». στὰ πλαίσια τῆς διαδικτυακῆς ἐκπομπῆς «῾Η ρα το κκλησιαστικο τυπικοῦ».  Παρουσίασις, ἠχογράφη­σις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.· ᾿Αθῆναι 26/3/2015.

(43) «Τὸ σάββατον τοῦ Λαζάρου ὡς δεσποτικὴ ἑορτή» (http://www.pemptousia.gr/video/to-savvato-tou-lazarou-os-despotiki-eorti/).  μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς).  ἐγγραφή· ᾿Αθῆναι 1/4/2015. προβολή· 3 ἀπριλίου 2015.

(44) «῾Η ἑορτὴ τῆς κυριακῆς τῶν βαΐων» (http://www.pemptousia.gr/video/93737/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς), 5 ἀπριλίου 2015.

(45) «῾Η ἀκολουθία τοῦ νυμφίου – ρθρος μεγάλης δευτέρας» (http://www.pemptousia.gr/video/i-akolouthia-tou-nimfiou/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς), 6 ἀπριλίου 2015.

(46) «Μεγάλη τρίτη» (http://www.pemptousia.gr/video/dionisis-anatolikiotis-tipikon-megalis-evdomados-megali-triti/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς), 7 ἀπριλίου 2015.

(47) «Τ κύριο θέμα τς μεγάλης τετάρτης.» (http://www.pemptousia.gr/video/dionisis-anatolikiotis-tipiko-orthrou-megalis-tetartis/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς), 7 ἀπριλίου 2015.

(48) «῾O ὄρθρος τῆς μεγάλης πέμπτης» (http://www.pemptousia.gr/video/dionisios-anatolikiotis-megali-evdomada-o-orthros-tis-megalis-pemptis/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς), 8 ἀπριλίου 2015.

(49) «῾O ὄρθρος τῆς μεγάλης παρασκευῆς» (http://www.pemptousia.gr/video/dionisios-anatolikiotis-megali-evdomada-o-orthros-tis-megalis-paraskevis/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς), 9 ἀπριλίου 2015.

(50) «Ποιοί ἀναγνώρισαν τὸν Χριστὸ ὡς θεάνθρωπο στὸν σταυρό» (http://www.pemptousia.gr/video/dionisios-anatolikiotis-pii-anagnorisan-to-christo-os-theanthropo-sto-stavro/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμ­πτουσία» (ἱστοσελίς), 10 ἀπριλίου 2015.

(51) «῾O ὄρθρος τοῦ μεγάλου σαββάτου» (http://www.pemptousia.gr/video/dionisios-anatolikiotis-megali-evdomada-o-orthros-tou-megalou-savvatou/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς), 10 ἀπριλίου 2015.

(52) «῾Η θεία καὶ μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἀνάστασις» (http://www.pemptousia.gr/video/dionisios-anatolikiotis/). μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπή, «Πεμπτουσία» (ἱστοσελίς), 15 ἀπριλίου 2015.

(53) Ο κολουθίες τς βδομάδος – θέματα λειτουργικο τυπικο κατ τν πατροπαράδοτον τάξιν τς ρθοδόξου κκλησίας.  διαδικτυακὸς αδιοφωνικὸς σταθμὸς «Η λύρα το Πνεύματος» (www.xaramou.com), κάθε παρασκευ βράδυ περίπου στς 20.30 (8.30 μ.μ.) κα ναμεταδίδε­ται κάθε δευτέρα βράδυ τν δια ρα. κπομπ 1η· κυριακ το Θωμ κα πακόλουθη βδομάδα (17/4/2015).

(54) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 2α· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ τν μυροφόρων κα τὴν πακόλουθη βδομάδα (24/4/2015).

(55) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 3η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ το παραλύτου, τὴν ορτ τς μεσοπεντηκοστς κα τὴν πα­κόλουθη βδομάδα (1/5/2015).

(56) Η ρα το κκλησιαστικο τυπικο (http://www.symbole.gr/typikon/brtyp/1242-brtyp).  ἐκπομπὴ 4η· «ννοια χρησιμότης κα ρμηνεία το κκλησιαστικο τυπικο». ᾿Αθῆναι 2/5/2015.

(57) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 4η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ τς Σαμαρείτιδος κα τὴν πακόλουθη βδομάδα (8/5/2015).

(58) «Τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικ καννοια το "τυπικάρη"», συνέντευξι στν διαδικτυακ αδιοφωνικ σταθμ «Η λύρα το Πνεύματος» (www.xaramou.com), 14/5/2015.

(59) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 5η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ το τυφλο, τὴν πόδοσι το πάσχα, τὴν ορτ τς ναλήψεως, κλπ. μέχρι τ πακόλουθο σάββατο (15/5/2015).

(60) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 6η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ τν πατέρων, καὶ τὴν ρχόμενη βδομάδα μέχρι τ ψυχοσάβ­βατο (22/5/2015).

(61) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 7η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ πεντηκοστς κα τὴν ρχόμενη βδομάδα (29/5/2015).

(62) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 8η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ τν γίων πάντων κα τὴν ρχόμενη βδομάδα (5/6/2015).

(63) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 9η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ 2α (πιστολν κα Ματθαίου) κα τὴν ρχόμενη βδομάδα (12/6/2015).

(64) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 10η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν 3η κυριακ (πιστολν κα Ματθαίου) κα τν πόλοιπη βδομάδα (19/6/2015).

(65) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 11η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴν κυριακ 4η (πιστολν κα Ματθαίου) κα ρχόμενη βδομάδα (26/6/2015).

(66) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 12η·  θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴνβδομάδα 5η (ἀπὸ κυριακῆς ἕως σαββάτου) (3/7/2015).

(67) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 13η· βδομάδα 6η (ἀπὸ κυριακῆς ἕως σαββάτου) (10/7/2015).

(68) Ο κολουθίες τς βδομάδος.  κπομπ 14η· θέματα τυπικοῦ γιὰ τὴνβδομάδα 7η (ἀπὸ κυριακῆς ἕως σαββάτου) (17/7/2015).

(69) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 15η· «τὸ τυπικὸ τῆς ἑβδομάδος 13-19 ἰουλίου 2015 π.ἡ.» (24/7/2015).

(70) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 16η· «τὸ τυπικὸ τῶν ἑβδομάδων 20-31 ἰουλίου 2015 καὶ 1-30 αὐγούστου π.ἡ.» (26/7/2015).

(71) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 17η· «᾿Ερωτήσεις τυπικοῦ» (11/10/2015).

(72) ᾿Εκπομπὲς πνευματικῆς οἰκοδομῆς.  1 - Περὶ πίστεως (12/10/2015).

(73) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 18η· «Διάφορα θέματα τυπικοῦ» (12/10/2015).

(74) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 19η· «Οἱ κανόνες τῶν σαββάτων» (12/10/2015).

(75) ᾿Εκπομπὲς πνευματικῆς οἰκοδομῆς.  2 - Οἱ προφῆται τῆς αἰσχύ­νης, μέρος α΄ (5/6/2015).

(76) ᾿Εκπομπὲς πνευματικῆς οἰκοδομῆς.  3 - Οἱ προφῆται τῆς αἰσχύ­νης, μέρος β΄ (5/6/2015).

(77) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 20ή· «Διάλεξις 13/12/2009» (2/11/2015).

(78) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 21η· «Συζήτησις περὶ τυπικοῦ 13/12/2009» (2/11/2015).

(79) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός (Χριστιανικὴ πίστι – γράμματα – ἐπιστήμη – μουσικὴ – πολιτισμός).  1η ἐκπομπή· «Περὶ Δαρβίνου»  (5/11/2015).

(80) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός.  2α ἐκπομπή· «᾿Επικοινωνία μὲ τὸν Θεό» (6/11/2015).

(81) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 22α· «᾿Ερωτήσεις περὶ τυπικοῦ» (12/11/2015).

(82) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός.  3η ἐκπομπή· «῾Ερμηνεία εἰς τὸ εὐαγγέλιον περὶ τῆς θεραπείας τῆς αἱμορροούσης καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς θυγατρὸς τοῦ ᾿Ιαΐρου» (12/11/2015).

(83) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 4η ἐκπομπή· «Περὶ ᾿Ισλὰμ καὶ σταυροφοριῶν» (24/11/2015).

(84) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 23η· «᾿Εγκόλπιον τυπικοῦ 2016» (29/11/2015).

(85) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 24η· «Διάλεξις περὶ τυπικοῦ 2/11/2010 - μέρος α΄» (5/12/2015).

(86) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 25η· «Διάλεξις περὶ τυπικοῦ 2/11/2010 - μέρος β΄» (5/12/2015).

(87) ᾿Εκπομπὲς πνευματικῆς οἰκοδομῆς.  4 - Τὸ μέγα εὐχολόγιον (6/12/2015).

 (88) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 5η ἐκπομπή· «᾿Ιησοῦς Χριστός, ὁ ἐνσαρκωμένος Θεός» (7/12/2015).

(89) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 26η· «Οἱ ἑορτολογικοὶ κύκλοι» (9/12/2015).

(90) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 27η· «῾Η 4η δεκεμβρί­ου» (8/12/2015).

(91) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 28η· «Θέματα δεκεμ­βρίου γενικῶς» (10/12/2015).

(92) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 29η· «Διάλεξις περὶ τυ­πικοῦ 2/11/2010 - μέρος γ΄» (21/12/2015).

(93) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 30ή· «Θέματα δωδεκα­ημέρου» (1/1/2016).

(94) ᾿Εκπομπὲς πνευματικῆς οἰκοδομῆς.  5 - ῾Ο στολισμὸς τῶν Χρι­στουγέννων (9/1/2016).

(95) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 31η· «῾Ο μέγας ἁγια­σμός» (15/1/2016).

(96) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 6η ἐκπομπή· «Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ ᾿Ιεροσολυμίτισσα» (ἀπρίλιος 2016).

 (97) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 32α· «Τὸ σάββατον τοῦ Λαζάρου» (23/4/2016).

(98) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 33η· «῾Η κυριακὴ τῶν βαΐων» (23/4/2016).

(99) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 34η· «Μεγάλη δευτέ­ρα» (24/4/2016).

(100) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 35η· «Μεγάλη τρίτη» (24/4/2016).

(101) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 36η· «Μεγάλη τετάρτη» (25/4/2016).

(102) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 37η· «Μεγάλη πέμπτη» (27/4/2016).

(103) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 38η· «Μεγάλη παρα­σκευή» (27/4/2016).

(104) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 7η ἐκπομπή· «Δύο μόνον κατά­λαβαν» (28/4/2016).

(105) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 39η· «Μέγα σάββατον» (28/4/2016).

(106) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 40ή· «Κυριακὴ τοῦ πάσχα» (29/4/2016).

(107) ᾿Εκπομπὲς πνευματικῆς οἰκοδομῆς.  6 - Περὶ αἱρέσεων, μέρος α΄ (22/7/2016).

(108) ᾿Εκπομπὲς πνευματικῆς οἰκοδομῆς.  7 - Περὶ αἱρέσεων, μέρος β΄ (22/7/2016).

(109) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 8η ἐκπομπή· «᾿Αφιέρωμα στὴν θεοτόκο Μαρία - 1» (11/11/2016).

(110) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 9η ἐκπομπή· «᾿Αφιέρωμα στὴν θεοτόκο Μαρία - 2» (14/11/2016).

(111) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 10η ἐκπομπή· «᾿Αφιέρωμα στὴν θεοτόκο Μαρία - 3» (15/11/2016).

(112) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 11η ἐκπομπή· «Κήρυγμα ἀπὸ λειτουργία τῆς 9ης δεκεμβρίου γιὰ τὰ ἑορτολογικὰ θέματα τῆς ἡμέρας»  (10/12/2016).

(113) Λόγος λογικὸς καὶ πνευματικός. 12η ἐκπομπή· «᾿Αφιέρωμα στὴν θεοτόκο Μαρία - 4» (4/4/2017).

 (114) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 41η· «Τὸ ἐτήσιον τυπικὸν τοῦ ἔτους 2018» (26/12/2017).

 

(115) ᾿Εκπομπὲς διάφορες (ἢ πνευματικῆς οἰκοδομῆς).  8 - «Τὸ μακε­δονικὸ ζήτημα μετὰ τὰ συλλαλητήρια».  Σὲ συνεργασία μὲ τὸ Studio Ekfrasis. (7/2/2018).

(116) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 42α· «Τὸ τροπάριον τοῦ τέλους τοῦ ὄρθρου κατὰ τὴν κυριακὴ τῆς σταυροπροσκυνήσεως» (3/3/2018).

(117) Ο κολουθίες τς βδομάδοςκπομπ 43η· «ἡ σύμπτωσις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μὲ τὸ μέγα Σάββατον καὶ ἡ μετάθεσις τῆς ἑορτῆς» (29/3/2018).

 

 

 
 

25. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.