ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Σύγχρονοι προβληματισμoί Συγχώρεσέ μας, Κύριε… (γιὰ 10 τουλάχιστον λόγους)

 
 Συγχώρεσέ μας, Κύριε…

(γιὰ 10 τουλάχιστον λόγους)

 

1. Γιατὶ ἐνῶ εἴμαστε, Κύριε, μία χώρα σκανδαλωδῶς εὐνοημένη στὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας ἀπὸ ἐσένα, τὴν παναγία μητέρα σου καὶ ὅλους τους ἁγίους μας καὶ εἶναι ἀμέτρητες οἱ στιγμὲς στὴν ἐθνικὴ καὶ προσωπική μας ἱστορία, ποὺ μᾶς πῆρες στὴν ἀγκαλιά σου καὶ μᾶς ἔσωσες, ἐμεῖς μὲ ἕνα tweet(!) τοῦ πρωθυπουργοῦ μας, σοῦ δηλώσαμε ἐπίσημα ὅτι δὲν σὲ χρειαζόμαστε πλέον!

2. Γιατὶ αὐτὴν τὴν ὥρα ποὺ κυριαρχεῖ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, τὰ super market, τὰ pet shops! καὶ οἱ τράπεζες (οἱ ναοὶ τοῦ χρήματος) μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ λειτουργοῦν (κι ἂς κινδυνεύουμε νὰ κολλήσου­με καὶ ἐκεῖ), ἀλλὰ ΟΧΙ οἱ ναοί σου, Χριστέ μας!

3. Γιατὶ τὰ delivery τοῦ φαγητοῦ μᾶς εἶναι ἀναγκαῖα, ἀλλὰ ΟΧΙ οἱ «delivery» (ἱερεῖς) τοῦ δικοῦ σου σώματος καὶ αἵματος, Χριστέ μας!

4. Γιατὶ ΕΜΕΙΣ οἱ πιστοί σου, οἱ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι, ντρε­πόμαστε καὶ φοβόμαστε νὰ πιάσουμε τὸ μάκτρο τοῦ ἁγίου Ποτηρίου, νὰ φιλήσουμε τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τῶν ἱερέων μας. Φοβόμαστε μάλιστα (ὢ τῆς βλασφημίας!) νὰ πλησιάσουμε καὶ στὸ Ποτήριο τῆς ζωῆς! Βάζουμε ὅμως «δεξιὸ λογισμό», Χριστέ μας, καὶ ἰσχυριζόμαστε ὅτι τὸ κάνουμε ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ προστατέψουμε τοὺς ἀδελφούς μας. Στὸ super market ἐξακολουθοῦμε ὅμως νὰ πηγαίνουμε, Χριστέ μας, καὶ ἂς κινδυνεύουμε καὶ ἐκεῖ! Μὴ μᾶς παρεξηγεῖς, Χριστέ μας, ποὺ ἐκεῖ ἡ ἀγάπη μας ἀτονεῖ λίγο!

5. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατὶ ἀντὶ νὰ γίνουν οἱ ναοὶ τῶν πολιού­χων μας, τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τοῦ ἁγίου Διονυσίου, τοῦ ἁγίου Ἀχιλλεί­ου, τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέα κ.ἄ., καθημερινὰ φυλάκια τελέσεως τῆς θεί­ας Λειτουργίας, γιὰ νὰ μεσιτεύσουμε γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς ἥρωες ἰατροὺς καὶ νοσηλευτές, ΕΜΕΙΣ τὴν ἀπαγορεύουμε ἀκόμη καὶ στὰ μο­ναστήρια! Γιὰ νὰ εἴμαστε «προστατευμένοι» Χριστέ μου, ἀπὸ σένα, γιατὶ τελικὰ φαίνεται ὅτι εἶσαι λίγο «Κίνδυνος» καὶ ὄχι πηγὴ τῆς ζωῆς, ὅπως μᾶς ἔλεγες!

6. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατὶ ΟΥΤΕ μὲ 5 ἄτομα μέσα στὸν ἱερὸ ναὸ δὲν θέλουμε νὰ τελέσουμε τὴν θεία λατρεία σου, ἐνῷ ὅλοι μας ἀνεχόμαστε 30 ἄτομα σὲ ἕνα super market!

7. Συγχώρα μας, Κύριε, γιατὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, ἐργοδό­τες ἀπειλοῦν ἐργαζομένους μὲ ἀπόλυση, νέα παιδιὰ ἀπειλοῦν τοὺς ἡλι­κιωμένους γονεῖς μὲ ἀπομόνωση, καὶ σύζυγοι ἀπειλοῦν τὶς συζύγους τους μὲ διώξιμο ἀπὸ τὸ σπίτι, ὡς ἐπικίνδυνους, ἐπειδὴ θέλουν νὰ ἐκκλησιάζονται καὶ νὰ κοινωνοῦν τοῦ ἁγίου σώματος καὶ αἵματός σου!

8. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατὶ θὰ καθόμαστε μὲ τὶς πιτζάμες μας στὸ σπίτι καὶ θὰ βλέπουμε live (ζωντανὰ) ἀπὸ τηλεοράσεως τὴν προσκύνηση τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σου Σταυροῦ ἀλλὰ καὶ τὸν Εὐαγ­γελισμὸ τῆς ὑπεραγίας μας Θεοτόκου, ποὺ ἐπειδὴ εἴμαστε καὶ πιστὸς λαός, τὸν συνδέσαμε μὲ τὴν ἐθνική μας Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Μπορεῖ μάλιστα, ὅπως μᾶς λένε οἱ ἁρμόδιοι, νὰ δοῦμε live καὶ τὰ Ἅγια Πάθη ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀνάστασή σου! Συγχώρα μας, Κύριε, ἀλλὰ τοῦ χρόνου στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὸ 1821, ποὺ ἔγινε πρῶτα γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν ἁγία, ἐμεῖς θὰ σὲ τιμήσουμε διπλὰ καὶ τρίδιπλα! Ἂς φύγει ὅμως αὐτὸ τὸ κακὸ πρῶτα, Χριστέ μας! Τώρα δυσκολευόμαστε!

9. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατὶ ὅλοι μας, ἀπὸ τοὺς ποιμένες μας μέχρι τὸν τελευταῖο πιστό (μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις), ἀκόμη καὶ τώρα δὲν μιλᾶμε γιὰ τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ θὰ ἔπρεπε ὡς Χριστιανοὶ νὰ διαλαλήσουμε. Τὴν ἀνάγκη γιὰ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ἀλλὰ καὶ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ καὶ ἀλλαγὴ πορείας ἀπὸ τὶς δεκάδες ἀντικείμενες στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ πράξεις καὶ ἀποφάσεις μας, ποὺ ἀποδεδειγμένα κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρες, ἀπομακρύνουν τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θε­οῦ. Συγχώρεσέ μας, ποὺ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ νὰ μιλήσουμε στὴν τεχνοκρα­τικὴ κοινωνία μας γιὰ τὸ ἔσχατο καὶ πλέον ἀποτελεσματικὸ ὅπλο ποῦ εἶχαν οἱ πρόγονοί μας σὲ τέτοιες περιπτώσεις, τὶς ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ τῶν θαυματουργῶν λειψάνων τῶν ἁγίων σου, Κύριε! Τὶς θυμόμαστε βεβαίως καὶ τὶς τιμᾶμε ποῦ καὶ ποῦ, ἀλλὰ ΔΕΝ τὶς πιστεύουμε, Κύριε!

10. Συγχώρεσέ μας, Κύριε τελικά, γιατὶ ὡς Χριστιανοὶ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε πιὸ συμφιλιωμένοι μὲ τὴν ἰδέα τοῦ θανάτου, ἂν ἐπιτρέψεις ἐσὺ νὰ ἔλθει, καθὼς ἐσὺ εἶσαι ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου, ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς Ζωοδότης! Συγχώρεσέ μας, Κύριε, ὅμως, γιατὶ αὐτὴ εἶναι μία εἰδικὴ περίπτωση, ποὺ ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἐσὺ ὁ ἴδιος ἵδρυσες μὲ τὸ αἷμα σου, πρέπει νὰ κάνει λίγο στὴν ἄκρη! Τὰ ἱερά σου μυστήρια δὲν μᾶς εἶναι τόσο ἀπαραίτητα τώρα, Χριστέ μου! Μὴ μᾶς παρεξηγεῖς, Κύριε· ἀργότερα βεβαίως καὶ θὰ σὲ λατρέψουμε πιὸ τιμητικά, μὲ ὡραίους πανηγυρικοὺς καὶ μὲ μεγάλες λαμπάδες, καὶ θὰ ξανακοινωνήσουμε βεβαίως. Σοῦ τὸ ὑποσχόμαστε… ἀλλὰ ὄχι τώρα, Χριστέ μας… !

Συγχώρεσέ μας, Κύριε…!

 

Μία ὁμάδα ὀλιγόπιστων Χριστιανῶν

Μόνο γιὰ τὴν ἀντιγραφή, Φ. Κεμεντζετζίδης

 

Πηγή· https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35981-sugxorese-mas-kurie-gia-10-toulaxiston-logous

 

Ἐπιμέλεια παρούσης ἀναδημοσιεύσεως· Δ.Α. 20/3/2020.