17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Συγκεντρωτικὴ ἐργογραφία, μέρος Η΄

 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ

 

 

Η΄. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

1. Κατασταστικὸν τῆς ῾Ομάδος Δράσεως Νέων.  Πάτραι 1986.

2. Γλωσσικ νδιαφέροντα. Πάτρα 1990.

3. Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν ἅγιον Νικόλαον, ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου.  ᾿Επιμέλεια ἰδιωτικῆς ἐκδόσεως. ᾿Αθῆναι 1993.

4. Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν ἀπόστολον Θωμᾶν, ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου.  ᾿Επιμέλεια ἰδιωτικῆς ἐκδόσεως. ᾿Αθῆναι 1993.

5. Τὰ παρεπόμενα ἑνὸς περιοδικοῦ. 1996.

6. Περιοδικὸ «Νεανικὸς ἀγῶνας», τόμος ἐκδοθέντων τευχῶν. ᾿Επιμέλεια συλλογῆς, εὑρετήριον ὀνομάτων καὶ θεμάτων.  ᾿Αθῆναι 1996.

7. ᾿Ακολουθία ἁγίου Διονυσίου, τῇ 17ῃ δεκεμβρίου· μουσικὴ καὶ ὑμνογραφικὴ συλλογή (ἐπιμέλεια). ᾿Αθῆναι 1996.

8. Τὰ πλήθη τῶν ἁγίων (σεπτέμβριος, ὀκτώβριος, νοέμβριος). ᾿Αθῆναι 1996

9. Πρότασι ψηφίσματος το Πανελληνίου πιμορφωτι­κο συλλόγου. Μάρ­τιος 2000.

10. ᾿Ηχογρα­φη­μένες διαλέξεις καὶ ἀγορεύσεις.

11. ᾿Ηχογραφημένες ὁμιλίες καὶ κη­ρύγ­ματα ἀπ᾿ ἄμβωνος.

 12. Ποικίλα ἄρθρα δημοσιογραφικοῦ καὶ σατιρικοῦ χαρακτῆρος.

13. ᾿Ακολουθία 24ης ἰουνίου 2001 (λειτουργικὸν ἐγκόλπιον). ᾿Επιμέλεια τυπικοῦ καὶ ὑμνογραφίας. ᾿Αθῆναι 2001.

14. ᾿Ακολουθία 1ης ἰουλίου 2001 (λειτουργικὸν ἐγκόλπιον). ᾿Επιμέλεια τυπικοῦ καὶ ὑμνογραφίας. ᾿Αθῆναι 2001.

15. ᾿Ακολουθία 8ης αὐγούστου 2004 (λειτουργικὸν φυλλάδιον). ᾿Επιμέλεια τυπικοῦ καὶ ὑμνογραφίας. ᾿Αθῆναι 2004.

16. ῾Ο καθηγητής μου. στὸν τόμο «Θεολογία καὶ λογοτεχνία». Ἀφιέ­ρω­μα στὸν καθηγητὴ Π. Β. Πάσχο, σελ. 197-206. Ἀθήνα 2005.

17. ᾿Επιστολὴ τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιούδα (μετάφρασι).  ᾿Αθῆναι 2007.

18. Παύλου ἐπιστολὴ πρὸς Φιλήμονα (μετάφρασι). ᾿Αθήνα 2010.

19. Δανιήλ (ἑρμηνευτικὰ σχόλια).

20. Ψαλτήριον (φιλολογικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ σχόλια).

21. Γένεσις (μετάφρασις τῶν 5 πρώτων κεφαλαίων). ᾿Αθήνα 1994.

22. Μεταφράσεις καὶ ἑρμηνευτικὰ σχόλια σὲ διάφορες περικοπὲς τῆς Βίβλου.

23. Τὸ τυπικὸν τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. 2011.

24. Γεώργιος Βιολάκης, πρωτοψάλτης, μουσικολόγος, τυπι­κο­λό­γος. διδακτορικὴ διατριβή (ἱστορικοφιλολογική, μουσικολογική, λειτουρ­γιολογικὴ-θεολογική). ᾿Αθῆναι, μάιος 2011.


25. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.