ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα) Συνοδικαὶ ἀναιρέσεις κακοδόξων ἑρμηνειῶν

 

Συνοδικαὶ ἀναιρέσεις κακοδόξων ἑρμηνειῶν

 

 

Α΄. Τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου τοῦ ἔτους 1166

 

Κεφάλαια περὶ τῆς ἑρμηνείας τοῦ ῥητοῦ

«ὁ πατήρ μου μείζων μού ἐστίν» (᾿Ιω 14:28)

 

1. Τος μ ρθς τς τν γίων διδασκάλων τς το θεοκ­κλησίας θείας φωνς κλαμβανομένοις κα τ σαφς κα ριδήλως ν ατας δι τς το γίου πνεύματος χάριτος ερημένα παρερμηνεύειν τε κα περι­στρέφειν πειρωμένοις, νάθεμα.

2. Τν παραδεχομένων τν το ληθινο θεο κα σωτρος μν η­σο Χριστοφωνν τὴν « Πατήρ μου μείζων μού στι» λέγεσθαι σν τας λοι­πας ρμηνείαις τν γίων πατέρων κα κατ τν ν ατ νθρωπότητα, καθ’ ν κα πέπονθε, καθς διαρρήδην ν πολλος τν θεο­πνεύστων λόγων ατν ο γιοι πατέρες νακηρύττουσιν, τι δ κα λεγόντων τν ατν Χριστν κατ τν αυτο σάρκα παθεν, αωνία μνήμη.

3. Τος νοοσι κα φθεγγομένοις τν θέωσιν το προσλήμματος μετά­μειψιν τς νθρωπίνης φύσεως ες θεότητα κα μ φρονοσιν ξ ατς νώσεως θείας μν ξίας κα μεγαλειότητος μετασχεν τ σμα το Κυρίου κα προσκυνεσθαι μιπροσκυνήσει ν τ προσλαβομέν ατ θε Λόγ κα εναι μότιμον μόδοξον ζωοποιὸν σοκλες τ θε κα πα­τρ κα τ παναγί πνεύματι κα μόθρονον, μ μέντοι γε δ γενέσθαι μοούσιον τ θεῷ, ς κστναι τν φυσικν διοτήτων. το κτιστο το περιγραπτο κα τν λοιπν τν ν τ νθρωπεί φύσει το Χριστο θε­ωρουμένων, μεταμειφθναι δ ες τν [τς] θεότητος οσίαν, ς κ τούτου εσάγειν φαντασί κα οκ ληθεί γεγονέναι τν ναν­θρώπησιν το Κυ­ρίου κα τ πάθη τν το μονογενος θεότητα παθεν, νάθεμα.

4. Τν λεγόντων τι «[αὕτη] σρξ το Κυρίου ξ ατς νώσεως περ­υψωθεσα καὶ ἀνωτάτω πάσης τιμς περκειμένη, ς ξ κρας νώ­σεως μόθεος γενομένη, μεταβλήτως ναλλοιώτως συγχύτως κα τρέ­πτως, δι τν καθ’ πόστασιν νωσιν, κα χώριστος κα διάσπα­στος μένουσα τ προσλαβομέν ατν θεΛόγ, σοκλες ατ τιμᾶ­ται κα προσκυνεται μι προσκυνήσει κα τος βασιλικος κα θείοις γκαθίδρυται θώκοις κ δεξιν το πατρς ς τ τς θεότη­τος αχήματα καταπλουτή­σασα, σζομένων τν διοτήτων τν φύσεων», αωνία μνήμη.

5. Τος ποβαλλομένοις τς τν γίων πατέρων φωνς τς π συστάσει τν ρθν τς το θεοκκλησίας δογμάτων κφωνηθείσας, Ἀ­θανασίου, Κυρίλλου, μβροσίου, μφιλοχίου, το θεηγόρου Λέοντος πάπα τς πρεσβυτέρας ῾Ρώμης, κα τν λοιπν, τι δ κα τ τν οκουμενικν συνόδων πρακτικά, τς τετάρτης τε φημὶ κα τς κτης, μ κατασπαζο­μένοις, νάθεμα.

 

 

῾Ομολογία θεσπισθεῖσα ὑπὸ τῆς αὐτῆς συνόδου

 

Ἔτι κατασπάζομαι καὶ ὁμολογῶ τὰ περὶ τῆς ἐν τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις δεσποτικῆς φωνῆς τῆς «῾Ο πατήρ μου μείζων μού ἐστι» παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων παραδοθέντα [...], ἤγουν ὅτι τὴν φωνὴν ταύτην εἴρηκεν ὁ Κύριος καὶ θεὸς ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς καὶ κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ κτιστὴν καὶ περι­γραπτὴν φύσιν, καθ᾿ ἣν καὶ πέπονθε. δέχομαι δὲ καὶ τὰς περὶ τοῦ τοιούτου ῥητοῦ ἑτέρας ἑρμη­νείας τῶν ἁγίων πατέρων.

 

῾Η αὐτὴ ὁμολογία καὶ ἄλλως

 

...᾿Αποδέχομαι μν κα τς περ το «῾Ο πατήρ μου μείζων μού στι» τν θεοφόρων πατέρων φωνάς, λέγω δ ερσθαι τοτο κα κατ τν ν ατ κτιστν κα παθητν σάρκα.

 

 

᾿Εκ τοῦ εἰληταρίου τῆς αὐτῆς συνόδου

ἔνθα καταδικάζονται αἱ ἑρμηνεῖαι α) τῆς κενώσεως,

β) τῆς κατ᾿ ἐπίνοιαν διαιρέσεως, καὶ γ) τοῦ κοινοῦ προσώπου

 

...᾿Επεὶ δὲ σκάνδαλον ἐνέπεσεν, ὅτι τινὲς μὲν τὰς τοιαύτας γνώμας παρερμηνεύουσι, λέγοντες μὴ νοεῖσθαι τὴν τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ φωνὴν τὴν «῾Ο πατήρ μου μείζων μού ἐστι», καθώς περ κατὰ διαφόρους ἐξηγήσεις παρὰ τῶν θεοφόρων ἁγίων πατέρων ἡρμη­νεύθη καὶ κατ᾿ αὐτὴν τὴν ἐν τῷ αὐτῷ Χριστῷ ἀνθρωπίνην κτιστὴν καὶ περιγραπτὴν φύσιν, καθ᾿ ἣν παθητὴν τότε οὖσαν καὶ πέπονθε, μόνῃ δὲ τῇ κενώσει τὴν τοιαύτην φωνὴν προσαρμόζουσι· τινὲς δὲ καὶ τῇ κατὰ ψιλὴν ἐπίνοιαν διαιρέσει τὴν τοιαύτην τοῦ Κυρίου φωνὴν ἀπονέμουσι λέγοντες προσαρμόζειν ταύτην, ὁπότε ἡ τοῦ Κυρίου σὰρξ νοεῖται καθ᾿ ἑαυτὴν κεχωρισμένη τῆς θεότητος, ὥς περ εἰ μηδὲ ἡνώθη, καθ᾿ ὃν τρόπον καὶ δούλη καὶ ἀγνοοῦσα λέγεται, καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὴν ψιλὴν ἐπίνοιαν διαίρεσιν, ὡς εἴρηται, λέγουσι τὴν φωνὴν ταύτην εἰρῆσθαι, ἣν ὁ αὐτὸς Χριστὸς ὁ θεὸς ἡμῶν εἴρηκε κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ἀνθρωπίνην κτιστὴν καὶ περιγραπτὴν φύσιν, καθ᾿ ἣν καὶ πέπονθεν· ἢ καὶ ὅτι τὸ τῆς κοινῆς φύσεως ὑποδυόμενος πρόσωπον τοῦτό φησι, καθ᾿ ὃν τρόπον λέγεται καὶ ἡ ἐγκατάλειψις, ἥ περ ἐστὶ τοῖς θε­ηγόροις πατράσι προσώπῳ τῆς κοινῆς τῶν ἀνθρώπων φύσεως ἐκλαμβανο­μένη· καὶ τοὺς τοιούτους καθυποβάλλω τῷ ἀναθέματι.

 

 

 

Β΄. Τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου τοῦ ἔτους 1170

 

Κεφάλαια δογματικὰ

κατὰ τῆς κατ᾿ ἐπίνοιαν διαιρέσεως

 

1. Τος μ δεχομένοις τν το ληθινο θεο κα σωτρος μν ησο Χριστοφωνν τὴν «῾Ο Πατήρ μου μείζων μού στι» καθώς τε κατ διαφόρους τρόπους ο γιοι ταύτην ξηγήσαντο, ο μν κατ τν ατο θεότητα λέγοντες ταύτην ηθναι δι τ ατιον τς κ το πατρς τούτου γεννήσεως, ο δ κατ τς φυσικς διότη­τας τς προσληφθείσης παρ’ ατο σαρκς κα νυ­ποστάσης τ ατο θεότητι, γουν τ κτιστὸν τ περιγραπτὸν τ θνητν κα τ λοιπ φυσικ κα διάβλητα πάθη, δι’ περ αυτο μείζονα τν πατέρα Κύριος ερηκεν, λλ τότε λέγουσι τν τοιαύτην νοεσθαι φωνήν, τε κατ ψιλν πίνοιαν νοεται σρξ κεχωρι­σμένη τς θεότητος, ὥς περ ε μηδ νώθη, κα μ κλαμβανομέ­νοις τν τοιαύτην ῥῆσιν τς κατ ψιλν πίνοιαν διαιρέ­σεως καθς παρ τν γίων πατέρων ἐλέχθη τότε, πηνίκα καὶ δούλη κα ἀγνοοῦσα λέγεται, ς μ νεχομένοις τν μόθεον κα μότιμον το Χριστο σάρκα δι τν τοιούτων φωνν καθυβρίζεσθαι, λέγουσι δ κατ ψιλν πίνοιαν παραλαμ­βάνεσθαι κα τς φυσικς διότητας τς ὡς λη­θς οσας τς τοΚυρί­ου σαρκς τς νυποστάσης τ ατο θεότητι κα διαιρέτου μενούσης, κατ ατ περ τν νυποστάτων κα ψευδν περ κα περ τν νυ­ποστάτων καὶ ἀληθν δογματίζουσιν, νάθεμα.

2. Τ χρηματίσαντι μητροπολίτ Κερκύρας Κωνσταντίν τ τοῦ Βουλ­γαρίας, κακς κα σεβς δογματίζοντι περτς το ληθινο θεο κα σωτρος μν ησο Χριστο φωνς τς «῾Ο πατήρ μου μείζων μού στι» κα μ φρονοντι κα λέγοντι τι καθ’ τέρας μν εσεβεῖς ννοίας κλαμ­βάνεται ατη παρ τν γίων καθεοφόρων πατέρων, λλ κα κατ’ ατν τν παρ το μονογενος Υο το Θεοπροσλη­φθεσαν σάρκα κ τς γίας παρθένου κα θεοτόκου κα τ ατο νυπο­στσαν θεότητι, συγχύτους μετ τν διαίρετον νωσιν τς αυτς διό­τητας ἔ­χουσαν, καθ’ ς τν πατέρα Κύριος μείζονα αυτο κατωνόμα­σεν, ν μι προσκυνήσει μετ το οκείου προσλήμματος ς μοθέου κα μοδό­ξου ατ τε τ πατρ κατ παναγί πνεύματι συμ­προσκυνούμε­νος κα συνδοξαζόμενος, διενισταμένδ μ φείλειν νοεῖ­σθαι τν τοιαύ­την φωνήν, πηνίκα νοεται Κύριος μία πόστασις νωμέ­νας τς δύο χουσα φύσεις, λλ’ πηνίκα κατ ψιλν πίνοιαν σρξ παραλαμβάνεται κεχωρι­σμένη τς θεότη­τος κα οἵα τις κάστου τν νθρώπων εναι γνωρί­ζεται, κα τατα, το θεολογικωτάτου Δαμασκηνο τότε τν κατ ψιλν πίνοιαν διαίρεσιν κδιδάσκοντος, τε λέγεταί τι περ τς το Χριστοσαρκς μ παραστατικν φυσικς τινὸς διότητος λλ δηλωτικν δουλεί­ας ἢ ἀ­γνοίας, κα μ κολουθεν θελήσαντι τας γίαις κα οκουμενικας συνό­δοις τ τετάρτ τε κα τ ἕκτῃ, α περ τν ν Χριστ νωμένων συγχύ­τως δύο φύσεων ρθς κα εσεβς δογμάτισαν κα ρθοδοξεν δίδα­ξαν τν τοΧριστο ἐκκλησίαν, κα οτως ες διαφόρους αρέσεις ξολισθή­σαντι, νάθεμα.

3. Πσι τος μοφρονοσι τ ατ Κωνσταντίν τ τοῦ Βουλ­γαρίας κα τατο καθαιρέσει παθαινομένοις τε κα πιστυγνάζουσιν ο δι τ φίλοικτον λλδι τ τ τούτου δυσσεβεί συνταχθναι, νά­θεμα.

4. Τ μαθεστάτ ψευδομονάχ καὶ ματαιομάχ ωάνν τ Ερηνικ κατος παρ τούτου συγγραφεσι κατ τς εσεβείας συγ­γράμμασι, τος κατασπαζομένοις τε τατα, ς δοξάζουσί τε κα λέγουσι μ δι τ ν ατ τ Κυρί μν ησο Χριστ σωτρί τε κα θε νυ­πόστατόν τε κα νωμένον τ ατο θεότητι διασπάστως κα διαι­ρέτως κα συγχύ­τως νθρώπινον ατο ερηκέναι ατν ς νθρωπον τέ­λειον τν ν τος ερος εαγγελίοις ατο φωνὴν τὴν «῾Ο πατήρ μου μείζων μού στιν», λλ’ οτω κατ τ νθρώπινον ηθναι ταύτην ατῷ, ς ταν τοτο γεγυ­μνωμένον κα κατ ψιλν πίνοιαν διρημένον πάντ τς ατοῦ θεότητος, ὥς περ ε μηδ νώθη ταύτ, λαμβάνηται, κα ς τ κοι­νν κα μέτερον, νάθεμα.

 

῞Ετερα κεφάλαια ἐπὶ τῆς αὐτῆς κακοδοξίας

 

Τοῖς εἰσάγουσιν ἐπὶ τῆς ἀρρήτου ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καινοφωνίας τινάς, καὶ λέγουσιν ἢ φρονοῦσι προσκυνεῖν τὸ ἀνθρώπινον τοῦ Χριστοῦ τῇ ἀπροσίτῳ θεότητι δουλικῶς, καὶ τὴν δουλείαν ἀίδιον κεκτῆσθαι ὡς οὐσιώδη καὶ ἀναπό­βλητον, ἀνάθεμα.

Τοῖς μὴ μετὰ πάσης εὐλαβείας χρωμένοις τῇ κατ' ἐπίνοιαν διαιρέσει πρὸς δήλωσιν μόνον τῆς ἑτερότητος τῶν ἐν Χριστῷ συνδρα­μουσῶν ἀρρήτως δύο φύσεων καὶ ἐν αὐτῷ ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως ἡνω­μένων, ἀλλὰ καταχρωμένοις τῇ τοιαύτῃ διαιρέσει καὶ λέγουσι «τὸ πρόσ­λημμα οὐ τῇ φύσει μόνον ἕτερον, ἄλλα καὶ τῇ ἀξίᾳ» καὶ ὅτι «λα­τρεύει θεῷ καὶ ὑπηρεσίαν προσφέρει δουλικὴν καὶ τιμὴν τὴν προσήκουσαν ἀπονέμει ὡς ὀφειλήν, καθ᾿ ἅ περ τὰ λειτουργικὰ πνεύματα τὰ τῷ θεῷ ὑπηρετοῦντά τε καὶ λατρεύοντα δουλικῶς», καὶ ἰδίᾳ «τὸ πρόσλημμα ἀρχιερέα μέγιστον εἶναι» διδάσκουσι, καὶ οὐχὶ τὸν θεὸν Λόγον ὅτι γέγονεν ἄνθρωπος, ὡς διὰ τῶν τοιούτων τὸν ἕνα Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ θεὸν διαιρεῖν τολμῶσιν ὑποστατικῶς, ἀνάθεμα.