ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Σύγχρονοι προβληματισμoί ῾Η δήλωσι τῶν δεκαπεντάχρονων [2017]

 

῾Η δήλωσι τῶν δεκαπεντάχρονων

 

Εἶναι ν’ ἀπορῇ κανεὶς ποῦ θὰ φτάσῃ ὁ ἐξευτελισμὸς τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ὅταν λάβῃ ὑπόψι του ὅτι στὴ Βουλὴ ἐγκρίνεται νομο­σχέδιο, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο κάθε δεκαπεντάχρονος/η ὀφείλει νὰ δηλώ­σῃ σὲ ποιό φύλο ἀνήκει! Σὰ νὰ λέμε, νὰ δηλώσουν ἂν κατὰ τὴ γνώμη τους ἡ ἡμέρα εἶναι ἡμέρα ἢ νύχτα!

Οὔτε τὴν μὴ ἐνηλικίωσί τους σεβάστηκαν! Γιὰ τὴ συμμετοχή τους ὅμως στὶς πολιτικὲς ἐκλογὲς ἀπαιτεῖται νὰ ἔχουν συμπληρωμένο τὸ δέκατο ὄγδοο ἔτος τῆς ἡλικίας τους. Οὔτε τὴν ἐλευθερία τους λογάρια­σαν. Ὁ ὁδοστρωτήρας ὠχριᾷ μπροστὰ στὴν κρατικὴ βία καὶ παραφρο­σύνη.

Ἐκεῖ ὁδηγεῖ ἡ πεισματώδης ὠργανωμένη ἀντίστασι τοῦ διεστραμμέ­νου ἀνθρώπου ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκανε τὸν ἄνθρωπο ἄντρα καὶ γυναῖκα (Γε 1,27), ἐνῷ αὐτὸς τὸν θέλει τετράφυλο! Ἄντρα ἄντρα, ἄντρα γυναίκα, γυναίκα ἄντρα, γυναίκα γυναίκα!

Οἱ ὑπέρμαχοι τῶν θηλυπρεπῶν δικαιολογοῦν καὶ προωθοῦν τὸ ἔκ­φυλο πάθος λέγοντας· «Ἀφοῦ ἡ φύσι τοὺς ἔκανε ἔτσι, δὲν πρέπει νὰ γίνῃ κάτι γι’ αὐτούς;» Θέλουν νὰ ποῦν· «Ἀφοῦ ὁ Θεὸς τοὺς ἔκανε ἔτσι…», ἀλλὰ δὲν τολμοῦν. Λένε τὸ πιὸ ἀνώδυνο κάνοντας τὴ φύσι Θεό, ἐνῷ οὔτε οἱ ἴδιοι ἔχουν πεισθῆ σ’ αὐτὸ ποὺ λένε. Ἀρκεῖ νὰ παραπλανή­σουν τοὺς ἄλλους.

Ὁ Θεὸς ὅμως, ὅπως ἀποκαλύπτεται στὸ Λόγο του, ἔκανε τὸν ἄν­θρωπο ἄντρα καὶ γυναῖκα. Αὐτοὶ ἀποπειρῶνται νὰ κάνουν τὸν ἄντρα λίγο γυναῖκα καὶ τὴ γυναῖκα λίγο ἄντρα (unisex), γιὰ νὰ διαψεύσουν τὸ Θεό. Ἔτσι φόρεσαν στὴ γυναῖκα τὴ σκευὴ τοῦ ἀντρὸς καὶ στὸν ἄντρα τὴ σκευὴ τῆς γυναικός (Δε 22,5), καὶ μετέρχονται χίλια ἄλλα ψέματα καὶ πλάθουν ἄλλους τόσους μύθους, γιὰ νὰ πείσουν τὸν ἑαυτό τους καὶ τοὺς ἄλλους, ὑποτιμῶντας τὴ νοημοσύνη τῶν ἄλλων καὶ τὴ φύσι. Ἔχουν τὴν ψευδαίσθησι ὅτι ἡ πονηριά τους διαφεύγει τὴν ἀντίληψι τῶν πολλῶν.

Ὁ εὐνουχισμὸς τοῦ ἄρρενος δὲν εἶναι ἀλλαγὴ φύλου καὶ ῥόλου. Διότι ὁ «ἀλλαγμένος» θὰ μποροῦσε τότε καὶ νὰ τεκνοποιήσῃ, ἀφοῦ, ὅπως λέει ἡ προπαγάνδα, γίνεται γυναίκα. Ἀλλὰ ὁ γεννητικὸς μηχανι­σμὸς τῆς γυναίκας εἶναι ἕνας πολυσύνθετος καὶ ἐκτεταμένος καὶ σοφὸς καὶ θαυμαστὸς μηχανισμός, ποὺ συλλαμβάνει, κυοφορεῖ, γεννάει, παρά­γει γάλα, θηλάζει. Χώρια ὅτι ἡ μητέρα ἀγαπᾷ, θυσιάζεται, μοχθεῖ, στε­ρεῖται, ἀγρυπνεῖ γιὰ τὸ παιδί της. Ὁ «ἀλλαγμένος» τί ἀπ’ ὅλ’ αὐτὰ μπορεῖ νὰ κάνῃ; Καὶ πῶς μποροῦν νὰ τὸν ἐμφανίζουν ὡς γυναίκα;

Ἀφοῦ ἡ φύσι δὲν κάνει ψευτιές, θὰ πρέπει οἱ προπαγανδισταὶ ν’ ἀφήσουν τὰ ψέματα, καί, ἂν εἶναι σοβαροί, νὰ ἐρευνήσουν ποιές εἶναι οἱ αἰτίες ποὺ ἐξωθοῦν τὸ ἀγόρι ἢ τὴν κοπέλλα πρὸς τὴ διαστροφή, κι ἀφοῦ βροῦν τὶς αἰτίες, νὰ καθορίσουν καὶ τὴ θεραπεία. Καὶ νὰ εἶναι εὐθεῖς μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ μὲ τοὺς συναθρώπους, κι ὄχι νὰ βάζουν στοὺς ἀθώους καὶ ἀνώριμους ἐφήβους σχιζοφρενικὰ διλήμματα.

Τὸ λέω αὐτό, διότι ξέρουν αὐτοὶ τὶς αἰτίες τῆς διαστροφῆς, ἀλλὰ δὲν τὶς φανερώνουν, ἐπειδὴ μισοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ διακηρύττουν τὸ ψέμα, ὅπως ὁ πατέρας τους διάβολος. Ξέρουν ἀπὸ τὸ πῶς τὸ ἔπαθαν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι καὶ ἄλλοι φίλοι τους ὁμοιοπαθεῖς, ποὺ τὰ λένε μεταξύ τους, κι ἂς μὴ ῥίχνουν τὸ «μπαλάκι» στὴ φύσι καὶ στὸ Θεό. Τοὺς εἶναι πολὺ νὰ συκοφαντοῦν τὸ Θεὸ καὶ νὰ παραπλανοῦν τοὺς ἀνυποψίαστους μὲ μιὰ φτηνιάρικη λύσι. Γιατὶ δὲν ξέρουμε πότε θὰ ξεσπάσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι ἔκαναν καὶ οἱ Σοδομῖτες (Γε 18,20-19,29)! Ὁ Ἀβραὰμ ἀπὸ συμπόνια τρεῖς φορὲς παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ μὴν τοὺς καταστρέψῃ, ἀλλ’ ὁ Θεὸς προχώρησε, διότι, ὅπως εἶπε, μέσα στὰ Σόδομα δὲν ὑπῆρ­χαν οὔτε δέκα δίκαιοι, ποὺ νὰ μὴν κάνουν τὸ βδέλυγμα. Περιγελοῦσαν τὸ Θεό. Εἰρωνεύονταν τὸν ἔντιμο Λώτ. Ζητοῦσαν νὰ τοὺς παραδώσῃ τοὺς ἀγγέλους, γιὰ ν’ ἀσελγήσουν. Ἀλλὰ δὲν πέρασαν πολλὲς ὧρες, ὅταν ὁ Θεὸς τοὺς ἔκανε στάχτη μὲ φωτιά καὶ θειάφι, καὶ ἄφησε μόνο τὴν ἀποτρόπαιη μνήμη τους, γιὰ νὰ σωφρονίζῃ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ τοὺς σωφρονίζει ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἔχοντες «κεκαυτηριασμένην» συνεί­δησι (Α΄ Τι 4,2).

Θὰ ἦταν ἄδικο νὰ μὴν τονίσω ὅτι οἱ σημερινοὶ Σοδομῖτες ἔχουν ξε­περάσει κατὰ πολὺ τοὺς ἀρχαίους ἐκείνους. Ἰδοὺ κάποιες ὑπερβάσεις·

– Ἡ ἐπιβολὴ μὲ παραπειστικοὺς καὶ παραπλανητικοὺς τρόπους (προπαγάνδα).

– Ἡ ἀνελεύθερη καὶ τρομοκρατικὴ νομοθεσία (στὴν Εὐρώπη, Αὐ­στραλία, Καναδᾶ, καὶ ὅπου ἀλλοῦ).

– Ἡ δήλωσι φύλου.

– Ἡ ἀπολυτοποίησι, ἐμπορευματοποίησι, βιομηχανοποίησι τοῦ εὐγε­νοῦς ἔρωτος, καθὼς καὶ ἡ ἐκμετάλλευσι τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τῶν νέων. Ὅπως εἶπε κάποιος ξένος, «ἄνθρωποι κάνουν καριέρα, ἀναγ­κάζοντας τὰ παιδιὰ ν’ ἀναρωτιοῦνται γιὰ τὸ φῦλο τους» καὶ νὰ τρέ­χουν ἀναστατωμένα καὶ ζαλισμένα σὲ εἰδικὲς κλινικὲς ἀλλαγῆς φύλου.

– Ἡ χρηματοδότησι τῆς αἰσχύνης ἀπὸ κέντρα τῆς λεγομένης «Νέας Τάξης Πραγμάτων», ποὺ ὀρθὰ γράφτηκε ὅτι εὐθύνονται σὲ παγκόσμια κλίμακα καὶ γιὰ τὴ διάλυσι τῆς οἰκογένειας, τὴν πανθρησκεία ἢ συγκρη­τισμό, τὴν ἐπιμιξία τῶν λαῶν, καὶ ἄλλα.

– Ἡ χρησιμοποίησι ἠλεκτρονικῶν μέσων, ποὺ προσφέρονται σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς ὑδρογείου, γιὰ νὰ συνεισφέρουν στὴν πλύσι ἐγκεφάλων.

– Ἡ συμβίωσι ὡς ὁμοφύλων ζευγῶν μὲ δημοσιότητα θρασύτητα καὶ ἐγκαύχησι.

– Ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια.

– Ἡ παιδεραστία.

– Ἡ ζῳοφιλία καὶ ἡ κτηνοβασία.

Ὅλα τὰ παραπάνω δὲν μαρτυροῦνται νὰ γίνονταν στὰ Σόδομα. Στὶς σύγχρονες «πολιτισμένες» κοινωνίες, ποὺ εἶναι ὑποταγμένες στὶς ἐντο­λὲς τῶν ἰσχυρῶν, γίνονται ὅλα· καὶ αὐτὴ ἡ παιδεραστία, τὸ βδελυρώτε­ρο καὶ ἐγκληματικώτερο ὅλων. Στὴ χώρα μας γίνονται τὰ περισσότερα. Σύντομα ὅμως θὰ γίνωνται ὅλα.

Τέτοιο «πολιτισμὸ» καὶ τέτοια «προοδευτικότητα» ἐπεθύμησαν οἱ ἐκλεγμένοι πολιτικοί. Εἶναι ὅμως σκληρὸ νὰ κλωτσάῃ κανεὶς τὰ ἀτσάλι­να καρφιὰ μὲ γυμνὰ πόδια (Πρξ 26,14), διότι σὲ λίγο θὰ δῇ τὰ πόδια του πολτοποιημένα. Ἂν ἡ ὄξυνσι τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνάλογη μὲ τὶς ὑπερβάσεις, τότε ἀλίμονο.

Ὅσοι πιστοί, ἂς βροντοφωνάξουμε. Ὄχι στοὺς διαφθορεῖς, ὄχι στοὺς ἐκμαυλιστάς, ὄχι στοὺς διαστροφεῖς, ὄχι στοὺς Σοδομῖτες.

 

Ἀθανάσιος Γ. Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

Φλώρινα, 12.10.2017