17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Συγκεντρωτικὴ ἐργογραφία, μέρος Δ΄

 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ

 

 

Δ΄. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΤΥΠΙΚΟΥ

 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1. Βασικὲς προϋποθέσεις τῆς ὀρ­θο­δό­ξου προσευχῆς. ᾿Αθῆναι 1999.

2. Τ σύν­δρο­μο τν Βαλκανίων κα ο εχς τς κ­κλη­­σίας. Καλα­μάτα 2001.

3. Πρόλογος εἰς τὴν ἐπανέκδοσιν τῆς ἀ­κο­λουθίας τῆς θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης ἐκ τῆς ἐκδόσεως τοῦ 1909 (καὶ ἐπιμέλεια τῆς ἐπανεκδόσεως). ᾿Αθῆναι 2002.

4. ῾Εορ­το­λόγιον τῶν 12 ἀποστόλων – Ἄλλοι ἀπόστολοι τῆς Καινῆς Διαθήκης. ᾿Α­θῆ­ναι 2002.

5. Λάθη στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκδόσεις. ᾿Αθῆναι 2003.

6. Η κολουθα το ψυχοσαββτου (κατ τν ρ­χααν τάξιν). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2003.

7. Περ τν θεο­μητορικν κοινω­νι­κν. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2004.

8. Τ θεομητορικ ναγνσματα. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2004.

9. Τ τυ­πι­κν τς 9ης μα­ου 2004. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2004.

10. Τύπος καὶ οὐσία. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2004. ᾿Εκκλησιολόγος φ. 240, 3/3/2012.

11. ρθόδοξο κα νορθόδοξο πάσχα (10 ἀπριλίου 2004).

12. Τυπικὸν τῆς 14ης μαΐου 2005. ᾿Αθῆναι 2005.

13. Τυπικν τς 1ης σεπτεμβρίου. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2005.

14. Δι­ορθωτα ες τν ρθρον κα τν λειτουργαν, «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2005-2006.

15. Τ δι­πλ ναγνώ­σμα­τα το τους. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2005-2006.

16. Τ σχον σύστημα περικο­πν τς Και­νς Διαθήκης (ν τ καθ᾿ μέραν λει­τουργί). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2006.

17. Πά­σχειον δοκίμιον (γι τ γκαίνια ναο). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2006.

18. Ο ρ­χαος μνος «Πληρωθήτω». «᾿Εφημέριος» 2007.  «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 301, 23/2/2013.

19. Τ ψυχο­σάβ­βατον κα τ τυ­πι­κόν. «᾿Εφημέριος», ᾿Αθῆναι 2007.

20. ν τος «Δι­πτύ­χοις» δημοσίευσις τς λιτανείας τν . ε­κό­νων. «᾿Εφημέριος», ᾿Αθῆναι 2007.

21. ­ωάννης Μ. Φουν­τού­λης (1927-2007). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007. 

22. ᾿Αρχαα κοινωνικ ες τ γιον πά­σχα. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.

23. «᾿Α­ν­απέμ­πουσιν» «ναπέμπομεν»; (λει­τουρ­­γιολογικ ­ρευ­να). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.

24. ᾿Αρχαα κοινωνικ τν θεοφανείων. «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.

25. Τ εαγγελικ νά­γνωσμα τς ορτς τς τιμίας σκέ­πης. «᾿Εφημέριος» 2007.

26. Διακονικά. «᾿Εφημέριος» 2007.

27. Τ Δίπτυχα τς κκλησίας τς Ελλάδος κτς συνόρων. «᾿Ε­φημέριος», ἰανουάριος 2008.

28. ῾Ο μακα­ρι­στὸς ἀρχιεπί­σκο­πος Χριστό­δουλος ἔναντι τοῦ λειτουρ­γικοῦ τυπικοῦ. «᾿Εφημέριος» 2008.

29. Παρ τ ναλογίὔ­θυμα κα ...δυσά­ρε­στα). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2008.

30. Ο διαφο­ρε­τικς κδό­σεις τυπικν (πρακτικ προ­βλή­ματα). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2008.

31. Εἰς τὴν ἄγνοιαν τοῦ τυπικοῦ. ᾿Αθῆναι 2008.

32. Οἱ δυσκολίες τοῦ τυπικοῦ. ᾿Αθῆναι 2008.

33. ῾Η ἔννοια τῆς ἑορτῆς τῆς ἀναλήψεως. ᾿Αθῆναι 2008.

34. ᾿Ολίγα τινὰ περὶ τὸ κοινωνικόν. ᾿Αθῆναι 2008.

35. Τὸ τρισάγιον τῆς λειτουργίας. ᾿Αθῆναι 2008.

36. ᾿Επισημάνσεις σὲ ἑτοιμαζόμενη ἔκδοσι. ᾿Αθῆναι 2008.

37. Σκοπὸς καὶ ἐκμάθησις τοῦ Τυπικοῦ. ᾿Αθῆναι 2008.

38. «᾿Εν πρώτοις μνήσθητι...». ᾿Αθῆναι 2008.

39. Ἦχος λειτουργίας. ᾿Αθῆναι 2008.

40. Τὰ ἀρχαῖα ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας. ᾿Αθῆναι 2008.

41. Μικρὸς καὶ μέγας ἑσπερινός. ᾿Αθῆναι 2008.

42. Δοξολογίες ὄρθρου καὶ τυπικόν. ᾿Αθῆναι 2008.

43. Τὸ ἀναστάσιμον ἑωθινὸν εὐαγγέλιον. ᾿Αθῆναι 2008.

44. Προβλήματα στὰ λειτουργικὰ κείμενα. ᾿Αθῆναι 2008.

45. ᾿ᾼσματικὸν τυπικὸν καὶ κυριακὴ προσευχή. ᾿Αθῆναι 2008.

46. ᾿Ακολουθίες ψευδοαγίων. ᾿Αθῆναι 2008.

47. «Ἄξιον καὶ δίκαιον». ᾿Αθῆναι 2009.

48. Κυριακὴ τοῦ τελώνου καὶ τοῦ φαρισαίου. ᾿Αθῆναι 2009.

49. ᾿Αντιλειτουργικὲς καινοτομίες καὶ συνήθειες. ᾿Αθῆναι 2009.

50. Διπλὰ κοινωνικά. ᾿Αθῆναι 2009.

51. ῞Ενας τυπικάρης ἔφυγε. ᾿Αθῆναι 2009.

52. Κοινωνικὸν σαββάτου. ᾿Αθῆναι 2009.

53. ᾿Ερω­τήσεις κα διευκρινίσεις π το τυπικο. ᾿Αθῆναι 2010.

54. ῾Η μουσικὴ τῆς ἐν οὐρανῷ ἐκκλησίας. ᾿Αθῆναι, μάιος 2010.

55. ᾿Απορίες σὲ ἀρχιερατικὴ χορο­στασία. ᾿Αθῆναι, μάιος 2010.

56. Η πόλυσις τς μεγάλης βδομάδος «᾿Ερχόμενος Κύρι­ος...», 2010.

57. Παρασκευὴ τῆς διακαινησίμου. ᾿Αθῆναι 2010.

58. ᾿Απόδοσις τοῦ πάσχα. ᾿Αθῆναι, 2010.

59. Προτεινόμενες διορθώσεις στν κολουθία το εχελαίου. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 226, 26/11/2011.

60. Η πραγματικ μερομηνία τς το Χριστο γεννήσεως. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 229, 17/12/2011.

61. Η κδοσι τν «Δι­πτύ­χων» κα κάποια π τ προ­βλήματά της. ᾿Αθῆναι 2011.

62. Κοπτικς μνος σ με­τά­φρασι, μ σχόλια κα φωτογραφίες. ᾿Αθῆναι, ἰούνιος 2011.

63. Παρα­τη­ρή­σεις τυπικο στν κυριακ τς σταυροπρο­σκυ­νή­σε­ως. ᾿Αθῆναι, ἰ­ού­νιος 2011.

64. Η ζω κα τ ργο το Γεωργίου Βιολάκη (πετεια­κ ρθρο). ᾿Αθῆναι, αγου­στος 2011.

65. Εδωλολατρικ χριστούγεννα. ᾿Αθῆναι 2011. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 283, 29/12/2012.

66. Εἶναι ὑποχρεωτικὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό; «῾Ιεροψαλτικὰ Νέα», φύλλο 366, ἰαν.-φεβ. 2012. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 242, 17/3/2012.

67. Τ κοι­νωνικν τν Θεοφανείων. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 232, 7/1/2012.

68. Κα πάλι γι τν πραγματικ μερομηνία τς το Χριστο γεν­νή­σεως. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 237, 11/2/2012.

69. ῾Η ἀξία τοῦ τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 241, 10/3/2012.

70. ῾Η εὐθύνη τῶν ψαλτῶν γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 243, 24/3/2012. «῾Ιεροψαλτικὰ νέα», φ. 367, μάρτιος-ἀπρίλιος 2012.

71. Τὰ ἀρχαῖα κοινωνικὰ τοῦ πάσχα. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 248, 28/4/2012.

72. Οἱ ἀρχικοὶ πυρῆνες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 249, 4/5/2012.

73. Τὸ μέ­γα εὐχολόγιον. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 252, 26/5/2012.

74. ῾Η αἴτησις «᾿Αντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον» καὶ ἡ ἀπάντησίς της. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 253, 2/6/2012. «῾Ιεροψαλτικὰ νέα», φ. 367, μάρτιος-ἀπρίλιος 2012.

75. Σχετικὰ μὲ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 268, 15/9/2012.

76. ᾿Ερωταποκρίσεις ἐπὶ τοῦ ἰσχύοντος τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 275-277, 3 10 καὶ 17/11/2012. «῾Ιεροψαλτικὰ νέα», φ. 369, ἰούλιος-αὔγουστος 2012, καὶ φ. 374, μάιος-ἰούνιος 2013. «᾿Εφημέριος», ἔτος 63 (2014), τεύχη 2-φεβρουάριος, 4-ἀπρίλιος, 5-μάιος, 6-ἰούνιος.

77. ᾿Αντίφωνα μεθεόρτων κυριακν, τ «᾿Επ σο χαίρει» κα λλα θέ­ματα τυπικο. ᾿Αθῆναι 2012.

78. ᾿Απορίες καὶ διευκρινίσεις (ἐπὶ τοῦ τυπικοῦ). «Ιεροψαλτικ νέα», φ. 372, ἰανουάριος-φεβρουάριος 2013.

79. Τὸ τυπικὸν τοῦ ῾Αγίου Σάββα σὲ νέα ὑπομνηματισμένη ἔκδοσι. ᾿Αθῆναι, 13/3/2010. «᾿Εκκλησιολόγος» φ. 304, 16/3/2013.

80. Δίπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος — ἱστορία 90 ἐτῶν. «᾿Εφημέριος», ἔτος 62, τεῦχος 3, ᾿Αθῆναι, μάρτιος 2013.

81. Παρατηρήσεις εἰς τὰ ἀποστολευαγγέλια τῆς λειτουργίας (μεθέ­ορτα καὶ προεόρτια, παραλειφθέντα ἀναγνώσματα Κυριακῶν).  ᾿Αθῆναι, μάρτιος 2013. «᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως» 2014.

82. Ἄλλο ἀνάγνωσι καὶ ἄλλο γνῶσι τοῦ τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 307, Πάτραι 6/4/2013.

83. Οἱ κανόνες τοῦ ὄρθρου τῆς κυριακῆς τῆς σταυροπροσκυνήσεως.  «᾿Εφη­μέριος», ἔτος 62, τεῦχος 4, ᾿Αθῆναι, ἀπρίλιος 2013.

84. ᾿Αρχιερατικοὶ τίτλοι καὶ προσφωνήσεις.  «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 315, Πάτραι 1/6/2013.

85. Κοπτικὸς ὕμνος σὲ μετάφρασι καὶ σχόλια. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 317, Πάτραι 15/6/2013.

86. ᾿Απορίες τυπικοῦ στὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου. «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 318, Πάτραι 22/6/2013.

87. Μία σύντομη ματιὰ στοὺς ἀποστόλους τῆς Καινῆς Διαθήκης (μὲ ἀναφορὲς στὸ ἑορτολόγιο τῆς ἐκκλησίας). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 319, Πά­τραι 29/6/2013.

88. Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας ὡς βάσις τοῦ τυπικοῦ τῶν Διπτύχων.  «῾Ιεροψαλτικὰ Νέα», φ. 373, μάρτιος-ἀπρίλιος 2013.  «᾿Εφη­μέριος», ἔτος 62, τεῦχος 6, ᾿Αθῆναι, ἰούνιος 2013 (τὸ 1ο μέρος), καὶ τεῦχος 8, σεπτέμβριος 2013 (τὸ 2ο μέρος). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 324, Πάτραι 3/8/2013.

89. Τὸ τυπικὸν τοῦ ἁγίου Σάββα καὶ ἡ χρησιμότης του σήμερα. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 320, Πάτραι 6/7/2013.

90. Δύο σύγχρονες ἐκδόσεις τοῦ Τυπικοῦ τοῦ ἁγίου Σάββα. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 321, Πάτραι 13/7/2013.

91. ῾Ο ᾿Ανδρέας Κουνάδης ὁ ἐκ Πατρῶν καὶ οἱ πρῶτες ἐκδόσεις τοῦ Τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 322 καὶ 323, Πάτραι, 20 καὶ 27/7/2013.

92. Μία ἀτυχὴς κριτικὴ γιὰ τὸ τυπικὸ τοῦ 2013. ᾿Αθῆναι 21/8/2013

93. Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 328, Πάτραι 7/9/2013. «᾿Εφημέριος», ἔτος 63, τ. 7, ᾿Αθῆναι, ἰούλιος-αὔγουστος 2014.

94.  Τὰ ἐγκώμια τοῦ 15αυγούστου καὶ τὸ τυπικὸν τῶν Διπτύχων (ἐπι­στολή). «᾿Ενορία», φύλλον 1093, ᾿Αθῆναι, σεπτέμβριος 2013.

95. Δύο ἀπορίες γιὰ τὴν τάξι κάποιων ἀκολουθιῶν.  «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 332, Πάτραι 5/10/2013.

96. ῾Ημερολογιακὲς συμπτώσεις τοῦ Πάσχα ᾿Ορθοδόξων καὶ Δυτικῶν κατὰ τὴν 3η χιλιετία. «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 333, Πάτραι 12/10/2013. «᾿Ε­φημέριος», ἔτος 62, τ. 10, ᾿Αθῆναι, νοέμβριος 2013.

97. Σχετικὰ μὲ μία πρόσφατη δημοσίευσι ἱερᾶς ἀκολουθίας στὸ δια­δίκτυο.  «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 334, Πάτραι 19/10/2013.

98. Προεόρτια καὶ μεθέορτα ἀναγνώσματα τῶν Φώτων.  «᾿Εφημέ­ριος», ἔτος 62, τ. 11, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2013. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 346, Πάτραι 11/1/2014.

99. Παραποιήσεις σὲ ἐπίσημο κείμενο τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 347, Πάτραι 11/1/2014.

100. ῾Ημερολόγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ ἔτους 2014 (βιβλιοπαρουσίασι). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 348, Πάτραι 25/1/2014

101. Εὐχολόγιον τὸ μέγα (βιβλιοπαρουσίασις). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 350, Πάτραι 22/2/2014.

102. ῾Η πολύπαθη εὐχὴ «῾Ο Θεὸς τῶν πνευμάτων». «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 351, Πάτραι 1/3/2014.  «᾿Εφημέριος», ἔτος 63, τεῦχ. 1, ἰανουάριος 2014. «᾿Ενορία», ἔτος 69ον, φύλλον 1101, ᾿Αθῆναι, ἰούνιος 2014.

103. Σημεῖα ἐνημερώσεως γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό. «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 356, Πάτραι 5/4/2014.

104. Τὸ ἀναστάσιμον Σάββατον τοῦ Λαζάρου. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 357, Πάτραι 12/4/2014.

105. Τὸ ἀναστάσιμο τροπάριο «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν». «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 359, Πάτραι 26/4/2014.

106. Περὶ ἓν ὑποθετικὸν λάθος τῶν Διπτύχων (ἐπιστολή). «᾿Ενορία», φύλλον 1099, ᾿Αθῆναι, μάρτιος-ἀπρίλιος 2014.

107. ῞Ενας ἄξιος ἱερεὺς τοῦ ὑψίστου — † πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης (1929-2014). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 360, Πάτραι 3/5/2014.

108. ῾Η λειτουργιολογικὴ προσφορὰ τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Παπαγιάννη (1929-2014). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 361, Πάτραι 10/5/2014.

109. ᾿Εξηγήσεις γιὰ τὸ Τυπικὸ τῶν Διπτύχων 2014. «᾿Ενορία», ἔτος 69ον, φύλλον 1100, ᾿Αθῆναι, μάιος 2014.

110. Δύο ἀπορίες γιὰ τὴν τάξι κάποιων ἀκολουθιῶν. «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 366, Πάτραι 28/6/2014.

111. Δυσκολίες στὸ τυπικὸ τῆς ᾿Εκκλησίας. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 367, Πάτραι 5/7/2014.

112. Τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν δυσκολιῶν τοῦ τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 369, Πάτραι 19/7/2014.

113. Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ. «᾿Εφημέριος», ἔτος 63, τ. 7, ᾿Αθῆναι, ἰούλιος-αὔγουστος 2014.

114. Νέα κδοσις τοΜεγάλου Εχολογίου (βιβλιοπαρουσίασις).  «᾿Ε­νορία», ἔτος 69ον, φύλλον 1102, ᾿Αθῆναι, ἰούλιος-αὔγουστος 2014.

115. Σπάνιοι πρόλογοι στὸ Τριῴδιο. «᾿Εφημέριος», ἔτος 63, τ. 9, ᾿Αθῆ­ναι, ὀκτώβριος 2014.

116. Στιχηρὰ στοὺς αἴνους μεθεόρτων Κυριακῶν. «᾿Εφημέριος», ἔτος 63, τ. 10, ᾿Αθῆναι, νοέμβριος 2014.

117. ᾿Ερωτήματα τυπικοῦ σχετικὰ μὲ τὶς μεθέορτες Κυριακές.  «᾿Ενο­ρία», ἔτος 69ον, φύλλον 1105, ᾿Αθῆναι, νοέμβριος 2014.

118. Παρατηρήσεις διὰ τὸ τυπικὸν τῶν ἀκολουθιῶν τῆς τυρινῆς ἑβδο­μάδος 3-9 φεβρουαρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2015 (π.ἡ.).  «᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως» 2015. ᾿Αθῆναι, νοέμβριος 2014.

119. ῾Η ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τὰς πρώτας ἡμέρας τῆς μεγάλης ἑβδομάδος.  «᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως» 2015. ᾿Αθῆναι, νοέμβρι­ος 2014.

120. ῾Η κυριακὴ τῶν ἁγίων πάντων εἰς τὴν 25ην μαΐου 2015 (π.ἡ.).  «᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως» 2015. ᾿Αθῆναι, νοέμβριος 2014.

121. Παρατηρήσεις στν Υμνογραφία γι τν πόστολο ᾿Ανδρέα. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 388, Πάτραι 29/11/2014.

122. Παράξενες «συμπτώσεις». «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 389, Πάτραι 6/12/2014.

123. Σχετικ μ τος κανόνες στν περίοδο τς Μεγάλης Τεσσαρα­κοστς.  «᾿Ενορία», ἔτος 69ον, φύλλον 1106, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2014.

124.  ῾Η προσφορὰ τοῦ ᾽Αποστόλου Παπαχρήστου στὸ τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας (τιμητικὴ ὀφειλή). Σιναϊτικὰ Δίπτυχα 2015, ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2014.

125. Δύο ἀπορίες λειτουργικῆς φύσεως.  «᾿Ενορία», ἔτος 70όν, φύλλον 1107, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2015.

126. ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ Ε­ΤΟΥΣ 2015᾿Αφιερωμένη στν συμπλήρωσι 70 χρόνων π τν ρσι το βουλγαρικο σχίσματος (βιβλιοπαρουσίασι). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 397, Πάτραι 7/2/2015.

127. ᾿Αντιφατικὲς διατάξεις γιὰ τὶς ἀποδόσεις δεσποτικῶν ἑορτῶν σὲ ἡμέρα κυριακή. «᾿Εφημέριος», ἔτος 64, τ. 1, ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος-φεβρουά­ριος 2015.

128. ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ­ΔΟΣ ᾿Αφιερωμένα στν γενοκτονία το Ποντιακο Ελληνισμοῦ (βιβλιο­παρουσίασι). «Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ», φ. 398, Πάτραι 14/2/2015.

129. ΣΙΝΑΪΤΙΚΑ ΔΙΠΤΥΧΑ 2015 — Μετ Τυπικν Διατάξεων ουλια­νο (παλαιο) μερολογίου. «Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ», φ. 399, Πάτραι 21/2/2015.

130. ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟ­ΛΟΥΘΙΩΝ 2015 — βάσει το ουλιανο (παλαιο) ορτολογίου. «Ο ΕΚ­ΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ», φ. 400, Πάτραι 28/2/2015.

131. Σχετικ μ τ προκείμενο κα τ λληλουιάριο το ᾿Αποστόλου.  «᾿Ενορία», ἔτος 70όν, φύλλον 1108, ᾿Αθῆναι, φεβρουάριος 2015.

132. ῾Ο συντάκτης τοῦ ἰσχύοντος Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (ἐκδόσεως ἔτους 1888). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 401, Πάτραι 7/3/2015.

133. Τελετουργικς παρατηρήσεις στν λειτουργία τν προηγιασμέ­νων. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 403, Πάτραι 21/3/2015.

134. ᾿Απορίες τυπικοῦ κατὰ τὴν μεγάλη Τεσσαρακοστή. «᾿Εκκλησιο­λόγος», φ. 404, Πάτραι 28/3/2015.

135. Συμπλήρωσις ἐλλείποντος τροπαρίου. «Διάλογοι Συμβολῆς», ᾿Αθῆ­ναι 29/3/2015.

136. Τὸ μέγα ἀπόδειπνον. «᾿Εφημέριος», ἔτος 64, τ. 2, ᾿Αθῆναι, μάρτι­ος-ἀπρίλιος 2015. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. φεβρουαρίου, ἀρ. 197, 10/3/2018.

137. ῾Η στιχολογία τῆς «Τιμιωτέρας» στὴν μνήμη τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν.  «᾿Ενορία», ἔτος 70όν, φύλλον 1109, ᾿Αθῆναι, μάρτιος-ἀπρίλιος 2015.

138. Διευκρινίσεις περ το τυπικο τς ορτς τς ᾿Αναλήψεως κατ τν 21/5/2015. «Συμβολή» (ἱστοσελὶς www.symbole.gr), 28 ᾿Απριλίου 2015.  «᾿Αναστάσιος» (ἱστολόγιον anastasiosk.blogspot.gr), 28/4/2015. «Οὐράνιες σκέψεις» (ἱστοσελὶς www.ouranies-skepseis.gr), 1/5/2015.  «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 409, 2/5/2015. «Ψαλτολόγιον» (ἱστότοπος analogion.com/forum), 4/5/2015. «῾Ενωμένη ῾Ρωμιοσύνη» (ἱστοσελὶς www.enromiosini.gr), 5/5/2015. ῾Ιστολόγιον nefthalim.blogspot.gr, 11/5/2015. «᾿Ορθόδοξος τύπος», φύλλον 2069, 15/5/2015.

139. Πηγὲς τοῦ κανοναρίου (= τυπικοῦ) τῶν «Διπτύχων».  «᾿Ενορία», ἔτος 70όν, φύλλον 1110, ᾿Αθῆναι, μάιος 2015.

140. Τ Μέγα Εχολόγιον στν λειτουργικ πρξι τς ᾿Εκκλησίας. «Πεμπτουσία», 27 Μαΐου 2015 (http://www.pemptousia.gr/2015/05/to-mega-efchologio-sti-litourgiki-praxi-tis-ekklisias/). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 414, Πάτραι 6/6/2015.

141. ῾Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 413, Πάτραι 30/5/2015.

142. Οἱ κανόνες στὸ μέγα ἀπόδειπνον. «᾿Εφημέριος», ἔτος 64, τ. 3, ᾿Αθῆναι, μάιος-ἰούνιος 2015.

143. ῾Υμνογραφικὰ συμπληρώματα (στὶς 17 ἰουλίου καὶ στὸν ἀκάθιστο ὕμνο). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 415, Πάτραι 13/6/2015.

144. Τὸ μικρὸ ἀπόδειπνον. «᾿Εφημέριος», ἔτος 64, τ. 4, ᾿Αθῆναι, ἰούλι­ος-αὔγουστος 2015.

145. Παρατηρήσεις εἰς τὰ κανόνϊα τοῦ Πάσχα. «᾿Επιστασίαι ἐπὶ ζητημάτων τοῦ τυπικοῦ», ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2015.

146.  Διάταξις εἰ τύχοι ἅγιος ἑορταζόμενος ἀπὸ Δευτέρας ἕως Σαββάτου τῆς διακαινησίμου. ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2016.

147.  Βασικαὶ προϋποθέσεις τῆς μοναστικῆς ὑποτυπώσεως. Μοναστι­κὴ ῾Υποτύπωσις 2016.

148.  ῾Υποτύπωσις ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ ἄνευ ἑορταζομένου ἁγίου. Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις 2016.

149.  ῾Υποτύπωσις ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ μετὰ ἑορταζομένου ἁγίου. Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις 2016.

150. Τὸ μέγα ἀπόδειπνο. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 455, 9/4/2016.

151. Αἱ ἱερατικαὶ εὐχαὶ ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου. «᾿Επιστασίαι ἐπὶ ζητημάτων τοῦ τυπικοῦ», ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2017.

152. Τὰ νεώτερα ἀπολυτίκια τῶν ἁγίων. «᾿Επιστασίαι ἐπὶ ζητημάτων τοῦ τυπικοῦ», ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2017.

     153. Τὸ Συνοδικὸν τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ τὸ φῶς τῆς Μεταμορφώσεως.  «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 502, 4/3/2017.

154. ᾿Απαράδεκτες ἀλλοιώσεις στὸ ᾿Ορθόδοξο ῾Αγιολόγιο. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 505, 25/3/2017.

155. Προτάσεις γιὰ σωστότερη γνῶσι τοῦ Τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 506, 1/4/2017.

156. Μεταθέσεις καὶ παραλείψεις ἀκολουθιῶν. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 509, 22/4/2017.  «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», 14/5/2017.

157. Τὰ ἀναγνώσματα τῆς λειτουργίας στὴν περίοδο τοῦ Πεντηκο­σταρίου. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 512, 13/5/2017.

158. ᾿Απορίες Πεντηκοσταρίου. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 512, 13/5/2017.

159. Τὸ Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 514, 27/5/2017.

160. ῾Η βάσις τοῦ σύγχρονου τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 516, 10/6/2017.  «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», 10/6/2017.

161. Μία ἀσάφεια τοῦ Τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 518, 24/6/2017.

162. Τὸ πρῶτο ἀντίφωνο τῆς θ. Λειτουργίας. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φύλλο ἰουνίου, ἀρ. 190, 8/7/2017.

163. Προβλήματα σὲ παρακλητικοὺς κανόνες. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 522, 22/7/2017.

164. Τὸ πλῆθος καὶ ἡ ἀξία τῶν παρακλητικῶν κανόνων. «᾿Εκκλησιολό­γος», φ. 523, 29/7/2017.

165. Διευκρινίσεις περὶ ὑμνογράφων. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 525, 12/8/2017. 

166. Σχετικὰ μὲ τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φύλλο ἰουλίου, ἀρ. 191, 12/8/2017.

167. ᾿Απορίες γιὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 527, 24/6/2017.

168. Τὰ εἴδη τῶν λειτουργικῶν βιβλίων. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 531, 23/9/2017.

169. Χῶρος καὶ χρόνος τῶν λειτουργικῶν ἐκδόσεων. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 533, 7/10/2017.

170. Τὸ ἐκδοτικὸ κέντρο τῶν ἑλληνικῶν λειτουργικῶν βιβλίων. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 535, 28/10/2017.

171. Προβλήματα τοῦ μηναίου Νοεμβρίου. Δημοσίευσις 8/11/2017 (στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς»). «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 537, 11/11/2017.

172. Παρατυπίες στὰ Μηναῖα. Δημοσίευσις 8/11/2017 (ἐνταῦθα). «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φύλλο ὀκτωβρίου, ἀρ. 193, 11/11/2017

173. ᾿Εκδότες καὶ ἐπιμελητὲς λειτουργικῶν βιβλίων. «᾿Εκκλησιολόγος» Πατρῶν, φ. 539, 25/11/2017 (α΄ μέρος), καὶ φ. 541, 9/12/2017 (β΄ μέρος).  ()

174. Παρατηρήσεις τυπικοῦ γιὰ τὴν περίοδο τοῦ ἱ. δωδεκαημέρου. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φύλλο νοεμβρίου, ἀρ. 194, 9/12/2017.

175. Μεταθέσεις καὶ παραλείψεις ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους 2018. «᾿Εκ­κλησιολόγος», φ. 546, 13/1/2018. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. δεκεμβρίου 2017, ἀρ. 196, 13/1/2018.

176. Στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα... ἢ Τὸ τέλος τοῦ ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 553, 3/3/2018.

177. Πῶς εὐνοοῦνται οἱ παρερμηνεῖες. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 554, 10/3/2018.

178. Τὸ μέγα ἀπόδειπνο. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. φεβρουαρίου, ἀρ. 197, 10/3/2018.

179. Παρατηρήσεις στὸ τυπικὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 555, 17/3/2018.

180. Παραμονὴ Εὐαγγελισμοῦ καὶ Σάββατον ᾿Ακαθίστου. Πρώτη δημοσίευσι· 22/3/2018 (στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς»).

181. Σπάνιες περιπτώσεις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 556, 24/3/2018.

182. Περὶ μεταθέσεως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Πρώτη δημοσίευσι· www.symbole.gr, 27/3/2018 (ν.ἡ), 14/3/2018 (π.ἡ.).

183. Πρακτικὲς διατάξεις γιὰ τὴν περίοδο μετὰ τὸ Πάσχα. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. ἀπριλίου 2018.

184. Αὐθαίρετα συμπεράσματα ἐπὶ λειτουργικῶν θεμάτων. 11/5/2018.

185. ᾿Εσφαλμένες ἀπόψεις γιὰ τὴν λειτουργικὴ τάξι. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 564, 19/5/2018.

186. ῞Ενα λάθος στὸ εὐαγγέλιο τῆς ὑψώσεως τοῦ τ. Σταυροῦ. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. αὐγούστου 2018.

187. «Πᾶσαν βιοτικὴν μέριμναν». «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. μαΐου καὶ ἰουνίου 2018. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 579, 15/9/2018.

188. Λειτουργιολογία καὶ Τυπικόν. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 566, 2/6/2018.

189. ῾Η ἀξία τοῦ τυπικοῦ. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 568, 16/6/2018.

190. ᾿Αντίφωνα θεομητορικῶν ἑορτῶν. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. ὀκτωβρίου 2018. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 589, 24/11/2018.

191. Πρακτικὲς διατάξεις γιὰ τὴν περίοδο μετὰ τὸ Πάσχα. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. ἀπριλίου 2018.

192. Πρακτικὲς διατάξεις γιὰ τὴν περίοδο μετὰ τὸ Πάσχα. «Στῦλος ᾿Ορθοδοξίας», φ. ἀπριλίου 2018.

193. Οἱ εἱρμοὶ στὴν ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως. «Ψαλτῳδία», 4/8/2018. http://psaltodia.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

194. ῾Η πρώτη ἀκολουθία τοῦ ὁσίου ᾿Ιακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. ῾Υμνογραφικὴ ἐπιμέλεια, διαρρύθμισις τυπικοῦ, πρόλογος διαδικτυακῆς δημοσιεύσεως. Νοέμβριος 2018.

195. Δεύτερος κανὼν τῆς ῾Υπαπαντῆς (ἰαμβικός). 30/1/2019.

196. Συνέντευξι γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικό, στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «᾿Ελευθερία» τῆς Λάρισας. Παρασκευὴ 31 μαΐου 2019.

 

 

 

25. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.