8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ο

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Ο

 

Ὀνούφριος (Βυζάντιος). γεννήθηκε τὸ 1807 καὶ ἦταν μαθητὴς τοῦ πρω­τοψάλτου Γρηγορίου καὶ τοῦ Χουρ­μουζίου Χαρτοφύλακος, συμ­μαθητὴς δὲ καὶ συνεργάτης τοῦ Θεοδώρου Φωκαέως. ἀνε­δείχθη διαπρεπὴς μουσικο­διδάσκαλος, διετέλεσε δεξιὸς ψάλτης εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τῶν Χίων στὸν Γαλατᾶ περὶ τὸ 1833. μελοποίησε διάφορα μαθήματα ἐκκλησιαστικά (δοξολογία, κοινωνικά, τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις καὶ ἄλλα), ἐξω­τερικὰ καὶ σχολικά. πέθανε τὸ 1872. ἦταν ἐπίσης ἄριστος γνώστης τῆς ἐξωτερικῆς μουσικῆς. ὁ ᾿Ονού­φριος ἐπι­στάτησε καὶ στὴν 4η ἔκδοσι τῆς τρίτομης ἀνθολογίας τοῦ Θε­ο­δώρου Φωκαέως «κατὰ παράκλησιν αὐτοῦ».