17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Συγκεντρωτικὴ ἐργογραφία, μέρος Γ΄

 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ

 

 

 Γ΄. ΟΜΙΛΙΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

(σὲ συνέδρια καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις)

 

1. Τὸ μήνυμα τῶν χριστουγέννων. ὁμιλία σὲ ἑορταστικὴ ἐκδήλωσι λυκείου, Πάτραι, χριστούγεννα 1985. «Νεανικὸς ἀγώνας», Πάτραι 1986.

2.  «᾿Αντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ᾿ ἡμῶν» (᾿Ιακ 4:7).  ὁμι­λία, Πάτραι 1988.

3. ῾Η νῆσος τῆς Πάτμου καὶ ἡ ἀποκάλυψις τοῦ ᾿Ιωάννου. εἰσήγησις σὲ εἰδικὴ ἡμερίδα ποὺ διωργάνωσε τὸ ἐκκλησιαστικὸ λύκειο Πατρῶν.  Πά­τραι 1989.

4. Τὸ φιλοσοφικὸ καὶ πολιτιστικὸ κέντρο «Ν. ᾿Α.» καὶ τὸ πανελλήνιο κέντρο «Γ. Σ.» – ποιοί πραγματικὰ εἶναι;  (εἰσήγησις, παρουσίασις ἔρευ­νας).  Πάτραι 1992.

5. Τ ρθδοξον φρνημα κατ τν θνομρτυρα Κοσμν τν Φλα­μιτονεἰσήγησις στὸ 5ο σεμινάριο πίστεως, Αἴγινα, 21-27 αὐγούστου 1993.

6. «῾Η ἑνότης τοῦ πνεύματος». ὁμιλία εἰς τὸ ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα τῆς 25ης κυριακῆς ἐπιστολῶν.  ᾿Αθῆναι 1994.

7. Σύγχρονες αἱρέσεις – ἀποκρυφισμός (διάλεξις).  ῾Αγία Παρασκευὴ ᾿Αττικῆς 1996.

8. «Τιμὴ ἁγίου, μίμησις ἁγίου». ὁμιλία, Φλώρινα 2/8/1998.

9. ῾Η μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου.  ὁμιλία, Φλώρινα 6/8/1998.

10. ῾Η θεότης τοῦ μεταμορφωθέντος ᾿Ιησοῦ.  ὁμιλία, Φλώρινα 12/8/1998.

11. ῾Η Θεοτόκος ὡς ὑπόδειγμα χριστιανικῆς ζωῆς.  ὁμιλία, Φλώρινα 15/8/1998.

12. ῾Η ἀξία τοῦ προσώπου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. ὁμιλία στὴν κοίμησι αὐτῆς, Μυτιλήνη 15/8/2004.

13. «Πτωχοὶ τοῦ κόσμου πλούσιοι ἐν πίστει» (Ἰακ 2:1-13). διάλεξις, ᾿Αθῆναι, νοέμβριος 2004.

14. Στρατιῶτες τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως (Α΄ Πε 2:11-17). διάλεξις,  Μοσχᾶτον, 17/11/ 2005.

15. Ἡ χριστιανικὴ πίστι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν ἀποστόλων μέχρι τὴν 1η οἰκουμενικὴ σύνοδο.  διάλεξις, Μοσχᾶτον 16/2/2006.

16. Ο οκουμενικς σύνοδοι (σειρὰ διαλέξεων). ᾿Αθῆναι 2006.

17. Τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ εἰσοδικὸν τῆς λειτουργίας. διάλεξις, Μοσχᾶ­τον 18/5/2006.

18. Λειτουργικα κα τυπικολογικα συνέπειαι τς διορθώσεως το με­­ρο­λογίου.  Βόλος 20/9/2006· δημοσίευσις εἰς τὸν τόμον «Τὸ χριστια­νι­κὸν ἑορτολόγιον» (πρακτικὰ τοῦ η΄ πανελληνίου λειτουργικοῦ συμποσίου), Ἀθῆναι 2007.

19. ῾Ο λόγος τιμῆς τῶν μαρτύρων.  διάλεξις, Γέρακας Ἀττικῆς 26/11/2006.

20. Εὔσπλαγχνοι καὶ φιλάδελφοι (Β΄ Πετ 3:8-10). διάλεξις, ναὸς ἁγ. Κωνσταντίνου, Μοσχᾶτον 7/12/2006.

21. ῾Ο προφήτης ᾿Ηλίας.  ὁμιλία, ᾿Αθῆναι 20/07/2007.

22. Ιστορία κα ξία το κκλησιαστικο τυπικο. εἰσήγησις στὸ ἐκκλησιαστικὸ λύκειο Πατρῶν.   Πά­τραι 1/11/2007.

23. Ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Βιολάκης, ζω κα τ ργο του.  Διάλεξις σὲ μουσικοφιλολογικὴ σύναξι ποὺ ὠργάνωσε ὁ σύλλογος φίλων βυ­ζαντινῆς μουσικῆς «Τὸ ἐνδόφωνον», ᾿Ιωάννινα 23/11/2008.

24. «῾Ιστορικὲς καὶ ἡμερολογιακὲς μαρτυρίες τῆς ῾Αγίας Γραφῆς καὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ γιὰ τὴν γέννησι τοῦ Χριστοῦ.  εἰσή­γησις σὲ ἑορταστικὴ ἐκδήλωσι τοῦ «Φιλανθρωπικοῦ σωματείου γιὰ τὴν προστασία ἀνήλικων παιδιῶν», Πειραιεὺς 17/12/2008.

25. «Τὰ προεόρτια τῶν χριστουγέννων».  διάλεξις, ῾Αγία Παρασκευὴ ᾿Αττικῆς, πέμπτη 10/12/2009.

26. Η στορικ πορεία το τυπικο κα χρησιμότητά του. διάλεξις, Σχη­μα­τά­ριον 2009.

27. «Μηνύματα τῆς κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως». ὁμιλία, ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα), Κηφισοῦ καὶ Λένορμαν, ᾿Αθήνα, κυριακὴ 20/12/2009.

28. «῾Η ἔναρξις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τριῳδίου».  ὁμιλία, ναὸς Κοιμή­σεως Θεοτόκου (Παναγίτσα), Κηφισοῦ καὶ Λένορμαν, ᾿Αθήνα, κυριακὴ 24/1/2010.

29. Τὰ γεγονότα τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου σύμφωνα μὲ τὰ Εὐ­αγγέλια τῆς Μεγ. ῾Εβδομάδος. διάλεξις, ᾿Αθῆναι, ἀπρίλιος 2010.

30. Συντάκται το κκλησιαστικο τυπικο κατ τος νε­ωτέρους χρό­νους. εἰσήγησις στὸ ιβ΄ λειτουργικὸ συμπόσιο τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, Βόλος 2010.

31. ᾿Ιστορικ στοιχεα κα βασικς ρχς το λειτουργικο τυπικο. εἰσήγησις στὸ «ἵδρυμα ποιμαντικῆς ἐπιμορφώσεως τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν».  ᾿Αθῆναι 2/11/2010.

32. ᾿Ιησος Χριστς νσαρκωμένος Θεός. διάλεξις, ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα), Κηφισοῦ καὶ Λένορμαν, ᾿Αθῆναι 13/12/2010.

33. «῾Η πραγματικὴ ἡμερομηνία τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως».  εἰσή­γησις ναὸς Ταξιαρχῶν Σχηματαρίου, Σχηματάριον 17/12/2010.

34. Κωνσταντινούπολις, Θεσσαλονίκη, Κρήτη· τ τρίπτυχον τς βυ­ζαν­τι­νς μουσικς. διάλεξις στὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς ἱερᾶς ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ῾Ηράκλειον Κρήτης, ἀπρίλιος 2011.

35. Τί συνέβη πάνω στὸν σταυρό. διάλεξις, ναὸς ἁγίου Νικολάου Κάτω Πατησίων, ἀπρίλιος 2012.  

36. ᾿Επισημάνσεις στὸ πρῶτο σάββατον τῶν νηστειῶν. ὁμιλία, Γέρα­κας ᾿Αττικῆς 23/3/2013.

37. Μόνον δύο κατάλαβαν. διάλεξις, ναὸς ἁγίου ᾿Ελευθερίου Γκύζη (᾿Αθηνῶν), 21/4/2013«᾿Εκκλησιολόγος», φ. 310, Πάτραι, 27/4/2013.

38. ῾Η προσφορὰ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Πολυ­κάρπου Λιώση. εἰσήγησις σὲ εἰδικὴ ἡμερίδα ποὺ ὠργάνωσε ὁ ἐνοριακὸς ναὸς ἁγ. ᾿Αναργύρων Βόλου στὸ πνευματικό του κέντρο, Βόλος, 6/10/2013.

39. ῾Η Παλαιὰ Διαθήκη παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν. διάλεξις στὸ πνευ­ματικὸ κέντρο τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγίου ᾿Ελευθερίου Γκύζη, ᾿Αθῆναι 20/1/2014.

40. ῾Η προσφορὰ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Πολυ­κάρπου Λιώση (εἰσήγησις). Πειραιεύς, 16/2/2014.

41. ῾Ο Μανόλης Χατζημᾶρκος καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν τυπικόν. εἰσή­γησις σὲ μουσικολογικὴ ἡμερίδα ποὺ συνδιωργάνωσαν ὁ σύνδεσμος ἱερο­ψαλτῶν Βόλου «᾿Ιωάννης ὁ Κουκουζέλης» καὶ ὁ Τομεὺς ψαλτικῆς τέχνης καὶ μουσικολογίας τῆς ᾿Ακαδημίας θεολογικῶν σπουδῶν Βόλου στὸ «συνε­δριακὸ κέντρο Θεσσαλίας», Βόλος 22/2/2014.

42. ῾Η ψαλτικὴ τέχνη ὡς λειτουργικὸν βίωμα ( διαθεματικὴ σύνδε­σις τῆς ψαλτικῆς μὲ τὸν κλάδο τῆς πρακτικῆς θεολογίας)εἰσήγησις στὸ 1ο διεθνὲς μουσικολογικὸ συνέδριο τοῦ τομέως Ψαλτικῆς τέχνης καὶ μου­σικολογίας τῆς ᾿Ακαδημίας θεολογικῶν σπουδῶν Βόλου, Βόλος 1/7/2014.

43. Μηνύματα ἀπὸ τὴν μνήμη τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων. ὁμιλία γιὰ τὴν κυριακὴ τῶν πατέρων. ᾿Αθῆναι 13/7/2014.

44. Διάλο­γος μὲ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.  διάλεξις, Σαλαμὶς 29/7/2014.

45. Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου εἰς τὰς παραδόσεις τοῦ πρωίμου καὶ μεταγενεστέρου μοναχισμοῦ. εἰσήγησις εἰς τὸ 15ον πανελλήνιον λειτουργικὸν συμπόσι­ον στελεχῶν ἱερῶν μητροπόλεων. Καισαριανή 23/9/2014.

46. «῾Η σύγκρισις τῆς Νέας Μεθόδου πρὸς τὴν παλαιὰν παρασημαν­τικὴν τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ὑπὸ τοῦ πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη».  εἰσήγησις εἰς τὸ διεθνὲς μουσικολογικὸ καὶ ψαλτικὸ συνέδριο «Ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ μέσα ἀπὸ τὴν νέα μέθοδο γραφῆς (1814-2014)· κα­θιέρωσι – προβληματισμοὶ – προοπτικές». Θεσσαλονίκη 31/10/2014.

47. «Δυσκολίες στὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό (καθημερινὲς λειτουργίες, προεόρτια, μεθέορτα κ.λπ.)».  1η εἰσήγησις στὴν Διημερίδα γιὰ θέματα τυ­πικοῦ τοῦ Συνδέσμου ῾Ιεροψαλτῶν Βόλου, Βόλος 8/11/2014.

48. «᾿Εσφαλμένες λειτουργικὲς συνήθειες».  2α εἰσήγησις στὴν Διη­μερίδα γιὰ θέματα τυπικοῦ τοῦ Συνδέσμου ῾Ιεροψαλτῶν Βόλου, Βόλος 9/11/2014.

49. Νουθεσίες ἑνὸς ἁγίου πρὸς ἀγωνιζομένους χριστιανούς.  διάλεξις στὸν ἱ. ναὸ ἁγίου ᾿Ελευθερίου Γκύζη, Πεδίον Ἄρεως, ᾿Αθῆναι 8/12/2014.

50. ῾Η συμβολὴ τοῦ Γεωργίου Βιολάκη στὸ πατριαρχικὸ ψαλτικὸ ὕφος.  Διάλεξις, Πνευματικὸν Κέντρον Κωνσταντινουπολιτῶν, ᾿Αθῆναι, 17 μαρτίου 2016.

51. Ἔννοια καὶ χρησιμότης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017, θεματικὸς κύκλος «Εἰσαγωγὴ στὸ Τυπικό». Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν (Παγκράτι), 31 ὀκτωβρίου 2016.

52. «῾Η θεολογικὴ διάστασις τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ». Σεμινάριον Λειτουργικῆς Κατηχήσεως, 2ος κύκλος (ἔτους 2016-2017) «Ὑμνογραφικὸς λόγος καὶ τυπικὸ στὴν λειτουργικὴ ζωή»· μὲ τὴν εὐλογία τῆς ῾Ι. Μητροπό­λεως Πατρῶν· συνδιοργάνωσις Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ περι­χώρων «῞Αγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», Πάτρα 18 Νοεμβρίου 2016.

53. ῾Ιστορία καὶ ἐξέλιξις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017, θεματικὸς κύκλος «Εἰσαγωγὴ στὸ Τυπικό». Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν (Παγκράτι), 23 νοεμβρίου 2016.

54. Βασικὲς διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκ­κλησίας. Σεμινάριο. Συνδιοργάνωσι· Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο Κρήτης, καὶ Παγκρή­τιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς. ῾Ηράκλειο Κρήτης, 26 νοεμβρί­ου 2016.

55. ῾Ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Βιολάκης ‒ Βιο-εργογραφικὰ στοιχεῖ­α καὶ ἡ προσφορά του. Διάλεξις. Συνδιοργάνωσι· Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο Κρή­της, καὶ Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς. ῾Ηράκλειον Κρήτης, 27 νοεμβρίου 2016.

56. Τὸ ἐπίσημον τυπικὸν τῆς ᾿Εκκλησίας. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017, θεματικὸς κύκλος «Εἰσαγωγὴ στὸ Τυπικό». Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν (Παγκράτι), 14 δεκεμβρίου 2016.

57. ῾Ο συγγραφεὺς τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017, θεματικὸς κύκλος «Εἰσαγωγὴ στὸ Τυπικό». Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν (Παγκράτι), 18 ἰανουαρίου 2017.

58. Οἱ τρεῖς ἱεράρχαι καὶ ἡ θεία λατρεία. ῾Ομιλία πνευματικοῦ κα­ταρτισμοῦ, ναὸς ῾Αγίου ᾿Ελευθερίου Γκύζη (Πεδίον Ἄρεως ᾿Αθηνῶν), 30 ἰα­νουαρίου 2017.

59. Οἱ πηγὲς τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017, θεματικὸς κύκλος «Εἰσαγωγὴ στὸ Τυπικό». Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν (Παγκράτι), 15 φεβρουαρίου 2017.

60. Εἴδη τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017, θεματικὸς κύκλος «Εἰσαγωγὴ στὸ Τυπικό». Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν (Παγκράτι), 15 μαρτίου 2017.

61. Βασικὲς ἔννοιες καὶ ὁρολογία τοῦ Τυπικοῦ. Σεμινάριον ᾿Εκκλησι­αστικοῦ Τυπικοῦ 2016-2017, θεματικὸς κύκλος «Εἰσαγωγὴ στὸ Τυπικό». Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο ᾿Αθηνῶν (Παγκράτι), 3 ἀπριλίου 2017.

62. ῾Η σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ ἡ πλάνη τῆς μετενσαρκώσεως. ῾Ομιλία πνευματικοῦ καταρτισμοῦ, ναὸς ῾Αγίου ᾿Ελευθερίου Γκύζη (Πεδίον Ἄρεως ᾿Αθηνῶν), 18 δεκεμβρίου 2017.

63. ᾿Επίκαιρες διδασκαλίες τῶν ἱερῶν ἀποστόλων. ῾Ομιλία στὴν 31η ἰανουαρίου 2018, ᾿Αθῆναι.

64. ῾Η ἡμερολογιακὴ ἀλλαγὴ τοῦ 1924 καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὸ τυπικὸ παλαιοῦ καὶ νέου ἑορτολογίου. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019): Νεώτερες ἐξελί­ξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό. ᾿Αθῆναι, 25 ἀπριλίου 2018.

65. ᾿Εμφάνισις καὶ ἐξέλιξις τῶν ἐτησίων τυπικῶν βοηθημάτων (1924-σήμερα) σὲ συνάρτησι μὲ τὸ Τυπικὸν Βιολάκη. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 14 μαΐου 2018.

66. Πηγὲς καὶ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ σύγχρονου ἐτήσιου τυπικοῦ. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 4 ἰουνίου 2018.

67. Συχνὰ λάθη στὴν θ. λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 4 ἰουνίου 2018.

68. ῾Η προσφορὰ τοῦ Γεωργίου Μπεκατώρου στὸ ἐκκλησιαστικὸ τυ­πικό. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 24 σεπτεμβρίου 2018.

69. ῾Η «Τάξις ἱ. ἀκολουθιῶν» τοῦ Γ. Μπεκατώρου 1951-1993 (πα­ρουσίασις). Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 24 σεπτεμβρίου 2018.

70. Προσθῆκες ἀκολουθιῶν στὰ μηναῖα καὶ προβλήματα τυπικοῦ. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 24 ὀκτωβρίου 2018.

71. Οἱ ἀκολουθίες τῆς 25ης νοεμβρίου (τυπικολογικὴ θεώρησις). Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 19 νοεμβρίου 2018.

72. Οἱ ἀκολουθίες τῆς 4ης δεκεμβρίου (τυπικολογικὴ θεώρησις). Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 19 νοεμβρίου 2018.

73. Τὸ Σύστημα Τυπικοῦ τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Παπαγιάννη. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 10 δεκεμβρίου 2018.

74. Οἱ προεόρτιοι ὕμνοι τῶν χριστουγέννων (λειτουργικὲς καὶ ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις). ῾Ομιλία πνευματικοῦ καταρτισμοῦ, ναὸς ῾Αγίου ᾿Ελευθερίου Γκύζη (Πεδίον Ἄρεως ᾿Αθηνῶν), 17 δεκεμβρίου 2018.

75. Σύγχρονα ἐτήσια τυπικὰ βοηθήματα. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 18 φεβρουαρίου 2019.

76. ῾Η ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ – ἀνάπτυξι καὶ μεταβολὲς τοῦ τυπικοῦ τῆς ἑορτῆς. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 18 μαρτίου 2019.

77. ῾Η σταύρωσις τοῦ Κυρίου καὶ ὁ ὕμνος «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυ­στικοῦ» (ἑρμηνευτικὴ προσέγγισι μὲ προεκτάσεις στὸ τυπικό). Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 15 ἀπριλίου 2019.

78. Τὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ τὸ Τυπικόν. Βυζαντινομουσικολογικὲς συναντήσεις «Ψαλτικὴ καὶ Τυπικὸ» τοῦ καλλιτεχνικοῦ ὀργανισμοῦ - χο­ροῦ ψαλτῶν «Τρίκκης Μελῳδοί». Τρίκαλα, 18 ἀπριλίου 2019, Κέντρο Ἔρευνας Μουσεῖο Τσιτσάνη.

79. Δυσκολίες στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Τυπικοῦ. Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστι­κοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», 2ος κύκλος (2018-2019). ᾿Αθῆναι, 15 ἀπριλίου 2019.

80. Τὸ ἐπίσημον Τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας (χρησιμότης, ἑρμηνεία, ἀξι­οποίησις). εἰσήγησις στὴν Διημερίδα ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ τοῦ Δη­μοτικοῦ ᾿ῼδείου Λαρίσης. Λάρισα, 31 μαΐου 2019.

81. Βασικὲς διατάξεις τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ. εἰσήγησις στὴν Διημερίδα ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ τοῦ Δημοτικοῦ ᾿ῼδείου Λαρίσης. Λά­ρισα, 1 ἰουνίου 2019.

82. Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας καὶ ἡ μοναστηριακὴ τάξις (ὁμοιότητες καὶ διαφορές). 3η εἰσήγησις στὴν Διημερίδα ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ τοῦ Δημοτικοῦ ᾿ῼδείου Λαρίσης. Λάρισα, 1 ἰουνίου 2019.

 

 

 

 

 

 

 

25. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.