8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις Μουσικολογικά ἀνάλεκτα 29. Γιὰ τὸ μάθημα «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ»

 

29. Γιὰ τὸ μάθημα

«Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ»

 

Διονυσίου Ἀνατολικιώτου

δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν,

μουσικολόγου - τυπικολόγου

symbole@mail.com

 

 

29. Τῇ Πέμπτῃ τῆς Ἀναλήψεως, μέλος Βαλασίου ἱερέως, ἦχος πλ. β΄, Μαθηματάριον (ἔτους 1851), σ. 319.

 

Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ {αὐτῷ},

Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος,

τοῦ ἀνυψῶσαι τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ

καὶ ἀποστεῖλαι Πνεῦμα Παράκλητον,

τοῦ ἁγιάσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

Ὁ μελοποιούμενος ὕμνος εἶναι γνωστός, διότι εἶναι τὸ δοξαστικὸ τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς.  Στὸν πρῶτο στίχο ἡ ἀντωνυ­μία «αὐτῷ», ποὺ ἔχει ἡ ἔντυπη ἔκδοσι τοῦ Μαθηματαρίου (ἔτους 1851), δὲν ὑπάρχει στὸ κείμενο τοῦ ὕμνου, εἶναι δὲ καὶ ἀσύντακτη· ἴσως προέρ­χεται ἐκ παραναγνώσεως μουσικοῦ χειρογράφου. Στὸ μέλος τοῦ μαθή­ματος πρέπει νὰ ἀποκατασταθῇ παντοῦ ἡ συλλαβὴ ω.

 

 

Δημοσίευσι 11/11/2017 (στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς)