6. Χριστιανικοὶ τομεῖς ῞Αγιοι τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας ῾Η μητέρα τοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μὲ τὶς αὐθεντικὲς πηγές ῾Η χρυσὴ στάμνα

 

(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ)

 

 

9. ῾Η χρυσὴ στάμνα

 

῾Ως μία ἀκόμη προτύπωσι τῆς μητέρας τοῦ Χριστοῦ θεωρεῖται ἡ χρυσὴ στάμνα ποὺ φυλασσόταν στὴν σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ Μωυσῆ καὶ ἡ ὁποία περιεῖχε μία ποσότητα ἀπὸ τὸ μάννα ποὺ ἔφαγαν οἱ ᾿Ισραηλῖται στὴν ἔρημο. Αὐτὸ γινόταν, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ὡς ἀπόδειξι (μαρτύριον) τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, ὥστε νὰ μὴν ἀμφισβη­τήσουν τὴν βιβλικὴ διήγησι οἱ ἑπόμενες γενιὲς τῶν ῾Εβραίων, ποὺ δὲν εἶχαν ζήσει αὐτὰ τὰ γεγονότα.

Εἶπε δὲ Μωυσῆς· Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξε Κύριος. πλήσατε τὸ γομὸρ τοῦ μὰν εἰς ἀποθήκην εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἵνα ἴδωσι τὸν ἄρτον ὃν ἐφάγετε ὑμεῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὡς ἐξήγαγεν ὑμᾶς Κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου. καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς Ἀαρών· Λάβε στάμνον χρυ­σοῦν ἕνα καὶ ἔμβαλε εἰς αὐτὸν πλῆρες τὸ γομὸρ τοῦ μὰν καὶ ἀποθή­σεις αὐτὸ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ εἰς διατήρησιν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν. (Ἐξ. 16: 32-33.)

«Καὶ εἶπε ὁ Μωϋσῆς· Αὐτὴ εἶναι ἡ διαταγὴ ποὺ ἔδωσε ὁ Κύριος. Γεμίστε ἕνα γομὸρ (ποσότητα 4 κιλῶν) μὲ μάννα καὶ ἀποθηκεῦστέ το γιὰ τοὺς ἀπογόνους σας, γιὰ νὰ βλέπουν τὸ ψωμὶ ποὺ φάγατε ἐσεῖς στὴν ἔρημο, ὅταν σᾶς ἐλευθέρωσε ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν χώρα τῆς Αἰγύ­πτου. Καὶ εἶπε ὁ Μωϋσῆς στὸν Ἀαρών· Πᾶρε μία χρυσὴ στάμνα καὶ βάλε μέσα σ᾿ αὐτὴν μία πλήρη ποσότητα (4 κιλῶν) μάννα καὶ τοποθέ­τησέ την ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (στὸν τόπο τῆς λατρείας του), γιὰ να δια­τηρηθῇ γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές σας».

᾿Αργότερα αὐτὴ ἡ χρυσὴ στάμνα τοποθετήθηκε στὴν Σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου καὶ πιὸ μετὰ μέσα στὰ ἅγια τῶν ἁγίων τοῦ κτιστοῦ ναοῦ τῶν ᾿Ιεροσολύμων. Ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἱερὰ ἀντικείμενα τοῦ ἀρχαίου ᾿Ισραήλ. Ἡ χρυσὴ στάμνα ποὺ περιεῖχε τὸ μάννα, εἶναι προτύπωσι τῆς μητρότητος τῆς παρθένου Μαρίας, διότι τὸ ἴδιο τὸ μάννα προεικονίζει τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐκ τοῦ οὐρα­νοῦ καταβάς. ῞Οπως ἡ χρυσὴ στάμνα, ποὺ βρισκόταν στὰ ἅγια τῶν ἁγίων, φύλαττε τὸ μάννα χωρὶς καμμία ἀλλοίωσι, ἔτσι καὶ ἡ Μαρία δέχτηκε στὴν μήτρα της τὸν Κύριο καὶ Θεό, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος χωρὶς νὰ ὑποστῇ καμμία ἀλλοίωσι ἢ ἀλλαγή.