8. ᾿Εκκλησιαστικὴ μουσική — ἱστορία, θεωρία, μελοποιήσεις Μουσικολογικά ἀνάλεκτα

PostHeaderIcon Μουσικολογικά ἀνάλεκτα

1 Tὰ µαθήµατα – οἱ ἀναγραµµατισµοὶ καὶ τὰ κρατήµατα
2 Πανδέκτη τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ῾Υμνῳδίας (1850-1851)
3 Τὸ Μαθηματάριον τοῦ ἔτους 1851
4 Κρατήματα Mαθηματαρίου
5 Κείμενα γιὰ τὸ Μαθηματάριον
6 1. Τὸ μάθημα «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα»
7 2. Τὸ μάθημα «Ἄνωθεν οἱ προφῆται»
8 3. Τὸ μάθημα «Περίζωσαι»
9 4. Γιὰ τὸ μάθημα «Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ»
10 5. Γιὰ τὸ μάθημα «Ὡς ἐμεγαλύνθη»
11 6. Γιὰ τὸ μάθημα «Ποταμοὶ θεολογίας»
12 7. Γιὰ τὸ μάθημα «Τὸν στρατιώτην τὸν λαμπρόν»
13 8. Γιὰ τὸ μάθημα «Τῇ μεσιτείᾳ σου»
14 9. Τὸ μάθημα «᾿Αγαλλιάσθω ὁ Δαυίδ»
15 10. Τὸ μάθημα «Πανάγιε Νικόλαε»
16 11. Γιὰ τὸ μάθημα «Σὲ προκατήγγειλε»
17 13. Γιὰ τὸ μάθημα «Μεγάλυνον ψυχή μου»
18 14. Γιὰ τὸ μάθημα «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ»
19 17. Γιὰ τὸ μάθημα «Τῶν μοναστῶν τὰ πλήθη»
20 18. Γιὰ τὸ μάθημα «Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν»
21 20. Γιὰ τὸ μάθημα «Χριστὸν γὰρ ὃν ἐπόθησας»
22 28. Γιὰ τὸ μάθημα «Ὁ ἄγγελος ἐβόα»
23 29. Γιὰ τὸ μάθημα «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ»
24 31. Γιὰ τὸ μάθημα «Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί»
25 35. Γιὰ τὸ μάθημα «῾Ρῶσιν διὰ τοῦ ῥαντίσματος»
26 49. Γιὰ τὸ μάθημα «Τὸν τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμον»
27 50. Τὸ μάθημα «᾿Εν φωναῖς ἀλαλάξωμεν»
28 Καμώματα τοῦ Δευτέρου ἤχου [2017]