17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Συγκεντρωτικὴ ἐργογραφία, μέρος Ε΄

 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ

 

 

Ε΄. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

(ἐπιλογή)

 

1. Εἰσαγωγικὰ κείμενα, στὸ περιοδικὸ «Νεανικὸς ἀγώνας», τεύχη 1-4, Πάτραι 1986.

2. ῾Η ἑλληνική μας γλῶσσα. «Νεανικὸς ἀγώνας», Πάτραι 1986.

3. Καλοκαῖρι ἢ... κακο­καῖρι; «Νεανικὸς ἀγώνας», Πάτραι 1986.

4. Γε­νέθλιος ἡμέρα. «Νεανικὸς ἀγώνας», Πάτραι 1986.

5. ῾Η νέα νεο­ελ­­ληνικὴ μετάφρασις τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπὸ γλωσ­σικῆς ἀπόψεως. Θεσ­σαλονίκη 1986.

6. Σν σ μερολόγιο. «Νεανικὸς ἀγώνας», Πάτραι 1986.

7. Σχέσεις γονέων καὶ παι­διῶν. «Νεανικὸς ἀγώνας», Πάτραι 1986.

8. «Νέα μελέτη γιὰ τὸν ᾿Ιησοῦ»; «Τὰ νέα», ᾿Αθῆ­ναι 1993.

9. Μι ματι στν μακε­δο­νικ γ. ᾿Αθῆναι 1995.

10. ᾿Επισημάνσεις (δογματικὲς) σὲ ἑτοιμαζόμενη ἔκδοσι. ᾿Αθῆναι 1997.

11. Τ μνη­μεο το 21ου αἰῶνος. ᾿Αθῆναι 1998.

12. Ο νέος ρχιε­πίσκο­πος ᾿Αθηνν Χριστό­δου­­λος. ᾿Αθῆναι 1999. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 249, 4/5/2012.

13. ᾿Εθνικς πέτειοι. ᾿Αθῆναι 1999.

14. Οἱ σει­­σμοί. ᾿Αθῆναι 1999.

15. Πα­λις προφητεες γι τ 2000. ᾿Αθῆναι 1999. «᾿Εκκλησιολόγος» 23/6/2012.

16. ᾿Ιωάν­νης Κα­ποδίστριας, 1776-1831· πρτος κυβερνήτης τς χώρας. ᾿Αθῆναι 1999.

17. Πό­τε λλάζει α­­νας! ᾿Αθῆναι 1999.

18. ῾Ο μητρικὸς θηλασμός. ᾿Αθῆναι 1999.

19. Ο ερομάρτυς Χα­ρά­λαμ­πος. ᾿Αθῆναι 1999.

20. Γεώργιος Παπανδρέου – ὁ γέρος τῆς δη­μο­κρα­τίας (χρονο­λο­γικὰ καὶ βιογραφικὰ στοιχεῖα). ᾿Αθῆναι 2000.

21. Ο βίος το σί­ου ᾿Ιωα­κμ το ν Πάτραις (κδοσις κειμένου π χειρο­γρά­φου). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2003.

22. Κρίσεις π προσ­φάτου δημο­σκο­πή­σεως (3 νοεμβρίου 2003).

23. Τ ᾿Ανα­το­λι­κν τς Ατω­λοακαρνανίας. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2004.

24. δικαιοσύνη το σχεδίου νάν (19 ἀπριλίου 2004).

25. γ­γα­μοι πί­σκο­ποι; «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2005.

26. Εναι τ Δίπτυχα φιλο­πα­πικά; 2006.

27. νορθό­δοξη χριστιανικ γω­γή. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2006.

28. ᾿Ι­ωάννης Χρυσό­στο­μος, οκου­μενι­κς διδά­σκα­λος κα πατρι­άρχης. «Παράδοσι», ᾿Αθῆναι 2007.

29. ῾Υπόμνημα περὶ τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελ­λά­δος. ᾿Αθῆναι 2008.

30. ῾Η νέα παρασημαντική. ᾿Αθῆναι 2008.

31. ᾿Ορθογραφικς πισημάνσεις στς κκλησιαστικς κδόσεις. «᾿Εφημέριος», ᾿Αθῆναι 2008. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 233, 14/1/2012.

32. Μαρία Μαγδαλην κα Μαρία ᾿Ιεροσολυμίτισσα. ᾿Αθῆναι 2008.

33. Σημειώσεις νθρωπογεωγραφίας (περ φυλν, λαν, γενν, γλωσ­σν, κρατν, χω­ρν κα περιοχν). ᾿Αθῆναι 2008-2009.

34. Εἶπε ψέμα ὁ Κύριος; ᾿Αθῆναι 2009.

35. Πανάρετος μοναχὸς Φιλοθεΐτης. ᾿Αθῆναι 2009.

36. Εσαγωγ στς χογραφήσεις μ τν Μανόλη Χατζημάρκου. ᾿Αθῆναι 2009.

37. Μεταφράσεις βιβλικῶν ἀποσπασμάτων. ᾿Αθῆναι 2009.

38. Κατάλογοι μουσικῶν χειρογράφων (βιβλιοπαρουσίασι). ᾿Αθῆναι 2009.

39. Γι μι «χριστιανικ» γγελία (εὐθυμογράφημα). ᾿Αθῆναι 2009.

40. ῾Ο Φώτιος Κόντογλου ὡς ψάλτης. ᾿Αθῆναι 2009.

41. ῾Ο Χουρμούζιος καὶ τὸ σημάδι τῆς ὀξείας. ᾿Αθῆναι 2009.

42. Κανονισμὸς λειτουργίας τῶν διαλόγων τῆς Συμβολῆς. ᾿Αθῆναι 2009.

43. Παναγιώτης Σωτῆρχος· ἕνας παραγωγικὸς συγγραφεύς (μερικὴ παρουσίασις τοῦ ἔργου του). ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2010.

44. Μὲ ἀφορμὴ τὴν παραβολὴ τοῦ ἀσώτου. ᾿Αθῆναι 2010.

45. «σκόλοψ τῇ σαρκί». 2010.

46. Εἰς μνημόσυνον ἱερομονάχου Μάρκου Μα­νώ­λη († 16 ἀ­πρι­λίου 2010).

47. Περιορισμὸς στὶς χειροτονίες νέων κληρικῶν; ᾿Αθῆναι, ἰούνιος 2010.

48. ᾿Αρ­χεῖον ἠχο­γρα­φή­σε­ων Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου καὶ «Συμβολῆς» (περι­γρα­φή, τεχνικὰ χα­ρα­κτηριστικά, συντελεστές, καὶ λοι­πά). ᾿Αθῆναι, αὔ­γου­στος 2010.

49. Χρονολόγιον τῆς μετὰ Χριστὸν ἐποχῆς. ᾿Αθῆναι 2010.

50. ῞Οροι χρήσεως τῆς ἱστοσελίδος τῆς Συμβολῆς. ᾿Αθῆναι 2010.

51. Μία τριπλ εροψαλτικ πέτειος. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 223, 5/11/2011.

52. Τ ρος θως πρ Χριστο κα μετ Χριστόν. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 224, 12/11/2011. 

53. ᾿Εκκλησία κα γράμματα. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 227, 3/12/2011.

54. ᾿Ιωάννου Λιβιτσάνου, «Τ γιον δωδεκαήμερον». «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 228, 10/12/2011.

55. ᾿Αφιερώσεις καὶ ἐπέτειοι τοῦ ἔτους 2011. ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2011.

56. Παρα­τη­ρήσεις σὲ ἐκκλησιαστικὸ ῥεπορ­τάζ. ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2011.

57. Λόγου ρολογία. ᾿Αθῆναι, μάρ­τι­ος 2011.

58. «Δοξαστικ ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου», πιμελεί Μανόλη Χατζη­για­κου­μ. πα­ρουσίασις ἐκ­δό­σεως. ᾿Αθῆναι, μάρτιος 2011.

59. Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμ, «Κέντρον ᾿Ερευνν κα ᾿Εκδόσεων» (κ­δοτικ πρόγραμμα). παρου­σία­σις τοῦ προγράμ­ματος τοῦ κέν­τρου. ᾿Αθῆναι, μάρ­τιος 2011.

60. ᾿Αναμνήσεις π τν μακαριστ ρχιμανδρίτη Φιλάρετο. ᾿Αθῆναι, ού­λι­ος 2011. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 364, Πάτραι 14/6/2014.

61. Βιογρα­φι­κ κα ργογραφία Σωτηρίου Λιόση (πιμέλεια). ᾿Αθῆναι, α­γου­στος 2011.

62. Μουσικ χειρόγραφα (ποιητικὸ σχεδί­ασμα). ᾿Αθῆναι, αὔ­γουστος 2011. «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 306, 30/3/2013.

63. ᾿Αφιέρωμα στὸν μακαριστὸ μητροπολίτη ᾿Εφέσου Χρυσόστομο Κωνσταντινίδη (ἐπιμέλεια). ᾿Αθῆναι, αὔγουστος 2011.

64. ᾿Εγκυκλοπαιδεία μουσικν τς ψαλτικς τέχνης. ᾿Αθῆναι 2011.

65. Μία ξεχασμένη ἐπέτειος. «῾Ιεροψαλτικὰ Νέα», φύλλο 366, ἰαν.-φεβ. 2012.

66. Π. Β. Πάσχου, «᾿Επουράνια σκηνώματα» (βιβλιοπαρουσίασι). «Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας», 20/4/2012. «᾿Εκκλησιολόγος», 9/6/2012. ἐφ. «῾Εστία» 13/6/2012.

67. ᾿Επέτειοι το τους 2012. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 231, 31/12/2011. «Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας», φ. 489, 25/5/2012. «῾Εστία» τετάρτη 22/6/2012.

68. Τ μοναστικ δρύματα το Αγίου ρους σήμε­ρα. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 238. 18/2/2012.

69. ᾿Επηρεάζει ἡ μουσικὴ τὸν ἄνθρωπο; (τί διδάσκουν οἱ ἅγιοι τῆς ἐκκλησίας). «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 239, 25/2/2012.

70. ῾Ο Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ (βιβλιοπαρουσίασι). «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 240, 3/3/2012.

71. ᾿Αρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, ἱεροκήρυξ τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Πατρῶν (2003). «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 251, 19/5/2012.

72. Προβληματισμο π τ μνήμ το σίου Νικοδήμου το ᾿Αθωνίτου. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 260, 21/7/2012.

73. ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, πρωτοψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος, συγγραφεύς (1911-2012). «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 264, 18/8/2012.

74. ῾Η ἔννοια τῆς ἑνότητος μέσα στὴν ἐκκλησία (σχόλια στὴν περικοπὴ ᾿Εφ 4: 1-7). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 278, 24/11/2012.

75. Πς δημιουργήθηκε κδοσι Νέστλε κα γιατί προ­ωθήθηκε. ᾿Αθῆναι 2012.

76. Εὑρετήριον ἤχων καὶ μακαμάτ. ᾿Αθῆναι 2008/2012.

77. ᾿Επέτειοι τοῦ ἔτους 2013. ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2013. «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 288, 2/2/2013.

78. Καλὴ (ἱεροψαλτικὴ) χρονιά«᾿Εκκλησιολόγος» φ. 285, 12/1/2013.  «῾Ιεροψαλτικὰ νέα», φ. 371, νοέμ.-δεκ. 2012.

79. Σπύρος Χαρισιάδης († 14/3/2013). «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 285, 23/3/2013.

80. Μόνον δύο κατάλαβαν. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 310, Πάτραι 27/4/2013.

81. ῾Ο ἀείμνηστος ἱεροκήρυξ τῶν Πατρῶν (ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 313 καὶ 314, Πάτραι 18 καὶ 25/5/2013.

82. ᾿Αθανασίου Γ. Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου, «Παράκλησις Γραφῶν» (βιβλιοπαρουσίασι). «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 327, Πάτραι 31/8/2013.

83. Π. Β. Πάσχου, «Παναγία Μυρτιδιώτισσα καὶ ἄλλα διηγήματα» (βιβλιοπαρουσίασι). «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 330, Πάτραι 21/9/2013. «Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας» φ. 561, Γρεβενὰ 15/11/2013.

84. ῾Η 5η οἰκουμενικὴ σύνοδος. «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 331, Πάτραι 28/9/2013.

85. Δύο ἐκδόσεις τῆς ἱερᾶς μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας (βι­βλιοπαρουσίασι). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 336, Πάτραι 2/11/2013.

86. Βιογραφικὸ τοῦ μουσικωτάτου Φιλοθεΐτου μοναχοῦ Παναρέτου (Μακρυγιάννη) τοῦ ἐκ Πατρῶν. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 339, Πάτραι 23/11/2013.

87. Μία νέα καὶ πρωτότυπη ἔκδοσι (βιβλιοπαρουσίασι). «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 349, Πάτραι 16/2/2014.

88. Διοικητικὴ ὀργάνωσις τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 354, Πάτραι 22/3/2014.

89. Μέθοδος Διδασκαλίας τῆς Βυζαντινῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τοῦ Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, καθηγητοῦ μουσικῆς (βιβλιοπαρουσίασις). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 363, Πάτραι 7/6/2014.

90. Βιβλιοκρισίες καὶ βιβλιοπαρουσιάσεις. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 365, Πάτραι 21/6/2014.

91. Πρῶτο διεθνὲς μουσικολογικὸ συνέδριο στὸν Βόλο γιὰ τὴν Ψαλ­τικὴ Τέχνη. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 368, Πάτραι 12/7/2014.

92. Καλαντίσματα στ᾿ ᾿Οκταήχι (βιβλιοπαρουσίασι). «᾿Εκκλησιολό­γος», φ. 391, Πάτραι 20/12/2014.

93. «Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ». «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 392, Πάτραι 27/12/2014.

94. ᾿Επέτειοι τοῦ ἔτους 2015 (ἱστορικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ γεγονό­τα). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 396, Πάτραι 31/1/2015.

95. Χρονολόγιον διαφόρων γεγονότων τῆς μετὰ Χριστὸν ἱστορικῆς περιόδου. ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2015.

96.  Χρονολόγιον διαφόρων γεγονότων καὶ ἱδρύσεως ἱερῶν μονῶν. Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις 2016 (καὶ 2017 συμπλήρωμα).

97. ᾿Ανθολογία ἱστορικῶν ἐπετείων τοῦ σωτηρίου ἔτους 2016. «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 443, 16/1/2016.

98. ῾Ιερὰ βουνὰ καὶ ἅγια ὅρη. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 451, 12/3/2016.

99. Τὰ πατριαρχικὰ ἀναθέματα κατὰ τῆς οὐνίας. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 462, 28/5/2016.

100. Πατριαρχικὸς ἀφορισμὸς τῶν ὀπαδῶν τοῦ φιλιόκβε. «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 463, 4/6/2016.

101. Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας γιὰ πάπα ῾Ρώμης· «Εἶναι διάδοχος τῆς ἀποστασίας». «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 464, 11/6/2016.

102. Πιστεύω εἰς τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 465, 18/6/2016.

103. ᾿Ανθολογία ἱστορικῶν ἐπετείων τοῦ σωτηρίου ἔτους 2017. «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 512, 13/5/2017.

104. Μεταφράσεις αἱρετικῆς προελεύσεως. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 514, 27/5/2017.

105. ᾿Εσφαλμένοι ἰσχυρισμοὶ γιὰ τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγέλιο. «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 515, 3/6/2017.

106. Μετάφρασι Βάμβα. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 516, 10/6/2017.

107. ῾Ο ἀπόστολος ᾿Ιούδας ὁ θεάδελφος. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 517, 17/6/2017.

108. Tὸ ἑβραϊκὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ μετάφρασι τοῦ Βάμβα (α). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 517, 17/6/2017.

109. Tὸ ἑβραϊκὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ μετάφρασι τοῦ Βάμβα (β). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 518, 24/6/2017.

110. Τρεῖς μαθητὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 519, 1/7/2017.

111. Προβλήματα τῆς μεταφράσεως Βάμβα στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 519, 1/7/2017.

112. Tὰ χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης καὶ ἡ μετάφρασι τοῦ Βάμβα. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 520, 8/7/2017.

113. ᾿Αδυναμίες καὶ λάθη τῆς μεταφράσεως Βάμβα. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 527, 26/8/2017.

114. Καμώματα τοῦ Δευτέρου ἤχου. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 532, 30/9/2017.

115. Νεώτερες μεταφράσεις βάσει τοῦ Βάμβα. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 538, 18/11/2017.

116. Πανδέκτη τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ῾Υμνῳδίας (1850-1851). «᾿Εκκλησιολόγος» Πατρῶν, φ. 540, 2/12/2017.

117. ᾿Ανθολογία ἱστορικῶν ἐπετείων τοῦ σωτηρίου ἔτους 2018. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 545, 6/1/2018. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. ἰανουαρίου, ἀρ. 196, 10/2/2018.

118. Τεκμήρια ἑλληνισμοῦ στὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων (ἐρασιτεχνικὸ φωτογραφικὸ ὁδοιπορικό). Δημοσιεύτηκε στὶς 3/2/2018, παραμονὴ τοῦ συλλαλητηρίου στὸ Σύνταγμα τῶν ᾿Αθηνῶν γιὰ τὴν ἑλληνικώτατη Μακεδονία μας. (www.symbole.gr)

119. Προλεγόμενα στὶς Περιηγήσεις στὴν ᾿Ιλιάδα τοῦ ῾Ομήρου. 20/2/2018 (www.symbole.gr).

120. ῾Υπόθεσι τῆς ῥαψῳδίας (περιληπτικῶς). 25/2/2018 (www.symbole.gr).

121. Οἱ ἀντίπαλες πλευρὲς στὸν τρωικὸ πόλεμο. 27/2/2018 (www.symbole.gr).

122. Περιεχόμενο τῆς ῥαψῳδίας Α (1ο τμῆμα). 22/3/2018 (www.symbole.gr).

123. Τί εἶναι προφητεῖες καὶ προτυπώσεις. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

124. Τὸ πρωτευαγγέλιον πρὸς τοὺς πρωτοπλάστους. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

125. Ἡ κλῖμαξ τοῦ Ἰακώβ. 6/4/2018 (www.symbole.gr).  

126. Ἡ φλεγόμενη βάτος στὸ Σινά. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

127. Θεοτόκος – ῾Η πλάκα τοῦ θείου νόμου. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

128. ῾Η ῥάβδος τοῦ Ἀαρών. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

129. ῾Η Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

130. Ἡ Σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

131. ῾Η χρυσὴ στάμνα. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

132. ῾Η χρυσὴ τράπεζα τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

133. ῾Η ἑπτάφωτη χρυσὴ λυχνία. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

134. Τὸ χρυσὸ θυσιαστήριο τοῦ θυμιάματος. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

135. Ὁ βασιλικὸς θρόνος. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

136. ῾Η προφητεία γιὰ τὴν παρθένο μητέρα. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

137. Ἡ κλεισμένη πύλη. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

138. Τὸ κατάφυτο ὄρος. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

139. Τὸ ἀλατόμητον ὄρος. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

140. ῾Η Θεοτόκος ἐνώπιον τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου. 6/4/2018 (www.symbole.gr). 

141. ῾Η μνήμη τοῦ γέροντος Πορφυρίου στὰ Δίπτυχα τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. 1/12/2018.

142. Σύντομος εἰσαγωγὴ στὴν προφητεία τοῦ ᾿Αβδιού. Χριστούγεννα 2018. 

 

 

 

 

 

25. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.