6. Χριστιανικοὶ τομεῖς ῞Αγιοι τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας ῾Η μητέρα τοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μὲ τὶς αὐθεντικὲς πηγές Θεοτόκος – ῾Η πλάκα τοῦ θείου νόμου

 

(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ)

 

 

5. Ἡ πλάκα τοῦ θείου νόμου

 

Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ περίφημες δέκα ἐντολὲς (ἢ ἀλλιῶς «ὁ δεκάλογος») εἶχαν δοθῆ στὸν Μωυσῆ χαραγμένες σὲ δύο λίθινες πλάκες.

Καὶ ἔδωκε Μωυσῇ, ἡνίκα κατέπαυσε λαλῶν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινά, τὰς δύο πλάκας τοῦ μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τῷ δακτύλῳ τοῦ Θεοῦ. (Ἔξοδος 31:18)

«Καὶ ὅταν σταμάτησε νὰ μιλᾷ στὸν Μωϋσῆ ὁ Κύριος ἐπάνω στὸ ὄρος Σινά, τοῦ ἔδωσε τὶς δύο πλάκες μὲ τὰ τεκμήρια, πλάκες λίθινες, οἱ ὁποῖες εἶχαν γραφῆ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ».

Αὐτὲς οἱ πέτρινες πλάκες τοῦ δεκαλόγου, ποὺ ἦσαν γραμμένες μὲ τὸ δάχτυλο τοῦ Θεοῦ, εἶχαν τότε τὸν ῥόλο τοῦ νεώτερου πίνακα ἢ τοῦ σημερινοῦ τετραδίου, διότι ἐκείνη τὴν πανάρχαιη ἐποχὴ δὲν ὑπῆρχε ἀκόμη ὁ πάπυρος ἢ τὸ χαρτί, ὁπότε ἔγραφαν χαράσσοντας πάνω σὲ ξύλο ἢ σὲ πέτρα. ᾿Ακόμη οἱ δύο πλάκες παραπέμπουν στὴν παρθένο Μαρία, ἡ ὁποία ἔγινε ὁ τόμος, δηλαδὴ ἡ ἔμψυχη σελίδα, πάνω στὴν ὁποία καταγράφηκε τὸ πρόσωπο καὶ ἡ ἐνανθρώπησι τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτὸ καὶ στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ψέλνουμε· Χαῖρε ὁ τόμος, ἐν ᾧ δακτύλῳ ἐγγέγραπται Πατρὸς ὁ Λόγος, ἁγνή.