ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα) Κεφάλαια κατὰ τῶν Βαρλαὰμ καὶ ᾿Ακινδύνου

 

Κεφάλαια κατὰ τῶν Βαρλαὰμ καὶ ᾿Ακινδύνου

 

᾿Εκτεθέντα μὲν ὑπὸ τῆς συνόδου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἔτους 1351,

συμπληρωθέντα δὲ καὶ διαμορφωθέντα κατὰ τὴν σύνοδον τοῦ 1368

 

Βαρλαμ κα κινδύν κα τος παδος κα διαδόχοις ατν, νάθε­μα.

 Τοῖς ατος φρονοσι κα λέγουσι τ λάμψαν π το Κυρίου π τς θείας ατο μεταμορφώσεως φς ποτ μν εναι νδαλμα κα κτί­σμα κα φάσμα π βραχ φανν κα διαλυθν παραχρμα, ποτ δ ατν τν οσίαν το θεο, ς ες ατ τ ναντιώτατα φρενοβλαβς κα δύ­νατα παντελς αυτος πιρρίπτουσι, κα τοτο μν τν ρείου μαι­νο­μέ­νοις μανίαν ες κτιστ κα κτιστα τν μίαν θεότητα κα τν να θεν κατατέμνοντος, τοτο δ τ τν μασσαλιανν δυσσεβεί συμφερομένοις τν θείαν οσίαν ρατν εναι λεγόντων, μ μολογοσι δ κατ τς τν  γίων θεοπνεύστους θεολογίας κα τ τς κκλησίας εσεβς φρόνημα μήτε κτίσμα εναι τ θειότατον κενο φς μήτε οσίαν θεο, λλ᾿ κτι­στον κα φυσικν χάριν κα λλαμψιν κα νέργειαν, ξ ατς τς θείας οσίας χωρίστως ε προϊοσαν, νάθεμα.

τι τος ατος φρονοσι κα λέγουσι μηδεμίαν νέργειαν φυσικν χειν τν θεὸν λλ μόνην οσίαν εναι, τατόν τε κα διάφορον παντε­λς οομένοις τήν τε θείαν οσίαν κα τν θείαν νέργειαν κα μη­δε­μίαν νοεσθαι τούτων κατά τι διαφοράν, λλ τν ατν ποτ μν οσίαν ποτ δ νέργειαν λέγεσθαι, ς κα ατν νοήτως τν θείαν οσίαν παντά­πασιν ναιροσι κα ες τ μ ν γουσιν (νεργείας γρ μόνον τ μ ν στερεσθαί φασιν π λέξεως ο τς κκλησίας διδάσκαλοι), δη δ κα τ Σαβελλίου νοσοσι κα τν παλαιν κείνου συναίρεσιν κα σύγχυσιν κα συναλοιφν π τν τριν τς θεότητος ποστάσεων νν π τς θείας ο­σίας κα νεργείας νακαινίζειν τολμσι, κα μοίως δυσσεβς ατς συν­αλείφουσι· μ μολογοσι δ κατ τς τν γίων θεοπνεύστους θεολογίας κα τ τς κκλησίας εσεβς φρόνημα οσίαν τε π θεο κα οσιώδη κα φυσικν τούτου νέργειαν, ς λλοι τε πλεστοι τν γίων, κα μά­λι­στα ο τς γίας κα οκουμενικς κτης συνόδου τρανς διεσάφησαν πε­ρ τν δύο νεργειν το Χριστοῦ, τς τε θείας κα νθρωπίνης, κα τν δύο θελημάτων, ατν πασαν συγκροτήσαντες, μήτε μν νοεν βουλομένοις ς περ νωσιν θείας οσίας κα νεργείας σύγχυτον, οτως εναι κα δια­φορν διάστατον κατά τε λλα κα μάλιστα τ ατιον κα τ α­τια­τν κα μέθεκτον κα μεθεκτόν, τ μν τς οσίας, τ δ τς νεργείας· τούτοις ον τος τ τοιατα δυσσεβοσιν, νάθεμα.

τι τος ατος φρονοσι κα λέγουσι κτιστν εναι πσαν φυσικν δύναμιν κα νέργειαν τς τρισυποστάτου θεότητος ς κτιστν κ τούτου πάντως κα ατν τν θείαν οσίαν ναγκαζομένοις δοξάζειν (κτι­στ γρ κατ τος γίους νέργεια κτιστν δηλώσει κα φύσιν, κτιστος δ κτιστον χαρακτηρίσει οσίαν), κντεθεν δη κινδυνεύσουσιν ες θεΐ­αν παντελ περιπίπτειν κα τν λληνικν μυθολογίαν κα τν τν κτισμά­των λατρείαν τ καθαρ κα μώμ τν χριστιανν πίστει προστρι­βο­μέ­νοις, μ μολογοσι δ κατ τς τν γίων θεοπνεύστους θεολογίας κα τ τς κκλησίας εσεβς φρόνημα, κτιστον εναι πσαν φυσικν δύναμιν κα νέρ­γειαν τς τρισυποστάτου θεότητος, νάθεμα.

τι τος ατος φρονοσι κα λέγουσι σύνθεσίν τιν λως δι τατα γίνεσθαι π Θεο, μ πειθομένοις δ τ τν γίων διδασκαλί μη­δεμίαν σύνθεσιν π τν φυσικν ν τ φύσει γίνεσθαι διδασκόντων, κντεθεν ο μόνον μς λλ κα τος γίους παντας συκοφαντοσι, διαρρήδην ν πολλος πολλάκις ναδιδάσκοντας τό τε πλον π θεο κα σύνθετον κα τν τς θείας οσίας τε κα νεργείας διαφοράν, ς κατ’ οδν πάντως τν διαφορν ταύτην λυμαινομένην τ θεί πλότητι· ο γρ ν οτω προ­δήλως αυτος ναντία θεολογεν πεχείρουν· τος ον τοιατα κενολογοῦ­σι, μ μολογοσι δ κατ τς τν γίων θεοπνεύστους θεολογίας κα τ τς κκλησίας εσεβς φρόνημα, μετ τς θεοπρεπος ταύτης διαφορς κα τν θείαν πλότητα πάνυ καλς διασζεσθαι, νά­θεμα. 

τι τος ατος φρονοσι κα λέγουσιν π τς θείας οσίας μόνης τ τς θεότητος νομα λέγεσθαι, μ μολογοσι δ κατ τς τν γίων θεο­πνεύστους θεολογίας κα τ τς κκλησίας εσεβς φρόνημα, κα π τς θείας νεργείας οχ ττον ατ τίθεσθαι, κα οτω πάλιν μίαν θεότητα πσι τρόποις πρεσβεύουσι πατρὸς υο κα γίου πνεύματος, ετε τν οσίαν ατν ετε τν νέργειαν, θεότητα εποι τις, ς ο θεοι μυσταγωγο κα τοτο μς κδιδάσκουσιν, νάθεμα.

τι τος ατος φρονοσι κα λέγουσι μεθεκτν τν θείαν ο­σίαν εναι ς τν τν μασσαλιανν δυσσέβειαν ες τν καθ’ μς κκλη­σίαν δη πα­ρεισάγειν ναισχυντοσι πάλαι τν τοιαύτην δόξαν νενο­ση­κό­των, μ μο­λογοσι δ κατ τς τν γίων θεοπνεύστους θεολογίας κα τ τς κκλη­σίας εσεβς φρόνημα, ληπτον μν εναι παντελς ατν κα μέθεκτον, μεθεκτν δ τν θείαν χάριν τε κα νέργειαν, νάθεμα.

Πσι τος δυσσεβέσιν ατν λόγοις τε κα συγγράμμασιν, νάθεμα. 

σακ τ πονομαζομέν ργυρ τ δι βίου παντς τ το Βαρλα­μ κα κινδύνου νοσήσαντι, κν τ τέλει τς δίας ζως ς κα πρότερον πολλάκις παρ τς κκλησίας Χριστο τν πιστροφν παι­τη­θέντι κα τν μετάνοιαν, πιμείναντι δ τ δυσσεβεί κα κακς τν ψυχν ν τ τς αρέσεως ατο μολογί πορρήξαντι, νάθεμα. 

᾿Ανδρονίκου το οιδίμου κα μακαρίου βασιλέως μν το Παλαιολό­γου το τν προτέραν κατ Βαρλαμ συγκροτήσαντος σύνοδον γεν­ναίως τε τς κκλησίας Χριστο κα τς ερς κείνης συνόδου προ­στάντος, κα πράγμασι κα λόγοις κα τας δι στόματος δίου θαυμαστας δημηγορίαις, τ μν εαγγελικ κα ποστολικ κρατύναντος δόγματα, τν δ προρρη­θέντα Βαρλαὰμ ατας αρέσεσι κα συγγράμμασι κα τας κατ τς ρθς μν πίστεως κενοφωνίαις καθελόντος τε κα ποκη­ρύ­ξαντος ς ν τος ερος τούτοις γσι, κα τος πρ τς εσεβείας ρι­στεύμασι μακαρίως μεταλλάξαντος τν τδε βίον κα πρς τν μείνω κα μακαρίαν κείνην διαβάντος λξιν, αωνία μνήμη.

Γρηγορίου το γιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, το συνοδικς π’ κκλησίας μεγάλης Βαρλαάμ τε κα κίνδυνον τος ρχη­γος κα φευρετς τν καινν αρέσεων καθελόντος σν τ ατν πονη­ρ συμμο­ρί, τος τν φυσικν κα χώριστον νέργειαν κα δύναμιν το θεο κα πλς πάντα μο τ φυσικ τς γίας Τριάδος διώματα, κτί­σματα τε­τολμηκότας επεν· λλ δ κα τ τς θεότητος πρόσιτον φς τ λάμψαν π το ρους π Χριστο, θεότητά τε κτιστήν, κα τς πλα­τωνικς δέας κα τος λληνι­κος μύθους κείνους πεισαγαγεν πι­χει­ρή­σαν­τας αθις κακς τ κκλησί το Χρι­στο, τς δ κοινς το Χριστο κκλησίας κα τν ληθινν κα πταίστων περ θεότη­τος δογμάτων σο­φς κα γενναίως γαν προπολεμήσαντος κα συγγράμμασι κα λόγοις κα διαλέξεσι, κα μίαν θεότητα κα θεν να τρισυπόστατον, νεργ, θελη­τι­κόν, παντοδύνα­μον, κτιστον δι πάντων κατ τς θείας Γραφς κα δ κα τος θεολό­γους κα ξη­γητς τούτων νακηρύξαντος, θανάσιον φημ κα Βασίλειον, Γρηγόριον κα ωάννην τν χρυσορρήμονα Κύριλλόν τε πρς τούτοις κα Μάξιμον τν σοφν κα τν κ Δαμασκο θεορρήμονα, ο μν λλ κα τος λοιπος πατέρας κα διδασκάλους τς Χριστο κκλη­σί­ας, κα κοινω­νο κα συνδο κα συμφώνου κα σπουδαστο κα συν­α­γωνιστο πάν­των τούτων ναφανέντος κα λόγοις κα πράγμασιν, αωνία μνήμη.

Πάντων τν πρ τς ρθοδοξίας συναγωνισαμένων τ οι­δίμ κα μακαρί τούτ βασιλε κα δ κα τος μετ’ κενον  κα λό­γοις κα διαλέξεσι συγγράμμασί τε κα διδασκαλίαις κα παντ λόγ κα πράγματι γενναίως τς κκλησίας προστάντων Χριστο, κα τς μν πο­νηρς κα πολυειδες αρέσεις Βαρλαάμ τε κα κινδύνου κα τν μο­φρό­νων κείνοις π’ κκλησίας ξελεγξάντων τε κα ποκηρυξάντων μο, τ δ ποστολικά τε κα πατρικ τς εσεβείας δόγματα λαμπρς νακη­ρυξάν­των, κα δι τατα κακς κουόντων παρ τν κακο­δό­ξων κα συκοφαν­τουμένων κα συνυβριζομένων τος ερος θεολόγοις κα θεοφόροις μν πατράσι κα διδασκάλοις, αωνία μνήμη.

Τν μολογούντων να θεν τρισυπόστατον, παντοδύναμον, ο μόνον κτιστον κατ τν οσίαν κα τς ποστάσεις λλ κα κατ τν νέργει­αν, κα λεγόντων «προϊέναι μν τν θείαν νέργειαν κ τς θείας οσίας, προϊέναι δ διαιρέτως», δι μν το «προϊέναι» τν πόρρητον διά­κρι­σιν παριστώντων, δι δ το «διαιρέτως» περφυ δεικνύντων τν νωσιν, ς γία κα οκουμενικ κτη σύνοδος πεφήνατο, αωνία μνή­μη.

Τν μολογούντων τν θεὸν ὥς περ κατ’ οσίαν κτιστον κα ναρχον οτω δ κα κατ’ νέργειαν, το «νάρχου» δηλαδ κατ χρόνον λαμβα­νομέ­νου, κα κατ μν τν θείαν οσίαν μέθεκτον κα ­πε­ρινόητον πάντ τν θεν λεγόντων, μεθεκτν δ ατν εναι τος ξίοις κατ τν θείαν κα θεοποιν νέργειαν, ς ο τς κκλησίας θεολόγοι φασίν, αωνία μνήμη.

Τν μολογούντων τ κλάμψαν πορρήτως φς π το ρους τς το Κυρίου μεταμορφώσεως φς πρόσιτον εναι κα φς ­πλε­τον κα φύσιν περινόητον θείας αγλης κα δόξαν πόρρητον κα θεό­τη­τος δόξαν περτελ κα προτέλειον κα χρονον το υο δόξαν κα βα­σι­λείαν θεο κα κάλλος ληθινν κα ράσμιον περ τν θείαν κα μακα­ρίαν φύσιν κα φυσικν δόξαν θεο κα θεότητα πατρς κα πνεύ­μα­τος ν υἱῷ μονογενε παστράπτουσαν, ς ο θεοι κα θεοφόροι πατέ­ρες μν ερήκασιν, θα­νάσιος κα Βασίλειος ο μεγάλοι, Γρηγόριος θεολόγος κα ωάννης χρυ­σόστομος, τι δὲ κα κ Δαμασκο ωάν­νης, κα δι τα­τα κα κτιστον δοξαζόντων τ θειότατον τοτο φς, αωνία μνήμη.

Τν δοξαζόντων τ φς τς το Κυρίου μεταμορφώσεως ­κτι­στον μν δι τ προειρημένα, μ μέντοι γε ατ εναι λεγόντων τν ­περ­ούσιον το Θεο οσίαν ς κείνης οράτου παντάπασι κα μεθέ­κτου μενούσης· «Θεν γρ οδες ώρακε πώποτε», δηλαδ καθς χει φύσεως, ο θεολό­γοι φασί· δόξαν δ μλλον ατ λεγόντων φυσικν τς περουσίου οσίας ξ κείνης προϊοσαν διαιρέτως κα πιφαινομένην δι φιλαν­θρω­πί­αν Θεο τος κεκαθαρμένοις τν νον, μεθ’ ς δόξης Κύριος μν κα θες ξει κατ τν δευτέραν κα φρικτν ατο πα­ρουσίαν «κρναι ζν­τας κα νεκρούς», ς ο θεολόγοι τς κκλησίας φασίν, αωνία μνήμη.