ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα) ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ ἄλλα δογματικὰ κείμενα

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

 

ὅ περ καὶ ᾿Αποστολικὴ Πίστις ἢ ἁπλῶς Πίστις κέκληται

 

1. Πιστεύω

εἰς ἕνα θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Kαὶ εἰς ἕνα Κύριον 'Ιησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·

3. τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα·

4. σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα,

5. καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς·

6. καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός·

7. καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζό­μενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν.

10. Ομολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ

ἀνάστασιν νεκρῶν,

12. καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ἀμήν.

 

  

 

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Πάντοτε προσέγγιζα μὲ δέος τὰ ἐπίσημα δογματικὰ κείμενα τῆς ἐκκλησίας μὲ τὶς τόσες λεπτομέρειές των καὶ τὶς πολύπλοκες διατυπώσεις των γιὰ θέματα τόσο σημαντικὰ καὶ συνάμα τόσο δυσνόητα. ἔβλεπα ὅτι ἡ ἐπικρα­τοῦσα τάσι στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας ἦταν νὰ ἀποφεύ­γων­ται οἱ ἀνα­φορὲς στὰ δόγματα πίστεως. οἱ δικαιολογίες πολλές· «εἶναι δυσνόητα γιὰ τὸν λαό» (λὲς καὶ γιὰ τοὺς ποιμένες καὶ διδασκάλους εἶναι ὅλα εὐνόη­τα), «οἱ πολλοὶ πιστοὶ τὰ βαριοῦνται αὐτὰ τὰ πράγματα» (λὲς καὶ οἱ ὑπό­λοι­ποι ἐντρυφοῦν μὲ ἰδιαίτερη εὐχαρίστησι στὰ θέματα τῆς πίστε­ως), «δὲν θέλει ὁ λαὸς νὰ τὰ ἀκούῃ καὶ δὲν τὸν ἀπασχολοῦν» (λὲς καὶ τὸ περιεχό­μενο τῆς διδασκαλίας τὸ κανονίζει ὁ διδασκόμενος καὶ ἀγνοῶν καὶ ὄχι ὁ διδά­σκων καὶ –καθ᾿ ὑπόθεσιν– γνωρίζων). φυσικὰ δὲν μὲ ἱκανοποιεῖ αὐτὴ ἡ τάσι, ἰδίως ὅταν οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ εἶ­ναι ἀκα­τήχη­τοι, οἱ αἱρέσεις κάνουν θραῦσι, καὶ πολλοὶ ἔχουν παρεξηγή­σει κά­ποια πράγματα καὶ ἔχουν φτιάξει δικές τους θρησκευτικὲς ἀντι­λή­ψεις. ἀλλὰ πῶς θὰ ἀντιμετωπι­στοῦν αὐτὰ τὰ φαινό­μενα, ἂν δὲν ὑπάρξῃ ὠργανωμένη καὶ μεθοδικὴ διδα­σκαλία τῆς πίστεως; αὐτὰ ὅμως δὲν εἶναι δικά μου χωράφια. ἁπλῶς γιὰ προσωπική μου χρῆσι ἄρχι­σα νὰ συλλέγω ἐπίσημα δογματικὰ κείμενα, γραμμένα στὸν ὑπολο­γι­στή (ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία), ὅπως εἶναι οἱ ὅροι τῶν οἰκουμενικῶν συνό­δων, οἱ ὁμολογίες πίστεως ἐπιφανῶν ἐκκλησια­στι­κῶν προσώπων, οἱ δογμα­τικὲς ἀποφάσεις ἀρχαίων τοπικῶν καὶ νεω­τέρων ὑπερτοπικῶν συνό­δων, τὸ «συνοδι­κὸν τῆς ὀρθο­δοξίας», καὶ ἄλλα παρό­μοια θεολογικὰ μνη­μεῖα.

Καθὼς μπήκαμε πλέον γιὰ τὰ καλὰ στὴν ἐποχὴ τοῦ διαδικτύου (κύριο χαρακτηριστικό, καθὼς φαίνεται, τοῦ 21ου αἰῶνος), ἔγινε φανερὸ ὅτι ἡ πα­ρουσίασι τέτοιων κειμένων ἀπὸ τὶς πολλὲς χριστιανικὲς ἱστοσελίδες ἦταν ἄλλοτε μὲν ἀνύπαρκτη ἄλλοτε δὲ ἀποσπασματικὴ καὶ ἐλλιπής. ὅταν τὸ 2009 δημο­σί­ευσα γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυο ὁλόκληρο τὸ συνοδικὸν τῆς ὀρθο­δοξίας στὸ πρωτότυπο ἑλληνικὸ κεί­μενό του, ἡ δημοσίευσις ἐκείνη ἔγινε ἐφικτὴ χάρις στὴν βοήθεια δύο φίλων. σήμερα, 4 χρόνια μετά, δημοσιεύω καὶ ἄλλα πα­ρό­μοια κείμενα, τὰ ὁποῖα εἴτε στοιχειοθέτησα προσωπικῶς (κι αὐτὰ εἶναι τὰ περισσότερα) εἴτε μοῦ παρε­χω­ρήθησαν ἀπὸ ἄλλους εἴτε ἐλήφθησαν ἀπὸ τὸ διαδίκτυο. βέβαια ὅταν πρὶν ἀπὸ χρόνια, προτοῦ ἀκόμη δημι­ουρ­γηθῇ ἡ ἱστοσελίδα τῆς «Συμβο­λῆς», ξεκίνησα αὐτὴν τὴν ἐργασία, ἐλάχιστα τέτοια κείμενα ὑπῆρ­χαν δημοσιευ­μένα στὸ διαδίκτυο, ἴσως ὄχι περισσότε­ρα ἀπὸ 1 ἢ 2· καὶ ἂν ξεκινοῦσα τώρα τὴν συλλογή, θὰ γλίτωνα ἀπὸ πολὺν κόπο. τοὐλάχιστον ἀξιοποίησα εὐγνω­μό­νως τὴν εὐκαιρία νὰ συμπληρώσω ὡρισμένα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχα, ἔστω καὶ ἐν μέρει.

᾿Επειδὴ οἱ ἀποφάσεις τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων καὶ γενικώτερα τὰ δογματικὰ κείμενα ἦσαν σημεῖα ἀντιλεγόμενα στὴν ἐποχή τους, σῴζονται μὲ μικρὲς παραλλαγές, συνήθως ἥσσονος σημασίας, στὶς διάφορες ἐκδόσεις καὶ στὰ χειρόγραφα. οἱ κυριώτερες ἐκδόσεις ποὺ εἶχα ὑπόψει μου γιὰ τὰ κείμενα εἶναι τὸ «Πηδάλιον» τῶν ἱερομο­νάχων ᾿Αγαπίου καὶ Νικοδήμου τοῦ ᾿Αθωνίτου (ἀνεγνωρισμένου ὁσίου τῆς ἐκκλησίας), «Αἱ οἰκουμενικαὶ σύνοδοι» τοῦ μητροπολίτου Πεν­ταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλᾶ (ἐπίσης ἀνε­γνωρισμένου ἁγίου), «Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα» τοῦ Καρμίρη καὶ τὸ ὅμοιο ἔργο τοῦ ῾Ρωμανίδη, τὰ πρακτικὰ τῆς 5ης οἰκουμενικῆς συνό­δου κατὰ τὴν ἔκδοσι τοῦ μακαρίτου μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρᾶ (περιλαμβάνει τοὺς ὅρους καὶ τῶν προηγουμένων τεσσάρων συνόδων), τὰ πρακτικὰ τῆς 8ης οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ τῶν συνόδων τῶν ἐτῶν 1166, 1167 καὶ 1170 κατὰ τὶς ἐπιμελη­μένες ἐκδόσεις τοῦ διδάκτορος Κωνσταντίνου Σιαμάκη, καὶ ἡ πολύτο­μη συλλογὴ τοῦ Mansi.

 

Στὴν παροῦσα ἑνότητα λοιπὸν τῆς Συμβολῆς «Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα)» δημοσιεύονται πλέον ἀρκετὰ κείμενα γιὰ σημαντικὰ καὶ καίρια θέματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, καὶ μάλιστα στὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο. ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ παρουσιάζονται στὸ διαδίκτυο γιὰ πρώτη φορά. ὑπάρχει καὶ ἡ σκέψι γιὰ μελλοντικὴ μετάφρασί τους. σχολιασμὸς τῶν κειμένων μπορεῖ νὰ γίνῃ στὴν ἤδη ὑπάρχουσα ἑνότητα στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς (viewforum.php?f=48) μεταξὺ τῶν ἐγγεγραμμέ­νων μελῶν.

 

Ἂν ὁ θεὸς ἐπιτρέψῃ, ἔχει προγραμματιστῆ νὰ παρουσιαστοῦν προσε­χῶς καὶ ἄλλα κείμενα, ὅπως ἡ ἐπιστολὴ τοῦ μεγάλου Φωτίου πρὸς τὸν ἀρ­χιεπίσκοπο ᾿Ακυληίας, ὁ ῾Αγιορειτικὸς τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, οἱ τόμοι τῶν συνόδων 1341 1347 καὶ 1351 (τὰ κυριώτερα ἀποσπάσματα), οἱ ὁμολογίες πίστεως τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου, τοῦ Μητροφάνους Κριτο­πούλου, τοῦ Μελετίου Πηγᾶ, καὶ ἄλλων. ἂν κάποιος ἐπιθυμῇ καὶ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ βοηθήσῃ στὸν ἐμπλουτισμὸ αὐτοῦ τοῦ ἔργου καὶ μὲ ἄλλα κείμενα, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσῃ στὸ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Σὲ ὅσους συνέβαλαν ἄμεσα ἢ ἔμμεσα στὴν παροῦσα συλλογὴ ὁ Κύριος ἂς ἀνταποδώσῃ τοὺς κόπους των.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

31 αὐγούστου 2013

 

 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ὑπὸ τῆς α΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ τῆς ἐν Σαρδικῇ συνόδου

 

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛOΝ τῆς β΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

ΟΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ τῆς γ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

Δογματικὴ ἐπιστολὴ Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας

 

ΟΡΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ τῆς δ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ τῆς ε΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

᾿Αναθεματισμοὶ κατὰ τῶν ὠριγενείων δοξασιῶν

 

ΟΡΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ τῆς f΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

ΟΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

 

Ο ΟΡΟΣ τῆς ὀγδόης οἰκουμενικῆς συνόδου

 

Κατὰ φιλοσοφικῶν δοξασιῶν συνοδικαὶ ἀποφάσεις

 

Κεφάλαια δογματικὰ περὶ τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου

 

Συνοδικαὶ ἀναιρέσεις κακοδόξων ἑρμηνειῶν

 

Κεφάλαια κατὰ τῶν Βαρλαὰμ καὶ ᾿Ακινδύνου

 

ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

Κανὼν Πίστεως τῆς ἐκκλησίας (Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδούνου)

 

Διδασκαλία ᾿Αλεξάνδρου ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας

 

Περὶ τῆς Πίστεως ἐπιστολὴ συνοδική (363)

 

᾿Αποφάσεις τῆς συνόδου τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ

 

῾Ομολογία Πίστεως Δαμάσου ἐπισκόπου ῾Ρώμης

 

Συνοδικὴ ἐπιστολὴ ὑπὲρ τῆς εὐαγγελικῆς Πίστεως (382)

 

῾Ομολογία Πίστεως Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας (433)

 

Τόμος Λέοντος ἐπισκόπου ῾Ρώμης (449)

 

Συνοδικὴ ἐπιστολὴ κατὰ τῶν ᾿Ωριγένους δογμάτων (543)

 

«᾿Απορίαι κατὰ μονοφυσιτῶν», ᾿Αναστασίου β΄ ᾿Αντιοχείας τοῦ Σιναΐτου (600)

 

Ἔκθεσις Πίστεως

 

Κεφάλαια κατὰ τῶν εἰκονομάχων

 

῾Ομολογία Πίστεως Φωτίου πατριάρχου τοῦ μεγάλου

 

Κατὰ λατινικῶν δοξασιῶν ἐπιστολὴ Φωτίου τοῦ μεγάλου (867)

 

῾Αγιορειτικὸς Τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶν ἡσυχαζόντων (1340)

 

῾Ομολογία Πίστεως Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ (1351)

 

Κεφάλαια κατὰ τῶν Βαρλαὰμ καὶ ᾿Ακινδύνου

 

῾Ομολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως Μάρκου μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ

 

Περὶ τῶν αἱρετικῶν Λατίνων καὶ τῶν λατινοφρόνων, Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ

 

Τόμος πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεως (1616)

 

Λίβελλος ἀποκηρύξεως τῆς λατινικῆς θρησκείας

 

Λίβελλος ἀποκηρύξεως τῆς ἰουδαϊκῆς θρησκείας

 

῾Ομολογία περὶ τῆς ἁγίας τριάδος

 

῾Ομολογία περὶ τοῦ υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ θεοῦ

 

῾Ομολογία Πίστεως ὀρθοδόξου ἐπισκόπου