6. Χριστιανικοὶ τομεῖς ῞Αγιοι τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας ῾Η μητέρα τοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μὲ τὶς αὐθεντικὲς πηγές ῾Η μητέρα τοῦ Χριστοῦ (βραχυγραφίες)

 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

κατ᾿ ἀλφαβητικὴ σειρά

Αβ                 ᾿Αββακούμ

Αβδ               ᾿Αβδιού

Αγγ               ᾿Αγγαῖος

Αμ                 ᾿Αμώς

Απ                 ᾿Αποκάλυψις

Αρ                 ᾿Αριθμοί

Ασμ               ᾎσμα ᾀσμάτων

1Βασ              Α΄ Βασιλειῶν

2Βασ              Β΄ Βασιλειῶν

3Βασ              Γ΄ Βασιλειῶν

4Βασ              Δ΄ Βασιλειῶν

Βρχ                Βαρούχ

Γαλ               Γαλάτας (πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή)

Γεν                Γένεσις

Δευτ               Δευτερονόμιον

Δν                  Δανιήλ

Εβρ               ῾Εβραίους (πρὸς ῾Εβραίους ἐπιστολή)

Εκ                 ᾿Εκκλησιαστής

Εξ                  Ἔξοδος

Εσρ               Ἔσδρας (= Β΄ Ἔσδρας)

Εφ                 ᾿Εφεσίους (πρὸς ᾿Εφεσίους ἐπιστολή)

Ζχ                 Ζαχαρίας

Ησ                 ᾿Ησαΐας

1Θεσ              Α΄ Θεσσαλονικεῖς (Α΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή)

2Θεσ              Β΄ Θεσσαλονικεῖς (Β΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή)

Θρ                 Θρῆνοι

Ιακ                ᾿Ιακώβου ἐπιστολή

Ιδ                  ᾿Ιούδα ἐπιστολή

Ιεζ                 ᾿Ιεζεκιήλ

Ιερ                ᾿Ιερεμίας

Ιεπ                ᾿Ιερεμίου ᾿Επιστολή

ΙσΝ                ᾿Ιησοῦς Ναυή

Ιω                 ᾿Ιωάννης (κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγέλιον)

1Ιω                Α΄ ᾿Ιωάννου (Α΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου)

2Ιω                Β΄ ᾿Ιωάννου (Β΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου)

3Ιω                Γ΄ ᾿Ιωάννου (Γ΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου)

Ιωβ                ᾿Ιώβ

Ιωηλ              ᾿Ιωήλ

Ιωνα              ᾿Ιωνᾶς

Κλσ               Κολασσαεῖς (πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολή)

1Κορ              Α΄ Κορινθίους (Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή)

2Κορ              Β΄ Κορινθίους (Β΄ πρὸς Κορινθίου ἐπιστολή)

Κρ                 Κριταί

Λευ               Λευιτικόν

Λκ                 Λουκᾶς (κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον)

Μιχ                Μιχαΐας

Μλχ               Μαλαχίας

Μρ                Μᾶρκος (κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον)

Μτ                 Ματθαῖος (κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον)

Να                 Ναούμ

Νε                  Νεεμίας

1Παρ              Α΄ Παραλειπομένων

2Παρ             Β΄ Παραλειπομένων

1Πετ              Α΄ Πέτρου (Α΄ ἐπιστολὴ Πέτρου)

2Πετ              Β΄ Πέτρου (Β΄ ἐπιστολὴ Πέτρου)

Πρμ               Παροιμίαι

Πρξ               Πράξεις

Ρθ                 Ρούθ

Ρμ                 ῾Ρωμαίους (πρὸς ῾Ρωμαίους ἐπιστολή)

Σφν               Σοφονίας

1Τιμ               Α΄ Τιμόθεον (Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή)

2Τιμ               Β΄ Τιμόθεον (Β΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή)

Ττ                 Τίτον (πρὸς Τίτον ἐπιστολή)

Φιλ                Φιλιππησίους (πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολή)

Φλμ               Φιλήμονα (πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολή)

Ψ                  Ψαλμοί

Ωσ                 ᾿Ωσηέ