ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Θέματα πίστεως (δογματικά, συμβολικὰ κ.λπ.) ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ — ῾Η διδασκαλία τῶν πατέρων (συνοπτικῶς)

 

῾Η διδασκαλία

τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

περὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου

 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν   Π Ρ Ω Τ Ο Ν

 

Η διδασκαλία τῶν πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς ἐκκλησίας

διὰ τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου (συνοπτικῶς)

 

 

1. «Προορισμός μας ὕψιστος εἶναι ἡ θέωσίς μας, τὸ νὰ γίνωμε ὅμοιοι μὲ τὸν Θεό. Αὐτὴν τὴν ἀπερίγραπτο τιμὴ μᾶς κάνει ἡ ἀγάπη του· ᾿Εγὼ εἶπα· Θεοὶ ἐστὲ καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες”» (ψαλμὸς πα΄ 6). (῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Κρονστάδ, «῾Η ἐν Χριστῷ ζωή μου», μετάφρασις Βασιλείου Μουστάκη, ἔκδοσις «᾿Αστέρος», ᾿Αθῆναι 1979).

2. Θέωσις, κατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ καθηγητοῦ ᾿Ανδρέου Θεοδώρου, εἶναι ἡ ἠθικὴ ἐκλάμπρυνσις καὶ μεταμόρφωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὁποία κατα­βαλλομένη ἐν ἀρχῇ ἐν τῷ σωτῆρι (Χριστῷ) πληροῦται ἀκολούθως ἐν τῇ ἑνώσει τῆς φύσεως μετὰ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. (᾿Ανδρέου Θεοδώρου, Θέωσις, ἄρθρον ἐν «Θρησκευ­τικῇ καὶ ἠθικῇ ἐγκυκλοπαιδείᾳ», τόμος 6, στήλη 508.)

3. Ο ἄνθρωπος ἐπλάσθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ «κατ᾿ εἰκόνα αὐτοῦ», διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν». ῾Επομένως ἠδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπιτύχῃ κατὰ χάριν τὴν θέωσιν χρησιμοποιῶν καλῶς τὴν ἐλευθερίαν του. ῎Αλλωστε ἡ πτῶσις τῶν πρωτο­πλάστων δεικνύει ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν πραγματικότητα. Τί εἶπεν ὁ διὰ τοῦ ὄφεως ὁμιλῶν διάβολος πρὸς τὴν Εὔαν; «Δὲν θὰ ἀποθάνητε, ἂν φάγητε ἀπὸ τὸν ἀπηγορευμένον καρπόν· διότι “ᾔδει ὁ Θεὸς ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔ σ ε σ θ ε   ὡ ς   θ ε ο ὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν”» (Γένεσις γ῞ 4-5). ᾿Εκ τῆς φράσεως «ἔσεσθε ὡς θεοὶ» φαίνεται σα­φῶς ὅτι ὑπῆρχεν εἰς τοὺς πρωτοπλάστους ὁ πόθος τῆς θεώσεως χάρις εἰς τὸ κατ᾿ εἰκόνα. ῞Ομως οἱ ἄνθρωποι «ψευδοῦς ὀρεχθέντες θεώσεως» ἀκολουθήσαμεν ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Εὔας τὴν προτροπὴν τοῦ διαβόλου καὶ οὕτως «ἀντὶ νὰ γίνωμεν “ὡς θεο ἀπεξενώθημεν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ». (῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν Patrologia Graeca 96, 725a, ἔκδοσις J. P. Migne, Paris 1857-1912, εἰς Νικολάου Π. Βασιλειάδη, «Χριστιανισμὸς καὶ ἀνθρωπισμός», σελίδες 539-540, ἔκδοσις «῾Ο Σωτήρ», ᾿Αθῆναι, μάρτιος 1978.)

4. Εἰς τὴν ὀρθόδοξον θεολογίαν ἡ θέωσις ἀποτελεῖ τὸ ἐπιστέγασμα καὶ τὴν βαθυτέραν οὐσίαν τῆς σωτηριολογίας. ῾Η ἰδέα τῆς θεώσεως ὑπάρχει κατ᾿ ἀρχὰς εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Παύλου καὶ τοῦ ᾿Ιωάννου, ὅπου κύρια στοιχεῖά της εἶναι· «ἡ ἐν Χριστῷ θεία υἱοθεσία τοῦ ἀνθρώπου· ἡ μετοχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀφθαρσίᾳ τοῦ Θεοῦ· ἡ ἐν δόξῃ, ὡς ἐφικτὸν ἀνθρώπῳ, ὁμοίωσις αὐτοῦ πρὸς τὴν θείαν φύσιν προσγενομένη τοῖς ἀνθρώποις διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἐν Πνεύματι θείῳ ἁγια­σμοῦ...» «Τὴν περὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλίαν τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολι­κῆς ἐκκλησίας προσδιορίζουν δύο βασικαὶ καὶ θεμελιώδεις προϋποθέσεις, ἤ τοι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἡ ἀπόλυτος ὑπερβατικότης τῆς θείας οὐσίας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἡ πνευ­ματικὴ φύσις τοῦ ἀνθρώπου, διὰ τῆς ὁποίας οὗτος συγγενεύει πρὸς τὸν Θεόν» (᾿Ανδρέου Θεοδώρου, ἔνθ᾿ ἀνωτέρω).

5. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει «ἀξίωμα θεότητος», ὅσον εἶναι τοῦτο δυνατὸν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. «Οὐ κατὰ πάντα δυνατὸν ὁμοιωθῆναι Θεῷ» (Θεοδώρητος). Εἶναι ἀδύνατον νὰ μιμηθῇ ὁ ἄνθρωπος τὴν φύσιν ἢ τὴν δύ­ναμιν ἢ τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ· πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν μπορεῖ νὰ μιμηθῇ τὴν ἀρετὴν καὶ ἁγιότητά του. «Γράφει ὁ μέγας Βασίλειος· Θὰ ἦτο παραφροσύνη νὰ ἰσχυρι­σθῶμεν ὅτι ὁ θεωθεὶς ἄνθρωπος γίνεται ὁμοούσιος μὲ τὸν Θεόν. ῾Ο ἄνθρωπος γί­νεται θεὸς κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ ἰδιώματος (τῆς ἀρετῆς), ὄχι κατὰ τὴν ὁμοιότη­τα ἢ τὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας. Θεοὶ εἶναι οἱ τέλειοι κατὰ τὴν ἀρετήν· τὴν δὲ τε­λείωσίν των ἐνεργεῖ τὸ θεοποιοῦν ἅγιον Πνεῦμα» (Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ἔνθ᾿ ἀνωτέρω σελ. 543-544).

6. ῾Ο ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος ἐξηγεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος γίνεται θεὸς (θεοῦται) διὰ τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ ἑνώσεώς του· παρὰ ταῦτα ὅμως εἶναι θεὸς θεούμενος, ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τὸ ὅριον ποὺ τὸν χωρίζει ἀπὸ τὴν ἁγί­αν Τριάδα. ῾Η θέωσις, τονίζει, δὲν εἶναι θεοποίησις, ταύτισις δηλαδὴ μὲ τὸν Θεόν, ἀλλὰ συνεχὴς ἐξομοίωσις τοῦ ἀνθρώπου πρὸς αὐτόν. Τὰ ἴδια ὑπογραμμίζει καὶ ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός· ῾Ο ἄνθρωπος θεοῦται «μετοχῇ τῆς θείας ἐλ­λάμψεως» «οὐκ εἰς τὴν θείαν μεθιστάμενος οὐσίαν» (ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σελίδες 544-545).

7. Επομένως κατὰ τὴν θέωσιν «ὁ ἄνθρωπος οὐδόλως ἀφίσταται τῆς δεδημι­ουργημένης αὐτοῦ φύσεως»· «Θέωσίς ἐστιν ἡ ἐπὶ τὸ κρεῖττον ὕψωσις, οὐ μὴν φύσεως μείωσις ἢ μετάστασις» (᾿Αναστάσιος Σιναΐτης, P.G. 89)· οὔτε πάλιν προστίθεται κάτι καινούργιον εἰς τὴν θείαν οὐσίαν. ῾Η θέωσις εἶναι ἔργον ἠθικόν, τὸ ὁποῖον ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν θείαν χάριν (Μάξιμος ὁ ὁμολογητής, P.G. 91, 1237) ἀναλόγως πάν­τοτε πρὸς τὴν δεκτικότητα τῆς πεπερασμένης φύσεως τοῦ ἀνθρώπου· «καθόσον ἐφικτὸν ἀνθρωπίνῃ φύσει» (Γρηγόριος Ναζιανζηνός, P.G. 35, 1084). (παράβαλε ᾿Ανδρέου Θεοδώρου, ἔνθ᾿ ἀνωτέρω.)

8. ῞Ομως ἡ ἐλευθέρα πτῶσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν φθορὰν ἐματαίωσε πρὸς στιγμὴν τὴν πρὸς τὴν θέωσιν πορείαν τοῦ ἀνθρώπου. ᾿Αλλὰ καὶ πάλιν ἡ ἄπειρος, ἀνεξιχνίαστος καὶ πάνσοφος ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀποκατέστησε τὰ πράγματα εἰς τὴν ἀρχικήν των τάξιν. Πῶς; μὲ τὴν ἐνσάρκωσιν τοῦ δευτέ­ρου προσώπου τῆς ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ὑπο­στατικὴν ἕνωσιν τῶν δύο φύσεων, θείας καὶ ἀνθρωπίνης, ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο «ἡ χριστολογία ἐφάπτεται καὶ συμπλέκεται μετὰ τῆς σωτηριολογίας... ῾Η ἐξ ἄκρας συλλήψεως πραγματικὴ καὶ καθ᾿ ὑπόστασιν ἕνωσις τῶν δύο φύσεων ἐν τῷ σωτῆρι, μὲ ἄλλας λέξεις ἡ μόρφωσις τοῦ ἑνιαίου προσώ­που τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ ἤδη καθ᾿ ἑαυτὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν θέωσιν τῆς ἀνθρω­πίνης φύσεως. Αὕτη διὰ τῆς ἀπερινοήτου ἐπαφῆς αὐτῆς πρὸς τὴν θείαν φύσιν ἀποβάλλει πᾶσαν φθορὰν ἐκ τῆς ἁμαρτίας προϊοῦσαν, ἀνακτίζεται καὶ ἀναδημι­ουργεῖται κληρονομοῦσα τὴν ἀθανασίαν καὶ τὴν ἀφθαρσίαν, ἀναλάμπουν ἐν αὐτῇ οἱ θεοειδεῖς τῆς εἰκόνος χαρακτῆρες καὶ ἐπιτυγχάνεται πλήρης καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὁμοίωσις» (᾿Ανδρέου Θεοδώρου ἔνθ᾿ ἀνωτέρω στήλη 509).

9. «Εἰς τοῦτο ὁ Λόγος ἄνθρωπος (...), ἵνα ὁ ἄνθρωπος τὸν Λόγον χωρήσας καὶ τὴν υἱοθεσίαν λαβὼν υἱὸς γένηται Θεοῦ», γράφει ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος. ῾Ο δὲ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης παρατηρεῖ· ῾Ο Λόγος «σὰρξ ἐγένετο», «ἵνα τῇ πρὸς τὸ θεῖον ἀνακράσει συναποθεωθῇ τὸ ἀνθρώπινον, διὰ τῆς ἀπαρχῆς ἐκείνης παντὸς συναγια­ζομένου τοῦ τῆς φύσεως ἡμῶν φυράματος». ᾿Επιγραμματικῶς διδάσκει καὶ ὁ μέ­γας ᾿Αθανάσιος· «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σελὶς 541).

10. ᾿Εφόσον λοιπὸν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σαρκοῦται διὰ νὰ θεώσῃ τὸν ὅλον ἄνθρωπον, συμπεραίνεται ἀβιάστως ὅτι ἡ θέωσις ἀφορᾷ τόσον εἰς τὴν ψυχὴν ὅσον καὶ εἰς τὸ σῶμα. ᾿Εξάλλου ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένα με­ταξύ των, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ παρουσίᾳ καὶ τὸ σῶμα θὰ καταστῇ ἄφθαρτον, ὥστε νὰ συνδοξασθῇ μετὰ τῆς ψυχῆς. λλωστε ὁ σωτὴρ κατὰ τὴν ἐνανθρώπησίν του προσέλαβεν ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν πλὴν τῆς ἁμαρτίας, ἥ τις εἶναι στοιχεῖον ἀλλότριον τῆς φύσεώς μας, καὶ συνεπῶς κατέστησε δυνατὴν τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου δυνάμει τῆς προσλήψεως αὐτῆς. Συνοψίζει καὶ ὁ ἅ­γιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής· «Τὸ σῶμα συνθεοῦται τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογοῦσαν αὐτῷ μέθεξιν τῆς θεώσεως» (ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, σελὶς 547).

11. «Η ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἀντικειμενικῶς συντελεσθεῖσα θέωσις τῆς ἀνθρω­πίνης φύσεως μεταβαίνει δυνάμει καὶ εἰς τοὺς ὑπολοίπους ἀνθρώπους, οἵ τινες ἐμ­περιλαμβάνονται μυστικῶς ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τοῦ Χριστοῦ. Βάσις τῆς διδα­σκαλίας ταύτης ὑπόκειται ἡ ἰδέα περὶ τῆς μυστικῆς ἑνότητος τῆς ἀνθρωπίνης φύ­σεως, ἥ τις νοεῖται ὡς μία ἀδιάτμητος μονάς, ἄσχετος, συνεχὴς καὶ ὁλόκληρος, διήκουσα δι᾿ ὅλων τῶν ἐπὶ μέρους ὑποστάσεων (Γρηγόριος Νύσσης P.G. 45, 120)». ᾿Αλλ᾿ ὅ,τι «συνετελέσθη ἀντικειμενικῶς ἐν τῷ σωτῆρι πρέπει νὰ γίνῃ καὶ προσωπικὸν κτῆμα τῶν ἐπὶ μέρους πιστῶν. ῾Η (ὑποκειμενικὴ) προσοικείωσις τῆς θεώσεως εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς φωτιστικῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ τῆς ἐλευθέρας συνεργασίας τοῦ ἀνθρώπου», πραγματώνεται δὲ εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐκ­κλησίας καὶ ἰδιαιτέρως μὲ τὰ θεοποιητικὰ μυστήρια τοῦ βαπτίσματος καὶ τῆς θεί­ας εὐχαριστίας. Μὲ τὸ ἱερὸν βάπτισμα ὁ ἄνθρωπος «ἀποβάλλει πᾶσαν ῥυπαρίαν τῆς φύσεως καὶ φθορὰν» καὶ «ἀνακτίζεται εἰς νέαν ἔνθεον πνευματικὴν ὕπαρξιν καὶ ζωήν». «῾Ο βαπτισθεὶς περιπτύσσεται ὁλόκληρον τὴν θεότητα, γίνεται χάριτι θεός». «᾿Εν τῇ θείᾳ πάλιν εὐχαριστίᾳ ἐκτρέφεται ἡ νέα πνευματικὴ ζωή, τελειου­μένης τῆς θεώσεως τῶν μετεχόντων ταύτης πιστῶν. ᾿Εν τῇ θείᾳ εὐχαριστίᾳ ἡ θεία φύσις τοῦ σωτῆρος δίκην θεοποιητικῆς ζύμης πληροῖ σύνολον τὴν ὑπόστασιν τοῦ μεταλαμβάνοντος, ὅς τις ἀνακεράννυται πρὸς ζωὴν ἀθάνατον καὶ θεοποιεῖται (᾿Ιωάννης ὁ χρυσόστομος, PG. 61, 201)». «῾Ο δὲ φανερωθεὶς Λόγος διὰ τοῦτο κα­τέμιξεν ἑαυτὸν τῇ ἐπικήρῳ τῶν ἀνθρώπων φύσει, ἵνα τῇ τῆς θεότητος κοινωνίᾳ συναποθεωθῇ τὸ ἀνθρώπινον... (Γρηγόριος Νύσσης, PG. 45, 97)» (᾿Ανδρέου Θεοδώ­ρου, ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, στῆλαι 509-510).

12. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς θεώσεως εἰς τὸν πιστὸν ποὺ ἐργάζεται διὰ νὰ ἐπιτύ­χῃ τῆς μακαρίας ταύτης καταστάσεως εἶναι, σύμφωνα μὲ τοὺς πατέρας, τὰ ἀκό­λουθα. Κατ᾿ ἀρχὰς ἡ ψυχὴ καθαίρεται ἐκ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἀσκήσεως. Τελειου­μένης τῆς καθάρσεως ἡ ψυχὴ φθάνει εἰς τὴν μακαρίαν ἀπάθειαν. «῾Η ἀπάθεια συνεπιφέρει τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου· “εἰς δὲ τὴν ἀπάθειαν θεούμενος ὁ ἄνθρω­πος ἀχράντως μοναδικὸς γίνεται”». Παραλλήλως πρὸς τὴν κάθαρσιν ὁ πιστὸς ἐμ­πλουτίζεται μὲ ἀρετὰς καὶ τελειοῦται ἐν αὐταῖς. ῾Ως μέγισται ἀρεταὶ ἐξαίρονται ὑπὸ τῶν πατέρων ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἀγάπη, τῶν ὁποίων ἀποκορύφωσις τυγχάνει ἡ θεία θεωρίαθεοπτία, δηλαδὴ ἡ ὑπὸ τοῦ νοῦ ὅρασις τοῦ θείου.

13. Τέλος ἂς σημειωθῇ ὅτι ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου «καταβαλλομένη καὶ προ­αγομένη ἐνταῦθα τελειοῦται ἀκολούθως ἐν τῇ χριστιανικῇ ἐσχατολογίᾳ διὰ τῆς ἑνώσεως τοῦ καθαροῦ δημιουργήματος μετὰ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ» (ἔνθ᾿ ἀνωτέρω, στήλη 511).

 

 

 

 

Φροντιστηριακὴ ἐργασία εἰς τὸ μάθημα τῆς δογματικῆς

τοῦ μαθητοῦ Δ. Μ. τῆς Δ΄ τάξεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λυκείου Πατρῶν,

Πάτραι, ἀπρίλιος 1989.

᾿Ηλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία· ῾Αγία Παρασκευὴ ᾿Αττικῆς, δεκέμβριος 1998.

Μορφοποίησις καὶ δημοσίευσις διαδικτυακή· ᾿Αθῆναι, ὀκτώβριος 2018.