ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα) «᾿Απορίαι κατὰ μονοφυσιτῶν», ᾿Αναστασίου β΄ ᾿Αντιοχείας τοῦ Σιναΐτου (600)

 

᾿Απορίαι κατὰ μονοφυσιτῶν

 

᾿Αναστασίου β΄ ᾿Αντιοχείας τοῦ Σιναΐτου (600)

 

1. Ατη μα το Λγου φσις σεσαρκωμνη μετ τν φραστον σύλληψιν μοα στ τ πατρ κατ πντα τρπον κα μοοσιος ατῷ. ἔχει γὰρ Χριστς τ μν μοοσιον το δου πατρὸς τ δ τεροοσιον.  κα ε μὲν μοοσιος λος Χριστς τ πατρ, δλον τι κτιστς πατρ· κτσμα γρ σρξ· ε δ τεροοσιον τ σμα τοῦ θεοῦ Λγου, πς ο δο φσεις;

2. Εἰ τὸ λέγειν ἐν δύο φύσεσι τὸν Χριστὸν δύο πρόσωπα καὶ δύο ὑπο­στάσεις σημαίνει, πάντως καὶ τὸ λέγειν ἐκ δύο φύσεων ἐκ δύο προσώπων σημαίνει· οὐκ ἔστι γὰρ φύσις ἀπρόσωπος.  εἰ δὲ λέγουσιν οὐ δυνατὸν τοῦ­το εἶναι, ἐπειδὴ οὐ προϋπέστη ἡ σάρξ, ἐροῦμεν ὅτι οὐδὲ ἐν δύο προσώ­ποις δυνατόν· οὐδαμοῦ γὰρ ἐκ τοῦ Λόγου ἐχωρίσθη ἡ σάρξ.

3. Εἰ τὸ λέγειν τοὺς ἁγίους πατέρας ἐκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος τὸν Χριστὸν ἐκ δύο φύσεων σημαίνει, τὸ λέγειν αὐτοὺς ἄρα τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ ἐν ἀνθρωπότητι, πῶς οὐκ ἐν δύο φύσεσιν αὐτὸν σημαίνει;

4. Ε μν επεν Χριστς· «Λσατ με κα ν τρισν μραις γερ ἐμαυτν», εχομεν επεν ς πσα μα το θεο Λγου φσις σεσαρκω­μνη λλυται κα τθνηκεν. ἐπειδ δ «Λσατε τν ναν τοτον», επε, «κα ν τρισν μραις γερ ατν», επωσιν μν ποα μν φσις λλυ­ται, ποα δ τν λυθεσαν νστησεν.  ε δ τοτο ο βολονται, επωσιν μν· Πσα μα σεσαρκωμνη το θεο Λγου φσις τθνηκεν μρος κα μρος μισυ κα μισυ τρτον κα δμοιρον;

5. ναληφθντος το Χριστο τ ξ μν νγαγε τ πατρί, φσιν πστασιν; σμα μοιον τ Λγ οχ ὁμοούσιον;  κα ε μν μοιον τ Λγ, πντως κα Λγος περιγραπτς τ σμα περγραπτον.  ε δ᾿ περγραπτον, πο νρχετο περγραπτον ὄν;  στε φαντασαν ο γιοι μαθητα ἑώρων κα οκ λθειαν;

6. Εἰ τὸ λέγειν δύο φύσεις τὸν Χριστὸν προσθήκη φύσεων ἐπὶ τῆς ἁγί­ας τριάδος ἐστί, πάντως καὶ ὁ λέγειν δύο γεννήσεις τὸν Χριστὸν προσθήκην γεννήσεων λέγει ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι, ἅμα τε καὶ ὁ λέγων ὅτι κτιστὸν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ κτίσμα προσκυνεῖ ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι.

7. Οἱ φιλοσόφως μᾶλλον δὲ ἀσόφως λέγοντες ὅτι ἀπεθεώθη καὶ ἰσώθη ἡ σὰρξ τῷ θεῷ Λόγῳ, εἴπωσιν ἡμῖν, εἰ ἄρα καὶ ἀόρατος καὶ ἀφηλάφητος μετὰ τὴν ἕνωσιν ἡ σὰρξ τοῦ θεοῦ Λόγου.  εἰ δὲ τοῦτο φαντασία, πάντως καὶ δόκησις ἡ οἰκονομία.  εἰ δὲ οὐ ταῦτα ἔσχεν ἡ σάρξ, πῶς ἰσώθη τῷ ἀοράτῳ καὶ ἀπεριγράπτῳ;

8. Ε λγων τὴν θετητα παθοσαν μανιχαζει κα λγων νθρωπον παθντα κα σταυρωθντα νεστοριανζει, πντως λγων σμα θεο χώ­ριστον παθεῖν ρθς δοξζει.

9. Μετὰ τὴν ἄφραστον ἕνωσιν τί χρὴ λέγειν τὸ σῶμα τὸ δεσποτικὸν παρὰ τὸν θεὸν Λόγον, φύσιν ἢ ὑπόστασιν; ἢ σῶμα θεοῦ Λόγου ἀνούσιον καὶ ἀνυπόστατον;

10. σρξ σρξ στι κα ο θετης, κα θετης θετης στ κα ο σρξ· ε ον τατν τ δο τατα, πς λλλων διαφρουσι, κατ φσιν καθ' πστασιν; μνην κατ' νομασαν ψιλν κα ο κατ διαφορν φσεως;

11. Ποας ἆρα τν ν Χριστ φσεών στιν θεὸς πατρ κα ποας ατν πατρ;  ἆρα θες στι τς πσης μις φσεως το Λγου σεσαρκω­μνης;  οκον καλς ορειανο θεν το Λγου τν πατρα λγουσιν!  ε δ ο θες το Λγου, πς λγει· «Πατρα μου κα πατρα μν κα θεν μου κα θεν μν»;

12. Τ νμοια λλλοις πρ τς νσεως, γουν τ σμα κα θες Λγος, μεμενκασι μετ τν νωσιν νμοια γεγνασι κατ φσιν λλή­λοις μοια;

13. Ε τῷ λγειν τοὺς πατέρας κατ᾿ ἄλλο καὶ ἄλλο ἐπὶ Χριστοῦ, οὐ ση­μαίνουσι διὰ τῆς τοιαύτης φωνῆς τὰς δύο φύσεις, πῶς ἐπὶ τῆς ἁγίας τριά­δος οὐ καταδέχεσθε λέγειν κατ᾿ ἄλλο καὶ ἄλλο;

14. Οὐ γὰρ ἡ σὰρξ καὶ θεὸς Λόγος ἀπέθανεν· εἰ δὲ ὁ θεὸς Λόγος μετὰ τοῦ ἰδίου ναοῦ ἀπέθανεν, οὐκέτι ἦν τριὰς ἐν οὐρανῷ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ σταυροῦ ἀλλὰ δυάς, ἕως οὗ ἀνέστη ὁ Λόγος ὁ κάτω θανών.  εἰ γὰρ ὁ θεὸς Λόγος ἀπέθανε, πάντως καὶ ἡ ψυχὴ ἀπέθανεν· εἰ δὲ ἡ ψυχὴ ἡ κτιστὴ ἔμεινεν ἀθάνατος, πῶς ὁ κτίστης Λόγος ἀπέθανεν;  ἡμεῖς οὖν φαμεν ὅτι «ἐλύθη ὁ ναὸς καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἠγέρθη» ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως ὑπάρχοντος θεοῦ Λόγου.

15. Τὸ γοῦν ἀμφιβαλλόμενον τοῦτό ἐστιν, εἰ δυνατὸν μετὰ τὴν ἕνωσιν εἰπεῖν ἐπὶ Χριστοῦ δύο φύσεις.  περὶ μὲν οὖν τῆς μιᾶς φύσεως τοῦ θεοῦ Λόγου ἀναμφίβολοί ἐσμεν ἀμφότεροι, τὸ δὲ ζητούμενον λοιπὸν περὶ τοῦ σώματος, ὅτι ὑμῶν μὲν σάρκα ὀνομαζόντων αὐτοῦ, οὐχὶ φύσιν, ἡμῶν δὲ καὶ σάρκα καὶ φύσιν παριστώντων τοὺς πατέρας ὀνομάζοντας μετὰ τὴν ἕνωσιν ἐν τῷ πάθει καὶ <τῇ> ἀναλήψει, φύσεως τοῦ σώματος ὀνομαζομένου φύσεως καὶ τῆς θείας φύσεως, μία <ὑπόστασίς> εἰσιν αἱ δύο.

16. ῾Ο ἅγιος Κύριλλος πρὸς Σούκκενσον λέγει· «Οὕτως ὀρθότατα ἡ σὴ τελειότης τὸν περὶ τοῦ σωτηρίου πάθους ἐκτίθεται λόγον, οκ ατὸν τὸν µονογενῆ θεὸν Λγον, καθ' ὃ νοεται καὶστι θες, παθεν ες δαν φσιν, παθεν δὲ µλλον τχοϊκφσει· δεῖ γὰρ ἀμφότερα σῴζεσθαι τῷ ἑνὶ καὶ κατ᾿ ἀλήθειαν Χριστῷ, καὶ τὸ μὴ πάσχειν θεϊκῶς καὶ τὸ λέγεσθαι παθεῖν ἀνθρωπίνως· ἡ αὐτοῦ γὰρ πέπονθε σάρξ».  οὕτω καὶ ὁ Νυσσαεύς φησι· «Ποία μορφὴ ἐπὶ τοῦ πάθους ῥαπίζεται;».  οὕτω καὶ ὁ Χρυσόστομος εἰς τὴν Χριστοῦ ἀνάληψίν φησι· «Ποία φύσις ἤκουσε· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου;  ἐκείνη ἡ ἀκούσασα· Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ».  καὶ πάλιν εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον ἑρμηνεύων φησίν· «Οὐ γὰρ θεὸς ἦν γυμνὸς ἀλλὰ θεὸς ἐν ἀνθρω­πίνῃ κρυπτόμενος μορφῇ».  καὶ πάλιν ᾿Αμβρόσιος ἐν τῇ κατὰ Ἔφεσον συν­όδῳ φησίν· «῾Ως θεὸς Λόγος λαλεῖ τὰ θεῖα, ὡς ἄνθρωπος λαλεῖ τὰ ἀνθρώ­πινα· ἐπειδὴ ἐν τῇ ἐμῇ οὐσίᾳ λαλεῖ».

 

 

᾿Απορίαι κατὰ μονοφυσιτῶν

 

᾿Αναστασίου β΄ ᾿Αντιοχείας τοῦ Σιναΐτου (600)

 

1. Ατη μα το Λγου φσις σεσαρκωμνη μετ τν φραστον σύλληψιν μοα στ τ πατρ κατ πντα τρπον κα μοοσιος ατῷ. ἔχει γὰρ Χριστς τ μν μοοσιον το δου πατρὸς τ δ τεροοσιον.  κα ε μὲν μοοσιος λος Χριστς τ πατρ, δλον τι κτιστς πατρ· κτσμα γρ σρξ· ε δ τεροοσιον τ σμα τοῦ θεοῦ Λγου, πς ο δο φσεις;

2. Εἰ τὸ λέγειν ἐν δύο φύσεσι τὸν Χριστὸν δύο πρόσωπα καὶ δύο ὑπο­στάσεις σημαίνει, πάντως καὶ τὸ λέγειν ἐκ δύο φύσεων ἐκ δύο προσώπων σημαίνει· οὐκ ἔστι γὰρ φύσις ἀπρόσωπος.  εἰ δὲ λέγουσιν οὐ δυνατὸν τοῦ­το εἶναι, ἐπειδὴ οὐ προϋπέστη ἡ σάρξ, ἐροῦμεν ὅτι οὐδὲ ἐν δύο προσώ­ποις δυνατόν· οὐδαμοῦ γὰρ ἐκ τοῦ Λόγου ἐχωρίσθη ἡ σάρξ.

3. Εἰ τὸ λέγειν τοὺς ἁγίους πατέρας ἐκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος τὸν Χριστὸν ἐκ δύο φύσεων σημαίνει, τὸ λέγειν αὐτοὺς ἄρα τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ ἐν ἀνθρωπότητι, πῶς οὐκ ἐν δύο φύσεσιν αὐτὸν σημαίνει;

4. Ε μν επεν Χριστς· «Λσατ με κα ν τρισν μραις γερ ἐμαυτν», εχομεν επεν ς πσα μα το θεο Λγου φσις σεσαρκω­μνη λλυται κα τθνηκεν. ἐπειδ δ «Λσατε τν ναν τοτον», επε, «κα ν τρισν μραις γερ ατν», επωσιν μν ποα μν φσις λλυ­ται, ποα δ τν λυθεσαν νστησεν.  ε δ τοτο ο βολονται, επωσιν μν· Πσα μα σεσαρκωμνη το θεο Λγου φσις τθνηκεν μρος κα μρος μισυ κα μισυ τρτον κα δμοιρον;

5. ναληφθντος το Χριστο τ ξ μν νγαγε τ πατρί, φσιν πστασιν; σμα μοιον τ Λγ οχ ὁμοούσιον;  κα ε μν μοιον τ Λγ, πντως κα Λγος περιγραπτς τ σμα περγραπτον.  ε δ᾿ περγραπτον, πο νρχετο περγραπτον ὄν;  στε φαντασαν ο γιοι μαθητα ἑώρων κα οκ λθειαν;

6. Εἰ τὸ λέγειν δύο φύσεις τὸν Χριστὸν προσθήκη φύσεων ἐπὶ τῆς ἁγί­ας τριάδος ἐστί, πάντως καὶ ὁ λέγειν δύο γεννήσεις τὸν Χριστὸν προσθήκην γεννήσεων λέγει ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι, ἅμα τε καὶ ὁ λέγων ὅτι κτιστὸν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ κτίσμα προσκυνεῖ ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι.

7. Οἱ φιλοσόφως μᾶλλον δὲ ἀσόφως λέγοντες ὅτι ἀπεθεώθη καὶ ἰσώθη ἡ σὰρξ τῷ θεῷ Λόγῳ, εἴπωσιν ἡμῖν, εἰ ἄρα καὶ ἀόρατος καὶ ἀφηλάφητος μετὰ τὴν ἕνωσιν ἡ σὰρξ τοῦ θεοῦ Λόγου.  εἰ δὲ τοῦτο φαντασία, πάντως καὶ δόκησις ἡ οἰκονομία.  εἰ δὲ οὐ ταῦτα ἔσχεν ἡ σάρξ, πῶς ἰσώθη τῷ ἀοράτῳ καὶ ἀπεριγράπτῳ;

8. Ε λγων τὴν θετητα παθοσαν μανιχαζει κα λγων νθρωπον παθντα κα σταυρωθντα νεστοριανζει, πντως λγων σμα θεο χώ­ριστον παθεῖν ρθς δοξζει.

9. Μετὰ τὴν ἄφραστον ἕνωσιν τί χρὴ λέγειν τὸ σῶμα τὸ δεσποτικὸν παρὰ τὸν θεὸν Λόγον, φύσιν ἢ ὑπόστασιν; ἢ σῶμα θεοῦ Λόγου ἀνούσιον καὶ ἀνυπόστατον;

10. σρξ σρξ στι κα ο θετης, κα θετης θετης στ κα ο σρξ· ε ον τατν τ δο τατα, πς λλλων διαφρουσι, κατ φσιν καθ' πστασιν; μνην κατ' νομασαν ψιλν κα ο κατ διαφορν φσεως;

11. Ποας ἆρα τν ν Χριστ φσεών στιν θεὸς πατρ κα ποας ατν πατρ;  ρα θες στι τς πσης μις φσεως το Λγου σεσαρκω­μνης;  οκον καλς ορειανο θεν το Λγου τν πατρα λγουσιν!  ε δ ο θες το Λγου, πς λγει· «Πατρα μου κα πατρα μν κα θεν μου κα θεν μν»;

12. Τ νμοια λλλοις πρ τς νσεως, γουν τ σμα κα θες Λγος, μεμενκασι μετ τν νωσιν νμοια γεγνασι κατ φσιν λλή­λοις μοια;

13. Ε τῷ λγειν τοὺς πατέρας κατ᾿ ἄλλο καὶ ἄλλο ἐπὶ Χριστοῦ, οὐ ση­μαίνουσι διὰ τῆς τοιαύτης φωνῆς τὰς δύο φύσεις, πῶς ἐπὶ τῆς ἁγίας τριά­δος οὐ καταδέχεσθε λέγειν κατ᾿ ἄλλο καὶ ἄλλο;

14. Οὐ γὰρ ἡ σὰρξ καὶ θεὸς Λόγος ἀπέθανεν· εἰ δὲ ὁ θεὸς Λόγος μετὰ τοῦ ἰδίου ναοῦ ἀπέθανεν, οὐκέτι ἦν τριὰς ἐν οὐρανῷ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ σταυροῦ ἀλλὰ δυάς, ἕως οὗ ἀνέστη ὁ Λόγος ὁ κάτω θανών.  εἰ γὰρ ὁ θεὸς Λόγος ἀπέθανε, πάντως καὶ ἡ ψυχὴ ἀπέθανεν· εἰ δὲ ἡ ψυχὴ ἡ κτιστὴ ἔμεινεν ἀθάνατος, πῶς ὁ κτίστης Λόγος ἀπέθανεν;  ἡμεῖς οὖν φαμεν ὅτι «ἐλύθη ὁ ναὸς καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἠγέρθη» ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως ὑπάρχοντος θεοῦ Λόγου.

15. Τὸ γοῦν ἀμφιβαλλόμενον τοῦτό ἐστιν, εἰ δυνατὸν μετὰ τὴν ἕνωσιν εἰπεῖν ἐπὶ Χριστοῦ δύο φύσεις.  περὶ μὲν οὖν τῆς μιᾶς φύσεως τοῦ θεοῦ Λόγου ἀναμφίβολοί ἐσμεν ἀμφότεροι, τὸ δὲ ζητούμενον λοιπὸν περὶ τοῦ σώματος, ὅτι ὑμῶν μὲν σάρκα ὀνομαζόντων αὐτοῦ, οὐχὶ φύσιν, ἡμῶν δὲ καὶ σάρκα καὶ φύσιν παριστώντων τοὺς πατέρας ὀνομάζοντας μετὰ τὴν ἕνωσιν ἐν τῷ πάθει καὶ <τῇ> ἀναλήψει, φύσεως τοῦ σώματος ὀνομαζομένου φύσεως καὶ τῆς θείας φύσεως, μία <ὑπόστασίς> εἰσιν αἱ δύο.

16. ῾Ο ἅγιος Κύριλλος πρὸς Σούκκενσον λέγει· «Οὕτως ὀρθότατα ἡ σὴ τελειότης τὸν περὶ τοῦ σωτηρίου πάθους ἐκτίθεται λόγον, οκ ατὸν τὸν µονογενῆ θεὸν Λγον, καθ' ὃ νοεται καὶστι θες, παθεν ες δαν φσιν, παθεν δὲ µλλον τχοϊκφσει· δεῖ γὰρ ἀμφότερα σῴζεσθαι τῷ ἑνὶ καὶ κατ᾿ ἀλήθειαν Χριστῷ, καὶ τὸ μὴ πάσχειν θεϊκῶς καὶ τὸ λέγεσθαι παθεῖν ἀνθρωπίνως· ἡ αὐτοῦ γὰρ πέπονθε σάρξ».  οὕτω καὶ ὁ Νυσσαεύς φησι· «Ποία μορφὴ ἐπὶ τοῦ πάθους ῥαπίζεται;».  οὕτω καὶ ὁ Χρυσόστομος εἰς τὴν Χριστοῦ ἀνάληψίν φησι· «Ποία φύσις ἤκουσε· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου;  ἐκείνη ἡ ἀκούσασα· Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ».  καὶ πάλιν εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον ἑρμηνεύων φησίν· «Οὐ γὰρ θεὸς ἦν γυμνὸς ἀλλὰ θεὸς ἐν ἀνθρω­πίνῃ κρυπτόμενος μορφῇ».  καὶ πάλιν ᾿Αμβρόσιος ἐν τῇ κατὰ Ἔφεσον συν­όδῳ φησίν· «῾Ως θεὸς Λόγος λαλεῖ τὰ θεῖα, ὡς ἄνθρωπος λαλεῖ τὰ ἀνθρώ­πινα· ἐπειδὴ ἐν τῇ ἐμῇ οὐσίᾳ λαλεῖ».