ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διευκρινίσεις γιὰ τὴν παροῦσα

δημοσίευσι βιβλικῶν ἀποσπασμάτων

 

 

2. Τὰ παράλληλα χωρία τῆς Βίβλου

 

῾Ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὸ διαδίκτυο τὸ κείμενο τῆς Βίβλου δημοσιεύεται χωρὶς τὶς παραπομπὲς ποὺ ὑπάρχουν γιὰ κάθε ἐδάφιο στὰ παράλληλα χω­ρία τοῦ ἴδιου ἢ τῶν ὑπολοίπων βιβλίων τῆς Γραφῆς. Καὶ ὄχι μόνο στὸ δι­αδίκτυο, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ πολλὲς ἔντυπες ἐκδόσεις τοῦ κειμένου τῆς Βίβλου ἀπουσιάζουν οἱ παραπομπὲς σὲ παράλληλα χωρία, ἐνῷ εἶναι χρή­σιμες καὶ ἀναγκαῖες τόσο γιὰ τοὺς ἱεροκήρυκες, τοὺς θεολόγους καὶ τοὺς σπουδαστὲς τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης, ὅσο καὶ γιὰ κάθε πιστὸ ποὺ μελετᾷ τα­κτικῶς τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τὴν ἔλλειψι αὐτὴ ἀποπειρᾶται νὰ ἀναπληρώσῃ ἡ παροῦσα δημοσίευσι μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο·

Στὸ τέλος κάθε δημοσιευομένου κεφαλαίου ἢ ἀποσπάσματος γιὰ κάθε ἐδάφιο τοῦ ἱεροῦ κειμένου ὑπάρχουν παραπομπὲς σὲ παράλληλα χωρία ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη εἴτε κατὰ λέξιν εἴτε κατὰ νόημα εἴτε καὶ κατ᾿ ἀντίθεσιν. Μετὰ τὸν ἀριθμὸ κάθε ὑπομνηματιζομένου στίχου ἀκολουθεῖ ἡ κατάλληλη παραπομπή, μὲ τὸν τίτλο τοῦ κάθε βιβλίου (μὲ εἰδικὲς βραχυγραφίες, ποὺ ἐξηγοῦνται σὲ ἑπόμενη ἑνότητα), μὲ τὸν ἀριθμὸ τοῦ κεφαλαίου καὶ μετὰ τὰ ἐπεξηγηματικὰ ἢ δηλωτικὰ (:) ἀκολουθοῦν οἱ ἀριθμοὶ τῶν παραλλήλων χωρίων. Διευκρινίζεται ὅτι ὅπου τυχὸν δὲν ση­μειώνονται ἄλλα βιβλία, ἡ παραπομπὴ ἀναφέρεται στὸ ἴδιο βιβλίο ὅπου βρίσκεται τὸ ὑπομνηματιζόμενο χωρίο.

Γιὰ τὴν ἐξεύρεσι καὶ σημείωσι τῶν παραλλήλων χωρίων χρησιμοποιή­θηκαν διάφορα βοηθήματα, προκειμένου οἱ ἐν λόγῳ παραπομπὲς νὰ ἔχουν τὴν μεγαλείτερη κατὰ τὸ δυνατὸν πληρότητα.

Κατ᾿ ἀρχὰς γιὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ βασικὴ ἔκδοσι τοῦ Π. Μπρα­τσιώτη (ἔτους 1939) δὲν περιέχει παράλληλα χωρία. Ἔτσι γι᾿ αὐτὸν τὸν σκοπὸ χρησιμοποιήθηκαν διάφορες ἄλλες ἐκδόσεις, καὶ κυρίως οἱ ἀκόλου­θες.

– «῾Η Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς ῾Εβδομήκοντα». Μετὰ πλείστων εἰκόνων καὶ παραπομπῶν εἰς τὰ παράλληλα χωρία. ᾿Εγκρίσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (ἀρ. πρωτοκόλλου 1480 / διεκπεραι­ώσεως 386, τῆς 4/3/1892). Μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Ιωάννου Μαρτίνου, μετέπειτα ἐπισκόπου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως. Ἔκδοσις ὑπὸ Παναγιώτου Τζελάτη, ἐν ᾿Αθήναις 1892.

– ᾿Αθανασίου Χαστούπη, «Παλαιά Διαθήκη. Μετάφρασις τῶν Ο΄ – με­τάφρασις διωρθωμένου ἑβραϊκοῦ», τόμοι 2, ἐν ᾿Αθήναις 1954-1955.

– ᾿Ιωὴλ Γιαννακοπούλου, «῾Η Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς ῾Εβδομήκον­τα», ἑρμηνευτικὴ σειρά (1957-1963), τόμοι 26, β΄ ἔκδοσις Θεσσαλονίκη 1976, καὶ δ΄ ἔκδοσις Θεσσαλονίκη 1986.

– ᾿Ιωάννου Θ. Κολιτσάρα, «῾Η Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς ῾Εβδομή­κοντα», ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσις, τόμοι 5, ἀδελφότης θεολόγων «Ζωή», ᾿Αθῆ­ναι 1970-1973.

– Π. Ν. Τρεμπέλα, Ν. Π. Βασιλειάδη, Γ. Γ. Ψαλτάκη, ῾Ηρ. Γ. Παπαδη­μητρίου, «῾Η Παλαιὰ Διαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμηνείας» (συλλογικὸ ἔργο), τόμοι 20 (+ 8 ἀκόμη τόμοι καὶ τεύχη ἐκτὸς σειρᾶς), ἀδελφότης θεολόγων «Σωτήρ», ᾿Αθῆναι 1961-2001.

Γιὰ τὰ παράλληλα χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης τὰ πράγματα ἦταν εὐκολώτερα, διότι ἡ βασικὴ ἔκδοσι τοῦ Β. ᾿Αντωνιάδη (ἔτους 1904) πα­ραθέτει μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια τὰ παράλληλα χωρία, καθὼς τὰ θεωρεῖ ἀπα­ραίτητα γιὰ τὴν μελέτη καὶ κατανόησι τοῦ ἱεροῦ κειμένου. ᾿Εκτὸς τῆς βασικῆς ταύτης ἐκδόσεως χρησιμοποιήθηκαν βοηθητικῶς καὶ γιὰ ἐπιβεβαί­ωσι τῶν παραπομπῶν καὶ οἱ ἀκόλουθες ἐκδόσεις.

– «῾Η Καινὴ Διαθήκη», ἀδελφότης θεολόγων «Ζωή», ᾿Αθῆναι 1928, ἐπανέκδοσις 1973. ᾿Εκδίδεται μόνον τὸ κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης μὲ τὰ παράλληλα χωρία «κατὰ τὸ κείμενον τῆς ὑπὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας γενομένης ἐκδόσεως»

– Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, «῾Η Καινὴ Διαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμη­νείας», ᾿Αθῆναι 1952, καὶ 19η ἔκδοσις 1978.

– «Καινὴ Διαθήκη» μὲ παράφρασι τοῦ Ν. Καψῆ (γιὰ τὸ κατὰ Ματ­θαῖον) καὶ τοῦ Π. Δημητροπούλου (γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Κ.Δ.), ᾿Αθῆναι 1960.

– ᾿Ιωάννου Θ. Κολιτσάρα, «῾Η Καινὴ Διαθήκη. Κείμενον – ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσις», ᾿Αθῆναι 1963-1964, καὶ 16η ἔκδοσις 1991.

Διαπιστώθηκε ὅτι στὶς παραπάνω ἐκδόσεις ἔχουν ἀξιοποιηθῆ ἐπίσης προγενέστερες ἐργασίες γιὰ τὰ παράλληλα τῆς Γραφῆς χωρία, ποὺ δημοσι­εύονται κατὰ καιροὺς σὲ ἐκδόσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ ἢ καὶ ἑτεροδόξων ἐκδο­τῶν. ῾Η διαπίστωσι αὐτὴ κατέστησε περιττὴ τὴν ἀναζήτησι καὶ σύγκρισι ἄλλων ἐκδόσεων πέραν τῶν προαναφερομένων, καθὼς ἔγινε ἀντιληπτὸ ὅτι τὰ παράλληλα χωρία ποὺ δημοσιεύονται ἐδῶ εἶναι ἴσως ἀπὸ τὶς ἐκτενέ­στερες καὶ πληρέστερες ἀναφορὲς τοῦ εἴδους, καὶ μᾶλλον ἀναρτῶνται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ἑλληνικὸ –καὶ ὄχι μόνον– διαδίκτυο.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

ἰούλιος σωτηρίου ἔτους 2017