1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου ᾿Εξηγήσεις συμβόλων καὶ στοιχείων

 

 

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διευκρινίσεις γιὰ τὴν παροῦσα

δημοσίευσι βιβλικῶν ἀποσπασμάτων

 

 

8. ᾿Εξηγήσεις συμβόλων καὶ στοιχείων

 

 

᾿Αγκύλες [...]· γιὰ λέξεις ἢ φράσεις γιὰ τὶς ὁποῖες ὑπάρχει ἰσόρροπη ἀμφιβολία ἂν πρέπει νὰ διατηρηθοῦν στὸ κείμενο ἢ νὰ ἀφαιρεθοῦν.

 

᾿Οξυγώνιες ἀγκύλες <...>· γιὰ προσθῆκες ἢ διορθώσεις κειμένου, ποὺ βασίζονται σὲ ἐλάχιστες ἀρχαῖες μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες ὅμως κρίνονται ση­μαντικώτερες ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν λοιπῶν μαρτύρων καὶ αὐθεντικώ­τερες ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα γραφή.

 

Πλάγια λευκὰ (ἢ κυρτὰ) στοιχεῖα· γιὰ διάκρισι μέσα στὸ βιβλικὸ κείμενο τυχὸν ὀνομασιῶν, ἐπιγραφῶν, τίτλων, ὑποτίτλων, σημειώσεων κ.λπ., καθὼς καὶ γιὰ πα­ραθέσεις μέσα σὲ ἐκτενέστερα κείμενα ποὺ εἶναι ἤδη ἐντὸς εἰσαγωγικῶν.

(Διευκρίνισις· στὴν παροῦσα δημοσίευσι οἱ ἀμφιβαλλόμενες λέξεις δὲν σημειώνονται μὲ πλάγια ἀλλὰ μὲ ἀγκύλες· ἑπομένως οἱ λέξεις μὲ πλάγια ἐδῶ δὲν εἶναι ἀμφιβαλλόμενες.)

 

Παχύτερα καὶ πλάγια στοιχεῖα (μαῦρα πλάγια)· ἀντὶ γιὰ εἰσαγωγικά· στὴν μὲν Παλαιὰ Διαθήκη γιὰ κατὰ λέξιν παραθέματα ἀπὸ προηγούμενα βιβλία της· στὴν δὲ Καινὴ Διαθήκη γιὰ κατὰ λέξιν παραθέματα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.

 

᾿Αραιωμένη γραφὴ (ἀραιὰ στοιχεῖα)· γιὰ διάκρισι διαφόρων ὀνομα­σιῶν καὶ ἄλλων λέξεων, καὶ γιὰ φράσεις ποὺ προέρχονται ἐκτὸς Βίβλου (ἀπὸ παροιμιώδεις φράσεις τῆς ἐποχῆς κ.λπ.)· εἰδικῶς δὲ στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ γιὰ φράσεις ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ νόημα (ὄχι αὐτούσιες) ἢ ποὺ δὲν ἐντοπίζονται στὸ σημερινὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς.

 

᾿Εκθέτες μὲ κυανὸ (μπλὲ) χρῶμα ἐντὸς παρενθέσεως· παραπομπὲς στὶς ἀντίστοιχες σημειώσεις κειμένου στὸ τέλος κάθε κεφαλαίου.

 

᾿Αριθμήσεις σὲ πράσινο χρῶμα ἐντὸς ἀγκυλῶν· διαιρέσεις τοῦ βιβλικοῦ κειμένου σὲ παραγράφους (§), «λόγους» ἢ ἄλλες θεματικὲς ὑποενότητες, διαφορετικὲς ἀπὸ τὰ σημερινὰ κεφάλαια, κατὰ τὰ πρότυπα τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὶς παραπομπές, τὶς βραχυγραφίες καὶ τὰ χρησιμοποιούμενα σύμβολα βλέπε καὶ στὰ ἀκόλουθα ἄρθρα·

Χαρακτηριστικὰ τῆς παρούσης δημοσιεύσεως

Τὰ παράλληλα χωρία τῆς Βίβλου

Οἱ βραχυγραφίες τῶν βιβλίων τῆς ῾Αγίας Γραφῆς

Σημειώσεις κειμένου