8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις Ἱστορία, θεωρία καὶ πρᾶξις ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου, «Τὸ Θεωρητικὸ τοῦ Χρυσάνθου (μουσικοφιλολογικῶς)»

PostHeaderIcon ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου, «Τὸ Θεωρητικὸ τοῦ Χρυσάνθου (μουσικοφιλολογικῶς)»


Τὸ σύγγραμμα τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη φωτο­γρα­φημένο (σκαναρισμένο) ἀπὸ τὸν Γεώργιο Κ. Μιχαλάκη, προσφέρεται δωρεὰν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη καὶ ἄδεια τοῦ συγγραφέως.

 

«Τὸ Θεωρητικὸ τοῦ Χρυσάνθου (μουσικοφιλολογικῶς)», σὲ ἀρχεῖο ἁ­πλοῦ ἐγγράφου (doc) 

 

«Τὸ Θεωρητικὸ τοῦ Χρυσάνθου (μουσικοφιλολογικῶς)», σὲ ἀρχεῖο φο­ρητοῦ ἐγγράφου (pdf) 

 

 

᾿Εναντίον τοῦ βιβλίου καὶ τοῦ συγγραφέως του ὑπεβλήθη αἴτησι ἀσφα­λιστικῶν μέτρων στὸ μονομελὲς πρωτοδικεῖο ᾿Αθηνῶν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπα­γό­ρευσι τῆς κυκλοφορίας τοῦ βιβλίου καὶ τὴν ἐπιβολὴ ποινῶν στὸν συγ­γρα­φέα του. τὸ δικαστήριο μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 5758/2011 ἀπόφασί του ἀ­πέρ­ριψε τὴν αἴτησι γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἐξηγεῖ, ὁ­πό­τε τὸ βιβλίο μπορεῖ νὰ κυκλο­φο­ρῇ καὶ νὰ πωλῆται ἐλεύθερα καὶ νόμιμα. πρὸς ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω παρατίθεται στὴν συνέχεια ἡ ἀπόφασι τοῦ δικαστηρίου σὲ δύο μορφές· 1ον) φωτογραφημένο τὸ πρωτό­τυπο κείμενο τῆς ἀποφάσεως, 2ον) ὁλόκ­λη­ρο τὸ κείμενο ὑπομνηματισμένο καὶ μὲ σχόλια.

 

Μονομελὲς πρωτοδικεῖο ᾿Αθηνῶν, ἀπόφασι 5758/2011, τὸ πρωτότυπο κείμενο σὲ ἀρχεῖο φο­ρητοῦ ἐγγράφου (pdf)  

 

Μονομελὲς πρωτοδικεῖο ᾿Αθηνῶν, ἀπόφασι 5758/2011, ὑπομνηματισμένη, σὲ ἀρχεῖο φο­ρητοῦ ἐγγράφου (pdf)  

 

 

(δημοσίευσις 4/9/2011)