1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου ᾿Αφιέρωσις 2012· ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1912

 

῾Η β΄ ἔκδοσις τῆς Καινῆς Διαθήκης

 

ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 1912

 

῾Η «Συμβολὴ» μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος της ἀφιερώνει τὸ ἔτος 2012 εἰς τὴν ἐπίσημον ἔκδοσιν τῆς Καινῆς Διαθήκης ὑπὸ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, καθὼς ἐφέτος συμπληροῦνται 100 ἔτη ἀπὸ τὴν ἐν Κωνσταν­τινουπόλει δευτέραν ἔκδοσιν αὐτῆς. ἡ 1η ἔκδοσις ἐγένετο τῷ 1904 ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου ὑπὸ τὴν ἐπιστημονικὴν ἐργασίαν καὶ ἐπίβλεψιν τοῦ Βασιλείου ᾿Αντωνιάδου, καθηγητοῦ τῆς θεολογικῆς σχολῆς Χάλ­κης, καὶ τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. μόλις 8 ἔτη ἀργότερον πραγματοποιεῖται ἡ 2α ἔκδοσις πάλιν ὑπὸ τοῦ Β. ᾿Αντωνιάδου, κατὰ τὴν ὁποίαν διωρθώθησαν ὡρισμένα τυπογραφικὰ κυρίως ἀβλεπτήματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν παρεισφρήσει –φυσικῷ τῷ λόγῳ– εἰς τὴν 1ην ἔκδοσιν. ἡ ἀξία τῆς ἐκδόσεως ταύτης εἶναι μεγίστη τόσον ἀπὸ ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς (φιλολογικῆς καὶ θεολογικῆς), ὅσον καὶ ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς, ὄχι μόνον διὰ τὴν ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν εὐρύτερον χριστιανικὸν χῶρον, διότι χάρις εἰς τὴν ἔκδοσιν ταύτην διεσώθη τὸ αὐθεντικὸν κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης· εἰδάλλως ὑπῆρχε σοβαρὸς κίνδυνος ἡ ἐκκλησία νὰ λαμβάνῃ τὸ κείμενον ἐκ τῶν ἐκδόσεων τῶν ἑτεροδόξων, καθὼς λόγῳ τῆς τυπογραφίας ἔπαυσαν ἀπὸ αἰώνων νὰ χρησιμοποιοῦνται τὰ ἀρχαῖα λειτουργικὰ χειρόγραφα. τὸ δὲ κείμενον τῶν ἐκδόσεων ἐκείνων εἶναι σοβαρῶς ἠλλοιωμένον καὶ νοθευμένον, ὅπως θὰ ἐξηγηθῇ εἰς ἐπὶ μέρους ἄρθρα τοῦ παρόντος ἀφιερώματος.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἀπεφεύχθη μὲ τὴν ἔκδοσιν τῆς Καινῆς Διαθήκης ὑπὸ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καὶ μὲ τὴν ἀρίστην ἐργασίαν τοῦ Β. ᾿Αντωνιάδου δὲν ἀπεφεύχθη δυστυχῶς διὰ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, διότι μέχρι σήμερον δὲν ἔχει γίνει διὰ ταύτην μία ἀντίστοιχος ἐργασία καὶ ἔκδοσις ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς. διὰ τοῦτο μέχρι σήμερον ὅλαι αἱ ἐκδόσεις ἑλληνικοῦ κειμένου τῶν ῾Εβδομήκοντα εἰς τὸν ὀρθόδοξον χῶρον ἔχουν σοβαρὰ προβλήματα, καὶ κυρίως εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἀναπαραγωγαὶ παλαιοτέρων ἐκδόσεων, προτεσταντικῶν κυρίως ἑταιρειῶν, παρὰ τὰς ἐπιχειρηθείσας βελτιώσεις καὶ διορθώσεις τοῦ κειμένου βάσει ἐκκλησιαστικῶν χειρογράφων ὑπὸ εὐσυνειδήτων ὀρθοδόξων ἐπιστημόνων καὶ ἐκδοτῶν. ἴσως τοῦτο προγινώσκων ὁ Κύριος ἐπέτρεψεν ἀπὸ τοῦ 13ου αἰῶνος, λόγῳ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἐθνικῶν περιπετειῶν, νὰ παύσῃ ἡ κατὰ τὴν λατρείαν τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας ἐπίσημος ἀνάγνωσις τῶν παλαιο­δια­θηκικῶν περικοπῶν πλὴν εὐαρίθμων περιπτώσεων. εἰδάλλως μὲ τὴν ἀπὸ τοῦ 15ου αἰῶνος ἐφευρεθεῖσαν χάριν τῆς Βίβλου τυπογραφίαν θὰ εἴχομεν ἐνδεχομένως εἰς ἐπίσημον χρῆσιν κείμενον ὅπως τὸ νῦν χρησιμοποιούμενον ἰδιωτικῶς ὑπὸ τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν.

 

    Εἰς τὰ πλαίσια τοῦ παρόντος ἀφιερώματος ἐντάσσονται τὰ ἐν συνεχείᾳ ἄρθρα, εἰς τὰ ὁποῖα γίνεται εἰδικὸς λόγος διὰ τὴν πατριαρχικὴν ἔκδοσιν τῆς Καινῆς Διαθήκης τῷ 1904/1912 εἴτε ἀναφέρονται εἰς παραπλήσια θέματα, διὰ τῶν ὁποίων ἐπίσης δεικνύεται ἡ ἐπιστημονικὴ ἀνωτερότης τῆς κριτικῆς ἐργασίας καὶ ἐκδοτικῆς  ἐπιμελείας τοῦ Β. ᾿Αντωνιάδου.

῾Η Εἰσαγωγὴ τῆς πατριαρχικῆς ἐκδόσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης

—  Πῶς ἐκπονήθηκε ἡ πατριαρχικὴ ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης;

᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης τοῦ 1904/1912

῾Εκατόνταρχος καὶ ἑκατοντάρχης

«Θεὸς ἐφανερώθη»

Πῶς δημιουργήθηκε ἡ ἔκδοσι Νέστλε καὶ γιατί προωθήθηκε

 

Ἂν κάποιοι ἀπὸ τὰ μέλη καὶ τοὺς ἀναγνώστας τοῦ παρόντος διαδι­κτυ­ακοῦ χώρου θέλουν νὰ συμμετάσχουν εἰς τὸ ἀφιέρωμα διὰ τὴν πατριαρχικὴν ἔκδοσιν τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἐτῶν 1904/1912, μποροῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν εἰς τὴν διεύθυνσιν ἠλεκτρονικῆς ἀλλη­λο­γραφίας   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ὅπου δύνανται νὰ ἀποστείλουν καὶ τὰ κείμενα ἢ τὰς ἐργασίας των, προκειμένου νὰ δημοσιευθοῦν εἰς τὴν ἱστοσελίδα.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

31/12/2011