8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις Μουσικολογικά ἀνάλεκτα 31. Γιὰ τὸ μάθημα «Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί»


31. Γιὰ τὸ μάθημα «Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί»

 

Διονυσίου Ἀνατολικιώτου

δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν,

μουσικολόγου - τυπικολόγου

symbole@mail.com

 

 31. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων πάντων, ἦχος α΄ τετράφωνος, Μαθηματάριον (ἔτους 1851), σ. 340.

 

Δεῦτε, πάντες οἱ πιστοί,

τῶν ἁγίων Πάντων τὴν πανένδοξον μνήμην

ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς εὐφημήσωμεν·

τὸν βαπτιστὴν τοῦ σωτῆρος,

ἀποστόλους, προφήτας καὶ μάρτυρας,

ἱεράρχας, διδασκάλους τε καὶ ὁσίους,

ἀσκητὰς καὶ δικαίους

καὶ τῶν ἁγίων γυναικῶν τὸ φιλόθεον σύστημα,

σεβασμίως μακαρίζοντες συμφώνως ἐκβοήσωμεν·

Ὑπεράγαθε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,

ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις παράσχου εἰρήνην ταῖς ἐκκλησίαις σου,

νίκας κατ’ ἐχθρῶν τῷ φιλοχρίστῳ βασιλε

καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Στὸ παρὸν μάθημα στὴν σελ. 347 τοῦ ἐντύπου Μαθηματαρίου (τοῦ ἔτους 1851), σειρὰ 6η (πρόκειται γιὰ τὸν προτελευταῖο στίχο τοῦ ὕμνου), ἀντὶ βα-σε πρέπει νὰ ἀναγνωσθῇ βα-σι (βα-σι-λεῖ). ῾Η παρανά­γνωσι τοῦ ι ὡς ε καὶ ἀντιστρόφως εἶναι ἀπὸ τὶς συχνότερες στὰ χειρό­γραφα.

 

 

Δημοσίευσι 11/11/2017 (στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς)