17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Συγκεντρωτικὴ ἐργογραφία, μέρος Β΄

 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ

 

 

Β΄. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ,

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

1. Περὶ ἱερᾶς παραδόσεως (ἀντιαιρετικὴ μελέτη), Πάτραι 1981-1982 (ἀρχικὴ μορφὴ) καὶ 1984 (ὁριστικὴ μορφή).

2. ῾Η διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ περὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου (φροντιστηριακὴ ἐργασία στὸ μάθημα τῆς δογματικῆς), Πάτραι 1989. (διαδικτυακὴ δημοσίευσις 16/10/2018).

3. ῾Ο ῾Αγιορειτικὸς Τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων (φροντιστη­ριακὴ ἐργασία στὸ μάθημα τῆς Συμβολικῆς). Τμῆμα κοινωνικῆς θεολογίας τῆς θεολογικῆς σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., νοέμβριος 1995. (διαδικτυακὴ δημοσίευσις 22/5/2018).

4. Η θλητικ ρολογία ες τος μνους τς παρακλητικς (ὑμνο­λογικὴ μελέτη). στὸν τόμο «Ἀνθηφόρος μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταν­τίνου», σελ. 351-374. ᾿Αθῆναι 2001.

5. Ο νθρωπος το Θεο. ὁ ἀρχαῖος βίος τοῦ ὁσίου ᾿Αλεξίου καὶ ἡ σύγχρονη λογοτεχνικὴ διασκευή του. στὸν τόμο «Ἀπὸ τὸ φωτεινὸ πέρασμα ἑνὸς ἀνθρώπου» (ἔκφρασι ἀγάπης καὶ τιμῆς στὸν πεζογράφο Σῶτο Χον­δρόπουλο), σ. 271-280. Ἀθήνα 2002.

6. Τ κοντάκια κα α καταβασίαι τς περιόδου το πάσχα (τυ­πικολογικὴ μελέτη). συνέχειες στὴν ἐπιθεώρησι «Συμβολή». ᾿Αθῆναι 2004.

7. Σύντομον ὑπόμνημα περὶ βελτιώσεως τῶν Διπτύχων. ᾿Αθῆναι 2004.

8. ᾿Αρχιμανδρίτης Κωνσταντνος Οκονόμου (Βραχνέικα 1931 - Πάτρα 2003). συνέχειες στὴν ἐπιθεώρησι «Συμβολή». ᾿Αθῆναι 2004-2005.

9. Α καταλύσεις ονου κα λαίου κατ τ τυπικν τς κκλησίας. συνέχειες στὴν ἐπιθεώρησι «Συμβολή». Ἀθῆναι 2005.

10. ᾿Αναλυτικὸν ὑπόμνημα περὶ βελτιώσεως τῶν Διπτύχων 2006. ᾿Αθῆναι 2005.

11. Τυπικολογικὸν ὑπόμνημα εἴς τινα ὑπὸ ἔκδοσιν ἀκολουθίαν. ᾿Αθῆναι, 15/10/2005.

12. πραγματικ μερομηνία τς το Χριστο γεννήσεως (ἑρμη­νεία ἁγίας γραφῆς καὶ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό).  «Συμβολή», Ἀθῆναι 2006.

13. Πιστο στν διδασκαλα τς ρθοδξου κκλησας. ῾Αγία Πα­ρασκευὴ 2006.

14. θεία λειτουργία τς μεγάλης παρασκευς. Ἀθῆναι 2006.

15. ῾Η ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν σύγχρονη Εὐρώπη (ἔρευνα γιὰ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπή).  ᾿Αθῆναι, νοέμβριος 2006.

16. ῾Υπόμνημα περὶ τῆς ἐν τῷ ὄρθρῳ λειτουργικῆς τάξεως ἐξ ἀφορ­μῆς προσφάτων δημοσιευμάτων. ᾿Αθῆναι, δεκέμβριος 2006.

17. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.

18. Παρατηρήσεις εἰς τὰ τυπικὰ τοῦ ἔτους 2007 (ν.ἡ.). ᾿Αθῆναι 2007.

19. Η μετάφρασι «Νέου Κόσμου» τς ­ταιρείας Σκοπιά. ᾿Αθῆναι 2008.

20. Κακόδοξες προσθκες ες τν θείαν λειτουργίαν [= ᾿Αθανασίου Πα­­ρίου, Περ τν ες τν θείαν λειτουργίαν προσθηκν] (ἔκδοσις κειμέ­νου ἀπὸ χειρογράφου, σχόλια, πληροφοριακὸ ὑπόμνημα).  ᾿Αθῆναι 2008.

21. ῾Υπόμνημα περὶ τῆς συνοδικῆς ὑποεπιτροπῆς ἐπὶ τῆς ἐκδόσεως τῶν Διπτύχων. ᾿Αθῆναι, 25/2/ 2008.

22. ῾Υπόμνημα περὶ τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. ᾿Αθῆναι, 30 μαΐου 2008.

23. ῾Υπόμνημα εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ ἔτους 2008 (ν.ἡ.). ᾿Αθῆναι 2008.

24. ῾Υπόμνημα εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ ἔτους 2008 (π.ἡ.). ᾿Αθῆναι 2008.

25. ῾Υπόμνημα περὶ ἀναλυτικῶν τυπικῶν διατάξεων κατὰ τὴν ἐνο­ριακὴν τάξιν ἐν γένει. ᾿Αθῆναι 2009.

26. Παρατηρήσεις εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ πρώτου τριμήνου τοῦ ἔτους 2009 (ν.ἡ.). ᾿Αθῆναι 2009.

27. Μελέτη ἐπὶ τοῦ τυπικοῦ τοῦ ἔτους 2010 κατὰ τὸ π. ἡμερολόγι­ον μετὰ διαφόρων σημειώσεων. ᾿Αθῆναι 2010.

28. Σύντομον ὑπόμνημα περὶ βελτιώσεως τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2011. ᾿Αθῆναι, 13/6/ 2010.

29. Μελέτη ἐπὶ τοῦ τυπικοῦ τοῦ ἔτους 2011 κατὰ τὸ π. ἡμερολόγι­ον. ᾿Αθῆναι 2011.

30. ῾Υπόμνημα περὶ τοῦ ἁγιολογίου. ᾿Αθῆναι, 19 ἰουλίου 2011.

31. Η πόφασι 5758/2011 το μονομελος πρωτοδικείου ᾿Αθηνν πομνηματισμένη κα σχολιασμένη. ᾿Αθῆναι, αὔγουστος 2011.

32. Η «Μουσικ Συλλογ» το Γεωργίου Πρωγάκη (καὶ ἡ τριπλὴ μουσικὴ ἐπέτειος). ᾿Αθῆναι, αὔγουστος 2011.

33. Σχεδίασμα τυπικοῦ τοῦ ἔτους 2012 κατὰ τὸ π. ἡμερολόγιον μετὰ διαφόρων σημειώσεων. ᾿Αθῆναι 2012.

34. Τάξεις ἐπισκόπων (μελέτη ἐκκλησιαστικῆς ἐθιμοτυπίας). ᾿Αθῆναι-Πάτραι, ἀπρίλιος 2012.

35. Τυπικὸν 17ης ἰουλίου — διὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας Μαρίνης (σύνταξις καὶ ἐπιμέλεια). ᾿Αθῆναι 2012.

36. ᾿Αρχαῖα καὶ ἄγνωστα μοναστήρια τοῦ ῾Αγίου Ὄρους. ᾿Αθῆναι – Πάτραι, δεκέμβριος 2012 – μάρτιος 2013.

37. Σχεδίασμα τυπικοῦ τοῦ ἔτους 2013 κατὰ τὸ π. ἡμερολόγιον μετὰ διαφόρων σημειώσεων. ᾿Αθῆναι 2013.

38. Ψάλτες στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τῶν Χίων στὸν Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως. «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 300, Πάτραι 16/2/2013. «᾿Ανατολή» (μηνιαία ἔκδοσις ὑπὸ τύπον ἐφημερίδος), ᾿Αθῆναι, τ. 115/μάρτιος 2013 (μέρος α΄), τ. 116-117/ἀπρίλιος-μάιος 2013 (μέρος β΄), τ. 118/ἰούνιος 2013 (μέρος γ΄), τ. 119/ἰούλιος 2013 (μέρος δ΄-τέλος).

39. Σημειώσεις περὶ ἀποφατικῆς καὶ καταφατικῆς θεολογίας. ᾿Αθῆ­ναι, 20/12/2013.

40. Σημειώσεις περὶ καθαρτηρίου πυρός. ᾿Αθῆναι, 21/12/2013.

41. ῾Υπόμνημα συντάξεως τοῦ τυπικοῦ τοῦ ἔτους 2014 κατὰ τὸ ν. ἡμερολόγιον. ᾿Αθῆναι 2014.

42. ῾Υπόμνημα συντάξεως τοῦ τυπικοῦ τοῦ ἔτους 2014 κατὰ τὸ π. ἡμερολόγιον. ᾿Αθῆναι 2014.

43. Οἱ ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.  «᾿Εκκλησιολόγος», Πάτραι, φ. 362 τῆς 17/5/2014 (1ο μέρος), φ. 363 τῆς 24/5/2014 (2ο μέρος), φ. 364 τῆς 1/6/2014 (3ο μέρος).

44. ῾Υπόμνημα συντάξεως περὶ τοῦ κανοναρίου (τυπικοῦ) τοῦ ἔτους 2015 κατὰ τὸ ν. ἡμερολόγιον. ᾿Αθῆναι 2014

45. ῾Υπόμνημα περὶ ἑτοιμαζομένης ἁγιολογικῆς ἐκδόσεως. ᾿Αθῆναι, 2/4/2014.

46. ῾Υπόμνημα περὶ ἑτοιμαζομένης μουσικῆς ἐκδόσεως. ᾿Αθῆναι, 31/5/2014.

47. ῾Υπόμνημα περὶ τοῦ σιναϊτικοῦ τυπικοῦ. ᾿Αθῆναι 2014.

48. ῾Υπόμνημα περὶ τῶν διπλῶν ἀναγνωσμάτων ἐν τῇ λειτουργίᾳ. ᾿Αθῆναι 2014.

49. ῾Υπόμνημα περὶ ἀναλυτικῶν τυπικῶν διατάξεων κατὰ τὴν μοναστηριακὴν τάξιν ἐν γένει. ᾿Αθῆναι 2014.

50. ῾Υπόμνημα περί τινος νεωτυπώτου τυπικοῦ τοῦ ἔτους 2015. ᾿Αθῆναι, 23/10/2014.

51. Σύντομον ἱστορικὸν τοῦ κανοναρίου (τυπικοῦ) τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος τῶν ἐτῶν 2007-2015. ᾿Αθῆναι 26/10/2014.

52. Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου εἰς τὴν παράδοσιν τῶν ἀκοιμή­των μοναχῶν, καὶ εἰς τὴν σαββαϊτικὴν στουδιτικὴν καὶ νεοσαββαϊτικὴν παράδοσιν. λειτουργιολογικὴ μελέτη – ἀνάπτυξις παλαιοτέρας συντόμου εἰσηγήσεως. «᾿Εκκλησία», ἐπίσημον δελτίον τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἔτος 92, τ. 2, ᾿Αθῆναι, φεβρουάριος 2015, σελ. 93-108.

53. Towards a History of Printed Liturgical Books in the Modern Greek State: An Initial Survey. By Stefanos Alexopoulos (Washington DC) and Dionysios Bilalis Anatolikiotes (Athens).  Λειτουργικὴ μελέτη. Προδη­μοσίευσις περιληπτική· ᾿Οκτώβριος 2015.  ῾Οριστικὴ δημοσίευσι τοῦ πλήρους κειμένου· Ecclesia orans 34 (2017) 421-460, Roma, Pontificio Istituto Liturgico.

54. ῾Υπόμνημα συντάξεως περὶ τοῦ κανοναρίου (τυπικοῦ) τοῦ ἔτους 2016 κατὰ τὸ ν. ἡμερολόγιον. ᾿Αθῆναι 2015.

55. Τὸ μάθημα «Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου» τοῦ πρωτοψάλτου Γρηγορίου (μουσικολογικὴ μελέτη).  ᾿Αθῆναι 2015.

56. Τὸ μάθημα «᾿Εν φωναῖς ἀλαλάξωμεν» τοῦ ᾿Ιωάννου Βυζαντίου (μουσικολογικὴ μελέτη).  ᾿Αθῆναι 2015.

57. Διπλᾶ ἀναγνώσματα λειτουργίας τοῦ ἔτους 2016 π.ἡ. κατὰ τὴν μοναστηριακὴν τάξιν (τυπικολογικὴ μελέτη).  ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2016, ᾿Αθῆναι.

58. ῾Επτὰ κρατήματα τοῦ Μαθηματαρίου (μουσικολογικὴ μελέτη).  ᾿Αθῆναι 2016.

59. ῾Υπόμνημα συντάξεως περὶ τοῦ κανοναρίου (τυπικοῦ) τοῦ ἔτους 2017 κατὰ τὸ ν. ἡμερολόγιον. ᾿Αθῆναι 2016.

60. Τὸ μάθημα «᾿Αγαλλιάσθω ὁ Δαυὶδ» τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφου (μουσικολογικὴ μελέτη).  ᾿Αθῆναι 2016.

61. Παρατηρήσεις σὲ κείμενα («λόγια») τοῦ Μαθηματαρίου (μουσι­κοφιλολογικὴ μελέτη).  ᾿Αθῆναι 2016.

62. ῾Η ἐξέλιξις τῆς ἀκολουθίας τῆς παννυχίδος (τυπικολογικὴ καὶ λει­τουργιολογικὴ μελέτη).  ᾿Αθῆναι 2016.

63. Διπλᾶ ἀναγνώσματα λειτουργίας τοῦ ἔτους 2017 π.ἡ. κατὰ τὴν μοναστηριακὴν τάξιν (τυπικολογικὴ μελέτη).  ᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως 2017, ᾿Αθῆναι.

64. ῾Υπόμνημα συντάξεως περὶ τοῦ κανοναρίου (τυπικοῦ) τοῦ ἔτους 2018 κατὰ τὸ ν. ἡμερολόγιον. ᾿Αθῆναι 2017.

65. Παρατηρήσεις σὲ χειρόγραφα τῶν Ψαλμῶν (βιβλικὴ - φιλολογικὴ ἔρευνα).  «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 525, 12/8/2017 (α΄ μέρος)· φ. 527, 26/8/2017 (β΄ μέρος)· φ. 528, 2/9/2017 (γ΄ μέρος).

66. Μακαρίου ἱεροδιακόνου τοῦ Πατμίου «Λόγος πρὸς μετάνοιαν τῶν ἀσρσενοκοιτῶν» (πρόλογος, ἐπιμέλεια κειμένου).  Τρίτη 10 ὀκτωβρί­ου 2017 (στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς»)· «᾿Εκκλησιολόγος», φ. 534, 14/10/2017 (α΄ μέρος), καὶ φ. 537, 11/11/2017 (β΄ μέρος).

67. ᾿Αναμνήσεις ἀπὸ τὸν πνευματικό μου Ἀρχιμανδρίτη Κωνσταν­τῖνο Οἰκονόμου, Ἱεροκήρυκα τῆς ἱ. μητροπόλεως Πατρῶν (Βραχνέικα 1931 – Πάτρα 2003). ῾Υπὸ ἔκδοσιν, Πάτρα 2018.

68. Τὰ ἀναγνώσματα τῶν σαββάτων τοῦ Τριῳδίου (τυπικολογικὴ μελέτη). ᾿Αθῆναι, ἰανουάριος 2018.

69. ῾Υπόμνημα συντάξεως περὶ τοῦ κανοναρίου (τυπικοῦ) τοῦ ἔτους 2019 κατὰ τὸ ν. ἡμερολόγιον. ᾿Αθῆναι 2018.

70. ῾Υπόμνημα συντάξεως περὶ τοῦ κανοναρίου (τυπικοῦ) τοῦ ἔτους 2020 κατὰ τὸ ν. ἡμερολόγιον. ᾿Αθῆναι 2019.

71. Σωστὴ προβολὴ καὶ ἐκμάθησι τοῦ Τυπικοῦ (προτάσεις, συνεργα­σία, προοπτικές). Εἰσηγητικὸ ὑπόμνημα σὲ συναντήσεις βυζαντινο-μουσι­κολόγων, διευθυντῶν μουσικῶν σχολῶν, χοραρχῶν καὶ διδασκάλων ἐκκλη­σιαστικῆς μουσικῆς.  Τρίκαλα 19 ἀπριλίου 2019.  Λάρισα 1 ἰουνίου 2019.

 

 

 

 

 

 


 

25. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.