8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις Μουσικολογικά ἀνάλεκτα Κείμενα γιὰ τὸ Μαθηματάριον

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΟΝ

  

Α. Κείμενα Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου

  

Τὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύω ἐδῶ στὴν διαδικτυακὴ Συμβολὴ σχετικὰ μὲ τὸ Μαθηματάριον (δηλαδὴ τὸν 3ο τόμο τῆς μουσικῆς Πανδέκτης, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1851 στὴν Κωνσταντινούπολι ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυ­πογραφείου) τὰ συνέταξα κατὰ τὴν διετία 2015-2016 στὰ πλαίσια κά­ποιας σχετικῆς ἐργασίας μου, ἡ ὁποία τελικῶς ἔμεινε ἀνολοκλήρωτη λό­γῳ τῶν πολλαπλῶν καὶ ἔκτακτων δυσχερειῶν ποὺ ἀντιμετώπισα πρὸς τὸ τέλος τοῦ 2016 καὶ μέχρι τὸ καλοκαῖρι τοῦ 2017, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὡρισμένα τραγικὰ γεγονότα. ᾿Επειδὴ δὲν ξέρω ἂν θὰ ἔχω ἄλλη εὐ­καιρία νὰ ξανασχοληθῶ μὲ αὐτὰ τὰ θέματα οὔτε διαφαίνεται κάτι τέ­τοιο οὔτε ἄλλωστε ἔχω τέτοια πρόθεσι τοὐλάχιστον γιὰ τὸ ἐγγὺς μέλ­λον, δημοσιεύω ἐδῶ τὰ κείμενά μου, διότι μπορεῖ κάτι ἀπὸ αὐτὰ νὰ θεωρηθῇ χρήσιμο ἢ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς μουσικόφιλους ἀναγνῶστες.  Πρόκειται γιὰ διάφορες –σύντομες συνήθως– μουσικοφιλολογικὲς παρα­τηρήσεις καὶ ἐπισημάνσεις καθὼς καὶ γιὰ λίγες ἐκτενέστερες θεωρητι­κὲς προσεγγίσεις κάποιων μαθημάτων (μὲ τὴν εἰδικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου).

 

12/11/2017

 

Τὸ Μαθηματάριον τοῦ ἔτους 1851

Κρατήματα Mαθηματαρίου

3. Τὸ μάθημα «Περίζωσαι»

50. Τὸ μάθημα «᾿Εν φωναῖς ἀλαλάξωμεν»

9. Τὸ μάθημα «᾿Αγαλλιάσθω ὁ Δαυίδ»

10. Τὸ μάθημα «Πανάγιε Νικόλαε»

35. Γιὰ τὸ μάθημα «῾Ρῶσιν διὰ τοῦ ῥαντίσματος»

1. Τὸ μάθημα «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα»

2. Τὸ μάθημα «Ἄνωθεν οἱ προφῆται»

11. Γιὰ τὸ μάθημα «Σὲ προκατήγγειλε»

4. Γιὰ τὸ μάθημα «Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ»

5. Γιὰ τὸ μάθημα «Ὡς ἐμεγαλύνθη»

6. Γιὰ τὸ μάθημα «Ποταμοὶ θεολογίας»

7. Γιὰ τὸ μάθημα «Τὸν στρατιώτην τὸν λαμπρόν»

8. Γιὰ τὸ μάθημα «Τῇ μεσιτείᾳ σου»

13. Γιὰ τὸ μάθημα «Μεγάλυνον ψυχή μου»

14. Γιὰ τὸ μάθημα «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ»

17. Γιὰ τὸ μάθημα «Τῶν μοναστῶν τὰ πλήθη»

18. Γιὰ τὸ μάθημα «Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν»

20. Γιὰ τὸ μάθημα «Χριστὸν γὰρ ὃν ἐπόθησας»

28. Γιὰ τὸ μάθημα «Ὁ ἄγγελος ἐβόα»

29. Γιὰ τὸ μάθημα «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ»

31. Γιὰ τὸ μάθημα «Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί»

49. Γιὰ τὸ μάθημα «Τὸν τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμον»

 

 

Β. Κείμενα διαφόρων συγγραφέων

 

Τὰ μαθήματα – οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ κρατήματα. (Γρηγορίου Θ. Στάθη)