ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα) ῾Ομολογία Πίστεως ὀρθοδόξου ἐπισκόπου

῾Ομολογία Πίστεως ὀρθοδόξου ἐπισκόπου

 

ἣν ἀναγινώσκει κατὰ τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ

 

Πιστεύω εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χρι­στόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθι­νοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρα­νῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα· σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα· καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς· καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζό­μενον ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός· καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασι­λείας οὐκ ἔσται τέλος. καὶ εἰς τὸ πνεῦ­μα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπρο­σκυνού­με­νον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆ­σαν διὰ τῶν προφητῶν. εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκ­κλη­σίαν. ὁμολο­γῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. προσδοκῶ ἀνά­στα­σιν νε­κρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλον­τος αἰῶνος. ἀμήν.

Πρς δ τούτοις στέργω κα ποδέχομαι τὰς γίας πτ οκουμενικς Συνόδους, κα τν τοπικν ἃς κεναι ἀποδεξάμεναι κύρωσαν, π φυλακῇ τν ὀρθοδόξων τς ἐκκλησίας δογμάτων ἀθροισθεσαι. 

μολογ πάντας τος π’ ατν, ς πὸ φωτιστικς χάριτος το παναγίου πνεύματος δηγουμένων, κτεθέντας ῞Ορους τς ρθς Πίστεως. κα τος ἱερος κανόνας, οὓς ο μακάριοι κενοι πρς τν τς ἁγίας το Χριστο ἐκκλησίας διακόσμησιν καὶ τῶν ἠθῶν εὐταξίαν κατὰ τὰς ἀποστο­λικὰς παραδόσεις κα τν διάνοιαν τς εαγγελικς θείας δι­δασκαλίας συντάξαντες, παρέδωκαν τῇ ἐκκλησιᾳ, νστερνίζομαι, καὶ κατ’ ατοὺς θύ­νειν ἐπιμελήσομαι τν θείῳ βουλήματι κληρωθεσάν μοι ἐκκλησίαν* κα κατ’ ατος διατελέσω διδάσκων πάντα τν τῇ πνευματικῇ μοι ποιμαντο­ρίᾳ πεπιστευμένον ἱερν κλρον κα τν περιούσιον λαν το Κυρίου.

Προργιαίτατα** δέ μοι μολογεται, να τηρ τν νότητα τς Πίστεως ἐν τ συνδέσμω τς ερήνης, πάντα μὲν σα μία ἁγία καθολικ κα ἀποστολικ ἐκκλησία τν ὀρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, τατα πρεσβεύων κγ κα πιστεύων, μηδν προστιθείς, μηδν φαιρν, μηδν μεταβάλλων, μήτε τν δογμάτων μήτε τν παραδόσεων, λλ τούτοις ἐμ­μένων κα τατα μετ φόβου θεο κα γαθς συνειδήσεως διδάσκων κα κηρύττων· πάντα δ σα ἐκείνη κατακρίνουσα ς τεροδιδασκαλίας πο­δοκιμάζει, τατα κγ ποδοκιμάζων κα ποδιοπομπούμενος δι παν­τός.

Πείσομαι δ’ σαε προθύμως ν τος ἐκκλησιαστικος κα τῇ ἱερᾷ συνό­δῳ ς ἀνωτάτῃ ἀρχῇ τς ἐκκλησίας (...), σεβόμενος κα τηρν τς δω­ρηθείσας ατῇ προνομίας, πρς καταρτισμόν τε κα στηριγμν τς παρ’ μν ὀρθοδόξου ἐκκλησίας κα πιμελήσομαι ση μοι δύναμις περίεστιν ρθοτομεν τν λόγον τς ληθείας, ες δόξαν το πατρς κα το υο κα το ἁγίου πνεύματος, τς μις ὑπερουσίου κα διαιρέτου τριάδος, το νς κα μόνου ἀληθινο θεο, κα πρς σωτηρίαν τν πιστν.

 

Σημειώσεις

* ᾿Εν ἄλλοις· διακονίαν

** Προνοητικώτατα