ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

Τὸ Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ διοργανώνεται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο Ἀθήνας (διεύθυνσι: Ζηνοδότου 4, Παγκράτι Ἀθηνῶν, τηλ. 210 7520 777). Οἱ συναντήσεις λαμβάνουν χώρα στὴν αἴθουσα συναυλιῶν τοῦ ᾠδείου μία φορὰ τὸν μῆνα, στὶς 20.00 τὸ βράδυ. Κάθε φορὰ πραγμα­τοποιεῖται ἐλεύθερη καὶ ἀνοιχτὴ διάλεξι γιὰ ἐνδιαφέροντα θέματα τοῦ ἐκκλησια­στικοῦ τυπικοῦ. Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο γιὰ τὴν λα­τρεία καὶ τὸ τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ψάλτες, βοηθοὺς τῶν ἀναλο­γίων, ἀναγνῶστες, χορῳδούς, μαθητὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μουσικοδιδα­σκάλους, ἀκόμη καὶ σὲ κληρικούς. ῾Η προσέλευσι γιὰ τὸ κοινὸ εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἡ συμμετοχὴ ἐντελῶς δωρεάν.

 

Θεματικὸς κύκλος ἔτους 2016-2017: «Εἰσαγωγὴ στὸ Τυπικό»

 

1) Δευτέρα 31᾿Οκτωβρίου 2016, ὥρα 20.00 μ.μ., «Ἔννοια καὶ χρησιμότης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ».

 

2) Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, ὥρα 20.00 μ.μ., «῾Ιστορία καὶ ἐξέλιξις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ».

 

3) Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, ὥρα 20.00 μ.μ., «Τὸ ἐπίσημον τυπικὸν τῆς ᾿Εκκλησίας».

 

4) Τετάρτη 18 ᾿Ιανουαρίου 2017, ὥρα 20.00 μ.μ., «῾Ο συγγραφεὺς τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλη­σίας».

 

5) Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, ὥρα 20.00 μ.μ., «Οἱ πηγὲς τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας».

 

6) Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ὥρα 20.00 μ.μ., «Εἴδη τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ».

 

7) Δευτέρα 3 ᾿Απριλίου 2017, ὥρα 20.00 μ.μ., «Βασικὲς ἔννοιες καὶ ὁρολογία τοῦ Τυπικοῦ».

 

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.


 

Γενικὲς πληροφορίες. Στὰ πλαίσια τῆς διδασκαλίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσι­κῆς τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Τυπικὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὑποχρεωτικὰ μαθήματα γιὰ τὰ ᾠδεῖα καὶ τὶς σχολὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ ὑπουργείου πολιτισμοῦ. Τὸ τυπικὸ συνδέεται ἐπίσης καὶ μὲ ἄλλα θεωρητικὰ μαθήματα τοῦ ἴδιου κλάδου, ὅπως εἶναι ἡ ῾Ιστορία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ Λειτουργική, ἡ ῾Υμνολογία, ἡ ᾿Απαγγελία καὶ ἀνάγνωσι ἐκκλησιαστικῶν κει­μένων, κλπ.. Τὰ μαθήματα αὐτὰ συχνὰ θεωροῦνται «δευτερεύοντα», πρᾶγμα ποὺ δὲν εἶναι σωστό, διότι ἡ θεωρητικὴ κατάρτισι τῶν μουσικῶν εἶναι ἐξίσου ἀναγκαία μὲ τὴν πρακτική τους κατάρτισι.

 

Ἄλλες ἐκδηλώσεις

 

Πέραν τοῦ ὡς ἄνω σεμιναρίου καὶ παράλληλα μὲ αὐτὸ ἔλαβαν χώρα σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας (ἐκτὸς ᾿Αθηνῶν) καὶ οἱ ἑξῆς δραστηριότητες σχετικὰ μὲ τὸ τυπικό (ὅλες μὲ ἐλεύθερη εἴσοδο γιὰ τὸ κοινό).


18 Νοεμβρίου 2016, ἡμέρα Παρασκευή, Πάτρα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ. Μὲ τὴν εὐλογία τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Πατρῶν. Συνδιοργάνωσι· Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ περιχώρων «῞Αγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός». Θεματικὸς κύκλος 2016-2017· «Ὑμνογραφικὸς λόγος καὶ τυπικὸ στὴν λειτουργικὴ ζωή». 1η συνάντηση· «Λειτουργικὸ τυπικό». Προλόγισε ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. — 1η εἰσήγησι· «Τὸ λειτουργικὸ τυπικό· ἱστορικὰ καὶ ψαλτικὰ δεδομένα» (Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, καθηγητὴς μουσικολογίας στὸ ΕΚΠΑ). — 2α εἰσήγησι·«῾Η θεολογικὴ διάστασις τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ».  Ἡ ἐκδήλωσις διεξήχθη στὴν Διακήδειο Σχολὴ Λαοῦ Πατρῶν (Κανάρη 56), τὴν Παρασκευὴ 18 Νοεμβρίου, 7 μ.μ., καὶ ἐντάχθηκε στὰ πλαίσια τῶν Πρωτοκλητείων 2017.

 

26 Νοεμβρίου 2016, ἡμέρα Σάββατον, ῾Ηράκλειον Κρήτης, ὥρα 18.30 μ.μ.. Σεμινάριον - μάθημα μὲ θέμα: «Βασικὲς διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγά­λης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας». Σύγχρονο ᾿ῼδεῖο Κρήτης, Γερωνυμάκη 11, ῾Ηράκλειον, τηλ. 2810 222221.

27 Νοεμβρίου 2016, ἡμέρα Κυριακή, ῾Ηράκλειον Κρήτης, ὥρα 18.00 μ.μ.. Μουσικοφιλολογικὴ ἐκδήλωσι γιὰ τὸν ἀείμνηστο πρωτοψάλτη, μουσικολόγο καὶ τυπικολόγο Γεώργιο Βιολάκη. Διοργάνωσις· Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Τόπος ἐκδηλώσεως· Ἱερὸς ναὸς Ἀναλήψεως ῾Ηρα­κλείου. Εἰσήγησις μὲ θέμα: «῾Ο Πρωτοψάλτης Γεώρ­γιος Βιολάκης ‒ ῾Η ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του». Μετὰ τὴν εἰσήγησι ἡ Βυζαντινὴ Χορῳδία Κρήτης ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ κ. ᾿Ιωάννου Δα­μαρλάκη ἀπέδωσε ὕμνους ποὺ ἐξήγησε, τόνισε ἢ μελοποίησε ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Βιολάκης.

 

 Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ. Μὲ τὴν εὐλογία τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Πατρῶν. Συνδιοργάνωσι· Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ περιχώρων «῞Αγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός». Θεματικὸς κύκλος 2016-2017· «Ὑμνογραφικὸς λόγος καὶ τυπικὸ στὴν λειτουργικὴ ζωή».