8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ψ

 

 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Ψ

 

Ψαρια­νὸς Διο­νύσιος (βαπτιστικὸν Νι­κό­λαος). γεννήθηκε στὴν Ἄνδρο τὸ 1912. ἀπε­φοί­τησε ἀπὸ τὴν θεολογικὴ σχολὴ Ἀθηνῶν τὸ 1942. στὶς 22 ἰουνίου 1952 χειροτονήθηκε τιτουλάριος ἐπί­σκοπος ῾Ρω­γῶν, βοηθὸς ἐπίσκοπος τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐνῶ στὶς 19 νοεμ­βρί­ου 1957 ἐξε­λέγη μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης. τὸ 1989 ἀνακηρύχθηκε ἐπί­τι­μος διδά­κτωρ τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. ἀσχολήθηκε ἰδιαιτέρως μὲ τὴν λειτουργικὴ παράδοσι τῆς ἐκ­κλη­σίας, μὲ τὴν μελέτη τῆς «βυζαν­τινῆς» μουσικῆς καὶ μὲ τὸ τυπι­κό, καὶ δη­μο­σί­ευσε πολλὲς σχετικὲς ἐργασίες καὶ μελέτες. καλλιέργησε τὸ κήρυγμα εἰς ὅλες τὶς μορ­φές του (λειτουργικό, ἑρμηνευτικό, προφορικό, ἔντυπο, ἐκλαϊκευτικό, θεολογικό, εἰ­ση­γήσεις κ.λπ.). ἵδρυσε τὸ «Ἵ­δρυμα βυζαντινῆς μουσικολογίας» ὑπὸ τὴν ἱερὰ σύν­ο­δο τῆς ἐκκλη­σί­ας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ὁποίου διετέλεσε καὶ πρῶτος διευ­θυντής. ἐπιμελήθηκε τὴν ἔκδοσι τοῦ ἀρ­χι­ερατικοῦ καὶ ἄλ­λων λει­τουρ­γικῶν κειμένων. κοιμήθηκε στὶς 7 δεκεμβρίου 1997.

Ψάχος Κωνσταντῖνος. γεννήθη­κε τὸ 1869 κατὰ τὸν Γεώργιο Παπαδό­πουλο καὶ τὸν Κωνσταντῖνο ᾿Ι. Πανᾶ. οἱ νεώτεροι μελετητὲς τοῦ ἔργου του προτείνουν ὡς ἔτος γεννήσεως τὸ 1866.