8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις Ἱστορία, θεωρία καὶ πρᾶξις Εὑρετήριον ἤχων καὶ μακαμάτ

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΜΑΤ

 

 

Εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Παναγιώτου Γ. Κηλτζανίδου «Μεθοδικὴ διδασκαλία ῾Ελληνικῆς Μουσικῆς», ἐκδόσεις Βασ. ῾Ρηγοπούλου, 3η ἔκδοσις, Θεσσαλονίκη 1991, «ἀκριβὴς ἀνατύπωσις ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν τῆς Κωνσταν­τινουπόλεως τοῦ ἔτους 1881». εἰς τὰς ὀνομασίας τῶν μακαμίων κ.λπ. τῆς ἐξωτερικῆς μουσικῆς διατηρεῖται ἡ γραφὴ τοῦ συγγραφέως. τὸ εὑρετήριον παραπέμπει εἰς τὰς σελίδας τοῦ βιβλίου.

 

 

Ἦχοι

α΄ 11, 20, 23

β΄ 11, 21, 23

γ΄ 11, 21, 23

δ΄ 21, 23

πλ. α΄ 20

πλ. β΄ 20, 22

βαρὺς 20, 22

πλ. δ΄ 20, 22

δώριος 11

λύδιος 11

φρύγιος 11

 

 

Μακαμάτ

(καὶ σιουπέδες καὶ νύμια)

 

ἀραζπὰρ ἢ ἀρεζμπὰρ ἢ ἀρεζπὰρ 13, 14, 19, 65, 179

ἀραζπὰρ πιουσελὶκ ἢ ἀρεζπὰρ πιουσελὶκ 13, 19, 71, 190

ἀρὰκ 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 131, 171

ἀραμπὰν 12, 14, 18

ἀραπὰν 18, 102

ἀρεζπάρ· βλέπε ἀραζπάρ

ἀρεζπὰρ πιουσελίκ· βλέπε ἀραζπὰρ πιουσελίκ

ἀσηρὰν 12, 13, 15, 17, 18, 20, 24

ἀτζὲμ 13, 17, 80

ἀτζὲμ ἀσηρὰν 12, 15, 17, 85, 187

ἀτζὲμ κιουρδὴ ἢ ἀτζὲμ κιουρδὶ 13, 19, 82, 187, 252

ἀτζὲμ πιουσελὶκ 13, 19, 88, 189

βετζχὴ ἀρεζπὰρ ἢ βετζχὶ ἀρεζμπὰρ ἢ βετζχὶ ἀρεζπὰρ 13, 14, 19, 76

γεγκὰχ ἢ γεγκιὰχ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 99, 172

γκεβὲστ 12, 14, 18, 158

γκερδανιὲ 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 151

γκερδανιὲ πουσελὶκ 13, 179

γκιουμοὺς γκερδὰν 12, 14, 18, 100, 190

γκιουλλιζὰρ 13, 14, 19, 113, 186

διουγκιὰχ 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 55, 177

διουγκιὰχ ἕτερον 19, 56

ἐβὶτζ 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 133, 170

ἐβὶτζ ἀρὰκ ἢ ἐβὶτζ ἀρὰ 13, 133, 170

ἐβὶτζ μουχαλὶφ 13, 18, 143

ἐβὶτζ πιουσελὶκ 13, 19, 144

ζαβὶλ 12, 14, 19, 156

ζαβὶλ κιουρδὴ ἢ ζαβὶλ κιουρδὶ 12, 18, 19, 83

ζεμζεμὲ 12, 13, 19, 60, 178

ζερεκφὲντ 19, 98

ζιλγκὲς 13, 14, 19, 136

ζιλγκὲς χαβερὰν ἢ ζιργκὲς χαβερὰν 13, 14, 18, 137

ζιργκιουλὲ 12, 13, 15, 17, 57, 175

ζιρεκφὲντ 12, 14

ἰσφαχὰν 12, 14, 19, 93, 169

ἰσφαχὰν πιουσελὶκ 188

καρὰ διουγκιὰχ 19

καρτζιγὰρ 12, 14, 19, 95

κιοτζιὲκ ἢ κιοτζὲκ 13, 14, 18, 66, 178

κιουρδὶ ἢ κιουρδὴ 12, 14, 19, 67, 173

μαγὲ 12, 14, 19, 75

μαχοὺρ 13, 17, 18, 150

μαχοὺρ ἕτερον 19, 151

μαχοὺρ ἀσηρὰν 13, 19, 123

μουσταχὰρ 12, 14, 19, 78, 168

μουχαγὲρ 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 63, 182

μουχαγὲρ κιουρδῆ ἢ μουχαγὲρ κιουρδὶ 13, 19, 68

μουχαγὲρ πιουσελὶκ 13, 19, 70

μουχαγὲρ σιουμπουλὲ ἢ μουχαγὲρ σιουμπιουλὲ 13, 14

μουχαλὶφ ἀρὰκ 13, 14, 19, 134, 171

μουχαλὶφ χησὰρ ἢ μουχαλὶφ χισὰρ 13, 14, 19, 86, 174

μπαμπὰ ταχὴρ ἢ μπαμπὰ ταχὶρ 12, 14, 18, 97

μπεγιατὶ 12, 13, 15, 17, 18, 94, 176

μπεγιατὶ ἀραμπὰν 12, 14, 95, 185

μπεγιατὶ πιουσελὶκ 12, 14, 18, 104, 189

μπεϊζὰν κιουρδὴ ἢ μπεϊζὰν κιουρδὶ 12, 14, 18

μπεστὲ ἰσφαχὰν 13, 14, 19, 138

μπεστενιγκιὰρ ἢ πεστενιγκιὰρ 13, 14, 19, 138

μπιουμπεργκὲ ἢ πιουμπεργκὲ 13, 14, 18, 157

μπιοζριοὺκ ἢ μπιουζριοὺκ ἢ πιοζριοὺκ 13, 14, 19, 159

νεβὰ 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 90, 171

νεβάι ἀσηρὰν 12, 14, 18, 122

νεβροὺζ 12, 14, 19, 62

νεβροὺζ ἀτζὲμ 13, 14, 19

νέτζιτ ἢ νετζὶτ 12, 14, 18, 112

νεχαβὲντ 15, 17, 148

νεχαβὲντ κεπὴρ ἢ νεχαβὲντ κεπὶρ 13, 19

νεχαβὲντ σαγὴρ ἢ σαγὶρ νεχαβὲντ 12, 13, 149

νιγρὴς ἢ νιγρὶζ ἢ νιγκρὶζ 12, 14, 19, 152, 167

νιγρὴς ἢ νιγρὶζ ἢ νιγκρὶζ ἕτερον 12, 14, 19, 153

νισαβερὲκ 12, 14, 18, 92, 176

νισαμποὺρ ἢ νισαποὺρ 12, 14, 19, 91, 169

νιουχιοὺφτ ἢ νουχιοὺφτ 12, 14, 19, 116, 172

νὺμ ἀτζὲμ 15

νὺμ σεχνὰζ 15

νὺμ σιουμπουλὲ 16, 19

οὐζὰλ 12, 13, 15, 17, 58

οὐρπὰν ἢ οὐρμπὰν 13, 14, 18

οὐσὰκ 12, 13, 18, 60, 172

πεντζουγκιὰχ 12, 14, 18, 19, 154, 185

πεντζουγκιὰχ ἕτερον 12, 14, 18, 155

πεσενδιδὲ ἢ πεσεντιτὲ 13, 14, 19, 160

πεστενιγκιάρ· βλέπε μπεστενιγκιάρ

πιοζριούκ· βλέπε μπιοζριούκ

πιουμπεργκέ· βλέπε μπιουμπεργκέ

πιουσελὶκ 13, 15, 17, 89

πιουσελὶκ ἕτερον 175

πιουσελὶκ ἀσηρὰν 12, 18, 121, 184

πιουσελὶκ ἀσηρὰν ἕτερον 121

ῥὰστ 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 145, 166

ῥαχαβὶ ἢ ῥαχαβὴ 15, 17, 146

ῥαχαβὴ κεπὶρ 13

ῥαχαβὴ σαγὴρ ἢ σαγὶρ ραχαβὶ 12, 13, 147

ῥαχὰτ φεζὰ 13, 14, 18, 140

ῥαχάτουλ ἐρβὰχ 13, 14, 19, 139, 185

ῥιουκιοὺπ 13, 14, 18

ῥούι ἀρὰκ 13, 14, 18, 135, 170

σαγὶρ νεχαβέντ· βλέπε νεχαβὲντ σαγήρ

σαγὶρ ραχαβί· βλέπε ῥαχαβὴ σαγήρ

σαζκιὰρ ἢ σαζγκιὰρ 13, 14, 19, 163, 168

σεγκιὰχ 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 169

σεγκιὰχ μαγὲ 12, 18, 73, 75

σελμὲκ 12, 14, 18, 157

σεμπὰ 12, 13, 15, 17, 59, 177

σεμπὰ ζεμζεμὲ 12, 18, 68, 249

σεμπὰ πιουσελὶκ 12, 18, 68, 188

σὲτ ἀραμπὰν 12, 14, 18, 103, 183

σέφκου ἐβσὰ ἢ σέφκου ἐφσὰ 13, 14, 19, 142, 193

σέφκου ταρὰπ 12, 14, 18, 118, 183

σεχνὰζ 13, 17, 128, 174

σεχνὰζ πιουσελὶκ 13, 18, 129, 191

σὴρφ ἀραμπὰν 12, 14, 19, 106, 182

σὴρφ ἀσηρὰν 18, 117

σὴρφ πιουσελὶκ 13, 19, 87

σὴρφ χητζὰζ ἢ σὴρφ χιτζὰζ 12, 14, 19, 127, 167

σιουμπιουλὲ 13, 17, 64, 182

σουζιδὶλ 12, 14, 18 (δίς), 119, 194, 247

σουζιδὶλ ἀρὰ ἢ σουζιτὶλ ἀρὰ 13, 14, 161

σουζινὰκ 13, 14, 18, 164, 181

σουλτανὶ ἀρὰκ 12, 14, 19, 135

σουρὶ 12, 14, 18, 128, 181

ταχὴρ ἢ ταχὶρ 12, 14, 18, 96, 184

ταχὶρ πιουσελὶκ 18, 105, 191

τζαργκιὰχ ἢ τζιαργκιὰχ 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 79, 187

τὶζ νεβὰ 17, 23, 24

τὶζ σεγκιὰχ 16, 17, 23, 24

τὶζ τζιαργκιὰχ ἢ τὶζ τζαργκιὰχ 17, 23, 24

τὶζ χουσεϊνὴ ἢ τὶζ χουσεϊνὶ 17, 23, 24

φερὰχ φεζὰ 12, 14, 19, 101, 255

φεραχνὰκ 13, 14, 19, 141, 192

χηρὰμ ἢ χιρὰμ 12, 14, 18, 71

χησὰρ 12, 13, 15, 17, 109-110, 112, 173

χησὰρ πιουσελὶκ ἢ χισὰρ πιουσελὶκ 12, 18, 110-111, 115, 174

χητζὰζ ἢ χιτζὰζ 12, 14, 19, 125

χητζαζκιὰρ ἢ χιτζαζκιὰρ 13, 14, 19, 162, 180, 253

χιουζὰμ ἢ χουζὰμ 12, 14, 19, 74, 181

χορασὰν 12, 14, 18, 114

χουζὴ ἢ χουζὶ 12, 13, 19, 61, 186

χουμαγιοὺν 12, 18, 19, 126, 167

χουσεϊνὴ ἢ χουσεϊνὶ 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 107, 173

χουσεϊνὴ ἀσιρὰν ἢ χουσεϊνὶ ἀσηρὰν 12, 19, 120, 193

χουσεϊνὴ κιουρδὴ ἢ χουσεϊνὶ κιουρδὶ 12, 18, 115, 121

 

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

τετράδι 5ῃ ὀκτωβρίου 2008

 

 

Τὸ εὑρετήριον ὡς ἀρχεῖον φορητοῦ ἐγγράφου (pdf).

 

(δημοσίευσις 30/3/2012)