ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα) Ἔκθεσις Πίστεως

 

Ἔκθεσις Πίστεως

 

῾Η παροῦσα ἀρχαία Ἔκθεσις Πίστεως φέρεται ἀνακριβῶς ὡς Σύμβολον τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου ᾿Αλε­ξανδρείας, διότι εἶναι κείμενον μεταγενέστερον, δυτικῆς προελεύσεως, καὶ μάλιστα αὐγουστινιζούσης ὑφῆς, διαμορφωθὲν δὲ τελικῶς περὶ τὸν 7ον ἢ 8ον αἰῶνα.  ἴσως ἀρχικῶς συνετάγη ὡς ὁμολογία πίστεως ὑπὸ νεοχειροτονηθέντος δυτικοῦ ἐπισκόπου, πρᾶγμα σύνηθες ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κατ᾿ ἐκείνην τὴν ἐποχὴν εἰς ἀνατολὴν καὶ δύσιν.  σῴζεται εἰς τὸ λατινικὸν κείμενον καὶ εἰς διαφόρους ἑλληνικὰς παραλλαγάς-μεταφράσεις, ἀλλ᾿ ἐνταῦθα παρατίθεται κα­τὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ μεγάλου ῾Ωρολογίου, διότι εἰς τὸ λατινικὸν κείμενον καὶ εἰς ἄλλας μεταφράσεις ὑπάρ­χουσι κακόδοξοι τινὲς φράσεις.  ἐν τῷ μεγάλῳ ῾Ωρολογίῳ ἐξεδόθη μετάφρασις ἀποκεκαθαρμένη ἐκ τῶν κακοδοξιῶν, ὁ δὲ Βαρθολομαῖος Κουτλου­μου­σιανὸς ἐσημείωσε διὰ τὸ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐκδοθὲν κείμενον ὅτι «συγκριθὲν τοῖς ἀρχαι­οτάτοις χειρογράφοις τοῖς σῳζομένοις ἐν τῇ τοῦ ἁγίου Μάρκου βιβλιοθήκῃ καὶ σύμφωνον εὑρεθὲν καὶ ὁμο­φωνοῦν τῇ γνώμῃ τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, ἔδοξε τοῦτο τυπω­θῆναι· τὰ γὰρ τυπωθέντα ἐν Παρισίοις καὶ ἄλλοθι διαφέρουσι κατὰ τὴν φράσιν καὶ τὴν ἔννοιαν». 

 

[1] Ὅς τις βολεται σωθναι, πρ πντων χρ ατ τν καθολικν κρατσαι Πστιν, [2] ν ε μ τις σαν κα μωμον τηρσειεν, νευ δισταγμο ες τν αἰῶνα πολεται.

[3] Πστις δ καθολικ ατη στίν, να να θεν ν τριδι κα τριδα ν μονδι σεβμεθα, [4] μτε συγχοντες τς ποστσεις μτε τν οσαν μερζοντες· [5] ἄλλη γρ στιν το πατρς πστασις, λλη το υο, καὶ λλη το γου πνεματος· [6] ἀλλ πατρς κα υο κα γου πνεματος μα στ θετης, ση δξα, συναδιος μεγαλειτης. [7] οος πατήρ, τοιοτος κα υἱός, τοιοτον κα τ πνεμα τ γιον· [8] ἄκτιστος πατήρ, κτιστος υἱός, κτιστον κα τ γιον πνεμα· [9] ἀκα­τληπτος πατήρ, κατληπτος υἱός, κατληπτον κα τ πνεμα τ γιον· [10] αἰώνιος πατήρ, αἰώνιος υἱός, αἰώνιον κα τ γιον πνεμα· [11] πλν ο τρες αἰώνιοι, λλ' ες αἰώνιος· [12] ὥς περ οδ τρες κτιστοι οδ τρες κατληπτοι, λλ' ες κτιστος καὶ ες κατληπτος. [13] μοως παντοκρτωρ πατήρ, παντοκρτωρ υἱός, παντοκρτορ τ πνεμα τ γιον· [14] πλὴν ο τρες παντοκρτορες, λλ' ες παντοκρτωρ. [15] οτω θες πατήρ, θες υἱός, θες τ πνεμα τ γιον· [16] πλὴν ο τρες θεοί, λλ' ες θες. [17] ὡσατως Κριος πατήρ, Κριος υἱός, Κριον καὶ τ πνεμα τ γιον· [18] πλν ο τρες κριοι, λλ' ες στι Κριος· [19] τι ὥς περ μοναδικς κστην πστασιν θεν κα Κριον μολογεν τ χριστιανικ ληθείᾳ ναγκαζμεθα, οτω τρες θεος τρες κυρους λγειν τ καθολικ εσεβείᾳ κωλυμεθα. [20] πατρ ἀπ' οδενς στι πεποιημνος οτε δεδημιουργημνος οτε γεγεννημνος· [21] υἱὸς π μνου το πατρς στιν, ο πεποιημνος οδ δεδημιουργημνος, λλ γεγεννημνος· [22] τ πνεμα τ γιον π το πατρός, ο πεποιημνον οτε δεδημιουργημνον οτε γεγεννημνον, λλ' κπορευτν. [23] ες ον ἐστι πατήρ, ο τρες πατρες· ες υἱός, ο τρες υο· ν πνεμα γιον, ο τρα πνεματα για· [24] κα ν αὐτῇ τ τριδι οδν πρῶτον στερον, οδν μεζον λαττον, λλ᾿ ὅλαι α τρες ποστσεις συνδιαιωνίζουσαι αυτας εἰσι κα σαι· [25] ὥστε κατ πντα, ὡς ερηται, κα τριὰς ν μονδι καὶ μονὰς ν τριδι λατρεύεται. [26] θέλων οὖν σωθναι οτω περ τς γας τριδος φρονετω· [27] πλν ναγκαῖον ἔτι στὶ πρς αἰώνιον σωτηραν πως κα τν νανθρώπησιν το Κυρου μν ησο Χριστο ρθς πιστεύῃ.

[28] στιν οὖν πστις ρθ να πιστεωμεν κα μολογμεν τι Κριος μν ησος Χριστς το θεο υἱὸς καὶ θες κα νθρωπς στι. [29] θες στιν  κ  τς  οσας τοῦ πατρς πρ αἰώνων γεννηθείς, κα νθρωπς στιν κ τς οσας τς μητρς ν χρόνῳ γεννηθείς· [30] τλειος θες κα τλειος νθρωπος κ ψυχς λογικς κα νθρωπνης σαρκς ποστς· [31] σος τ πατρ κατ τν  θετηταἐλάττων το πατρς κατ τν νθρωπτητα· [32] ὃς ε κα θες πρχει κα νθρωποςμως ο δο, λλες στι Χριστς· [33] ες δ ο τροπ θετητος ες σρκα, λλ προσλψει νθρω­π­τητος  ες θετητα· [34] ες πάντως ο συγχσει φσεωνλλνότητι πο­στσεως· [35] ὥς περ γρ ψυχ λογικ κα σρξ ες στιν νθρωπος, οτω θες κα νθρωπος ες στι Χριστς, [36] παθν δι τν μετραν σωτηραν, κα κατελθν ες τν δην, κα τ τρτ μρ ναστς κ τν νεκρν, [37] κα νελθν ες τος ορανος κα καθμενος κ δεξιν το θεο κα πατρς το παντοκρτορος· [38] θεν λεσεται κρναι  ζντας  κα νεκρος· ο τ παρουσίᾳ πντες  νθρωποι  ναστσονται  σν τος  αυτν  σμασιν, ποδσοντες περ τν δων ργων λγον· [39] κα ο καλ πρξαντες εσελεσονται ες ζων αἰώνιον, ο δ τὰ φαῦλα πρξαντες ες τὸ πρ τὸ αἰώνιον.

[40] Ατη στν καθολικ πστις, ν ε μ τις πιστς  τε  κα  βεβαως  πιστεσσωθναι  ο δυνσεται.