1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου ᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1904/1912
 

᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν ἔκδοσι


τῆς Καινῆς Διαθήκης τοῦ 1904/1912

 

τοῦ Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

...῞Ολες οἱ ἔντυπες ἐκδόσεις τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ ἔγιναν στὴν Ἑλ­λάδα εἶναι ἀνατυπώσεις ἀπὸ ἄλλες ἔντυπες τέτοιες ποὺ ἔγιναν στὴν Εὐ­ρώπη, μόνο δὲ ἡ ἔκδοσι τοῦ Β. Ἀντωνιάδου, ποὺ ἔγινε τὸ 1904 στὴν Κων­σταντινούπολι ἀπὸ τὴν ἐκεῖ ἱερὰ σύνοδο καὶ ἀνατυπώνεται σήμερα ἀπὸ τὴν ἱερὰ σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔγινε κατ' εὐθεῖαν ἀπὸ 125 ἀρχαῖα χειρόγραφα.

 

* * *

 

...᾿Αρχαιότερος πάπυρος τῆς Καινῆς Διαθήκης μέχρι τὸ 1995 θεω­ροῦνταν ὁ πάπυρος τοῦ Rylands 457, ποὺ εἶναι γραμμένος κατὰ τὰ ἔτη 100-120, καὶ περιέχει ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ κεφάλαιο 18 τοῦ Κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου. τὸ 1994 ὅμως ὁ βιβλικὸς ἐπιστήμων καὶ κο­ρυφαῖος παπυρολόγος Πέτρος Thiede, βασισμένος σὲ τεκμήρια ὄχι μόνο παπυρολογικὰ παλαιογραφικὰ καὶ κωδικολογικὰ ἀλλὰ καὶ φυσικά, ἀπέ­δειξε ὅτι ὁ πάπυρος τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου, τοῦ ὁποίου 10 σπα­ράγματα φυλάγονται στὸ μουσεῖο τοῦ κολλεγίου Magdalen τῆς Ὀξφόρδης καὶ περιέχουν ἰσάριθμα εὐανάγνωστα ἀποσπάσματα χωρίων ἀπὸ τὸ κεφά­λαιο 26 τοῦ εὐαγγελίου, εἶναι γραμμένος τὸ ἔτος 70 μ.Χ., δηλαδὴ ὅσο ζοῦσαν ἀκόμη μερικοὶ ἀπόστολοι καὶ πολλοὶ αὐτόπτες τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἴσως δὲ κι ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος. ἡ ἀνακάλυψι αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλείτερη φιλολογικὴ καὶ θεολογικὴ ἀνακάλυψι τοῦ αἰῶνος μας, συγκλό­νισε τόσο τοὺς εἰδικοὺς ὅσο καὶ ὅλο τὸ χριστιανικὸ κόσμο. δημοσιεύτηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ἀγγλόγλωσσο διεθνὲς περιοδικὸ Time (23-1-1995, τόμ. 145, τεῦχ. 3, σελ. 43) σὲ ἄρθρο τοῦ R. N. Ostling μὲ τίτλο «Ἕνα βῆμα πλησιέστερα στὸν Ἰησοῦ;» (A Step Closer to Jesus?), καὶ στὴ συνέχεια ἀνακοινώθηκε μὲ ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς λεπτομέρειες ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν P. Thiede στὰ μεγαλείτερα παπυρολογικὰ περιοδικὰ τοῦ κόσμου καὶ σὲ βι­βλικὰ καὶ παπυρολογικὰ συνέδρια. στοὺς Times τοῦ Λονδίνου ὁ Thiede χαρακτηρίστηκε ὡς νθρωπος πο θ μεταμορφώσ τν περ Χριστια­νισμο ντίληψί μας (ἐννοοῦν τὴ μέχρι σήμερα ὑπάρχουσα ἀρνη­τικὴ ἀν­τίληψι γιὰ τὴν ἀρχαιότητα κι αὐθεντικότητα τῶν πηγῶν τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, δηλαδὴ τῶν βιβλικῶν κειμένων). ὁ πάπυρος εἶχε ἀγοραστῆ τὸ 1901 στὸ Λοῦξορ τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ τὸν Ἄγγλο C. Huleatt, ἐφημέριο τῆς ἐκεῖ καὶ τότε ἀγγλικανικῆς παροικίας. παρέμενε στὸ προειρημένο πανεπι­στημιακὸ μουσεῖο ἀδημοσίευτος μέχρι τὸ 1953 κι ἀνερεύνητος μέχρι τὸ 1994. τὰ 3 σπαράγματά του, πε­ριέχουν, χωρς καμμία πολύτως διαφορ π τ κκλησιαστικό μας κεί­μενο τς Καινς Διαθήκης, τὰ ἑξῆς χωρία τοῦ Εὐαγγελίου (στὰ παπυρικὰ σπαράγματα διαβάζονται ὅσα μέρη τῶν χωρίων γράφω μὲ μαῦρα κεφα­λαῖα γράμματα)·

26,10· Γνος δ ησος επεν ατος· τί κόπους παρΕΧΕΤΕ τ γΥΝΑΙΚΙ; ΕΡΓΟΝ ΓΑΡ καλν εργάσατο ες μέ.

26,14· Τότε ΠΟΡΕυθες ες τν δώδεκα, Ο ΛΕΓΟΜενος ούδας ΙΣΚΑΡΙώτης, πρς τοΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ επε· τί θέΛΕΤΕ ΜΟΙ δοναι, κα γ μν παραδώσω ατόν;

26,31· Τότε λέγει ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ· πάντες μες ΣΚΑΝΔΑΛΙ­ΣΘΗσεσθε ΕΝ ΕΜΟΙ ΕΝ τ νυκτ ΤΑΥΤ.

 

* * *

 

.............

Εἶναι γνωστὸ ὅτι, ὅπως γίνεται σήμερα, ἔτσι καὶ στὴν ἀρχαιότητα διά­φοροι συγγραφεῖς μέσα στὰ συγγράμματά τους παρέθεταν στίχους ἢ πεζὰ παραθέματα (τσιτάτα) ἀπὸ ἀρχαιοτέρους συγγραφεῖς. γιὰ παράδειγμα ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Στράβων στὰ ἔργα τους παραθέτουν (τσιτάρουν) πολ­λὲς φορὲς στίχους τοῦ ῾Ομήρου. φυσικὰ τὰ παραθέματα προέρχονται κυ­ρίως ἀπὸ σπουδαίους ποιητὰς καὶ συγγραφεῖς. εἶναι εὐνόητο ὅτι, ὅσο πιὸ σπουδαῖος καὶ πολυδιαβασμένος ἦταν ἕνας ποιητὴς ἢ συγγραφεύς, τόσο περισσότερα παραθέματά του παρατίθενται ἀπὸ τοὺς μεταγενεστέρους του συγγράφεις. ἀπὸ τοὺς ἄλλους συγγραφεῖς πλὴν τῆς Βίβλου πρῶτος στὰ παραθέματα καὶ μὲ μεγάλη διαφορὰ εἶναι ὁ Ὅμηρος· γύρω στὰ 1000 παραθέματά του βρίσκονται σὲ περισσοτέρους ἀπὸ 100 μεταγενεστέρους συγγραφεῖς. τῆς Βίβλου ὑπάρχουν 205.000 παραθέματα σ' ἑλληνογλώσ­σους μόνο Χριστιανοὺς συγγραφεῖς, ἤτοι 85.000 παραθέματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κι 120.000 τῆς Καινῆς. τὰ παραθέματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι συνήθως πιὸ ἐκτεταμένα ἀπὸ τὰ τῆς Καινῆς. οἱ συγγραφεῖς ποὺ τὰ παραθέτουν εἶναι περίπου 1500. πολὺ περισσότερα εἶναι τὰ βιβλικὰ πα­ραθέματα στὴν ἀρχαία λατινικὴ Χριστιανικὴ γραμματεία, ποὺ παρατί­θενται ἀπὸ 3.000 περίπου συγγραφεῖς. ἡ Βίβλος εἶναι τὸ μόνο βιβλίο στὸν κόσμο, ποὺ τὸ κείμενό της παρατίθεται ὁλόκληρο· ἂν δηλαδὴ χάνονταν ὅλα τὰ χειρόγραφά της κι ὅλα τὰ τυπογραφικὰ ἀντίτυπά της, θὰ μποροῦσε ν' ἀποκατασταθῇ ὅλο τὸ κείμενό της μόνο ἀπὸ τὰ παραθέματα...

Μία μόνο φράσι τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι ποὺ δὲν ἀνευρίσκεται οὔτε στὰ ἑλληνικὰ χειρόγραφα οὔτε στὰ ἑλληνικὰ παραθέματα· κι αὐτὴ εἶναι ἡ φράσι ν τ οραν, Πατήρ, Λόγος, κα τ γιον Πνεμα, κα οτοι ο τρες ν εσι· κα τρες εσιν ο μαρτυροντες ν τ γ, ἡ ὁποία στὶς ἔντυπες ἐκδόσεις βρίσκεται στὴν Α΄ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννου 5,7. αὐτὴ τὴ φράσι, κάπως διαφορετικὰ διατυπωμένη, τὴν ἔχει μόνο ἕνα δίγλωσσο ἑλληνολατινικὸ χειρόγραφο τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος γραμμένο στὴν Ἰταλία, τὸ βατικανὸ ὀττοβονιανὸ 298 (ὅπου τὸ ἑλληνικό της κείμενο εἶναι μετάφρασι τοῦ λατινικοῦ τῆς ἀπέναντι στήλης), καὶ τὴν παραθέτει ἕνας μόνο ἑλληνό­γλωσσος συγγραφεύς, ὁ δομινικανὸς μοναχὸς τοῦ ΙΕ΄ αἰῶνος καὶ ὀπαδὸς τοῦ Θωμᾶ Ἀκινᾶ Μανουὴλ Καλέκας. πρῶτος παραθέτει τὴ φράσι αὐτὴ σὲ λατινικὴ γλῶσσα ὁ ῾Ισπανὸς αἱρεσιάρχης τοῦ Δ΄ αἰῶνος Πρισκιλλιανός. ἔπειτα συναντᾶται σὲ ἀρκετὰ λατινικὰ χειρόγραφα. στὶς ἔντυπες ἐκδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τὴν ἔβαλε μεταφρασμένη ἀπὸ τὰ λατινικὰ ὁ πρῶ­τος ἐκδότης τῆς ἑλληνικῆς Βίβλου καρδινάλιος Ximenes de Cisneros τὸ 1514. γι τος λόγους ατος στν κδοσι τς ερς συνόδου Β. ντω­νιάδης τ φράσι ατ τ χαρακτηρίζει σ νόθο κα τν τυπώνει μ μικρό­τερα στοιχεα.

 

 

᾿Αποσπάσματα ἀπὸ τὴν μελέτη «῾Η παράδοσι τοῦ κειμένου τῆς ῾Αγίας Γραφῆς» τοῦ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, διδάκτορος θεολογίας καὶ φιλολόγου, Θεσσαλονίκη-δεσσα 1995.