ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα) ΟΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

ΟΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ

τῆς ἑβδόμης οἰκουμενικῆς συνόδου

 

τῆς ἐν Νικαίᾳ τὸ δεύτερον συνελθούσης τῷ 787

 

῾Η ἁγία μεγάλη καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος ἡ κατὰ θεοῦ χάριν καὶ θέσπι­σμα τῶν εὐσεβῶν καὶ φιλοχρίστων ἡμῶν βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Εἰρή­νης τῆς αὐτοῦ μητρὸς συναθροισθεῖσα τὸ δεύτερον ἐν τῇ Νικαέων λαμπρᾷ μητροπόλει τῆς Βιθυνῶν ἐπαρχίας, ἐν τῇ ἁγίᾳ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπονο­μαζομένῃ «σοφίᾳ», ἀκολουθήσασα τῇ παραδόσει τῆς ἐκκλησίας ὥρισε τὰ ὑποτεταγμένα.

[1] ῾Ο τὸ φῶς τῆς αὐτοῦ ἐπιγνώσεως ἡμῖν χαρισάμενος καὶ τοῦ σκότους τῆς εἰδωλικῆς μανίας ἡμᾶς λυτρωσάμενος Χριστὸς ὁ θεὸς ἡμῶν, νυμφευσάμενος τὴν ἁγίαν αὐτοῦ καθολικὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα, ταύτην ἐπηγγείλατο διαφυλάττεσθαι τοῖς τε ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς διεβεβαιοῦτο λέγων· «μεθ᾿ ἡμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως συντελείας τοῦ αἰῶνος»· ταύτην δὲ τὴν ἐπαγγελίαν οὐ μόνον αὐτοῖς ἐχαρίσατο, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν τοῖς δι᾿ αὐτῶν πιστεύσασιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ. [2] τῆς οὖν δωρεᾶς ταύτης ἀλογήσαντές τινες ὡς ὑπὸ τοῦ ἀπατεῶνος ἐχθροῦ ἀναπτε­ρούμενοι ἐξέστησαν τοῦ ὀρθοῦ λόγου καὶ τῇ παραδόσει τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἀντιταξάμενοι πρὸς τὴν σύνεσιν τῆς ἀληθείας διήμαρτον, καὶ ὥς φησιν ὁ παροιμιακὸς λόγος «τοὺς ἄξονας τοῦ ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται», καὶ συνῆξαν ἐν χερσὶν ἀκαρπίαν, ὅτι τῶν ἱερῶν ἀναθημάτων τὴν θεοπρεπῆ εὐκοσμίαν διαβάλλειν τετολμήκασιν ἱερεῖς μὲν λεγόμενοι, μὴ ὄντες δέ· περὶ ὧν ὁ θεὸς διὰ τῆς προφητεία βοᾷ· «ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπε­λῶνά μου, ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου»· ἀνιέροις γὰρ ἐπακολουθήσαντες ἀνδράσι ταῖς ἰδίας φρεσὶ πειθομένοις κατηγόρησαν τῆς ἁρμοσθείσης Χρι­στῷ τῷ θεῷ ἁγίας αὐτοῦ ἐκκλησίας καὶ ἀναμέσον ἁγίου καὶ βεβήλου οὐ διέστειλαν, τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ ὁμοίως τοῖς ξοάνοις τῶν σατανικῶν εἰδώλων ὀνομάσαντες. [3] δι᾿ ὃ μὴ φέρων ὁρᾶν ὑπὸ τοιαύτης λύμης διαφθερόμενον τὸ ὑπήκοον ὁ δεσπότης Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς ἱερωσύνης ἀρχηγοὺς τῇ εὐδοκίᾳ συνεκάλεσε θείῳ ζήλῳ καὶ ἐπινεύσει Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν πιστοτάτων ἡμῶν βασιλέων, ὅπως ἡ ἔνθεος παράδοσις τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας κοινῇ ψήφῳ ἀπολάβῃ τὸ κῦρος· μετὰ πάσης τοίνυν ἀκριβείας ἐρενήσαντές τε καὶ διασκεψάμενοι καὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἀληθείας ἀκολουθήσαντες οὐδὲν ἀφαιροῦμεν οὐδὲ προστίθεμεν, ἀλλὰ πάντα τὰ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἀμείωτα διαφυλάτ­τομεν· καὶ ἑπόμενοι ταῖς ἁγίαις οἰκουμενικαῖς ἓξ συνόδοις, πρῶτα μὲν τῇ ἐν τῇ λαμπρᾷ Νικαέων μητροπόλει συναθροισθείσῃ, ἔτι γε μὴν καὶ τῇ μετ᾿ αὐτὴν ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ βασιλίδι πόλει·

κθεσις πίστεως τν ν Νικαί τριακοσίων δέκα κα κτ γίων κα μακαρίων πατέρων

[4] Πιστεομεν ες να θεν, πατρα, παντοκρτορα, πντων ρατν τε κα ορτων ποιητν.  κα ες να Κριον ησον Χριστν, τν υἱὸν το θεο, τὸν γεννηθντα κ το πατρς μονογεν, τουτστιν κ τς οὐ­σας το πατρς· θεν κ θεο, φς κ φωτς, θεν ληθινν κ θε­ο ληθινο, γεννηθντα, ο ποιηθντα, μοοσιον τ πατρ, δι' ο τ πντα γνετο τ τε ν τ οραν κα τ ν τ γ· τν δι' μς τος νθρπους κα δι τν μετραν σωτηραν κατελθντα, κα σαρκωθντα καὶ νανθρωπ­σαν­τα, παθν­τα κα ναστντα τ τρτ μρ· κα νελ­θντα ες τος ορανος κα καθεζόμενον ν δεξι το πατρός· κα πά­λιν ρχμενον κρναι ζντας κα νεκρος.  κα ες τ γιον πνεμα.  τος δ λγοντας ὅτι «ν ποτε τε οκ ν» κα «πρν γεννηθναι οκ ν» κα τι «ξ οκ ντων γνετο», ξ τρας ποστσεως οσας φσκοντας εναι, ἢ κτιστὸν τρεπτν λλοιωτν τν υἱὸν το θεο, τούτους ναθεματζει καθολικ κα ποστολικ κκλησα.

κθεσις πίστεως τν ν Κωνσταντινουπόλει κατν πεντήκοντα γίων κα μακαρίων πατέρων

[5] Πιστεομεν ες να θεν πατρα παντοκρτορα, ποιητν ορανο κα γς, ρατν τε πντων κα ορτων.  κα ες να Κριον ησον Χριστν, τν υἱὸν το θεο τν μονογεν, τν κ το πατρς γεννηθντα πρ πντων τν αἰώνων· φς κ φωτς, θεν ληθινν κ θεο ληθι­νο, γεννηθντα, ο ποιηθντα, μοοσιον τ πατρ, δι᾿ ο τ πντα γνετο· τν δι᾿ μς τος νθρπους κα δι τν μετραν σωτηραν κατελθντα κ τν ορα­νν κα σαρκωθντα κ πνεματος γου κα Μαρας τς παρθνου κα νανθρωπσαντα· σταυρωθντα τε πρ μν π Ποντου Πιλτου, κα παθντα κα ταφντα· κα ναστντα τ τρτ μρ κατ τς Γραφάς· κα νελθντα ες τος ορανος κα καθεζ­μενον κ δεξιν το πατρς· κα πλιν ρχμενον μετ δξης κρναι ζντας κα νεκρος· ο τς βασι­λεας οκ σται τλος. κα ες τ πνε­μα τ γιον, τ Κριον, τ ζωοποιν, τ κ το πατρς κπορευμενον, τ σν πατρ κα υἱῷ συμπρο­σκυνο­με­νον κα συνδοξαζμενον, τ λαλ­σαν δι τν προφητν.  ες μαν γαν καθολικν κα ποστολικν κ­κλη­σαν. μολο­γομεν ν βπτισμα ες φεσιν μαρτιν.  προσδοκμεν νστα­σιν νε­κρν, κα ζων το μλλον­τος αἰῶνος.  μν.

[6] Βδελυσσόμεθα δὲ καὶ ἀναθεματίζομεν Ἄρειον καὶ τοὺς αὐτῷ σύμ­φρονας καὶ κοινωνοὺς τῆς μανιώδους αὐτοῦ κακοδοξίας, Μακεδόνιόν τε καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ὀνομασθέντας πνευματομάχους, ὁμολογοῦμεν δὲ καὶ τὴν δέσποιναν ἡμῶν τὴν ἁγίαν Μαρίαν κυρίως καὶ ἀληθῶς θεοτόκον ὡς τεκοῦσαν σαρκὶ τὸν ἕνα τῆς ἁγίας τριάδος Χριστὸν τὸν θεὸν ἡμῶν, καθὰ καὶ ἡ ἐν ᾿Εφέσῳ τὸ πρότερον ἐδογμάτισε σύνοδος καὶ τὸν ἀσεβῆ Νεστόριον καὶ τοὺς ἀμφ᾿ αὐτὸν ὡς προσωπικὴν δυάδα εἰσάγοντας τῆς ἐκκλησίας ἐξώ­θησε· σὺν τούτοις δὲ καὶ τὰς δύο φύσεις ὁμολογοῦμεν τοῦ σαρκωθέντος δι᾿ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀχράντου θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τέλειον αὐτὸν θεὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπον γινώσκοντες, ὡς καὶ ἡ ἐν χαλκηδόνι σύνοδος ἐξεφώνησεν, Εὐτυχῆ καὶ Διόσκορον δυσφημήσαντας τῆς θείας αὐλῆς ἐξε­λάσασα, συναποβάλλοντες αὐτοῖς Σεβῆρον, Πέτρον, καὶ τὴν πολυβλάσφη­μον αὐτῶν ἀλληλόπλοκον σειράν, μεθ᾿ ὧν καὶ τὰ ᾿Ωριγένους Εὐαγρίου τε καὶ Διδύμου μυθεύματα ἀναθεματίζομεν, ὡς καὶ ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει συγκροτηθεῖσα πέμπτη σύνοδος· εἶτά τε καὶ δύο θελήματα καὶ ἐνεργείας κατὰ τὴν τῶν φύσεων ἰδιότητα κηρύττομεν, καθ᾿ ὃν τρόπον καὶ ἡ ἐν Κων­σταντινουπόλει ἕκτη σύνοδος ἐξεβόησεν ἀποκηρύξασα Σέργιον ῾Ονώριον Κῦρον Πύρρον Μακάριον, τοὺς ἀθελήτους τῆς εὐσεβείας καὶ τοὺς τούτων ὁμόφρονας. [7] κα συνελντες φαµν· πσας τς κκλησιαστικς γγρά­φως ἢ ἀγρφως τεθεσπισµνας µν παραδσεις καινοτοµτως φυλττο­µεν· ν µα στ κα τς εκονικς ναζωγραφσεως κτπωσις ς τ στορίᾳ τοεαγγελικο κηρύγµατος συνδουσα, πρς πστωσιν τς λη­θινς καοκατ φαντασαν τοῦ θεο Λγου νανθρωπσεως, κα ες µοαν λυσιτλειαν µν χρησιµεουσα· τ γρ λλλων δηλωτικ, ναµφι­βλως κατ λλλων χουσιν µφσεις.

[8] Τοτων οτως χντων, τν βασιλικν ὥς περ ρχµενοι τρβον, πακολουθοντες τ θεηγρ διδασκαλίᾳ τν γων πατρων µν κα τ παραδσει τς καθολικς κκλησας –το γρ ν ατοκσαντος γου πνεµατος εναι τατην γινσκοµεν–, ρζοµεν οὖν σν κριβείᾳ πσ κα µµελείᾳ παραπλησως τ τπ το τιµου κα ζωοποιοσταυρονατί­θεσθαι τς σεπτς κα γας εκνας τς κ χρωµτων κα ψηφδος καὶ ἑτρας λης πιτηδεως χοσης ν τας γαις το Θεο κκλησαις, ν ερος σκεεσι κα σθσι τοχοις τε κα σανσιν, οκοις τε κα δος, τς τε το Κυρου κα θεο κα σωτρος µν ησο Χριστο εκνος κα τς χρντου δεσπονης µν καὶ γας θεοτκου τιµων τε γγλων κα πν­των γων καὶ ὁσων νδρν –ὅσῳ γὰρ συνεχῶς δι᾿ εἰκονικῆς ἀνατυπώ­σεως ὁρῶνται, τοσοῦτον καὶ οἱ ταύτας θεώμενοι διανίστανται πρὸς τὴν τῶν πρωτοτύπων μνήμην τε καὶ ἐπιπόθησιν–· [9] καὶ ταύταις ἀσπασμὸν καὶ τιμητικὴν προσκύνησιν ἀπονέμειν –οὐ μὴν τὴν κατὰ πίστιν ἡμῶν ἀληθινὴν λατρείαν, ἣ πρέπει μόνῃ τῇ θεία φύσει, ἀλλ᾽ ὃν τρόπον τῷ τύπῳ τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις καὶ τοῖς λοιποῖς ἱεροῖς ἀναθήμασι–· καὶ θυμιαμάτων καὶ φώτων προσαγωγὴν πρὸς τὴν τούτων τιμὴν ποιεῖσθαι, καθὼς καὶ τοῖς ἀρχαίοις εὐσεβῶς εἴθισται.

[9] «῾Η γὰρ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει», καὶ ὁ προσκυνῶν τὴν εἰκόνα προσκυνεῖ ἐν αὐτῇ τοῦ ἐγγραφομένου τὴν ὑπό­στασιν. οὕτω γὰρ κρατύνεται ἡ τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν διδασκαλία, εἴτουν παράδοσις τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας τῆς ἀπὸ περάτων εἰς πέρατα δεξαμένης τὸ εὐαγγέλιον. οὕτω τῷ ἐν Χριστῷ λαλήσαντι Παύλῳ καὶ πάσῃ τῇ θείᾳ ἀποστολικῇ ὁμηγύρει καὶ πατρικῇ ἁγιότητι ἐξακολουθοῦμεν κρατοῦντες τὰς παραδόσεις ἃς παρειλήφαμεν· οὕτω τοὺς ἐπινικίους τῇ ἐκκλησίᾳ προφητικῶς κατεπᾴδομεν ὕμνους· «Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ ᾿Ιερουσαλήμ· τέρπου καὶ εὐφραίνου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου· περιεῖλε Κύριος ἐκ σοῦ τὰ ἀδικήματα τῶν ἀντικειμένων σοι, λελύτρωσαι ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου· Κύριος βασιλεὺς ἐν μέσῳ σου· οὐκ ὄψει κακὰ οὐκέτι», καὶ εἰρήνη ἐπὶ σοὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον.

[10] Τοὺς οὖν τολμῶντας ἑτέρως φρονεῖν ἢ διδάσκειν ἢ κατὰ τοὺς ἐνάγεις αἱρετικοὺς τὰς ἐκκλησιαστικὰς παραδόσεις ἀθετεῖν καὶ καινοτο­μίαν τινὰ ἐπινοεῖν ἢ ἀποβάλλεσθαί τι ἐκ τῶν ἀνατεθειμένων τῇ ἐκκλησίᾳ, εὐαγγέλιον ἢ τύπον τοῦ σταυροῦ ἢ εἰκονικὴν ἀναζωγράφησιν ἢ ἅγιον λεί­ψανον μάρτυρος, ἢ ἐπινοεῖν σκολιῶς καὶ πανούργως πρὸς τὸ ἀνατρέψαι μίαν τινὰ τῶν ἐνθέσμων παραδόσεων τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ἔτι γε μὴν ὡς κοινοῖς χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς κειμηλίοις ἢ τοῖς εὐαγέσι μοναστηρίοις, ἐπι­σκόπους μὲν ὄντας ἢ κληρικοὺς καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν, μονάζοντας δὲ ἢ λαϊκοὺς τῆς κοινωνίας ἀφορίζεσθαι.