8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ν

 

 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Ν

 

 

Νικολαΐδης ᾿Αριστείδης. γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι περὶ τὸ 1851 (στὸ «Λεξικόν» του ὁ Γ. Παπαδόπουλος σημειώνει ὅτι γεννήθηκε τὸ 1843, ἐνῶ στὶς «Συμ­βολὲς» τοποθετεῖ τὴν γέννησι τοῦ Νικολαΐδου μιὰ δε­κα­ετία νω­ρί­τερα· ἂν δὲν εἶναι τυ­πο­γρα­φικὴ ἀβλεψία, πρόκειται γιὰ τὶς συνήθεις ἀντιφάσεις καὶ ἀν­α­κρί­βειες τοῦ Παπα­δο­πού­λου· ἀκολουθοῦμε τὶς χρονολογίες ποὺ δίνουν οἱ περισσότεροι συγ­γραφεῖς) καὶ κοι­μήθηκε τὸ 1923 (κατὰ τὸν Γ. Παπαδόπουλο πέθανε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1915). ἦταν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιωάννου πρωτοψάλτου (1856-1865), δίπλα στὸν ὁ­ποῖο χρη­μάτισε καὶ κα­νο­νάρχης τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ, καὶ μαθητὴς τοῦ Γεωργίου Βιο­λάκη, ἀριστερὰ τοῦ ὁ­ποίου ἔψαλλε στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τῶν Χίων. στὸν ἴδιο ναὸ διετέλεσε ἐπὶ ἕναν χρόνο λαμπαδάριος καὶ τοῦ Γε­ωρ­γί­ου Ραιδεστηνοῦ Β΄ (1876-1877). εἶχε σο­βα­ρὸ χαρα­κτῆρα καὶ ἀνα­δείχθηκε ἄρι­στος ἑρ­μη­νευτὴς τῆς ψαλτικῆς τέχνης. ἔ­ψαλε στὸν πατριαρ­χικὸ ναὸ ἐπὶ 29 συναπτὰ ἔτη καὶ ἀκο­λού­θησε ὅλα τὰ στάδια τῆς ἱε­ρο­ψαλτικῆς ἱεραρ­χί­ας. προσε­λή­φθη στὸ πατριαρχεῖο τὸ 1882 ὡς πρῶτος δομέστικος τοῦ Γ. Βιο­λά­κη, καὶ τὸ 1888 ἔγινε λαμπαδάριος. μετὰ τὴν συνταξιοδότησι τοῦ Βιο­λάκη τὸ 1905 ἔγινε το­ποτηρητὴς τῆς πρωτοψαλτίας καὶ πρωτοψάλτης μέχρι τὴν ἀποχώρησί του τὸ 1911. μαθητὲς τοῦ Νικολαΐδη ἦσαν ὁ βα­πτιστικός του Πά­τρο­κλος Πανανίδης, ὁ ᾿Εμ­μα­νου­ὴλ Φαρλέκας καὶ ἄλλοι.

Ντουμανέλης Γεώργιος ὁ Λέσβιος. βλέπε Λέσβιος Γεώργιος.