8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις Μουσικολογικά ἀνάλεκτα 20. Γιὰ τὸ μάθημα «Χριστὸν γὰρ ὃν ἐπόθησας»

 

20. Γιὰ τὸ μάθημα «Χριστὸν γὰρ ὃν ἐπόθησας»

 

Διονυσίου Ἀνατολικιώτου

δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν,

μουσικολόγου - τυπικολόγου

symbole@mail.com

 

 

20. Τῇ κγ΄ Ἀπριλίου, εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον, μέλος Μανουὴλ τοῦ Χρυσάφου, ἦχος α΄, Μαθηματάριον (ἔτους 1851), σ. 203.

 

{Χριστὸν γὰρ ὃν ἐπόθησας αὐτός σε δοξάζει, μακάριε Γεώργιε.}

Τοῦ μεγάλου βασιλέως, στρατιῶτα Γεώργιε, χαῖρε καὶ εὐφραίνου·

Θεῷ γὰρ εὐηρέστησας, {Γεώργιε}, πάντων καταφρονήσας·

ζωὴν τὴν αἰώνιον ἔλαβες ἐν οὐρανοῖς, {Γεώργιε}·

τὸ γὰρ σῶμα σου πᾶσαν νόσον ἐξ ἀνθρώπων ἀπελαύνει·

{στρατιῶτα Γεώργιε τοῦ μεγάλου βασιλέως,

στρατιῶτα Γεώργιε, χαῖρε καὶ εὐφραίνου}·

Χριστὸν γὰρ ὃν ἐπόθησας αὐτός σε δοξάζει, μακάριε.

 

᾿Αναποδισμὸς στὸ 3ο ἰδιόμελο στιχηρὸ τῆς λιτῆς «Τοῦ μεγάλου βα­σιλέως στρατιῶτα Γεώργιε». Στὸν στίχο «ζωὴν τὴν αἰώνιον ἔλαβες» τὰ μὲν παλαιότερα μηναῖα ἔχουν «ἔλαβες», ἐνῷ ἀπὸ τὴν διόρθωσι τοῦ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ καὶ μετὰ ἔχουν «εὗρες». ῾Ομοίως καὶ στὸν τελευταῖο στίχο τὰ παλαιότερα κείμενα ἔχουν «Χριστὸν γὰρ ὃν ἐπόθησας» ὁ δὲ Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανὸς διώρθωσε σὲ «Χριστὸς γὰρ ὃν ἐπόθησας». Εἰδικὰ στὴν περίπτωσι αὐτὴ (Χριστὸν γὰρ ὃν ἐπόθησας αὐτός σε δοξάζει) ἔχουμε φαινόμενο ἕλξεως ἀντί­στροφο πρὸς τὴν γνωστὴ ἕλξι τοῦ ἀναφορικοῦ· δηλαδὴ ἐδῶ ἕλκεται τὸ ὄνομα ἀπὸ τὴν ἀναφορικὴ ἀντωνυμία (᾿Αχιλλέως Τζαρτάνου, Συντακτι­κὸν ᾿Αρχαίας ῾Ελληνικῆς, §52, περ. 5, σημείωσις). Καὶ οἱ δύο διορθώσεις τοῦ Βαρθολομαίου εἶναι ἰσοπεδωτικὲς καὶ ἄσκοπες· τὸ ἀρχικὸ κείμενο εἶναι μιὰ χαρά.

 

 

Δημοσίευσι 11/11/2017 (στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς)