ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Σύγχρονοι προβληματισμoί Στὴν ἔναρξη τῶν σχολικῶν μαθημάτων, 2012. Μητροπολίτου Καρπενησίου Νικολάου

Μητροπολίτου Καρπενησίου Νικολάου

 

Στὴν ἔναρξη τῶν σχολικῶν μαθημάτων, 2012.

 

    Σήμερα πρώτη ἡμέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, καὶ ὅπως τὸ θέλει ὁ Θεός, ἡ Ἐκκλησία, ὁ ὀρθόδοξος λαὸς τῆς πατρίδας μας, τελέσαμε τὸν ἁγιασμό, γιὰ νὰ ἁγιαστῆτε ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νὰ λάβετε φώτιση καὶ δύναμη στὸν πράγματι ἐπίπονο καὶ δύσκολο ἀγῶνα τῆς μάθησης. Ἡ φετινὴ ὅμως ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς βρίσκει τὴν πατρίδα μας σὲ μία ἀπὸ τὶς πιὸ κρίσιμες φάσεις τῆς μεταπολιτευτικῆς πορείας της. Σίγουρα θὰ ἔχετε πληροφορηθῆ καὶ αἰσθανθῆ τὴν πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς ἡ μικρή μας πατρίδα, παραπλανηθεῖσα ἀπὸ τοὺς ἀνάξιους καὶ κακοὺς ἄρχοντας, ποὺ ἐμεῖς ἐκλέγομε, περιῆλθε σὲ μία σκληρὴ περίοδο λιτότητος, πτωχείας πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς, ἡ ὁποία ἔχει σκληρὲς ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινή μας ζωή.

    Φυσικὰ γι᾿ αὐτὴ τὴν κατάσταση δὲν εὐθύνεσθε ἐσεῖς τὰ παιδιά. Εὐθυνόμαστε ἐμεῖς οἱ μεγάλοι, ποὺ μὲ τὶς λαθεμένες ἐπιλογές μας, ἀνάμεσα στ᾿ ἄλλα, ξεφύγαμε ἀπὸ τὸ ἑλληνορθόδοξο ἦθος τῶν προγόνων μας, τὸ μεγαλειῶδες αὐτὸ ἦθος ποὺ ἔχτισε τὸν Παρθενῶνα καὶ τὴν Ἁγια-Σοφιά, ἀναδεικνύοντας τὴν πατρίδα μας κοιτίδα πολιτισμοῦ καὶ δημιουρ­γικότητας, καὶ ἀλληθωρίσαμε πρὸς ἄλλα μοντέλα ζωῆς, μοντέλα στὰ ὁποῖα ἡ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀφοσίωση σὲ ἰδανικὰ καὶ ἀρχὲς αἰώνων, θεωρήθηκαν συντηρητισμὸς καὶ ἀνοησία, ἐνῷ ἕνας νέος τύπος Ἕλληνα προβλήθηκε ὡς πετυχημένος, αὐτὸς ποὺ πατάει ἀκόμα καὶ ἐπὶ πτωμάτων, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὰ πάθη του· τὴ φιλοδοξία του, τὴ φιληδονί του καὶ τὴ φιλαργυρία του.

    Πρέπει νὰ τὸ ὁμολογήσωμε· ἡ εὐθύνη γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα τῆς πατρίδας μας βαραίνει ἐξ ὁλοκλήρου ἐμᾶς τοὺς μεγαλειτέρους. Ὅμως ἴσως ἀναρωτηθεῖτε: γιὰ ποιόν λόγο σᾶς τὰ ἀναφέρω ὅλα αὐτὰ σήμερα, πρώτη ἡμέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς; Τὰ ἀναφέρω γιὰ δύο λόγους:

    Πρῶτον, γιὰ νὰ ζητήσω συγγνώμη ἀπὸ ὅλους σας, γι᾿ αὐτὰ ποὺ ζεῖτε χωρὶς νὰ εὐθύνεσθε. Δυστυχῶς στὴν πατρίδα μας σχεδὸν οἱ πάντες δηλώνουν ἄγνοια γιὰ τὸ πῶς δημιουργήθηκε ἡ κρίση, αὐτὸ τὸ κατάντημα. Ὁ ἕνας ἐπιρρίπτει τὴν εὐθύνη στὸν ἄλλον. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ δὲν τολμοῦν νὰ κάμουν οἱ πραγματικοὶ ὑπεύθυνοι τῆς κρίσης, τὸ κάνω ἐγὼ ὁ ἐπίσκοπός σας. Τὸ κάνω, γιατὶ θέλω νὰ σᾶς βλέπω στὰ μάτια, χωρὶς νὰ ντρέπωμαι, ἀλλὰ συγχρόνως νὰ ζητήσω καὶ μία χάρη. Καὶ ἐδῶ βρίσκεται ὁ δεύτερος λόγος τῆς ἀναφορᾶς μου.

    Σᾶς ζητῶ λοιπὸν ὡς ἐπίσκοπος καὶ πνευματικός σας πατέρας μία χάρη. Σᾶς ζητῶ νὰ εἶσθε ἐπιμελεῖς, γιὰ νὰ ἔχετε καλὴν ἐπίδοση στὰ μαθήματά σας, καὶ νὰ ἀγωνισθῆτε γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο, γιὰ μία ποιοτικῶς ἀνώτερη ζωή, γιὰ μία νέα πολιτισμένη Ἑλλάδα. Κλεῖστε τὰ αὐτιὰ καὶ τὰ μάτια σας σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔφεραν τὴν πατρίδα μας σ᾿ αὐτὸ τὸ κατάντημα. Βαδίστε στὰ βήματα τῶν εὐσεβῶν καὶ φιλοπάτριδων προγόνων μας. Κλεῖστε στὴν καρδιά σας τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τότε θὰ ζήσετε ὅ,τι πιὸ πολύτιμο σπουδαῖο καὶ ὄμορφο. Ἐσεῖς εἶστε τὸ μέλλον αὐτῆς τῆς πατρίδας.

    Ἡ πατρίδα σᾶς ἔχει ἀνάγκη. Ἔχει ἀνάγκη τὸ ἦθος σας, τὶς γν΄λλωσεις σας, τὴ ζωντάνια σας. Μὲ τὸν φωτισμό, τὴ δύναμη καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ μπορεῖτε νὰ διορθώσετε ὅσα ἐμεῖς καταστρέψαμε καὶ νὰ ξανακτίσετε ὅ,τι ἐμεῖς γκρεμίσαμε. Τὸ σχολεῖο σας εἶναι τὸ πρῶτο στάδιο αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα. Ἂς ξεκινήσωμε ἀπὸ αὐτὴν τὴ στιγμὴ τὸν πνευματικὸ αὐτὸν ἀγῶνα. Σήμερα μὲ τὰ βιβλία καὶ τὰ στυλὸ γιὰ τὴ μάθηση καὶ τὴ μόρφωση. Αὔριο μὲ τοὺς λόγους καὶ τὰ ἔργα σας ἀπὸ ὑπεύθυνες θέσεις καὶ ἀποστολές. Ἐλπίζω σὲ σᾶς, στὴ νέα γενιὰ τῶν Ἑλλήνων, ὅτι θὰ δώσετε καλλίτερες ἐξετάσεις ἀπὸ μᾶς καὶ δὲν θὰ μὲ διαψεύσετε.

    Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις σᾶς εὐλογῶ καὶ εὔχομαι τὸ ταξίδι γιὰ τὴ μάθηση καὶ τὴ μόρφωση νὰ εἶναι εὐχάριστο καὶ καρποφόρο. Εὐλογῶ καὶ τοὺς καλοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές σας καὶ τοὺς παρακαλῶ νὰ συνδράμουν μὲ τὶς δυνάμεις καὶ τὶς παραγωγικὲς ἱκανότητές τους στὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων ποὺ προανέφερα καὶ στὴν προκοπή σας. Ἀμήν.