ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Σύγχρονοι προβληματισμoί ᾿Εκρήξεις ἀθέου [2013]

PostHeaderIcon ᾿Εκρήξεις ἀθέου [2013]

 

 

παρν κείμενο στάλη ς πιστολ πρς δημοσίευσιν στν φημε­ρίδα ΠΟΛΙ­ΤΗΣ τς Φλώρινας.  τίτλος τέθη π τν «Συμβολή».)

 

26/4/2013

Κύριε διευθυντά,

Διάβασα μὲ προσοχὴ τὰ λόγια τοῦ Χόκινγκ στὴν ἔγκριτη ἐφημερίδα σας «ΠΟΛΙΤΗΣ» (25/4/2013) μὲ τίτλο· «Χόκινγκ: μεγάλη ἔκρηξη δὲν χρειαζόταν τὸν Θεό», καὶ ἤθελα νὰ διατυπώσω κάποιες ἐνστάσεις.

Τὸ ὅτι ἐμφανίζεται συνήθως, ὅπως ἔχω παρατηρήσει, πρὸ τῶν μεγάλων ἑορτῶν πάσχα καὶ χριστουγέννων, γιὰ νὰ κάνει τὶς ἀθεϊστικὲς δηλώσεις του, δείχνει κάποια διακριτὴ ἐπιθετικότητα κατὰ τοῦ Θεοῦ δημιουργοῦ, προφανῶς γιὰ νὰ προκαλέσει κρίση στὶς συνειδήσεις τῶν Χριστιανῶν. Σαφῶς δὲ ἐπιθετικότητά του ἔχει κίνητρα τὴν προβολὴ τῆς, κατὰ τὴ γνώμη του, διανοητικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς ὑπεροχῆς καὶ φήμης του, καθὼς καὶ τὴ βάναυση ὑποτίμηση τῆς πίστεως τοῦ λαοῦ. Ἕνα πρᾶγμα ποὺ πετυχαίνει βέβαια μὲ αὐτὰ εἶναι ἀποκάλυψη τῆς ἀλαζονείας καὶ τῶν κακοπροαιρέτων διαθέσεών του ἔναντι τῆς πίστεως στὸ Θεό. Ἐννοῶ ὅτι μπορεῖ ἕνας νὰ μὴν πιστεύειδικαίωμά του–, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἰρωνεύεται καὶ νὰ ὑποτιμᾷ τοὺς ἄλλους ποὺ πιστεύουν, ἂν θέλει βέβαια νὰ θεωρεῖται σοβαρὸς καὶ ἀμερόληπτος.

Ἐξ ἄλλου τὰ ἐρωτήματά του· «Γιατί βρισκόμαστε ἐδῶ; Τί ἔκανε Θεὸς πρὶν ἀπὸ τὴ γένεση τοῦ σύμπαντος; Μήπως προετοίμαζε τὴν κόλαση γιὰ ὅσους κάνουν τέτοιες ἐρωτήσεις;», φανερώνουν ἄνθρωπο ποὺ προσποι­εῖται ὅτι ἔλυσε ἀλλὰ δὲν ἔλυσε τὰ ὑπαρξιακά του προβλήματα. «Ὁ ἐγκληματίας», λέει ἡ παροιμία, «γυρίζει γύρω ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ ἐγκλή­ματος». Ἀφοῦ κατὰ τὴ γνώμη του δὲν ὑπάρχει Θεός, γιατί συνεχῶς ἀσχολεῖται μαζί του; Ὅσοι ἔχουν μία ἄλφα γνώση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ γνωρίζουν γιατί βρισκόμαστε ἐδῶ. Αὐτὸς ὁ ἴδιος μπορεῖ ν’ ἀπαντήσει στὸ ἐρώτημα μὲ μόνη τὴν «ἐπιστήμη» του;

Ὁ ἀληθινὸς ἐπιστήμων δὲν εἶναι ποτὲ φιλόσοφος, βλέπει τὸ ἐργαστήριό του καὶ τὶς παρατηρήσεις του καὶ μιλάει μόνο γι’ αὐτά. Ὅταν προσφεύγει στὴ φιλοσοφία, γιὰ νὰ λύσει τὰ κοσμολογικὰ προβλήματα, παύει αὐτομά­τως νὰ εἶναι ἐπιστήμων. Ἁπλῶς ἀνακοινώνει τὸ ἐσωτερικό του ἐπιστη­μονικὸ καὶ μεταφυσικὸ χάος.

Ἂν ὁ κατάκριτος πάπας τῶν παπικῶν ἀποκήρυξε τὶς ἐπιστημονικὲς προσπάθειες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῆς στιγμῆς ποὺ γεννήθηκε τὸ σύμπαν, αὐτὸ δὲν λέει τίποτε γιὰ τὸ χριστιανικὸ κόσμο, διότι ὁ πάπας ὡς αἱρεσιάρ­χης δὲν ἐκπροσωπεῖ τὴ χριστιανικὴ ἄποψη· οὔτε σπιλώνεται ἡ χριστιανικὴ ἱστορία, ἐπειδὴ ἐμφανίστηκε ὁ ἐγκοσμιοκρατικὸς παπισμὸς καὶ δημιούρ­γησε τὸ μεσαίωνα. Ἄλλο χριστιανισμός, ἄλλο παπισμός. Τὴ χριστιανικὴ ἄποψη ἐκπροσωπεῖ μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ ὁποία δὲν ἐμποδίζει τοὺς ἐπιστήμονες νὰ ἐρευνοῦν καὶ νὰ ἀνακοινώνουν τὰ πορίσματά τους, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἐπιστημονικὰ καὶ ὄχι φιλοσοφικά. Ἂν ὁ Χόκινγκ ἔχει κάτι ἐναν­τίον τῆς Βίβλου νὰ μᾶς τὸ πεῖ, κι ὄχι νὰ ταυτοποιεῖ τὸ χριστιανισμὸ μὲ τὸν ἐπάρατο παπισμό. Ἐκτὸς ἂν ὁ Χόκινγκ ἀποβλέπει στὸ νὰ καθαιρέσει τὸν πάπα, γιὰ νὰ ἐμφανίσει τὸν ἑαυτό του ὡς νέο πάπα. Διότι εἶναι σαφὲς ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἀποβλέπει σὲ μία «ἱεροποίηση» τοῦ προσώπου του, ποὺ ἐνεργεῖ ὡς ἄλλος Ἀγιατολὰχ Χομεϊνί. «Αὐτὸς ἔφα». Κι ὅταν «ἔφα» αὐτός, δὲν μπορεῖ νὰ «φήσει» ἄλλος. Οἱ ἐπιστήμονες τῆς ΝΑΣΑ δὲν φτάνουν σὲ τέτοιες παρεκκλίσεις καὶ μικροπρέπειες.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν λύνει κουτσομπολίστικα ἐρωτήματα περιεργείας καὶ σαρκασμοῦ. Γνωρίζουμε μόνο ὅσα μᾶς ἀποκαλύπτει. Μᾶς γνωρίζει λοιπὸν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πάνσοφος, παντοδύναμος, παντογνώστης, πανάγα­θος, ὅτι ὑπάρχει προαιωνίως. Ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν εἶναι ἐπιστημονικὸ βιβλίο, ἀλλὰ ἱστορικὸ καὶ ἀληθινό, καὶ τὸ μοναδικὸ ποὺ δίνει ἀπάντηση γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ κόσμου. «Ἐν ἀρχῇ ὁ Θεὸς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν», καὶ ὅσα «ἐποίησεν» εἶναι «καλὰ λίαν», λέει. Καὶ «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος… Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονε». Καὶ «πᾶς οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θεός».

Οἱ ἐπιστήμονες (δὲν μιλάω γιὰ τὸν Χόκινγκ) τί ἀπαντήσεις δίνουν γιὰ τὴ γένεση τοῦ κόσμου; Σίγουρα δίνουν περιγραφικὲς ἀπαντήσεις, ποτὲ ὅμως ἐξηγητικές, ὅπως ἡ Γραφή. Ἂν ὁ Χόκινγκ δὲν ἀρκεῖται σ’ αὐτά, πρόβλημά του. Τοῦ εὐχόμαστε νὰ βρεῖ ἀπάντηση πιὸ πειστική. Πάντως νὰ εἶναι βέβαιος ὅτι μὲ μεγαλοστομίες, εἰρωνεῖες, πομπώδεις ἐκφράσεις, μύθους, μυθολογία καὶ φιλοσοφία δὲν πρόκειται νὰ πείσει τοὺς νοήμονες. Πρὶν ἀπ’ αὐτὸν ὁ Ἀριστοτέλης προσπαθοῦσε νὰ δώσει ἀπάντηση γιὰ τὸ ποιό εἶναι τὸ «πρῶτον κινοῦν», καὶ δὲν τὰ κατάφερε. «Ἰδοὺ ἡ Ρόδος ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημα» γιὰ τὸν κ. Χόκινγκ, ἂν εἶναι ἐπιστήμων.

 

Μὲ πολλὲς εὐχαριστίες καὶ εὐχὲς γιὰ καλὸ πάσχα.

Ἀθανάσιος Γ. Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης